H.G. 435/2010


HOTĂRÂRE Nr. 435 din 28 aprilie 2010
privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru
agrement
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 17 mai 2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Prezenta hotărâre reglementează regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a
echipamentelor pentru agrement.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a) echipamentelor destinate competiţiilor sportive şi sporturilor extreme;
b) echipamentelor supuse legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor;
c) echipamentelor pentru practicarea sporturilor cu motor.
ART. 2
În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) echipament pentru agrement – orice utilaj, instalaţie sau dispozitiv acţionat prin
forţa ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic şi/sau prin orice
altă/alte sursă/surse de energie, ce funcţionează pe un amplasament temporar ori
definitiv şi care este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;
b) echipament pentru spaţii de joacă – echipament pentru agrement, acţionat exclusiv
prin greutatea sau forţa fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe
un spaţiu de joacă, temporar ori permanent;
c) spaţiu de joacă – perimetru delimitat şi amenajat pentru jocul copiilor, în care este
instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;
d) echipament pentru parcurile de distracţii – echipament pentru agrement care nu este
destinat spaţiilor de joacă;
e) distracţie extremă – activitate oferită de un organizator, persoană fizică sau juridică,
unuia ori mai multor consumatori în scop de destindere şi la care pericolul sau
provocarea pe care le resimte consumatorul îl incită în principal să participe;
f) certificat de conformitate – document emis de către un organism de certificare
desemnat, prin care se atestă că sunt îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate
aplicabile echipamentului pentru agrement;
g) distribuitor – orice persoană fizică sau juridică din lanţul de distribuţie, alta decât
producătorul ori importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un produs;
h) parc de distracţii – perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care
este instalat cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii, temporar sau
definitiv;
i) deţinătorul echipamentului pentru agrement – persoana fizică sau juridică ori
autoritatea publică locală ce deţine cu orice titlu un echipament pentru agrement, pe care
îl pune la dispoziţie consumatorilor;
j) administrator – persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de
distracţii sau un spaţiu de joacă, după caz;
k) coordonator de securitate – persoana angajată, desemnată de organizatorul
distracţiei extreme pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor,
precum şi a terţelor persoane;
l) locator – orice persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor
echipamente pentru agrement;
m) echipament de protecţie individuală – echipamentul sau accesoriile oferite odată
cu echipamentul pentru agrement închiriat, de către locator sau deţinător, în scopul
protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorului faţă de pericolele ce pot apărea ca
urmare a utilizării normale şi previzibile a produsului respectiv;
n) accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală
gravă a consumatorului ori a uneia sau mai multor persoane situate în zona adiacentă
echipamentului pentru agrement;
o) incident grav – un eveniment care ar putea da naştere unui accident grav;
p) producător – orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un echipament pentru
agrement ori pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de echipament şi care
comercializează acest echipament sub numele ori marca sa;
q) importator – orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Uniunii
Europene, care introduce pe piaţa comunitară un echipament pentru agrement dintr-o
ţară terţă;
r) reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică stabilită într-un stat
membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producătorului
pentru a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice;
s) organizator al distracţiei extreme – orice persoană fizică sau juridică ce furnizează
unuia ori mai multor consumatori activităţi ce reprezintă distracţie extremă;
ş) radiaţii – emisii de unde sonore, electromagnetice sau de particule ce se propagă în
toate direcţiile, la care poate fi expus consumatorul în timpul utilizării unui echipament
pentru agrement.
ART. 3
(1) Se admite introducerea pe piaţă a echipamentelor pentru agrement care respectă
cerinţele esenţiale de securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Înainte de introducerea pe piaţă a unui echipament pentru agrement, producătorul
sau reprezentantul său autorizat ori importatorul trebuie să solicite unui organism de
certificare desemnat evaluarea conformităţii echipamentului în cauză cu cerinţele
esenţiale de securitate aplicabile şi emiterea unui certificat de conformitate, care va
însoţi produsul.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) echipamentele pentru agrement conforme
cu reglementările tehnice, standardele, specificaţiile tehnice sau procedurile de
fabricaţie ale unui alt stat membru al Uniunii Europene ori care este parte a Acordului
instituind Spaţiul Economic European sau ale Turciei, care asigură un nivel echivalent
de protecţie cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(4) Pentru echipamentele prevăzute la alin. (3), în situaţia în care organele de control
consideră necesară luarea unei decizii din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) din
Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie
2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru
produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr.
3.052/95/CE, producătorul, reprezentantul său autorizat, distribuitorul sau importatorul,
după caz, trebuie să pună la dispoziţie organelor de control, la cerere, reglementările
tehnice, standardele, specificaţiile tehnice sau procedurile de fabricaţie aplicabile
acestora şi documentele care atestă conformitatea lor.
ART. 4
(1) În scopul realizării evaluării conformităţii prevăzute la art. 3 alin. (2),
producătorul sau reprezentantul său autorizat ori importatorul trebuie:
a) să înainteze unui organism de certificare desemnat, ales de către el, o cerere de
evaluare semnată, însoţită de dosarul tehnic al echipamentului pentru agrement. Cererea
de evaluare trebuie să includă denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care
cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, şi numele şi adresa acestuia;
b) să pună la dispoziţia organismului de certificare desemnat, în vederea examinării şi
testării, unul sau mai multe echipamente pentru agrement, reprezentative, dacă este
cazul.
(2) Dosarul tehnic prevăzut la alin. (1) lit. a) trebuie să includă, după caz:
a) o descriere generală a produsului;
b) desenul de ansamblu şi desene de execuţie pentru toate componentele
echipamentului pentru agrement, schemele electrice şi hidraulice ale echipamentului,
atunci când este cazul, precum şi descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea
acestor desene şi scheme;
c) breviare ale calculelor efectuate;
d) lista standardelor, a specificaţiilor tehnice de referinţă şi/sau a reglementărilor
aplicate pentru proiectarea şi execuţia echipamentelor de agrement, identificate prin
titlu, număr şi data emiterii;
e) analiza de risc, cu identificarea elementelor de securitate şi a avertizărilor;
f) instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere;
g) instrucţiuni şi desene de montaj, cu precizarea spaţiilor de securitate şi a condiţiilor
pentru realizarea fundaţiilor echipamentelor pentru agrement, dacă este cazul;
h) proceduri şi instrucţiuni scrise pentru proiectare, execuţie, montare, încercări;
i) descriere a examinărilor şi încercărilor, efectuate pe durata execuţiei, asamblării şi
a montajului;
j) rapoarte de inspecţie, de încercare şi de etalonare realizate, în copie.
(3) Organismul de certificare desemnat verifică documentele ce i-au fost înaintate şi
realizează examinările şi încercările necesare pentru a se asigura că echipamentul pentru
agrement respectă cerinţele esenţiale de securitate. Pentru produsele ce fac obiectul
producţiei de serie, în scopul de a se asigura de capabilitatea producătorului de a furniza
consecvent echipamente având caracteristicile şi performanţele echipamentului
certificat, organismul de certificare desemnat evaluează sistemul calităţii aplicat de
producător.
(4) În situaţia în care în urma evaluării prevăzute la alin. (3) organismul de certificare
desemnat consideră că echipamentele pentru agrement respectă cerinţele esenţiale de
securitate aplicabile, emite un certificat de conformitate.
(5) În situaţia în care obiectul certificatului de conformitate este un echipament pentru
agrement ce urmează a se realiza în producţie de serie, organismul de certificare
desemnat trebuie să supravegheze, prin audituri periodice, respectarea continuă a
cerinţelor care au stat la baza emiterii certificatului şi să ia măsuri de suspendare sau de
retragere a certificatului de conformitate în cazul nerespectării obligaţiilor asumate de
producător în baza certificării.
(6) Dosarul tehnic prevăzut la alin. (2) trebuie păstrat de către producător sau
reprezentantul său autorizat timp de 10 ani de la realizarea ultimului echipament de
acelaşi tip şi pus la dispoziţia autorităţilor de supraveghere şi control, la solicitarea
acestora.
(7) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, la solicitarea căruia s-a emis un
certificat de conformitate, are obligaţia de a face cunoscut imediat organismului de
certificare desemnat ce a emis respectivul document orice modificare adusă
documentaţiei şi condiţiilor ce au stat la baza certificării de conformitate.
(8) Decizia organismului de certificare desemnat de respingere a cererii de certificare
a unui echipament pentru agrement ori de suspendare sau retragere a unui certificat de
conformitate se face cunoscută solicitantului, menţionându-se motivele ce au stat la
baza deciziei. Solicitantul poate contesta această decizie la instanţa judecătorească
competentă, potrivit legii.
ART. 5
(1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul,
după caz, are obligaţia de a furniza deţinătorilor/administratorilor/locatorilor, împreună
cu echipamentele de agrement, următoarele documente însoţitoare:
a) desenul de ansamblu al echipamentului;
b) instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montaj şi instrucţiuni de întreţinere,
redactate în limba română, fără a exclude posibilitatea prezentării acestor documente şi
în alte limbi;
(2) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz,
trebuie să inscripţioneze pe echipamentele pentru agrement, vizibil, lizibil şi durabil,
informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Distribuitorul se va asigura că echipamentele pentru agrement sunt inscripţionate
vizibil, lizibil şi durabil cu informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
(4) Deţinătorii/administratorii/locatorii trebuie să deţină şi să prezinte, la cerere,
organelor de control documentele menţionate la alin. (1).
ART. 6
(1) Administratorul parcului de distracţii, indiferent dacă parcul de distracţii se află
pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:
a) să obţină, să deţină şi să pună la dispoziţie organelor de supraveghere şi control, la
cerere, autorizaţia de funcţionare a parcului de distracţii, emisă de autorităţile publice
locale;
b) să efectueze, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest
lucru, branşamentele necesare în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare;
c) să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în
parcul de distracţii, despre:
(i) denumirea parcului de distracţii;
(ii) numărul autorizaţiei de funcţionare a parcului de distracţii, emisă de autorităţile
publice locale;
(iii) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;
(iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă
(salvare, pompieri, poliţie) şi al autorităţii pentru protecţia consumatorilor, pentru
situaţii de urgenţă;
(v) amplasarea echipamentelor pentru agrement, prin indicarea acestora pe harta
parcului de distracţii;
d) să asigure supravegherea parcului de distracţii;
e) să asigure împrejmuirea parcului de distracţii;
f) să asigure dotarea parcului de distracţii cu alimentare cu apă curentă, toalete
publice, canalizare corespunzătoare, instalaţii de iluminat pe timpul nopţii şi mijloace
adecvate de colectare a gunoiului;
g) să delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de
distracţii, astfel încât să se evite intrarea consumatorilor în raza de acţiune a
echipamentelor aflate în mişcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viaţa,
sănătatea sau securitatea acestora;
h) să anunţe imediat producerea oricărui accident sau incident grav autorităţilor
competente;
i) să aibă în dotare truse de prim ajutor pentru cazuri de urgenţă şi să afişeze în mod
vizibil consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate;
j) să solicite şi să obţină autorizaţia de securitate la incendiu, în condiţiile legii, şi să
asigure mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor adecvate, funcţionale şi în
cantităţile necesare.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c) pct. (ii) – (iv), lit. e) şi h) sunt aplicabile în
mod corespunzător şi administratorilor spaţiilor de joacă.
(3) Autorităţile publice locale au responsabilitatea asigurării funcţionării
echipamentelor pentru agrement din spaţiile de joacă amplasate pe domeniul public
local, astfel încât să nu fie afectată securitatea utilizatorilor.
ART. 7
Înainte de punerea în funcţiune a echipamentului pentru agrement pe orice
amplasament, deţinătorul echipamentului pentru agrement trebuie:
a) să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat, cu
excepţia echipamentelor prevăzute la art. 3 alin. (3), este însoţit de certificatul de
conformitate;
b) să încheie un document, în formă scrisă, cu administratorul parcului de distracţii
sau al spaţiului de joacă, din care să rezulte, cel puţin, acceptul acestuia pentru
amplasarea echipamentului pentru agrement şi perimetrul pentru amplasare, în cazul în
care deţinătorul echipamentului pentru agrement nu este şi administratorul parcului de
distracţii sau al spaţiului de joacă;
c) să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil
informaţiile prevăzute în anexa nr. 2;
d) să efectueze o analiză de risc în exploatare, luându-se în considerare prevederile
anexei nr. 3;
e) să obţină autorizaţia de funcţionare a echipamentului pentru agrement, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 8
Pe toată durata exploatării deţinătorul echipamentului pentru agrement trebuie:
1. să pună la dispoziţie administratorului, locatorului sau consumatorului, după caz,
echipamentul pentru agrement conform instrucţiunilor de exploatare furnizate de
producător sau reprezentantul său autorizat;
2. să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata
apropiere a echipamentelor, cu privire la:
a) denumirea echipamentului şi datele de identificare ale deţinătorului;
b) modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul
utilizării;
c) potenţialele pericole, aşa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în
exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înălţimii sau stării de
sănătate a consumatorilor, după caz;
3. să păstreze documentaţia furnizată de către producător, reprezentantul său autorizat
sau importator, după caz, pentru acel echipament pentru agrement;
4. să asigure efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentului pentru
agrement, conform instrucţiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul
său autorizat sau importator şi atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate
conform legii;
5. să folosească, atunci când legislaţia în vigoare impune acest lucru, numai personal
de deservire autorizat.
ART. 9
(1) Informarea consumatorilor prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) şi art. 8 pct. 2 se face
în mod obligatoriu în limba română, fără a fi exclusă şi prezentarea în alte limbi, pe
panouri de avertizare durabile, amplasate vizibil şi inscripţionate cu caractere lizibile.
(2) În cazul echipamentelor pentru agrement amplasate în staţiuni şi zone turistice,
informarea consumatorilor se face în mod obligatoriu şi în cel puţin două limbi de
circulaţie internaţională.
(3) Este interzisă atenţionarea: „Utilizare pe riscul dumneavoastră” sau orice
atenţionare similară.
ART. 10
(1) Pentru organizarea unei distracţii extreme, organizatorul acestei activităţi
desemnează pentru toată durata de desfăşurare un coordonator de securitate.
Organizatorul distracţiei extreme, ţinând cont de condiţiile normale şi previzibile de
desfăşurare a activităţii, trebuie să ia măsurile necesare pentru evitarea pericolelor şi
asigurarea securităţii consumatorilor şi a terţilor. Aceste măsuri se referă în special la:
a) montaj, verificări periodice, măsuri de întreţinere a echipamentelor pentru
agrement;
b) verificări periodice şi măsuri de întreţinere a produselor conexe pentru agrement
utilizate;
c) avertismente şi inscripţionări;
d) măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor şi de instruire a personalului şi a
consumatorilor privind situaţiile de urgenţă specifice care pot surveni.
(2) Organizatorul distracţiei extreme trebuie să deţină următoarele informaţii pentru
organizarea distracţiei extreme:
a) lista de produse conexe pentru agrement necesare distracţiei extreme ce pot avea
un impact asupra securităţii, precum şi identificarea şi descrierea caracteristicilor
acestor produse;
b) schema distracţiei extreme.
(3) Prevederile art. 7 lit. a) – d) şi ale art. 8, aplicabile deţinătorului echipamentului
pentru agrement, se aplică şi organizatorului distracţiei extreme.
ART. 11
(1) La momentul închirierii de către consumator a unui echipament pentru agrement,
locatorul trebuie să ofere consumatorului informaţii în limba română, fără a exclude
prezentarea lor şi în alte limbi, cu privire la:
a) modul de folosinţă a produsului închiriat;
b) măsurile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utilizării produsului închiriat,
inclusiv măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor şi de instruire în domeniul
situaţiilor de urgenţă.
(2) Dacă echipamentul pentru agrement închiriat nu este destinat să fie utilizat de
consumator în localurile, clădirile sau pe terenurile locatorului, informaţiile prevăzute la
alin. (1) sunt furnizate de către locator consumatorului odată cu produsul închiriat
printr-un document ce conţine aceste informaţii.
(3) Dacă echipamentul pentru agrement închiriat este destinat să fie utilizat în
localurile, clădirile sau pe terenurile locatorului, informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt
furnizate de către locator consumatorului sub una dintre următoarele forme:
a) notificarea consumatorului, prin înmânarea, la momentul utilizării echipamentului
pentru agrement, a unui document relevant;
b) un anunţ lizibil, pe un suport durabil şi aplicat într-un loc vizibil pentru
consumator.
(4) Locatorul este obligat să pună la dispoziţie consumatorului, cu titlu gratuit,
echipamentele de protecţie individuală adecvate, care sunt recomandate de producător
în instrucţiunile de utilizare a echipamentului pentru agrement închiriat. Este interzis
locatorilor să pună la dispoziţie consumatorilor echipamente pentru agrement fără
echipamentele de protecţie individuală recomandate de producător.
ART. 12
Consumatorii trebuie să respecte modul corect de utilizare a echipamentelor pentru
agrement, aşa cum a fost furnizat de deţinătorul echipamentului pentru agrement, şi să
utilizeze echipamentele de protecţie individuală care le sunt puse la dispoziţie de către
locator.
ART. 13
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin
al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri se aprobă normele
metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare potrivit criteriilor
prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Lista cuprinzând organismele de certificare desemnate se aprobă şi se actualizează
periodic prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Certificatele de examinare de tip acordate în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a
echipamentelor pentru agrement rămân valabile până la data expirării acestora.
ART. 14
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) introducerea pe piaţă a echipamentelor pentru agrement, cu excepţia
echipamentelor prevăzute la art. 3 alin. (3), fără certificatul de conformitate prevăzut la
art. 3 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei şi interzicerea utilizării
echipamentului pentru agrement până la remedierea deficienţelor;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei
şi interzicerea utilizării echipamentului pentru agrement până la remedierea
deficienţelor;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (6), ale art. 5 alin. (2), (3) şi (4), ale art. 6
alin. (1) lit. a) – i), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea utilizării
echipamentului pentru agrement până la remedierea deficienţelor;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), b) şi c), ale art. 8 pct. 1, 2 şi 3, ale art. 9, 10
şi 11, cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei şi interzicerea utilizării echipamentului până
la remedierea deficienţelor;
e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei şi
interzicerea punerii în funcţiune a echipamentului pentru parcurile de distracţii;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d) şi e), ale art. 8 pct. 4 şi 5, cu amendă de la
2.000 lei la 15.000 lei şi interzicerea punerii în funcţiune a echipamentului pentru
parcurile de distracţii;
g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. j) se sancţionează potrivit prevederilor
art. 44 pct. IV lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările ulterioare.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile persoanelor fizice, precum şi
persoanelor juridice.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) –
d) se efectuează de personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, cele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se efectuează de către personalul
împuternicit al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. g) se efectuează de către
personalul împuternicit al unităţilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă.
(4) În cazul în care organele de control prevăzute la alin. (3) constată că produsele pot
prejudicia sănătatea şi securitatea utilizatorilor echipamentelor pentru agrement, iau
măsuri pentru interzicerea utilizării şi/sau retragerea produselor de pe piaţă şi
sancţionează contravenientul cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.
(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din
minimul amenzii aplicabile.
ART. 15
Prevederilor art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 16
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 17
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor
pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17
octombrie 2002, Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului sănătăţii şi
familiei nr. 145/626/2003 pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea şi
gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate
pentru distracţia extremă, NT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 455 din 26 iunie 2003, şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al
ministrului sănătăţii şi familiei nr. 364/619/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru
efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului
şi mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Şeful Departamentului
pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Bucureşti, 28 aprilie 2010.
Nr. 435.
ANEXA 1
CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE
1. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie produs astfel încât să poată funcţiona
şi să fie reglat şi întreţinut fără a se expune la pericole din punctul de vedere al
securităţii, atunci când aceste acţiuni sunt realizate în circumstanţele stabilite de
producător.
2. Măsurile de precauţie luate trebuie să vegheze la excluderea oricărui pericol în
condiţii normale sau previzibile de utilizare, pe durata normală de viaţă a
echipamentului pentru agrement.
3. Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie să fie
în raport cu aptitudinea consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practică se
stabileşte, acolo unde este necesar, o vârstă minimă, limită de greutate, înălţime sau
stare de sănătate pentru consumatori.
4. Pentru alegerea celor mai bune soluţii producătorul trebuie să aplice următoarele
principii, în ordinea indicată:
a) excluderea sau limitarea la maximum a pericolelor prin integrarea în mod optim a
cerinţelor de securitate în cadrul proiectării şi fabricării echipamentului de agrement;
b) luarea măsurilor necesare de precauţie de securitate pentru pericolele ce nu pot fi
excluse;
c) informarea despre pericolele rămase ca urmare a eficacităţii incomplete a măsurilor
de protecţie luate, indicarea, în cazul în care este necesar, a pregătirii speciale şi
semnalarea faptului că trebuie să fie utilizate anumite echipamente de protecţie
individuală.
5. În cadrul proiectării şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al
elaborării instrucţiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare atât o
utilizare normală a echipamentului, cât şi o utilizare previzibilă iraţională.
6. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie conceput astfel încât să se evite o
utilizare pentru alt scop decât cel pentru care a fost fabricat, dacă aceasta implică
pericole.
7. În cadrul proiectării şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al
elaborării instrucţiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ţină seama inclusiv de
comportamentul specific al minorilor.
8. În cadrul proiectării şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al
elaborării instrucţiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ţină seama de obstacolele
pe care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesară sau
previzibilă, a echipamentului de protecţie individuală.
9. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie însoţit de toate echipamentele şi
accesoriile speciale care sunt esenţiale pentru a preveni pericolele în cadrul montajului,
demontării, transportului, reglării, întreţinerii şi utilizării.
10. În cadrul proiectării şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al
elaborării instrucţiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare
următoarele aspecte ale pericolelor:
a) pericole care rezultă din portanţa insuficientă a echipamentului, ţinându-se seama
de rezistenţa, de rigiditatea şi de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;
b) pericole care rezultă din pierderea de echilibru a echipamentului, ţinându-se seama
de susţinerea echipamentului şi solurilor posibile, precum şi a încărcărilor eventuale ale
echipamentului;
c) pericole care rezultă din utilizarea echipamentului, printre care lovirea, tăierea,
strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, şocul şi supraîncărcarea corpului;
d) pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în
caz de pană şi stare de urgenţă şi posibilitatea de evacuare;
e) pericole care rezultă din eventualele interacţiuni ale echipamentului şi
consumatorilor cu mediul înconjurător şi cu publicul;
f) pericole în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;
g) pericole care rezultă din posibilităţile defectuoase de întreţinere;
h) pericole care rezultă dintr-un incendiu;
i) pericole care rezultă din radiaţii.
11. Componentele şi părţile detaşabile ale echipamentelor pentru spaţiile de joacă,
destinate special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie să aibă dimensiuni suficiente
pentru a nu putea fi înghiţite şi/sau inhalate.
12. Echipamentele pentru spaţiile de joacă, destinate să ţină sau să susţină copilul pe
apă, trebuie să fie concepute şi fabricate astfel încât să reducă cât mai mult posibil
pericolul, ţinându-se seama de uzura preconizată a echipamentelor pentru spaţiile de
joacă, pericolul de pierdere a flotabilităţii echipamentului pentru spaţiile de joacă şi de
pierdere a sprijinului dat copilului.
13. Echipamentele pentru agrement trebuie să fie realizate din materiale rezistente
care îndeplinesc următoarele caracteristici:
a) fie nu ard sub acţiunea directă a unei flăcări, scântei sau a oricărui alt focar
potenţial de incendiu;
b) fie sunt greu inflamabile;
c) fie, dacă se aprind, ard lent şi prezintă o viteză redusă de propagare a flăcării;
d) fie sunt tratate, oricare ar fi compoziţia chimică a materialului echipamentului
pentru spaţiile de joacă, astfel încât să întârzie procesul de ardere.
14. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru:
a) executarea suprafeţelor de alunecare pentru tobogane;
b) executarea de subansamble care vin în contact cu corpul uman pe timpul utilizării
echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte închise etc.);
15. Echipamentele a căror utilizare sigură este condiţionată de controlul vitezei
vântului vor fi dotate cu dispozitive de măsurare a acesteia şi cu dispozitive de încetare
a funcţionării în condiţii de securitate pentru utilizatori.
ANEXA 2
INFORMAŢII
care se inscripţionează pe echipamentele de agrement
Echipamentele de agrement trebuie inscripţionate cu următorul conţinut:
– Denumirea echipamentului ………………………………………..
– Codul de identificare al echipamentului pentru agrement …………….
– Seria …………………………………………………………
– Anul de fabricare ………………………………………………
– Producător/reprezentant autorizat al producătorului/importator ……… (denumirea
completă, adresa sediului, datele de contact)
– Caracteristicile tehnice, după caz:
– limita de vârstă pentru utilizarea echipamentelor ………………
– greutatea maximă admisă ……………………………………..
– înălţimea maximă admisă ……………………………………..
– numărul maxim de utilizatori admis ……………………………
– viteza maximă admisă a echipamentelor de agrement ………………
– Numărul certificatului de conformitate (dacă este cazul)*) ………….
––––
*) Se va inscripţiona numărul certificatului de conformitate pe echipamentul de
agrement numai dacă acesta este certificat conform prevederilor art. 3 alin. (2) din
hotărâre sau dacă legislaţia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat care
este parte a Acordului constituind Spaţiul Economic European sau a Turciei prevede
certificarea conformităţii.
ANEXA 3
ANALIZA DE RISC ÎN EXPLOATARE
1. Analiza de risc în exploatare comportă succesiv:
a) identificarea potenţialelor pericole ce pot apărea la echipamentul pentru agrement
în timpul exploatării;
b) determinarea şi descrierea precisă a riscurilor corespunzătoare pentru securitatea
consumatorilor şi terţilor în timpul exploatării echipamentului pentru agrement;
c) evaluarea acestor riscuri.
2. Aspectele pericolelor ce trebuie luate în considerare în cadrul analizei de risc în
exploatare, după caz, sunt:
a) pericole care rezultă din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate;
b) pericole care rezultă din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate şi
din alte instalaţii prezente;
c) pericole care rezultă dintr-o administrare şi o întreţinere defectuoase;
d) pericole care rezultă din modificări substanţiale ale echipamentelor pentru
agrement instalate;
e) pericole care rezultă din materialul abandonat;
f) pericole care rezultă din amplasarea echipamentului pentru agrement în raport cu
căile de acces;
g) pericole care rezultă din îngrădiri/împrejmuiri;
h) pericole care rezultă din diferenţele de înălţime;
i) pericole care rezultă din vegetaţie;
j) pericole care rezultă din mobilierul urban;
k) pericole care rezultă dintr-o iluminare naturală sau artificială insuficientă a
mediului înconjurător;
l) pericole care rezultă din mediul înconjurător natural;
m) pericole care rezultă din lipsa de informare a adulţilor care supraveghează minorii
în ceea ce priveşte riscurile;
n) pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului pentru agrement şi din
situarea sa, ţinându-se seama de necesităţile de acces la acesta în caz de pană, stare de
urgenţă şi de evacuare;
o) pericole care rezultă din aptitudinile limitate ale utilizatorilor;
p) pericole care rezultă din vandalism;
q) pericole care rezultă din contaminare biologică;
r) pericole care rezultă din portanţa insuficientă a echipamentului, ţinându-se seama
de rezistenţa, rigiditatea şi capacitatea de deformare a materialelor utilizate;
s) pericole care rezultă din pierderea echilibrului echipamentului, ţinându-se seama
de susţinerea echipamentului, solului şi de fixarea echipamentului pe acesta, precum şi
de încărcările eventuale ale echipamentului;
t) pericole care rezultă din utilizarea echipamentului, printre care tăierea, strivirea,
asfixierea, înecul, electrocutarea, şocul şi supraîncărcarea corpului;
u) pericole care rezultă din lovirea consumatorilor, ţinându-se seama de proprietăţile
de atenuare la impactul cu solul şi de natura suprafeţei;
v) pericole care rezultă din interacţiunile eventuale ale echipamentului şi
consumatorilor cu mediul înconjurător şi cu publicul;
w) pericole în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;
x) pericole care rezultă dintr-un incendiu;
y) pericole care rezultă din radiaţii dăunătoare;
z) pericole care rezultă din montaj necorespunzător;
aa) pericole care rezultă din posibilitatea insuficientă de supraveghere;
bb) pericole care rezultă dintr-o proastă întreţinere şi dintr-o administrare
defectuoasă;
cc) pericole care rezultă din modificări considerabile la echipament;
dd) pericole care rezultă dintr-o lipsă de informare a consumatorilor în ceea ce
priveşte riscurile;
ee) pericole care rezultă din lipsă de cunoştinţe, de pregătire şi de experienţă a
personalului tehnic, inclusiv în acordarea primului ajutor în caz de accident.
ANEXA 4
CERINŢE MINIME
pentru desemnarea organismelor de certificare
1. Organismul de certificare desemnat, conducerea acestuia şi personalul responsabil
cu efectuarea operaţiunilor de certificare trebuie să fie alţii decât producătorul,
reprezentantul său autorizat, importatorul, montatorul sau utilizatorul echipamentului
pentru agrement. Organismul nu poate fi implicat direct sau indirect în activităţi de
producţie, comercializare, reparare ori întreţinere a echipamentului pentru agrement.
2. Organismul de certificare desemnat şi personalul acestuia trebuie să efectueze
operaţiunile de certificare cu integritate profesională şi competenţă tehnică şi trebuie să
fie independenţi de orice presiuni, îndeosebi cele de natură financiară, care ar putea
influenţa certificarea, în mod special din partea unor persoane sau grupuri de persoane
care au interes în rezultatul certificării.
3. Organismul de certificare desemnat trebuie să dispună de personalul necesar şi
dotările tehnice necesare care să îi permită îndeplinirea sarcinilor sale administrative şi
tehnice impuse de procesul de certificare.
4. Personalul responsabil cu efectuarea certificării trebuie să aibă:
a) pregătire tehnică şi profesională temeinică;
b) cunoştinţe şi experienţă satisfăcătoare referitoare la cerinţele certificării.
5. Imparţialitatea personalului trebuie garantată. Remunerarea personalului nu trebuie
să fie corelată cu numărul certificărilor efectuate şi nici cu rezultatele acestora.
6. Organismul de certificare desemnat trebuie să deţină o asigurare de răspundere
civilă.
7. Personalul organismului de certificare desemnat este obligat să păstreze secretul
profesional cu privire la informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale, cu excepţia
situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de autorităţile competente ale statului.
–––––

Prezenta Hotarare de Guvern 435/2010,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.