H.G. 537/2007


HOTĂRÂRE nr. 537 din 6 iunie 2007
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
Emitent: Guvernul României
Publicată în: Monitorul Oficial nr. 395 din 12 iunie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 alin. (3) din
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
a) exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care
se generează supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori
care depăşesc puterea nominală a circuitelor, existenţei contactelor imperfecte la
conexiuni şi legături, străpungerii ori lipsei izolaţiei la îmbinări sau la capetele
conductoarelor;
b) folosirea mijloacelor de iluminat electric, cum sunt lanternele, proiectoarele,
lămpile de control şi altele asemenea, defecte ori neprotejate corespunzător, precum
şi a mijloacelor de iluminat cu flacără, cum sunt felinarele, lămpile, lumânările,
faclele, chibriturile, brichetele şi altele asemenea, în locuri care prezintă pericol de
incendiu sau explozie stabilite şi marcate ca atare;
c) nesupravegherea copiilor de către persoanele în grija cărora se află aceştia, dacă
prin aceasta s-a cauzat producerea de incendii;
d) depozitarea cenuşii fierbinţi sau a jăraticului în alte locuri decât cele special
amenajate, precum şi neluarea măsurilor pentru stingerea acestora în condiţii de vânt;
e) păstrarea în locuinţe a carburanţilor sau a altor lichide inflamabile în cantităţi
mai mari decât cele admise prin reglementările tehnice, în ambalaje neconforme ori
neetanşe, în locuri neventilate sau neprotejate faţă de sursele de căldură ori faţă de
razele solare;
f) accesul salariaţilor sau al altor persoane în spaţii cu risc mare de incendiu,
stabilite ca atare în scenariile de securitate la incendiu, cu alt echipament tehnic şi de
lucru decât cel prevăzut în instrucţiunile specifice, dacă acesta poate genera explozii
sau incendii;
g) neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în
timpul în care activitatea normală este întreruptă;
Pagina 1 din 6
2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:
a) exploatarea instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a
descărcărilor electrice atmosferice, în alte condiţii decât cele prevăzute în
reglementările tehnice;
b) folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau
în condiţii care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de
materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;
c) neluarea măsurilor pentru prevenirea producerii scânteilor electrostatice ori
nemenţinerea în stare de funcţionare sau la parametrii prevăzuţi de reglementările
tehnice a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor
electrostatice;
d) nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin
reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea
sau distrugerea deşeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile şi a
depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;
e) lipsa planificării unor controale interne sau neexecutarea de controale interne
periodice în scopul depistării şi cunoaşterii oricăror stări de pericol care pot favoriza
producerea ori dezvoltarea incendiilor;
f) neparticiparea salariaţilor la exerciţii sau la aplicaţii tactice de apărare împotriva
incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale;
g) folosirea în spaţii ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite şi
marcate ca atare, a maşinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care
pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcţionării;
h) folosirea autovehiculelor de transport sau a maşinilor şi utilajelor agricole fără
dispozitive ori site parascântei, în situaţiile în care reglementările tehnice prevăd
aceasta;
i) neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a
coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare
termică a acestora;
j) neasigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la folosirea focului
deschis pe timpul spectacolelor şi concertelor, la restaurante, baruri, cluburi, discoteci
sau altele asemenea;
k) fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;
3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
a) neelaborarea ori netransmiterea, la cererea inspectoratului pentru situaţii de
urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, de către administratorul operatorului
economic, de către conducătorul instituţiei ori, după caz, de către primar a fişei
obiectivului sau a localităţii, potrivit normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
b) neelaborarea, neaprobarea sau nedifuzarea deciziilor prin care se stabilesc
răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor, precum şi a documentelor specifice,
potrivit normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
Pagina 2 din 6
c) neefectuarea, potrivit normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a analizei
capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
d) nerealizarea de către administratorul operatorului economic ori de către
conducătorul instituţiei, potrivit normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a
unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului sau de alertare în cazul
producerii unui astfel de eveniment;
e) lăsarea în funcţiune a sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor
tehnice, aparatelor, maşinilor şi utilajelor fără supraveghere, atunci când
instrucţiunile de utilizare o interzic;
f) neasigurarea selectivităţii la scurtcircuit şi la suprasarcină a elementelor de
protecţie a instalaţiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranţelor,
releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau
decalibrate;
g) păstrarea sau depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de autoaprindere
fără luarea măsurilor de control şi de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori
de aprindere spontană;
h) depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor şi substanţelor
combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura
măsurile de protecţie necesare evitării aprinderii acestora;
i) nestabilirea şi nemarcarea de către persoanele în drept a locurilor în care sunt
interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a
altor asemenea operaţiuni cu pericol de incendiu;
j) nedelimitarea, nemarcarea şi nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat,
în condiţiile legii;
k) depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de incendiu în poduri,
subsoluri, garaje sau case ale scărilor din construcţii civile;
l) blocarea sau neîntreţinerea în bune condiţii a drumurilor, a platformelor şi a
căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje şi alte mijloace, precum şi pentru
personalul de intervenţie în caz de incendiu;
m) blocarea accesului la instalaţiile, echipamentele, mijloacele şi accesoriile de
stingere a incendiilor;
n) neîntreţinerea de către cei în drept în bună stare de funcţionare a sistemelor de
decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi, precum şi a elementelor de
limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi
instalaţiilor;
o) nerealizarea tratării sau protejării, conform reglementărilor tehnice, a
elementelor de construcţie şi a materialelor cu substanţe de termoprotecţie ori
ignifuge, precum şi executarea operaţiunilor respective de către persoane neatestate
sau utilizarea în acest scop de produse necertificate;
p) neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi de reparare a mijloacelor tehnice de
apărare împotriva incendiilor, conform normelor tehnice specifice;
q) neafişarea şi neactualizarea, după caz, conform reglementărilor tehnice
specifice, a planurilor de intervenţie, a instrucţiunilor de apărare împotriva
Pagina 3 din 6
incendiilor, a planurilor de depozitare, precum şi a planurilor de evacuare în caz de
incendiu;
r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe
care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri,
plantaţii şi alte vecinătăţi;
t) reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a
altor căi destinate evacuării ori nefuncţionarea iluminatului de siguranţă;
u) nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilităţii indicatoarelor de
securitate la incendiu;
4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:
a) exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi
echipamentelor tehnice, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie în
condiţii care creează risc de incendiu, din cauza nerespectării instrucţiunilor de
funcţionare sau de apărare împotriva incendiilor;
b) folosirea mijloacelor prevăzute la lit. a) cu defecţiuni sau improvizaţii ori în
condiţii care nu asigură protecţia la foc faţă de materialele şi substanţele combustibile
din spaţiul în care sunt utilizate;
c) neorganizarea de către administratorul operatorului economic sau de către
conducătorul instituţiei ori persoana responsabilă a intervenţiei în caz de incendiu;
d) neadoptarea de către cei în drept a instrucţiunilor de apărare împotriva
incendiilor la locul de muncă;
e) nereglementarea de către persoanele abilitate a modului de execuţie a lucrărilor
cu foc deschis;
f) executarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea lucrări în
locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziţii
interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile şi condiţiile
menţionate în permisul de lucru cu foc;
g) introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru
activităţi cu public, a produselor şi substanţelor inflamabile sau a mijloacelor care pot
produce incendii ori explozii, în alte condiţii decât cele stabilite prin reglementările
tehnice specifice;
h) nerespectarea instrucţiunilor care reglementează amplasarea, păstrarea şi
utilizarea gazelor naturale sau a gazelor petroliere lichefiate;
i) neasigurarea punerii în aplicare a planurilor de intervenţie şi de evacuare a
persoanelor în caz de incendiu, precum şi neparticiparea la exerciţiile tactice de
intervenţie, organizate potrivit dispoziţiilor legale;
j) efectuarea reparaţiilor la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, la
instalaţiile de protecţie la incendii ori la autospeciale şi utilaje de intervenţie, fără
luarea măsurilor alternative de apărare împotriva incendiilor;
Pagina 4 din 6
k) neorganizarea şi nedesfăşurarea de activităţi de instruire în domeniul apărării
împotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum şi cu
persoanele din afara operatorului economic sau instituţiei care au acces în locuri cu
risc de incendiu;
l) nerespectarea distanţelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor măsuri
alternative la amplasarea depozitelor de furaje şi plante tehnice, pentru a împiedica
propagarea incendiilor la vecinătăţi;
m) neîntocmirea registrului de control al sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare,
alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor sau neprezentarea acestuia la
solicitarea organului de control;
5. cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:
a) scoaterea din funcţiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor în alte situaţii decât cele admise de reglementările tehnice
specifice ori neasigurarea funcţionării acestora la parametrii proiectaţi;
b) transportul, manipularea şi depozitarea substanţelor şi a produselor
combustibile, precum şi a celor cu tendinţă de autoaprindere, fără a ţine seama de
proprietăţile lor fizico-chimice, sau în ambalaje neconforme ori neinscripţionate
corespunzător pentru identificarea riscurilor de incendiu sau explozie şi pentru
stabilirea procedeelor de stingere, precum şi neasigurarea substanţelor specifice de
stingere ori de neutralizare;
c) neasigurarea de către transportatori a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă în trafic;
d) depăşirea nivelurilor riscului de incendiu sau a densităţii sarcinii termice
stabilite prin reglementări ori în documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie în
construcţiile publice civile, de producţie sau de depozitare;
e) împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau
private pentru situaţii de urgenţă să îşi exercite drepturile şi obligaţiile legale în
domeniul apărării împotriva incendiilor.
ART. 2
(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 1, agentul constatator făcând menţiune
despre această posibilitate în procesul-verbal.
ART. 3
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul
inspecţiilor de prevenire a incendiilor cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi
constatare a încălcărilor legii în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat
conform legii.
(2) Primarii pot constata contravenţiile şi aplica sancţiunile pentru faptele
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) – e) şi lit. g), alin. (2) lit. a), b), f), h), i), alin. (3) lit.
g) – m), s) şi t), alin. (4) lit. l) şi alin. (5) lit. e).
Pagina 5 din 6
ART. 4
Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 1 se completează cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 5
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.
ART. 6
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
678/1998 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi
stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384
din 9 octombrie 1998, cu modificările ulterioare.
Pagina 6 din 6

Prezent H.G. 537/2007,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ,la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.