H.G. 574/2005


HOTĂRÂRE Nr. 574 din 15 iunie 2005
privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care
funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi
Text în vigoare începând cu data de 13 septembrie 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la
13 septembrie 2007:
– Hotărârea Guvernului nr. 1043/2007;
– Hotărârea Guvernului nr. 962/2007.
NOTĂ:
În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate
în lei noi.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Prezenta hotărâre se încadrează în programul de promovare a eficienţei energetice şi
stabileşte cerinţele referitoare la randamentul cazanelor noi pentru apă caldă care
funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi şi care au puterea nominală de minimum
4 kW şi de maximum 400 kW, denumite în continuare cazane.
ART. 2
(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) cazan: ansamblul corp cazan-arzător, destinat să transmită apei căldura degajată la
arderea combustibilului;
b) aparat:
– corpul cazanului destinat să fie echipat cu un arzător;
– arzătorul destinat să echipeze un corp de cazan;
c) putere nominală utilă, exprimată în kW – puterea calorică maximă stabilită şi
garantată de producător, care poate fi furnizată la mers continuu, cu respectarea
randamentelor utile indicate de producător;
d) randament util, exprimat în % – raportul dintre debitul caloric transmis apei din
cazan şi produsul dintre valoarea calorică netă la presiune constantă a combustibilului şi
consumul exprimat în cantitatea de combustibil pe unitatea de timp;
e) sarcină parţială, exprimată în % – raportul dintre puterea utilă a unui cazan care
funcţionează intermitent sau la o putere inferioară puterii nominale utile şi aceeaşi
putere nominală utilă;
f) temperatura medie a apei din cazan – media dintre temperatura apei la intrarea şi la
ieşirea din cazan;
g) cazan standard – cazan pentru care temperatura medie a apei poate fi limitată prin
proiect;
h) cazan recuperator – cazan destinat să deservească un sistem de încălzire centrală şi
să fie instalat într-o vatră de ardere ca parte componentă a unui ansamblu cazan
recuperator-arzător cu gaz;
i) cazan de joasă temperatură – cazan care poate funcţiona continuu, asigurând o
temperatură a apei de alimentare între 35 grade C – 40 grade C, şi care poate produce
condensare în anumite condiţii; sunt incluse cazanele cu condensare care funcţionează
cu combustibili lichizi;
j) cazan cu condensare de gaz – cazan conceput să condenseze în permanenţă o mare
parte din vaporii de apă conţinuţi în gazele de ardere;
k) cazan destinat a fi instalat într-un spaţiu de locuit – cazan cu puterea nominală utilă
mai mică decât 37 kW, destinat să asigure căldura necesară încălzirii spaţiului de locuit
în care este instalat, prin emiterea de căldură de către corpul său ce are un vas de
expansiune deschis, furnizând apă caldă prin circularea acesteia în sistem gravitaţional;
aceste cazane trebuie să aibă înscrisă pe carcasă indicaţia explicită că poate fi instalat în
spaţii de locuit.
(2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea
nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 3
(1) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele:
a) cazanele pentru apă caldă care funcţionează cu alte tipuri de combustibili, inclusiv
combustibili solizi;
b) echipamentele pentru prepararea instantanee a apei calde;
c) cazanele destinate să funcţioneze cu combustibili ale căror proprietăţi diferă în
mod considerabil de proprietăţile combustibililor lichizi şi gazoşi comercializaţi în mod
curent, cum ar fi gazele industriale reziduale, biogazul şi altele;
d) maşinile de gătit şi aparatele destinate în principal să încălzească spaţiile în care
sunt instalate şi care au ca funcţie secundară furnizarea apei calde pentru încălzire
centrală şi a apei calde menajere;
e) aparatele cu o putere nominală mai mică de 6 kW, care folosesc circulaţia apei în
sistem gravitaţional şi sunt destinate numai pentru producerea şi stocarea apei calde
menajere;
f) cazanele fabricate în regim de unicat;
g) unităţile de cogenerare: unităţi pentru producerea simultană a energiei electrice şi
termice şi/sau mecanice.
(2) În cazul cazanelor care au funcţie dublă, aceea de încălzire a unui spaţiu şi de
furnizare a apei calde menajere, cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1) se referă numai la
funcţia de încălzire.
ART. 4
(1) Nu pot face obiectul interzicerii, restricţionării sau împiedicării introducerii pe
piaţă ori punerii în funcţiune pe teritoriul României aparatele şi cazanele care sunt
conforme cu prevederile prezentei hotărâri, care poartă marcajul CE prevăzut la art. 7 ce
atestă conformitatea cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile
pentru evaluarea conformităţii prevăzute la art. 7 şi 8, decât dacă legislaţia armonizată
în vigoare prevede astfel. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE
sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Se admite punerea în funcţiune a cazanelor numai dacă respectă cerinţele de
randament prevăzute la art. 5 alin. (1) şi condiţiile de punere în funcţiune stabilite pe
baza condiţiilor climaterice locale, a caracteristicilor energetice şi a spaţiilor de
amplasare a acestora în cadrul imobilelor.
(3) Pentru cazanele recuperatoare şi/sau cazanele destinate a fi instalate în spaţii de
locuit, deja instalate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se continuă
autorizarea punerii în funcţiune a acestora, cu condiţia ca randamentul lor atât la putere
nominală, cât şi la sarcina parţială de 30% să fie cu cel mult 4% sub cerinţele prevăzute
în art. 5 alin. (1) pentru cazane standard.
(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite Comisiei Europene informaţiile
necesare care să îi permită acesteia să prezinte Consiliului propuneri de amendamente
destinate să asigure randamentul energetic şi libera circulaţie a cazanelor în Uniunea
Europeană şi în România.
(5) În cazul în care:
a) cazanelor le sunt aplicabile şi alte reglementări armonizate ce acoperă alte cerinţe
şi care prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indică conformitatea cazanelor în
cauză cu prevederile tuturor reglementărilor armonizate aplicabile;
b) una sau mai multe dintre aceste reglementări armonizate aplicabile, la care se face
referire la lit. a), îi permit producătorului, într-o perioadă de tranziţie, să aleagă
procedura pe care să o aplice cazanelor, marcajul CE indică conformitatea numai cu
prevederile reglementărilor armonizate aplicate de producător. În astfel de situaţii, în
documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc cazanele se vor indica şi datele de
identificare a reglementărilor, aşa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
ART. 5
(1) Cazanele trebuie să respecte cerinţele de randament util:
a) la puterea nominală, respectiv în timpul funcţionării la puterea nominală Pn
exprimată în kW, şi la o temperatură medie a apei din cazan de 70 grade C;
şi
b) la sarcină parţială, respectiv în timpul funcţionării la o sarcină parţială de 30% şi la
o temperatură medie a apei care variază în funcţie de tipul de cazan.
(2) Cerinţele de randament util pentru cazane sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Standardele europene armonizate referitoare la cerinţele prevăzute în prezenta
hotărâre, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, stabilesc, între altele, metodele de verificare valabile pentru fabricaţie şi
măsurări. Toleranţe adecvate trebuie incluse în nivelurile de randament.
ART. 6 *** Abrogat
ART. 7
(1) Se consideră că respectă cerinţele de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1)
cazanele care sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau standardelor
naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene
armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Astfel de cazane trebuie să aibă aplicat marcajul CE şi să fie însoţite de
declaraţia de conformitate EC.
(2) Conformitatea cazanelor fabricate în serie se certifică prin:
a) examinarea randamentului unui cazan tip, în conformitate cu modulul B prevăzut
în anexa nr. 4;
b) declararea conformităţii cu tipul aprobat în conformitate cu modulele C, D sau E
prevăzute în anexa nr. 5.
(3) Pentru cazanele care funcţionează cu combustibili gazoşi procedurile de evaluare
a conformităţii randamentelor lor sunt cele utilizate pentru evaluarea conformităţii cu
cerinţele de securitate stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005.
(4) În cazul în care sunt introduse pe piaţă aparate comercializate separat, acestea
trebuie să poarte marcajul CE şi să fie însoţite de declaraţia de conformitate EC care
defineşte parametrii ce le permit acestora ca, după asamblare, să atingă nivelurile de
randament util prevăzute la art. 5 alin. (1).
(5) Marcajul CE se aplică pe cazane în mod vizibil, lizibil şi durabil. Este interzisă
aplicarea pe aceste produse a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE care pot fi
confundate cu acest marcaj. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazane şi pe aparate,
cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.
(6) În cazul în care organul de control sau un organism notificat constată că marcajul
CE a fost aplicat necorespunzător, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia,
stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat
să realizeze cazanul conform prevederilor privind aplicarea marcajului CE şi să înceteze
încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.
(7) În cazul în care organul de control constată că neconformitatea continuă, acesta ia
măsurile necesare de restricţionare sau de interzicere a introducerii pe piaţă a produsului
în cauză ori pentru retragerea produsului de pe piaţă, după caz. Ministerul Economiei şi
Finanţelor va notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene în
legătură cu măsurile întreprinse.
ART. 8
(1) Ministerul Economiei şi Finanţelor notifică Comisiei Europene şi statelor membre
ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat să realizeze procedurile
prevăzute la art. 7, împreună cu sarcinile specifice care le-au fost atribuite, precum şi
numărul de identificare alocat anterior de Comisia Europeană.
(2) Lista organismelor notificate şi numerele lor de identificare, precum şi sarcinile
specifice pentru care au fost notificate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
(3) Ministerul Economiei şi Finanţelor desemnează organismele pentru evaluarea
conformităţii, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 6. Procedura de
evaluare a organismelor în vederea recunoaşterii de către Ministerul Economiei şi
Finanţelor se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I. Se consideră că organismele care îndeplinesc
criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante îndeplinesc criteriile prevăzute
în anexa nr. 6.
(4) În condiţiile în care se constată că un anumit organism desemnat de Ministerul
Economiei şi Finanţelor nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 6,
acesta retrage desemnarea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele
membre ale Uniunii Europene în scopul retragerii notificării la nivel european.
ART. 9
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,
interzicerea introducerii pe piaţă, retragerea de pe piaţă, interzicerea punerii în funcţiune
şi a utilizării produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000
lei, limitarea sau interzicerea introducerii pe piaţă, retragerea de pe piaţă, interzicerea
comercializării sau/şi punerii în funcţiune a produselor nemarcate ori marcate incorect,
până la eliminarea neconformităţilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (4) şi (5) şi a celor din anexa nr. 4 pct.
9 şi din anexa nr. 5 pct. 1.3, 2.5 şi 3.5, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi
interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control, de comun
acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru
eliminarea neconformităţilor;
d) lipsa autorizării prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei
şi interzicerea utilizării cazanelor recuperatoare şi/sau a cazanelor instalate, destinate a
fi instalate în spaţii de locuit.
(2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de
către personalul împuternicit din cadrul organului de control.
ART. 10
Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi care
asigură supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piaţă
– ISCIR-SP, denumit în continuare ISCIR-SP.
ART. 11
(1) Deciziile luate în aplicarea prezentei hotărâri de către ISCIR-SP, din care rezultă
sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a cazanelor şi a
aparatelor, vor menţiona:
a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR-SP;
c) termenele pentru exercitarea căilor de atac în cazul plângerii la organul de control
care a aplicat sancţiunea.
(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) sunt aduse imediat la cunoştinţă persoanelor
interesate şi Ministerului Economiei şi Finanţelor.
ART. 12
Prevederile art. 8 alin. (1), (2) şi (4) se aplică de la data aderării României la Uniunea
Europeană.
ART. 13
(1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe
piaţă şi punerea în funcţiune atât a cazanelor şi a aparatelor cu marcaj CE, cât şi a celor
cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, în condiţiile
prevăzute de prezenta hotărâre. Elementele de identificare a marcajului de conformitate
CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe cazane şi
aparate, concomitent, a marcajului CE şi a marcajului CS.
(3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile prezentei
hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS.
(4) Lista organismelor desemnate să realizeze procedurile de evaluare a conformităţii
prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului
economiei şi finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) În situaţia în care evaluarea conformităţii cazanelor destinate pieţei naţionale se
realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) de către
organismele prevăzute la alin. (4), producătorul sau reprezentantul său autorizat, stabilit
în România, trebuie să aplice marcajul CS.
ART. 14
(1) Responsabilităţile producătorului sau ale reprezentantului său autorizat, în
legătură cu cazanele şi cu aparatele introduse pe piaţă sau puse în funcţiune cu marcaj
CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru cazanele şi aparatele cu
marcaj CE.
(2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 9 se aplică şi în cazul cazanelor şi
aparatelor introduse pe piaţă cu marcaj CS.
ART. 15
Cazanele şi aparatele introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea
Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri
pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată.
ART. 16
Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate prevăzute la
art. 7 alin. (1), ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, se aprobă şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului
economiei şi finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 17
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 18
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică
pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu
combustibil lichid sau gazos, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
238 din 9 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.
ART. 19
Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/42/CEE
din 21 mai 1992 privind cerinţele de eficienţă pentru cazanele noi de apă caldă care
funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 167 din data de 22 iunie 1992, modificată şi completată prin Directiva
Consiliului 93/68/CEE din 22 iulie 1993, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 220 din data de 30 august 1993 şi modificată şi completată prin Directiva
Consiliului 2004/8/CEE din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 052 din 21 februarie 2004.
ART. 20
Prezenta hotărâre este măsura de implementare pentru categoria de produse cazane
noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, în sensul art.
15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru
produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi
abrogarea unor acte normative.
ANEXA 1
CERINŢELE DE RANDAMENT UTIL PENTRU CAZANE
___________________________________________________________________________
_____
Tipul Intervalul Randamentul la putere Randamentul la sarcina
cazanului de putere nominală parţială
_______________________________________________________
Temperatura Randamentul Temperatura
Randamentul
medie a cerut medie a cerut
apei din apei din
cazan cazan
(kW) (grade C) (%) (grade C) (%)
___________________________________________________________________________
_____
Cazane 4 – 400 70 >/= 84 + >/= 50 >/= 80 +
standard 2 log Pn 3 log Pn
Cazane 4 – 400 70 >/= 87,5 + 40 >/= 87,5 +
de joasă 1,5 log Pn 1,5 log Pn
temperatură*)
Cazane cu 4 – 400 70 >/= 91 + 30**) >/= 97 +
condensare 1 log Pn 1 log Pn
de gaz
___________________________________________________________________________
_____
*) Inclusiv cazane cu condensare, care funcţionează cu combustibil lichid.
**) Temperatura apei de alimentare a cazanului.
ANEXA 2 *** Abrogată
ANEXA 3 *** Abrogată
ANEXA 4
PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
Examinarea EC de tip – Modulul B
1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat
constată şi atestă că un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere respectă
prevederile aplicabile din prezenta hotărâre.
2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip se înaintează de către producător
sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui
stat membru al Uniunii Europene, unui singur organism notificat, ales de către acesta.
Cererea trebuie să cuprindă următoarele:
a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de către
reprezentantul autorizat al acestuia, denumirea şi adresa reprezentantului autorizat;
b) o declaraţie scrisă, potrivit căreia rezultă că o cerere similară nu a mai fost
înaintată nici unui alt organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut la pct. 3.
Solicitantul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat un exemplar
reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul
notificat poate să solicite un număr rezonabil de exemplare dacă consideră că sunt
necesare pentru realizarea programului de încercări.
3. Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să permită efectuarea evaluării conformităţii
aparatului cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. În măsura în care este necesar
evaluării, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să acopere proiectarea, fabricaţia şi modul
de funcţionare a aparatului şi trebuie să cuprindă următoarele:
a) descrierea generală a tipului;
b) planuri de concepţie, planuri de fabricaţie şi diagrame ale componentelor,
subansamblurilor, circuitelor etc.;
c) descrieri şi explicaţii necesare înţelegerii desenelor şi diagramelor, precum şi a
modului de funcţionare a produsului;
d) lista standardelor prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, aplicate în totalitate sau
parţial, precum şi descrierea soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale
prevăzute de prezenta hotărâre pentru cazul în care standardele prevăzute la art. 5 alin.
(2) din hotărâre nu au fost aplicate;
e) rezultatele calculelor de proiectare realizate, verificările efectuate etc.;
f) rapoarte de încercări.
4. Organismul notificat are următoarele obligaţii:
4.1. să examineze dosarul tehnic de fabricaţie, să verifice dacă tipul a fost fabricat în
conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi să identifice elementele care au fost
proiectate în conformitate cu standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre,
precum şi componentele care au fost proiectate fără a aplica prevederile din acele
standarde;
4.2. să efectueze sau să impună efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a
încercărilor necesare, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate standardele
prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre, dacă soluţiile adoptate de producător satisfac
cerinţele esenţiale prevăzute de prezenta hotărâre;
4.3. să efectueze sau să impună efectuarea examinărilor corespunzătoare şi a
încercărilor necesare, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice
standardele din domeniu, dacă acestea au fost aplicate;
4.4. să convină împreună cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate
examinările şi încercările necesare.
5. În cazul în care tipul respectă prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia,
organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare EC de
tip. Acest certificat conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinărilor
şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.
Lista cu cele mai importante documente din dosarul tehnic de fabricaţie se anexează
la certificat şi o copie se păstrează de către organismul notificat.
În cazul în care organismul notificat refuză acordarea certificatului de examinare EC
de tip producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit în România ori
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, organismul trebuie să justifice
detaliat solicitantului refuzul.
În situaţia în care i se refuză unui producător certificarea unui tip, acesta poate face
plângere la instanţa judecătorească competentă teritorială, în condiţiile legii.
6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat, care deţine documentaţia
referitoare la certificatul de examinare EC de tip, asupra tuturor modificărilor pe care lea
efectuat sau intenţionează să le efectueze unui aparat aprobat. Aceste modificări sunt
supuse unei aprobări suplimentare atunci când pot afecta conformitatea cu cerinţele
esenţiale sau cu condiţiile prevăzute pentru utilizarea acestui produs. Această aprobare
suplimentară trebuie acordată sub forma unei completări la certificatul de examinare EC
de tip original.
7. Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, să comunice celorlalte organisme
notificate informaţii relevante privind certificatele de examinare EC de tip pe care le-a
emis sau le-a retras, inclusiv completările la acestea.
8. Celelalte organisme notificate pot să obţină copii ale certificatelor de examinare
EC de tip şi/sau ale completărilor la acestea. Anexele la certificate trebuie puse la
dispoziţie celorlalte organisme notificate.
9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze împreună cu dosarul
tehnic de fabricaţie copiile certificatelor de examinare EC de tip emise şi ale
completărilor la acestea o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului
produs.
În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt
stabiliţi în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de
a deţine şi de a pune la dispoziţie ISCIR-SP, la cerere, documentaţia tehnică revine
persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a produsului.
ANEXA 5
PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
1. Modulul C – Conformitatea cu tipul
1.1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene, asigură şi declară că aparatele în cauză sunt conform
tipului descris în certificatul de examinare EC de tip şi satisfac cerinţele aplicabile prin
prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, stabilit în România ori
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să aplice marcajul CE pe
fiecare aparat şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate.
1.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de
fabricaţie asigură conformitatea aparatelor fabricate cu tipul, aşa cum este descris în
certificatul de examinare EC de tip, şi cu cerinţele de randament ale prezentei hotărâri
aplicabile acestora.
1.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să păstreze o copie a declaraţiei
de conformitate o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului produs.
În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt
stabiliţi pe teritoriul României ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene,
obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie: ISCIR-SP, la cerere, documentaţia
tehnică revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a produsului.
1.4. Un organism notificat, ales de producător, efectuează sau impune efectuarea
examinării produselor la intervale de timp aleatorii. Se examinează un eşantion adecvat
din produsele finite, prelevat de la faţa locului de către organismul notificat, şi se
efectuează încercările adecvate, definite în standardele aplicabile prevăzute la art. 5 alin.
(2) din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea
produsului cu cerinţele aplicabile din hotărârea corespunzătoare.
În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele verificate nu sunt conforme,
organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare pentru obţinerea conformităţii.
2. Modulul D – Asigurarea calităţii producţiei
2.1. Asigurarea calităţii producţiei este procedura prin care producătorul care respectă
obligaţiile ce îi revin conform prevederilor pct. 2.2 asigură şi declară conformitatea
aparatelor în cauză cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi faptul că
acestea satisfac cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul autorizat al
acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene,
trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească în scris o declaraţie de
conformitate.
Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat
responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 2.4.
2.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii aprobat pentru producţie,
inspecţia finală a aparatului şi încercări conform prevederilor pct. 2.3 şi care trebuie
supus supravegherii conform prevederilor pct. 2.4.
2.3. Sistemul calităţii
2.3.1. Producătorul trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea
propriului sistem al calităţii.
Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă:
a) toate informaţiile relevante despre aparatul avut în vedere;
b) documentaţia privind sistemul calităţii;
c) dosarul tehnic de fabricaţie pentru tipul aprobat şi o copie a certificatului de
examinare EC de tip.
2.3.2. Sistemul calităţii trebuie să garanteze conformitatea aparatelor cu tipul aprobat,
aşa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele aplicabile din
prezenta hotărâre. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de un producător
trebuie să fie reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată sub formă de măsuri,
proceduri şi instrucţiuni scrise.
Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a
programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină în special o descriere
corespunzătoare a următoarelor:
a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile şi
atribuţiile conducerii cu privire la calitatea aparatelor;
b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi
procesele şi măsurile sistematice care vor fi utilizate;
c) examinările şi încercările efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, cu indicarea
frecvenţei la care acestea se efectuează;
d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele
încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificările sau aprobările
personalului implicat etc.;
e) mijloacele de supraveghere a realizării calităţii cerute şi a funcţionării eficiente a
sistemului calităţii.
2.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă
satisface cerinţele prevăzute la pct. 2.3.2. Se consideră că sunt respectate cerinţele
prevăzute la pct. 2.3.2 dacă elementele sistemului calităţii sunt conform standardelor
naţionale relevante care adoptă standarde europene armonizate. Echipa de audit trebuie
să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei produsului în cauză.
Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectare la întreprinderea
producătorului.
Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie
adusă la cunoştinţă producătorului.
2.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineşte obligaţiile ce decurg din
sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure că acesta este menţinut la
un nivel corespunzător şi eficient.
Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul
notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intenţii de modificare a
sistemului calităţii.
Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă
sistemul calităţii modificat va satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 2.3.2 sau
dacă este necesară o nouă procedură de evaluare.
Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie
adusă la cunoştinţă producătorului.
2.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
2.4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că producătorul
îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.
2.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru
efectuarea de inspecţii la locurile de fabricaţie, inspecţie, încercări şi depozitare şi
trebuie să pună la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele
încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat
etc.
2.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze auditări periodice pentru a se asigura
că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi trebuie să emită producătorului un
raport de audit.
2.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul
producătorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze
sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului
calităţii; dacă este cazul, organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport
al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
2.5. Producătorul trebuie să păstreze şi să poată pune la dispoziţie ISCIR-SP, pe o
perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul produs, următoarele
documente:
a) documentaţia menţionată la pct. 2.3.1 paragraful 2 lit. b);
b) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii prevăzute la pct. 2.3.4
paragraful 2;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 2.3.4 ultimul
paragraf şi la pct. 2.4.3 şi 2.4.4.
2.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate
informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise şi retrase.
3. Modulul E – Asigurarea calităţii produsului
3.1. Acest modul descrie procedura prin care producătorul care îndeplineşte
prevederile pct. 3.2 asigură şi declară cazanele şi aparatele conforme cu tipul descris în
certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul său autorizat,
stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să
aplice marcajul CE pe fiecare cazan şi aparat şi să întocmească în scris o declaraţie de
conformitate. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al
organismului notificat care răspunde de supraveghere, conform prevederilor pct. 3.4.
3.2. Pentru inspecţia finală şi încercarea cazanului şi aparatului, producătorul trebuie
să aplice un sistem al calităţii aprobat conform prevederilor pct. 3.3, care trebuie să fie
supus supravegherii conform prevederilor pct. 3.4.
3.3. Sistemul calităţii
3.3.1. Producătorul solicită unui organism notificat ales de către acesta evaluarea
propriului sistem al calităţii pentru cazanele şi aparatele sale.
Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii trebuie să cuprindă:
a) toate informaţiile relevante pentru categoria de cazan sau aparat avută în vedere;
b) documentaţia privind sistemul calităţii;
c) dosarul tehnic de fabricaţie a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare
EC de tip.
3.3.2. În cadrul sistemului calităţii se efectuează examinarea fiecărui cazan sau aparat
şi încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau în standardele aplicabile
prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre ori încercări cu efect echivalent, pentru a
verifica conformitatea cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Toate elementele,
cerinţele şi deciziile adoptate de producător trebuie să fie reunite într-o documentaţie
sistematică şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această
documentaţie privind sistemul calităţii trebuie să asigure o înţelegere uniformă a
programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină în special o descriere
adecvată a următoarelor:
a) obiectivele privind calitatea, structura organizatorică a întreprinderii,
responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii în ceea ce priveşte calitatea
produsului;
b) examinările şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie;
c) mijloacele de supraveghere a funcţionării efective a sistemului calităţii;
d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele
încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a
personalului implicat etc.
3.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă
acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.3.2. Se consideră că sunt respectate
cerinţele prevăzute la pct. 3.3.2 dacă elementele sistemului calităţii sunt conform
standardelor relevante române şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale
Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate.
Echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea
tehnologiei produsului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de
inspectare la întreprinderea producătorului.
Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie
adusă la cunoştinţă producătorului.
3.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineşte obligaţiile care decurg din
sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi trebuie să asigure că acesta este menţinut la
un nivel corespunzător şi eficient.
Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul
notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intenţii de modificare a
sistemului calităţii.
Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă
sistemul calităţii modificat continuă să satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 3.3.2 sau,
dacă este necesară, o nouă procedură de evaluare.
Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde şi concluziile evaluării, trebuie
adusă la cunoştinţă producătorului.
3.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat
3.4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că producătorul
îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii aprobat.
3.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru
efectuarea de inspecţii la locurile de inspecţie, încercări şi depozitare şi trebuie să pună
la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare, în special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) dosarul tehnic de fabricaţie;
c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele
încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat
etc.
3.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura
că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi trebuie să emită producătorului un
raport de audit.
3.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul
producătorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate să efectueze
sau să solicite să fie efectuate încercări pentru a verifica buna funcţionare a sistemului
calităţii; dacă este cazul, organismul notificat trebuie să predea producătorului un raport
al vizitei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
3.5. Producătorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţie ISCIR-SP pe o perioadă
de cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul cazan sau aparat următoarele
documente:
a) documentaţia menţionată la pct. 3.3.1 paragraful 2 lit. c);
b) informaţiile privind modificarea sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.3.4
paragraful 2;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.3.4, 3.4.3 şi 3.4.4.
3.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate
informaţiile relevante referitoare la aprobările privind sistemul calităţii emise şi la cele
retrase.
ANEXA 6
CRITERII MINIME
ce trebuie avute în consideraţie pentru notificarea organismelor
1. Organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil cu efectuarea încercărilor
de verificare trebuie să fie alţii decât proiectantul, producătorul, furnizorul sau
instalatorul aparatelor pe care organismul le inspectează şi decât reprezentantul autorizat
al acestora. Aceştia nu pot să fie implicaţi direct sau ca reprezentanţi autorizaţi în
activităţi de proiectare, construcţie, comercializare ori întreţinere a unor astfel de cazane
şi aparate. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între
producător şi organismul notificat.
2. Organismul şi personalul acestuia cu responsabilităţi în efectuarea controlului
trebuie să efectueze încercări de verificare cu cel mai înalt grad de integritate
profesională şi competenţă tehnică şi trebuie să fie independenţi de orice presiuni şi
stimulente, îndeosebi de cele de natură financiară, care ar putea influenţa evaluarea sau
rezultatele inspecţiilor, în mod special din partea unor persoane ori grupuri de persoane
care au interes în rezultatele verificărilor.
3. Organismul trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi să deţină dotările
necesare care să îi permită îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor sale administrative
şi tehnice legate de operaţiunile de verificare; de asemenea, trebuie să aibă acces la
echipamentul necesar pentru efectuarea verificărilor speciale.
4. Personalul responsabil cu efectuarea inspecţiilor trebuie să aibă:
a) pregătire tehnică şi profesională temeinică;
b) cunoştinţe satisfăcătoare referitoare la cerinţele încercărilor pe care le efectuează şi
experienţă adecvată pentru astfel de încercări;
c) abilitatea necesară pentru a întocmi certificate, înregistrări şi rapoarte care să
demonstreze că încercările au fost efectuate.
5. Imparţialitatea personalului cu responsabilităţi în efectuarea controlului trebuie
garantată. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependentă de numărul
încercărilor efectuate şi nici de rezultatele acestora.
6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, pentru încercările
efectuate, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu, dacă răspunderea civilă nu
revine prin lege statului.
7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la
informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea
prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări naţionale, cu excepţia situaţiei în
care informaţiile sunt solicitate de autorităţile competente ale statului în care îşi
desfăşoară activitatea.
–––––

Prezenta Hotarare de Guvern 574/2005,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.