H.G. 824/2015


HOTĂRÂRE Nr. 824/2015 din 30 septembrie 2015
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 21 octombrie 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta hotărâre se aplică recipientelor simple sub presiune, denumite în continuare recipiente, produse în serie cu următoarele caracteristici:
a) recipientele sunt sudate, proiectate pentru a fi supuse unei presiuni manometrice interioare mai mari de 0,5 bar şi sunt destinate umplerii cu aer sau azot şi nu sunt destinate expunerii la foc;
b) părţile şi ansamblurile ce contribuie la rezistenţa recipientului sub presiune se realizează fie din oţel nealiat, fie din aluminiu nealiat, fie din aliaje de aluminiu necălite;
c) recipientele se compun fie dintr-o parte cilindrică cu secţiunea transversală circulară, închisă la capete, cu funduri bombate spre exterior şi/sau plane, care au aceeaşi axă de revoluţie ca şi partea cilindrică, fie din două funduri bombate, care au aceeaşi axă de revoluţie;
d) presiunea maximă de lucru a recipientului este mai mică sau egală cu 30 bar şi produsul dintre această presiune şi capacitatea recipientului (PS x V) este mai mic sau egal cu 10.000 bar·l;
e) temperatura minimă de lucru nu este inferioară valorii de -50 °C, iar temperatura maximă de lucru nu este superioară valorii de 300 °C pentru recipientele din oţel şi 100 °C pentru recipientele din aluminiu sau aliaje de aluminiu.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
a) recipientelor proiectate special pentru uz nuclear, a căror defectare poate să provoace o emisie radioactivă;
b) recipientelor destinate special pentru instalarea în nave şi aeronave sau pentru propulsarea acestora;
c) stingătoarelor de incendiu.
ART. 2
Definiţii
Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:
1. acreditare – potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind stabilirea cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
2. distribuitor – orice persoană fizică sau juridică din lanţul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un recipient;
3. evaluare a conformităţii – procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre pentru un recipient;
4. importator – orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce un recipient dintr-o ţară terţă pe piaţa din România sau pe piaţa dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
5. introducere pe piaţă – punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui recipient pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
6. legislaţie de armonizare a Uniunii Europene – orice legislaţie a Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;
7. marcaj CE – marcajul prin care producătorul indică faptul că recipientul este în conformitate cu toate cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;
8. operatori economici – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;
9. organism de evaluare a conformităţii – organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, testare, certificare şi inspecţie;
10. organism naţional de acreditare – potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
11. producător – orice persoană fizică sau juridică care produce un recipient sau pentru care se proiectează sau se produce un recipient şi care comercializează recipientul în cauză sub denumirea sau marca sa;
12. punere la dispoziţie pe piaţă – furnizarea unui recipient pentru distribuţie sau utilizare pe piaţa din România ori din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
13. rechemare – orice măsură cu scopul de a returna un recipient care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;
14. reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
15. retragere – orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui recipient din lanţul de furnizare;
16. specificaţie tehnică – document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un recipient;
17. standard armonizat – potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
ART. 3
Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune
(1) Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a recipientelor numai dacă acestea respectă cerinţele prezentei hotărâri atunci când sunt instalate şi întreţinute corespunzător şi utilizate conform destinaţiei lor.
(2) Autorităţile competente pot emite dacă este necesar reglementări care cuprind cerinţe specifice pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor în timpul utilizării recipientelor, cu condiţia ca aceasta să nu implice modificarea recipientelor într-un mod care nu este specificat în prezenta hotărâre.
ART. 4
Cerinţe esenţiale
(1) Recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l trebuie să respecte cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Recipientele la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai puţin trebuie proiectate şi fabricate în conformitate cu cele mai bune practici inginereşti din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 5
Libera circulaţie
Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a recipientelor care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre nu pot fi restricţionate.
CAPITOLUL II
Obligaţiile operatorilor economici
ART. 6
Obligaţiile producătorilor
(1) În situaţia în care introduc pe piaţă propriile recipiente la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, producătorii se asigură că ele au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(2) În situaţia în care introduc pe piaţă propriile recipiente la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai mic, producătorii garantează că ele au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cele mai bune practici inginereşti din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
(3) Pentru recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 şi efectuează procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 13 sau solicită efectuarea acesteia.
(4) În cazul în care prin procedura prevăzută la art. 13 s-a demonstrat conformitatea cu cerinţele aplicabile unui recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE şi inscripţiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3.
(5) Producătorii se asigură că recipientele la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai mic poartă inscripţiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3.
(6) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a recipientului.
(7) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu prevederile prezentei hotărâri. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile recipientului şi modificările standardelor armonizate ori ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se declară conformitatea recipientului se iau în considerare în mod corespunzător.
(8) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un recipient, pentru a proteja sănătatea şi siguranţa utilizatorilor finali, producătorii testează prin eşantionare recipientele puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de reclamaţii cu recipientele neconforme şi rechemări ale unor astfel de recipiente şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
(9) Producătorii se asigură că pe recipientele pe care le introduc pe piaţă este marcat tipul, seria sau lotul care permite identificarea acestora.
(10) Producătorii indică pe recipient denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact trebuie să fie în limba română.
(11) Producătorii se asigură că recipientul este însoţit de instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3, redactate în limba română. Instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile.
(12) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un recipient pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul recipient în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care recipientul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(13) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, redactate în limba română, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea recipientului cu prevederile prezentei hotărâri. Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la solicitarea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de recipientele pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.
ART. 7
Reprezentanţi autorizaţi
(1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la art. 6 alin. (3) – (5) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
(2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:
a) să menţină declaraţia UE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei timp de 10 ani după ce recipientul a fost introdus pe piaţă;
b) la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui recipient;
c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de recipientele care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.
ART. 8
Obligaţiile importatorilor
(1) Importatorii introduc pe piaţă numai recipiente conforme.
(2) Înainte de introducerea pe piaţă a unui recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 13 a fost îndeplinită de către producător. Aceştia garantează că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că recipientul poartă marcajul CE şi inscripţiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3 şi este însoţit de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (9) şi (10).
(3) Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu introduce recipientul pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci când recipientul prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei în acest sens.
(4) Înainte de a introduce pe piaţă un recipient la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai puţin, importatorii se asigură că el a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu cele mai bune practici inginereşti din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, poartă inscripţiile prevăzute la pct. 1.2 din anexa nr. 3 şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (9) şi (10).
(5) Importatorii indică pe recipient denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi ori, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoţeşte recipientul. Datele de contact trebuie să fie în limba română.
(6) Importatorii se asigură că recipientul este însoţit de instrucţiunile şi informaţiile de securitate prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3, redactate în limba română.
(7) Importatorii se asigură că, atât timp cât un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(8) Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de un recipient, pentru a proteja sănătatea şi siguranţa utilizatorilor finali, importatorii testează prin eşantionare recipientele puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de reclamaţii cu recipientele neconforme şi rechemări ale unor recipiente şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
(9) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un recipient pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul recipient în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care recipientul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(10) Pentru recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a recipientului şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere.
(11) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, redactate în limba română, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea recipientului. Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de recipientele pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.
ART. 9
Obligaţiile distribuitorilor
(1) Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, distribuitorii verifică dacă recipientul poartă marcajul CE şi inscripţiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3, dacă acesta este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3, redactate în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (9) şi (10) şi, respectiv, la art. 8 alin. (5).
(2) Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă recipientul înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci când recipientul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
(3) Înainte de a introduce pe piaţă un recipient la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai puţin, distribuitorii se asigură că acesta poartă inscripţiile prevăzute la pct. 1.2 din anexa nr. 3 şi este însoţit de instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3, redactate în limba română, şi că producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (9) şi (10) şi, respectiv, la art. 8 alin. (5).
(4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(5) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un recipient pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul recipient în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care recipientul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
(6) Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea recipientului. Distribuitorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de recipientele pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă.
ART. 10
Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor şi distribuitorilor
Un importator sau un distribuitor este considerat producător potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi trebuie să respecte obligaţiile ce revin acestuia potrivit art. 6 în situaţia în care:
a) introduce pe piaţă un recipient sub denumirea sau marca sa; sau
b) modifică un recipient deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.
ART. 11
Identificarea operatorilor economici
(1) Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieţei datele de identificare ale:
a) oricărui operator economic care le-a furnizat un recipient;
b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un recipient.
(2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat recipientul şi timp de 10 ani după ce au furnizat recipientul.
CAPITOLUL III
Conformitatea recipientelor la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l
ART. 12
Prezumţia de conformitate a recipientelor la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l
(1) Se consideră că recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau ale standardelor naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părţi ale acestora.
(2) Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 13
Proceduri de evaluare a conformităţii
(1) Înainte de fabricarea lor, recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l fac obiectul examinării UE de tip (modulul B) prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, după cum urmează:
a) pentru recipientele fabricate în conformitate cu standardele armonizate prevăzute la art. 12, la alegerea producătorului, fie prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al recipientului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative fără examinarea unui model (modulul B – tip de proiect), fie prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al recipientului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative, plus examinarea unui prototip, reprezentativ pentru producţia preconizată, al recipientului complet (modulul B – tip de producţie);
b) pentru recipientele nefabricate sau fabricate numai parţial în conformitate cu standardele armonizate prevăzute la art. 12, producătorul prezintă în vederea examinării un prototip, reprezentativ pentru producţia preconizată, al recipientului complet şi documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru examinarea şi evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al recipientului (modulul B – tip de producţie).
(2) Înainte de introducerea pe piaţă, recipientele sunt supuse următoarelor proceduri:
a) dacă produsul PS x V este mai mare de 3 000 bar·l, conformităţii cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale recipientului (modulul C1) prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 2;
b) dacă produsul PS x V este mai mic sau egal cu 3 000 bar·l, dar mai mare de 200 bar·l, la alegerea producătorului, conformităţii cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale recipientului (modulul C1) prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 2 sau conformităţii cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale recipientului la intervale aleatorii (modulul C2) prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2;
c) dacă produsul PS x V este mai mic sau egal cu 200 bar·l, dar mai mare de 50 bar·l, la alegerea producătorului, conformităţii cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale recipientului (modulul C1) prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 2 sau conformităţii cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei (modulul C) prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 2.
(3) Documentaţia şi corespondenţa referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la alin. (1) şi (2) se redactează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul notificat în conformitate cu art. 17 din Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune.
ART. 14
Declaraţia UE de conformitate
(1) Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 4, conţine elementele specificate în modulele relevante din anexa nr. 2 şi se actualizează ori de câte ori este cazul.
(3) Declaraţia UE de conformitate pentru recipientele introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.
(4) În cazul în care un recipient intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se întocmeşte o singură declaraţie UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii Europene. Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.
(5) Prin redactarea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea recipientului cu cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre.
ART. 15
Principii generale ale marcajului CE
Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
ART. 16
Cerinţe pentru aplicarea marcajului CE şi a altor inscripţii
(1) Marcajul CE şi inscripţiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3 se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe recipient sau pe plăcuţa cu date a recipientului.
(2) Marcajul CE se aplică înainte ca recipientul să fie introdus pe piaţă.
(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producţiei. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul respectiv sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.
(4) Marcajul CE şi numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt marcaj care indică un risc special sau o utilizare specială.
CAPITOLUL IV
Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii
ART. 17
Notificarea
Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele autorizate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii ca părţi terţe în temeiul prezentei hotărâri.
ART. 18
Autoritatea de notificare
(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv privind conformitatea cu prevederile art. 23.
(2) Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, organismul naţional de acreditare, denumită în continuare RENAR, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.
ART. 19
Cerinţe privind autoritatea de notificare
(1) Autoritatea de notificare funcţionează astfel încât să evite apariţia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformităţii şi să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale.
(2) În cadrul autorităţii de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii este luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.
(3) Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează niciuna dintre activităţile pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii, nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale.
(4) Autoritatea de notificare garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute.
(5) Autoritatea de notificare are la dispoziţie personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale.
ART. 20
Obligaţia de informare a autorităţii de notificare
Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate şi în legătură cu orice modificări ale acestora.
ART. 21
Cerinţe cu privire la organismele notificate
(1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (2) – (18).
(2) Organismul de evaluare a conformităţii se înfiinţează potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi are personalitate juridică.
(3) Organismul de evaluare a conformităţii este o organizaţie de terţă parte, independentă de organizaţia sau de recipientul pe care îl evaluează. Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea recipientelor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.
(4) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a recipientelor pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia din aceste părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea recipientelor evaluate care sunt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de recipiente în scopuri personale.
(5) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea recipientelor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi.
(6) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificaţi.
(7) Prevederile alin. (4) – (6) se aplică în special serviciilor de consultanţă.
(8) Organismele de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.
(9) Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi nu trebuie să fie supuse presiunilor şi stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.
(10) Organismul de evaluare a conformităţii are capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite prin pct. 3.2 din anexa nr. 1 şi prin anexa nr. 2 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia.
(11) De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip de recipient pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii are la dispoziţie:
a) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;
b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul de evaluare a conformităţii dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;
c) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
(12) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.
(13) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să deţină următoarele:
a) o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat;
b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
c) cunoştinţe şi înţelegerea corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională;
d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.
(14) Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul acestora trebuie să fie garantată.
(15) Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.
(16) Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă.
(17) Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul pct. 3.2 din anexa nr. 1 şi al anexei nr. 2 sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcând relaţia cu autoritatea competentă şi cu autoritatea de supraveghere a pieţei. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate.
(18) Organismele de evaluare a conformităţii participă la activităţile de standardizare relevante şi la activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţat în temeiul legislaţiei de armonizare relevante a Uniunii Europene sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activităţi şi pune în aplicare ca orientare generală deciziile şi documentele administrative produse ca rezultat al activităţii acelui grup.
ART. 22
Prezumţia de conformitate a organismelor notificate
În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române şi/sau în standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate sau în părţi ale acestora, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii se conformează cu cerinţele prevăzute la art. 21, în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.
ART. 23
Filiale ale organismelor notificate şi subcontractarea de către organismele notificate
(1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 21 şi informează autoritatea de notificare în acest sens.
(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
(3) Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.
(4) Organismele notificate pun la dispoziţia autorităţii de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia în temeiul pct. 3.2 din anexa nr. 1 şi al anexei nr. 2.
ART. 24
Cererea de notificare
(1) Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de documentele prevăzute în ordinul ministrului autorităţii competente pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.
(3) Certificatul de acreditare prevăzut în ordinul ministrului autorităţii competente prevăzut la alin. (2) atestă că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 21.
ART. 25
Procedura de notificare
(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 21.
(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 17 care se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.
(3) Desemnarea prevăzută la alin. (2) se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului autorităţii competente prevăzut la art. 24 alin. (2).
(4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisia Europeană şi celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de Comisia Europeană.
(5) Notificarea include detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi ale recipientului sau recipientelor în cauză şi atestă competenţa necesară.
(6) Organismele prevăzute la alin. (1) pot îndeplini activităţile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană şi celelalte state membre nu au ridicat obiecţii în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri.
(7) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.
ART. 26
Modificări ale notificărilor
(1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului constată sau este informat că un organism notificat nu mai respectă cerinţele prevăzute la art. 21 sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea nerespectării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor.
(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre măsurile prevăzute la alin. (1).
(3) În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziţia Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi a autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestora.
ART. 27
Contestarea competenţei organismelor notificate
(1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.
(2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
ART. 28
Obligaţii operaţionale în sarcina organismelor notificate
(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii în conformitate cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici.
(3) Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinând seama în mod corespunzător de:
a) dimensiunea unei întreprinderi;
b) domeniul de activitate şi structura întreprinderii;
c) gradul de complexitate a tehnologiei recipientului în cauză;
d) caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
(4) În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii trebuie să respecte gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea recipientului cu prevederile prezentei hotărâri.
(5) În cazul în care un organism notificat constată că cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 sau în standardele armonizate sau alte specificaţii tehnice nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate.
(6) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un recipient nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.
(7) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.
ART. 29
Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate
RENAR se asigură că există căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.
ART. 30
Obligaţii de informare în sarcina organismelor notificate
(1) Organismele notificate informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în legătură cu:
a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor;
b) orice circumstanţe care afectează domeniul aferent notificării sau condiţiile notificării;
c) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii, primită de la autoritatea de supraveghere a pieţei;
d) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi subcontractare.
(2) Organismele notificate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri oferă tuturor organismelor notificate la nivelul Uniunii Europene în conformitate cu Directiva 2014/29/UE, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii, vizând aceleaşi recipiente, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.
ART. 31
Schimbul de experienţă
(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului participă la schimbul de experienţă dintre autorităţile naţionale ale statelor membre referitor la politica privind notificarea, organizat de Comisia Europeană.
(2) Organismele notificate în temeiul prezentei hotărâri participă la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale al/ale organismelor de evaluare a conformităţii notificate la nivel european, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanţi desemnaţi.
CAPITOLUL V
Supravegherea pieţei
ART. 32
Art. 15 alin. (3) şi art. 16 – 29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică recipientelor prevăzute la art. 1 alin. (1).
ART. 33
(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei are suficiente motive să considere că un recipient care intră sub incidenţa prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranţa persoanelor sau pentru animale domestice sau bunuri, aceasta efectuează o evaluare cu privire la recipientul în cauză, acoperind toate cerinţele relevante prevăzute în prezenta hotărâre. Operatorii economici relevanţi cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei în acest scop, dacă este necesar.
(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că recipientul nu este conform cerinţelor prevăzute în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic respectiv să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce recipientul în conformitate cu cerinţele respective, să retragă recipientul de pe piaţă sau să îl recheme într-un interval de timp rezonabil, în funcţie de natura riscului stabilită de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(3) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate.
(4) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2).
(5) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul României, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.
(6) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate recipientele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul Uniunii Europene.
(7) În cazul în care operatorul economic în cauză nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziţie a recipientului pe piaţa naţională sau pentru a retrage sau a rechema recipientul de pe piaţă.
(8) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate potrivit alin. (7).
(9) Informaţiile prevăzute la alin. (8) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica recipientul neconform, originea recipientului, natura neconformităţii invocate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic în cauză.
(10) Autoritatea de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii:
a) recipientul nu îndeplineşte cerinţele cu privire la sănătatea sau siguranţa persoanelor, la protecţia animalelor domestice sau a bunurilor; sau
b) există deficienţe ale standardelor armonizate prevăzute la art. 12 care conferă prezumţia de conformitate.
(11) Atunci când autoritatea din alt stat membru iniţiază procedura, autoritatea de supraveghere a pieţei din România informează fără întârziere Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la orice măsuri adoptate şi informaţii suplimentare deţinute cu privire la neconformitatea recipientului respectiv şi, în caz de dezacord faţă de măsura notificată de acel stat membru, îşi prezintă obiecţiile.
(12) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8), niciun stat membru sau Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, măsura este considerată justificată.
(13) Autoritatea de supraveghere a pieţei se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu recipientul în cauză, cum ar fi retragerea recipientului de pe piaţă.
ART. 34
(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 33 alin. (6) – (8), se ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, la iniţiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi/sau autoritatea de supraveghere a pieţei participă la consultările cu statele membre şi cu operatorul ori operatorii economici relevanţi şi evaluează măsura naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura naţională este justificată.
(2) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieţei adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piaţă a recipientelor neconforme şi informează Comisia Europeană în consecinţă. În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, autoritatea de supraveghere a pieţei retrage această măsură.
ART. 35
(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 33 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că, deşi un recipient este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranţa persoanelor, pentru animale domestice ori bunuri, aceasta solicită operatorului economic respectiv:
a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că recipientul în cauză, în momentul introducerii pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc; sau
b) să retragă recipientul de pe piaţă ori să îl recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieţei.
(2) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse măsuri corective cu privire la toate recipientele pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Uniunii Europene.
(3) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea recipientului respectiv, originea şi lanţul de furnizare aferent recipientului, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate.
ART. 36
(1) Fără a aduce atingere art. 33, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformităţii constatate, în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare:
a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau ale art. 16 din prezenta hotărâre;
b) marcajul CE nu a fost aplicat;
c) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producţiei a fost aplicat cu încălcarea prevederilor art. 16 sau nu a fost aplicat;
d) inscripţiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3 nu au fost aplicate sau au fost aplicate cu încălcarea prevederilor art. 16 sau ale pct. 1 din anexa nr. 3;
e) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită;
f) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect;
g) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
h) informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (10) sau la art. 8 alin. (5) lipsesc, sunt false ori incomplete;
i) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 6 sau la art. 8.
(2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.
CAPITOLUL VI
Răspunderi şi sancţiuni
ART. 37
(1) Autoritatea competentă în sensul prezentei hotărâri este Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.
(2) Autoritatea care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabilă pentru supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.
ART. 38
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1), referitoare la respectarea cerinţelor prezentei hotărâri şi a cerinţelor esenţiale de securitate din anexa nr. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 – 9, referitoare la obligaţiile producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi, importatorilor şi distribuitorilor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
c) nerespectarea prevederilor art. 11, referitoare la identificarea operatorilor economici, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării;
d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) referitoare la procedura de evaluare a conformităţii, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
e) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (3), referitoare la furnizarea în limba română a informaţiilor, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2) şi (4), referitoare la întocmirea declaraţiei de conformitate, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea introducerii pe piaţă şi comercializării produselor neconforme până la eliminarea neconformităţilor;
g) nerespectarea prevederilor art. 16, referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.
(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor, va menţiona:
a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;
c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea, se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe.
(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoştinţa persoanelor interesate, Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, Comisiei Europene şi celorlalte state membre.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 39
(1) Autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a recipientelor conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au fost introduse pe piaţă înainte de data de 20 aprilie 2016.
(2) Certificatele eliberate de organismele notificate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile în temeiul prezentei hotărâri până la expirarea valabilităţii acestora.
ART. 40
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 41
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 20 aprilie 2016.
ART. 42
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 96 din 29 martie 2014.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi turismului,
Mihai Tudose
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Bucureşti, 30 septembrie 2015.
Nr. 824.
ANEXA 1
CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE
1. Materiale
Materialele sunt selectate în funcţie de destinaţia recipientelor şi în conformitate cu pct. 1.1 – 1.4.
1.1. Componentele sub presiune
Materialele utilizate pentru producerea părţilor sub presiune îndeplinesc următoarele condiţii:
a) pot fi sudate;
b) sunt ductile şi rezistente, astfel încât o rupere la temperatura minimă de lucru să nu permită fragmentarea sau o rupere de tip fragil;
c) nu sunt afectate intens de procesul de îmbătrânire.
În plus, pentru recipientele din oţel, materialele respectă cerinţele formulate la pct. 1.1.1, iar pentru recipientele din aluminiu sau din aliaj de aluminiu, cerinţele menţionate la pct. 1.1.2.
Materialele sunt însoţite de un certificat de inspecţie, astfel cum este definit la pct. 3.1 lit. i) din anexa nr. 3 la hotărâre, întocmit de producătorul materialelor.
1.1.1. Recipientele din oţel
Oţelurile nealiate respectă următoarele cerinţe:
a) sunt calmate şi livrate după un tratament de normalizare sau într-o stare echivalentă;
b) conţinutul de carbon pe produs este mai mic de 0,25%, iar conţinutul de sulf şi cel de fosfor este, fiecare, mai mic de 0,05%;
c) fiecare produs are următoarele calităţi mecanice:
(i) rezistenţa la tracţiune maximă Rm, max trebuie să fie mai mică de 580 N/mm2;
(ii) alungirea la rupere este:
dacă epruvetele sunt prelevate paralel cu direcţia de laminare:
_______________________________________
| grosimea >/= 3 mm: | A | >/= 22% |
|____________________|_________|_________|
| grosimea >/= 3 mm: | A 80 mm | >/= 17% |
|____________________|_________|_________|
dacă epruvetele sunt prelevate perpendicular pe direcţia de laminare:
______________________________________
| grosimea >/= 3 mm: | A | >/= 20% |
|____________________|_________|________|
| grosimea >/= 3 mm: | A 80 mm | >/= 15% |
|____________________|_________|________|
(iii) valoarea medie a energiei de încovoiere prin şoc KCV pentru trei epruvete testate longitudinal la temperatura minimă de lucru nu este mai mică de 35 J/cm2. Cel mult una dintre cele trei valori măsurate la testare poate fi mai mică de 35 J/cm2, cu un minim de 25 J/cm2. Această proprietate este verificată în cazul oţelurilor care se intenţionează a fi utilizate la fabricarea recipientelor a căror temperatură minimă de lucru este mai mică de -10 °C şi care au grosimea pereţilor mai mare de 5 mm.
1.1.2. Recipientele din aluminiu
Aluminiul nealiat are un conţinut de aluminiu de minimum 99,5% şi aliajele descrise la art. 1 alin. (1) lit. b) din hotărâre prezintă o rezistenţă adecvată la coroziunea intercristalină la temperatura maximă de lucru.
În plus, aceste materialele respectă următoarele cerinţe:
a) sunt furnizate în stare recoaptă;
b) fiecare produs are următoarele caracteristici mecanice:
– rezistenţa la tracţiune maximă Rm, max trebuie să fie mai mică de 350 N/mm2;
– alungirea la rupere este:
– A >/= 16% dacă epruvetele sunt prelevate paralel cu direcţia de laminare;
– A >/= 14% dacă epruvetele sunt prelevate perpendicular pe direcţia de laminare.
1.2. Materialele de sudură
Materialele de sudură utilizate la sudarea unor accesorii pe recipient sau la execuţia recipientului respectiv sunt adecvate şi compatibile cu materialele care se sudează.
1.3. Accesoriile care contribuie la rezistenţa recipientului
Accesoriile menţionate, de exemplu şuruburi şi piuliţe, sunt executate dintr-un material specificat la pct. 1.1 sau din alte tipuri de oţel, aluminiu ori un aliaj de aluminiu corespunzător, compatibile cu materialele utilizate la fabricarea părţilor sub presiune.
Aceste materiale au, la temperatura minimă de lucru, alungire la rupere şi energie de încovoiere prin şoc adecvate.
1.4. Părţile care nu sunt sub presiune
Toate părţile nepresurizate ale recipientelor sudate sunt din materiale care sunt compatibile cu materialele componentelor pe care sunt sudate.
2. Proiectarea recipientului
a) La proiectarea recipientului, producătorul defineşte destinaţia utilizării acestuia şi selectează:
(i) temperatura minimă de lucru Tmin;
(ii) temperatura maximă de lucru Tmax;
(iii) presiunea maximă de lucru PS.
Cu toate acestea, chiar dacă se selectează o temperatură minimă de lucru mai mare de -10 °C, calităţile cerute materialelor sunt respectate pentru temperatura de -10 °C.
b) De asemenea, producătorul ţine seama de următoarele:
(i) să poată fi inspectat interiorul recipientelor;
(ii) să poată fi drenate recipientele;
(iii) calităţile mecanice să fie menţinute de-a lungul perioadei de utilizare a recipientului în scopul în care a fost proiectat;
(iv) în funcţie de destinaţie, recipientele trebuie să fie protejate în mod corespunzător împotriva coroziunii.
c) Producătorul ţine seama de faptul că, în condiţiile de utilizare avute în vedere:
(i) recipientele nu sunt supuse unor solicitări care ar putea să afecteze siguranţa acestora în funcţionare;
(ii) presiunea interioară nu depăşeşte în mod permanent presiunea maximă de lucru PS; totuşi, se pot admite creşteri de moment cu maximum 10%.
d) Cordoanele de sudură circumferenţiale şi longitudinale sunt făcute utilizându-se suduri cu pătrundere totală sau suduri cu efect echivalent. Fundurile convexe, altele decât cele emisferice, sunt prevăzute cu o margine cilindrică.
2.1. Grosimea peretelui
Dacă produsul PS x V nu este mai mare de 3.000 bar·l, producătorul alege una dintre metodele descrise la pct. 2.1.1 şi 2.1.2 pentru determinarea grosimii peretelui recipientului; dacă produsul PS x V este mai mare de 3.000 bar·l sau dacă temperatura maximă de lucru este mai mare de 100 °C, această grosime se determină prin metoda descrisă la pct. 2.1.1.
Grosimea reală a peretelui recipientului în secţiunea cilindrică şi a capacelor nu poate fi mai mică de 2 mm pentru recipientele din oţel şi mai mică de 3 mm pentru recipientele din aluminiu sau aliaje de aluminiu.
2.1.1. Metoda de calcul
Grosimea minimă a componentelor sub presiune este calculată avându-se în vedere intensitatea solicitărilor şi următoarele dispoziţii:
a) presiunea de calcul adoptată nu este mai mică decât presiunea maximă de lucru PS selectată;
b) efortul unitar de membrană admisibil nu este mai mare decât cea mai mică dintre valorile 0,6 ReT sau 0,3 Rm. Producătorul utilizează valorile minime ale ReT şi Rm garantate de producătorul materialului, pentru a determina solicitarea admisibilă.
Cu toate acestea, dacă porţiunea cilindrică a recipientului are una sau mai multe suduri longitudinale executate printr-un procedeu de sudură neautomat, grosimea calculată prin metoda descrisă la primul paragraf este multiplicată cu un coeficient egal cu 1,15.
2.1.2. Metoda experimentală
Grosimea peretelui este determinată pentru a permite recipientelor să reziste la temperatura ambientală la o presiune egală cu cel puţin de cinci ori presiunea maximă de lucru, cu un factor permanent de deformare pe circumferinţă de maximum 1%.
3. Procesele de fabricaţie
Recipientele sunt construite şi verificate în procesul de fabricaţie în conformitate cu pct. 2, 3 sau 4 din anexa nr. 2 la hotărâre.
3.1. Pregătirea părţilor componente
Pregătirea părţilor componente, de exemplu formarea şi şanfrenarea, nu generează defecte de suprafaţă, fisuri sau modificări ale caracteristicilor mecanice care să afecteze siguranţa recipientelor.
3.2. Sudurile pe părţile sub presiune
Caracteristicile sudurilor şi zonelor adiacente sunt similare cu cele ale materialelor sudate şi nu prezintă niciun defect de suprafaţă sau intern care să afecteze siguranţa recipientelor.
Sudurile sunt executate de sudori sau operatori calificaţi care posedă nivelul corespunzător de competenţă, în conformitate cu procedurile de sudură autorizate. Autorizarea şi testele de calificare sunt realizate de către organismele notificate.
De asemenea, în timpul fabricaţiei, producătorul asigură o calitate constantă a sudurii, prin teste de control specifice, folosind proceduri adecvate. Aceste teste fac obiectul unui raport.
4. Punerea în funcţiune a recipientelor
Recipientele sunt însoţite de instrucţiuni elaborate de către producător, conform cerinţelor de la pct. 2 din anexa nr. 3 la hotărâre.
ANEXA 2
PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
1. Examinarea UE de tip – modulul B
1.1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui recipient şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al recipientului corespunde cerinţelor din hotărâre care i se aplică.
1.2. Examinarea UE de tip se realizează prin una dintre metodele prezentate mai jos, în conformitate cu art. 13 din hotărâre:
– evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al recipientului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 1.3, fără examinarea unui prototip reprezentativ pentru producţia preconizată a recipientului complet (tip de producţie);
– evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al recipientului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 1.3, fără examinarea unui prototip de recipient (tip de proiect).
1.3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat ales de către acesta.
Cererea cuprinde:
a) numele şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;
b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;
c) documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii recipientului cu cerinţele aplicabile ale hotărârii şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului/riscurilor.
Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea recipientului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:
(i) o descriere generală a recipientului;
(ii) desenele de proiectare şi de fabricare, schemele componentelor şi altele asemenea;
(iii) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării recipientului;
(iv) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate din hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;
(v) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;
(vi) rapoartele de testare;
(vii) instrucţiunile şi informaţiile de securitate menţionate la pct. 2 din anexa nr. 3 la hotărâre;
(viii) un document care să descrie:
– materialele alese;
– procedeele de sudură alese;
– verificările alese;
– orice detaliu pertinent referitor la proiectarea recipientului;
d) dacă este cazul, prototipurile de recipiente reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita prototipuri suplimentare de recipiente, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercare;
e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Aceste documente justificative menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante armonizate nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul adecvat al producătorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.
Atunci când se examinează un prototip de recipient, documentaţia tehnică include, de asemenea:
– certificatele referitoare la alegerea potrivită a procedeelor de sudură şi a sudorilor sau a operatorilor;
– certificatul de inspecţie pentru materialele utilizate la fabricarea părţilor şi componentelor care contribuie la rezistenţa recipientului;
– un raport al examinărilor şi al încercărilor realizate sau o descriere a verificărilor propuse.
1.4. Organismul notificat:
În cazul recipientului:
1.4.1. examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative, pentru a evalua caracterul adecvat al proiectării tehnice a recipientului.
În cazul prototipului/prototipurilor de recipient/recipiente:
1.4.2. verifică dacă prototipul/prototipurile de recipient/recipiente a/au fost produs/produse în conformitate cu documentaţia tehnică şi se poate/pot utiliza în siguranţă în condiţiile de exploatare prevăzute şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;
1.4.3. efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluţiile din standardele armonizate relevante, dacă acestea au fost aplicate corect;
1.4.4. efectuează examinările şi testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele armonizate, dacă soluţiile adoptate de către producător de aplicare a altor specificaţii tehnice relevante satisfac cerinţele esenţiale de securitate corespunzătoare ale hotărârii;
1.4.5. stabileşte de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările şi testele.
1.5. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 1.4, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de notificare, organismul notificat transmite conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, numai cu acordul producătorului.
1.6. Dacă tipul respectă cerinţele prezentei hotărâri, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile, în cazul în care există, pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat.
Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşată una sau mai multe anexe.
Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a recipientelor fabricate şi care permit controlul în utilizare. El indică, de asemenea, condiţiile în care se poate emite şi este însoţit de descrierile şi desenele necesare pentru identificarea tipului aprobat.
În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile ale hotărârii, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivând refuzul său în mod amănunţit.
1.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale hotărârii şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.
Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea recipientului cu cerinţele de securitate esenţiale din hotărâre sau condiţiile de valabilitate a certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare UE de tip.
1.8. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis ori retras şi pune la dispoziţia autorităţii de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări ale acestora refuzate, suspendate ori restricţionate în alt mod.
Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat ori restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau completările la acestea pe care le-a emis.
Comisia Europeană, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia Europeană şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi completărilor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.
1.9. Producătorul păstrează la dispoziţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi al completărilor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a recipientului.
1.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 1.3 şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct. 1.7 şi 1.9, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
2. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei şi încercarea supravegheată a recipientului – modulul C1
2.1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei şi încercarea supravegheată a produsului este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2.2, 2.3 şi 2.4 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că recipientele în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi satisfac cerinţele din hotărâre care se aplică acestora.
2.2. Fabricaţia
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea recipientelor fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele din hotărâre care se aplică acestora.
Înainte de începerea fabricaţiei, producătorul oferă unui organism notificat ales de el toate informaţiile necesare, în special:
a) documentaţia tehnică, care include:
– certificatele referitoare la alegerea potrivită a procedeelor de sudură şi a sudorilor sau a operatorilor;
– certificatul de inspecţie pentru materialele utilizate la fabricarea părţilor şi componentelor care contribuie la rezistenţa recipientului;
– un raport privind examinările şi încercările realizate;
b) documentul de inspecţie care să descrie examinările şi încercările corespunzătoare care urmează să fie efectuate în cursul producţiei, împreună cu procedurile şi frecvenţa de efectuare a acestora;
c) certificatul de examinare UE de tip.
2.3. Controlul recipientelor
2.3.1. Pentru fiecare recipient în parte fabricat, organismul notificat efectuează examinările şi încercările corespunzătoare pentru a verifica dacă recipientele corespund tipului descris în certificatul de examinare UE de tip şi cerinţelor din hotărâre, în conformitate cu următoarele litere:
a) producătorul prezintă recipientele sub forma unor loturi de producţie uniforme şi ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure uniformitatea fiecărui lot de producţie realizat;
b) la examinarea unui lot, organismul notificat se asigură că recipientele au fost fabricate şi verificate în conformitate cu documentaţia tehnică şi efectuează o încercare hidrostatică sau o încercare pneumatică cu efect echivalent asupra fiecărui recipient din lotul de producţie la o presiune Ph egală cu de 1,5 ori presiunea de proiectare a recipientului, în scopul verificării rezistenţei acestuia. Testul pneumatic se execută respectându-se condiţiile de siguranţă a testării din România;
c) organismul notificat efectuează încercări pe epruvete prelevate, la alegerea producătorului, dintr-o probă reprezentativă pentru producţie sau dintr-un recipient, în scopul verificării calităţii sudurii. Încercările se efectuează pe sudurile longitudinale. Cu toate acestea, atunci când pentru sudurile longitudinale şi cele circulare se folosesc tehnici de sudură diferite, încercările se repetă pe sudurile circulare;
d) pentru recipientele care fac obiectul metodei experimentale prevăzute la pct. 2.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre, aceste încercări pe epruvete sunt înlocuite printr-o încercare hidrostatică efectuată pe cinci recipiente luate la întâmplare din fiecare lot de producţie în scopul verificării conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la pct. 2.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;
e) în cazul loturilor acceptate, organismul notificat aplică sau dispune aplicarea numărului său de identificare pe fiecare recipient şi întocmeşte un certificat de conformitate scris referitor la încercările efectuate. Toate recipientele din lot pot fi introduse pe piaţă, cu excepţia celor care nu au trecut cu succes o încercare hidrostatică sau o încercare pneumatică;
f) dacă un lot este respins, organismul notificat ia măsurile adecvate pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piaţă. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică;
g) producătorul trebuie să fie în măsură să prezinte la cererea ISCIR certificatele de conformitate menţionate la lit. e) întocmite de organismul notificat.
2.3.2. Organismul notificat furnizează ISCIR şi, la cerere, celorlalte organisme notificate, celorlalte state membre şi Comisiei Europene o copie a raportului de inspecţie pe care l-a emis.
2.3.3. Pe răspunderea organismului notificat, producătorul aplică numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de fabricaţie.
2.4. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
2.4.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare recipient în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale hotărârii.
2.4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare model de recipient şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a recipientului. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de recipient pentru care a fost întocmită.
2.4.3. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia ISCIR, la cerere.
2.5. Reprezentantul autorizat
Obligaţiile producătorului stabilite la pct. 2.4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
3. Conformitate cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale recipientului la intervale aleatorii – modulul C2
3.1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale recipientului la intervale aleatorii este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 3.2, 3.3 şi 3.4 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că recipientele în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi satisfac cerinţele din hotărâre care se aplică acestora.
3.2. Fabricaţia
3.2.1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea recipientelor fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele din hotărâre care se aplică acestora.
3.2.2. Înainte de începerea fabricaţiei, producătorul oferă unui organism notificat ales de el toate informaţiile necesare, în special:
a) documentaţia tehnică, care include:
– certificatele referitoare la alegerea potrivită a procedeelor de sudură şi a sudorilor sau a operatorilor;
– certificatul de inspecţie pentru materialele utilizate la fabricarea părţilor şi componentelor care contribuie la rezistenţa recipientului;
– un raport privind examinările şi încercările realizate;
b) certificatul de examinare UE de tip;
c) un document care descrie procesele de fabricaţie şi toate măsurile sistematice prestabilite, adoptate pentru asigurarea conformităţii recipientelor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip.
Organismul notificat examinează, înainte de data începerii oricărei fabricaţii, documentele respective în scopul certificării conformităţii lor cu certificatul de examinare UE de tip.
3.2.3. Documentul menţionat la pct. 3.2.2 lit. c) include:
a) o descriere a mijloacelor de producţie şi verificare adecvate pentru construcţia recipientelor;
b) un document de inspecţie care să descrie examinările şi încercările corespunzătoare care urmează să fie efectuate în cursul producţiei, împreună cu procedurile şi frecvenţa de efectuare a acestora;
c) un angajament de a efectua examinările şi încercările în conformitate cu documentul de inspecţie şi de a realiza o încercare hidrostatică sau, cu acordul ISCIR, o încercare pneumatică pentru fiecare recipient fabricat, la o presiune de încercare de 1,5 ori mai mare decât presiunea de proiectare; examinările şi încercările menţionate se efectuează sub responsabilitatea unui personal calificat independent de personalul de producţie şi fac obiectul unui raport;
d) adresele locurilor de producţie şi depozitare şi data la care urmează să înceapă fabricaţia.
3.3. Controlul recipientelor
Organismul notificat realizează controlul recipientelor sau dispune efectuarea controlului unor mostre luate la întâmplare la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calităţii controalelor interne ale recipientului, ţinând seama, inter alia, de complexitatea tehnologică a recipientelor şi de volumul producţiei. Se examinează un eşantion adecvat de recipiente în stare finită, prelevate la faţa locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piaţă, şi se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sunt menţionate în părţile relevante ale standardelor armonizate, şi/sau teste echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, având ca scop verificarea conformităţii recipientului cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele relevante ale hotărârii.
Organismul notificat se asigură, de asemenea, că producătorul verifică efectiv recipientele produse în serie, în conformitate cu pct. 3.2.3 lit. c).
Atunci când un eşantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul notificat ia măsurile care se impun.
Procedura de eşantionare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a recipientului se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformităţii recipientului.
Organismul notificat furnizează ISCIR şi, la cerere, celorlalte organisme notificate, celorlalte state membre şi Comisiei Europene o copie a raportului de inspecţie pe care l-a emis.
Producătorul, în timpul procesului de fabricaţie şi pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat.
3.4. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
3.4.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare recipient în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale hotărârii.
3.4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare model de recipient şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a recipientului. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de recipient pentru care a fost întocmită.
3.4.3. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia ISCIR, la cerere.
3.5. Reprezentantul autorizat
Obligaţiile producătorului stabilite la pct. 3.4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
4. Conformitate cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei – modulul C
4.1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 4.2 şi 4.3 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că recipientele în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi satisfac cerinţele din hotărâre care se aplică acestora.
4.2. Fabricaţia
Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea recipientelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele din hotărâre care se aplică acestora.
Înaintea începerii fabricaţiei, producătorul oferă organismului notificat care a eliberat certificatul de examinare UE de tip toate informaţiile necesare, în special:
a) certificatele referitoare la alegerea potrivită a procedeelor de sudură şi a sudorilor sau a operatorilor;
b) certificatul de inspecţie pentru materialele utilizate la fabricarea părţilor şi componentelor care contribuie la rezistenţa recipientului;
c) un raport privind examinările şi încercările realizate;
d) un document care descrie procesele de fabricaţie şi toate măsurile sistematice prestabilite, adoptate pentru asigurarea conformităţii recipientelor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip.
Documentul respectiv include:
(i) o descriere a mijloacelor de producţie şi verificare adecvate pentru construcţia recipientelor;
(ii) un document de inspecţie care să descrie examinările şi încercările corespunzătoare care urmează să fie efectuate în cursul producţiei, împreună cu procedurile şi frecvenţa de efectuare a acestora;
(iii) un angajament de a efectua examinările şi încercările în conformitate cu documentul de inspecţie şi de a realiza o încercare hidrostatică sau, cu acordul ISCIR, o încercare pneumatică pentru fiecare recipient fabricat, la o presiune de încercare de 1,5 ori mai mare decât presiunea de proiectare; examinările şi încercările menţionate se efectuează sub responsabilitatea unui personal calificat independent de personalul de producţie şi fac obiectul unui raport;
(iv) adresele locurilor de producţie şi depozitare şi data la care urmează să înceapă fabricaţia.
Organismul notificat examinează, înainte de data începerii oricărei fabricaţii, documentele respective pentru certificarea conformităţii lor cu certificatul de examinare UE de tip.
4.3. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate
4.3.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare recipient în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale hotărârii.
4.3.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare model de recipient şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a recipientului. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de recipient pentru care a fost întocmită.
4.3.3. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia ISCIR, la cerere.
4.4. Reprezentantul autorizat
Obligaţiile producătorului stabilite la pct. 4.3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.
ANEXA 3
INSCRIPŢII, INSTRUCŢIUNI, DEFINIŢII ŞI SIMBOLURI
1. Marcajul CE şi inscripţii
1.1. Recipientele la care produsul PS x V depăşeşte 50 bari·l trebuie să poarte marcajul CE prevăzut în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 şi ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul CE.
1.2. Recipientele sau plăcuţele cu datele tehnice trebuie să poarte cel puţin următoarele informaţii:
a) presiunea maximă de lucru (PS în bar);
b) temperatura maximă de lucru (Tmax în °C);
c) temperatura minimă de lucru (Tmin în °C);
d) capacitatea recipientului (V în l);
e) numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată şi adresa producătorului;
f) tipul şi identificarea seriei sau a lotului de producţie a recipientului.
1.3. Atunci când se utilizează o plăcuţă cu date tehnice, aceasta este proiectată în aşa fel încât să nu poată fi reutilizată şi cuprinde un spaţiu liber pentru a putea fi înscrise şi alte informaţii.
2. Instrucţiuni şi informaţii de securitate
Instrucţiunile cuprind următoarele informaţii:
a) caracteristicile menţionate la pct. 1.2, cu excepţia seriei sau a lotului de identificare a recipientului;
b) destinaţia recipientului;
c) condiţiile de instalare şi întreţinere pentru securitatea recipientului.
3. Definiţii şi simboluri
3.1. Definiţii
a) Presiunea de proiectare „P” este presiunea manometrică aleasă de producător şi utilizată pentru determinarea grosimii părţilor recipientului sub presiune.
b) Presiunea maximă de lucru „PS” este presiunea manometrică maximă care poate fi exercitată în condiţii normale de utilizare a recipientului.
c) Temperatura minimă de lucru „Tmin” este temperatura stabilizată cea mai mică în peretele recipientului în condiţii normale de utilizare.
d) Temperatura maximă de lucru „Tmax” este temperatura stabilizată cea mai ridicată pe care o poate atinge peretele vasului în condiţii normale de utilizare.
e) Limita de curgere „ReT” este valoarea la temperatura maximă de lucru Tmax a oricăruia dintre următoarele elemente:
(i) limita de curgere în punctul superior ReH, pentru un material care are atât punct de curgere inferior, cât şi superior;
(ii) limita de elasticitate de încercare la 0,2% Rp0,2;
(iii) limita de elasticitate de încercare la 1,0% Rp1,0 pentru aluminiul nealiat.
f) Familii de recipiente
Recipientele fac parte din aceeaşi familie, dacă diferă de prototip doar în privinţa diametrului, cu condiţia respectării cerinţelor admisibile menţionate la pct. 2.1.1 şi 2.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre, sau a lungimii porţiunii cilindrice, în următoarele limite:
(i) dacă un prototip are una sau mai multe virole adăugate la capete, variantele din cadrul familiei au cel puţin o virolă;
(ii) dacă un prototip are doar două capete elipsoidale, variantele din cadrul familiei nu au nicio virolă.
Variaţiile de lungime care determină modificarea crăpăturilor sau a penetrărilor sunt indicate în desen pentru fiecare variantă.
g) Un lot de recipiente conţine cel mult 3.000 de recipiente cu acelaşi tip de model.
h) Se consideră fabricaţie în serie, în înţelesul hotărârii, dacă cel puţin un recipient de acelaşi tip este fabricat într-o perioadă dată printr-un proces continuu de fabricaţie, conform unui proiect comun, utilizându-se acelaşi proces de fabricaţie.
i) Certificatul de inspecţie este documentul prin care producătorul materialelor certifică faptul că produsele livrate îndeplinesc cerinţele comenzii şi în care prezintă rezultatele inspecţiilor de control curente la locul de fabricaţie, în special compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice, realizate pe produsele obţinute din acelaşi proces de producţie cu cel al comenzii, dar nu în mod special pe produsele livrate.
3.2. Simboluri
___________________________________________________________________
| A | alungirea la rupere (Lo = 5,65\/So) | % |
|_________|__________________________________________________|_______|
| A80 mm | alungirea la rupere (Lo = 80 mm) | % |
|_________|__________________________________________________|_______|
| KCV | energia de încovoiere prin şoc | J/cm2 |
|_________|__________________________________________________|_______|
| P | presiunea de proiectare | bar |
|_________|__________________________________________________|_______|
| PS | presiunea maximă de lucru | bar |
|_________|__________________________________________________|_______|
| Ph | presiunea de probă hidraulică sau pneumatică | bar |
|_________|__________________________________________________|_______|
| Rp0,2 | limita de elasticitate la 0,2% | N/mm2 |
|_________|__________________________________________________|_______|
| ReT | limita de curgere la temperatura maximă de lucru | N/mm2 |
|_________|__________________________________________________|_______|
| ReH | limita de curgere în punctul superior | N/mm2 |
|_________|__________________________________________________|_______|
| Rm | rezistenţa la tracţiune | N/mm2 |
|_________|__________________________________________________|_______|
| Rm, max | rezistenţa maximă la tracţiune | N/mm2 |
|_________|__________________________________________________|_______|
| Rp1,0 | limita de elasticitate la 1,0% | N/mm2 |
|_________|__________________________________________________|_______|
| Tmax | temperatura maximă de lucru | °C |
|_________|__________________________________________________|_______|
| Tmin | temperatura minimă de lucru | °C |
|_________|__________________________________________________|_______|
| V | volumul recipientului | l |
|_________|__________________________________________________|_______|
ANEXA 4
DECLARAŢIA UE DE CONFORMITATE (NR. XXXX)*1)
1. Recipientul/Modelul recipientului (produs, tip, lot sau număr de serie):
2. Denumirea şi adresa producătorului sau, unde este cazul, ale reprezentantului său autorizat:
3. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
4. Obiectul declaraţiei (identificarea recipientului permiţând trasabilitatea; dacă este necesar pentru identificarea unui recipient, se poate adăuga o imagine):
5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii Europene:
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante utilizate sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:
7. Organismul notificat
…………………………………………………….
(nume, număr)
a efectuat …………………………………………..
(descrierea intervenţiei)
şi a emis certificatul:
8. Informaţii suplimentare:
………………………………………………..
Semnat pentru şi în numele:
………………………………………
(locul şi data emiterii):
………………………………………..
(numele, funcţia) (semnătura):
––––
*1) Atribuirea sau neatribuirea unui număr declaraţiei UE de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.
–––––

Prezenta Hotarare de Guvern 824/2015,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.