Legea 307/2006


LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006
privind apararea împotriva incendiilor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 21 iulie 2006
Data intrarii in vigoare : 24 iulie 2006
Forma actualizata valabila la data de : 27 martie 2012
Prezenta forma actualizata este valabila de la 29 iunie 2009 pana la 27
martie 2012
–––––-
*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 21
iulie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. „Centrul Teritorial de
Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamt pâna la data de 27 martie 2012, cu
modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 307 din 12 iulie
2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 70 din 14 iunie 2009.
Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Apararea împotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de
activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative,
cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si
realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii si reducerii
riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative
pentru limitarea si stingerea incendiilor, în vederea evacuarii, salvarii si
protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului
împotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
(2) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile referitoare la
situatii de urgenta, factori si tipuri de risc, interventie operativa si
evacuare au întelesul prevazut în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, iar termenii si
expresiile specifice apararii împotriva incendiilor au urmatorul înteles:
a) autorizatie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în
baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al
municipiului Bucuresti, prin care se certifica, în urma verificarilor în
teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare împotriva
incendiilor, îndeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu – la
constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de
securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare
ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le
edifica, de a le pune în functiune si de a le exploata din punctul de vedere
al îndeplinirii cerintei – esentiale securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de
inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului
Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor
tehnice în vigoare a masurilor de aparare împotriva incendiilor, adoptate în
documentatiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerintei esentiale
– securitate la incendiu – a constructiilor, instalatiilor si altor
amenajari;
c) incendiu – ardere autoîntretinuta, care se desfasoara fara control în
timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube
materiale si care necesita o interventie organizata în scopul întreruperii
procesului de ardere;
d) cauza a incendiului – suma factorilor care concura la initierea
incendiului, care consta, de regula, în sursa de aprindere, mijlocul care a
produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si împrejurarile
determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor – sisteme,
instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale,
produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si
stingerii incendiilor;
f) operatiuni de lunga durata – interventiile pentru stingerea
incendiilor si eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durata mai
mare de 4 ore;
g) organizare a interventiei în caz de incendiu – ansamblul masurilor
tehnico-organizatorice necesare stabilirii fortelor, responsabilitatilor,
sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi utilizate pentru
evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si
vecinatatilor, precum si pentru stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu – situatia creata de cumularea factorilor
care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila în
orice moment;
i) schema cu riscurile teritoriale – documentul întocmit de inspectoratul
pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, care
cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum si resursele estimate pentru
gestionare;
j) plan de analiza si acoperire a riscurilor – documentul care cuprinde
riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile,
actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor – totalitatea actiunilor de împiedicare a
initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru
salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de
interventie;
l) raport de interventie – documentul operativ de informare si analiza
statistica în care se înscriu datele esentiale constatate la locul
interventiei privind amploarea si intensitatea incendiului, cauza probabila a
acestuia, efectele produse, desfasurarea interventiei, fortele participante
si timpii operativi realizati;
m) stingere a incendiilor – totalitatea actiunilor de limitare si
întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si
mijloace specifice;
n) utilizator – persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu
orice titlu, în interesul sau, al altuia sau în interes public;
o) scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ
evolutia unui incendiu în timp, identificând evenimentele-cheie care îl
caracterizeaza si îl diferentiaza de alte incendii posibile într-o incinta.
ART. 2
Apararea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public,
national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, în
conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si
locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul
României.
ART. 3
(1) Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de
specialitate în domeniul apararii împotriva incendiilor se asigura de
Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel central prin Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local prin inspectoratele
pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.
(2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit în
continuare Inspectoratul General, elaboreaza strategia nationala de aparare
împotriva incendiilor, care se prezinta Guvernului spre aprobare de catre
ministrul administratiei si internelor.
(3) Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului
Bucuresti, denumite în continuare inspectorate, îsi exercita atributiile
specifice în zone de competenta stabilite prin hotarâre a Guvernului.
(4) Managementul situatiilor de urgenta determinate de incendii se
asigura prin componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de
Urgenta.
ART. 4
(1) Autoritatile administratiei publice locale asigura aplicarea
masurilor privind activitatile de aparare împotriva incendiilor, cuprinse în
planurile de analiza si acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul
localitatii si judetului.
(2) Planurile de analiza si acoperire a riscurilor se actualizeaza anual.
(3) Metodologia de elaborare si structura-cadru a planului de analiza si
acoperire a riscurilor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si
internelor si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii
asigura, dupa caz, elaborarea planurilor de analiza si acoperire a riscurilor
la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta.
ART. 5
Persoanele fizice si juridice raspund, potrivit legii, de stabilirea si
aplicarea masurilor de aparare împotriva incendiilor, precum si de
consecintele producerii incendiilor.
CAP. II
Obligatii privind apararea împotriva incendiilor
SECTIUNEA 1
Obligatii generale
ART. 6
(1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte
reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare împotriva incendiilor si sa
nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
(2) Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice
mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa
posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
(3) În cazul în care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara
motiv întemeiat, autorul raspunde contraventional sau penal, potrivit legii,
si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea fortelor de interventie.
ART. 7
(1) În caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, când si
cât este rational posibil, semenilor aflati în pericol sau în dificultate,
din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor
autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de
urgenta.
(2) În cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole,
miristi, pasuni si fânete, persoanele aflate în apropiere au obligatia sa
intervina imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea
acestora.
ART. 8
În cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si
juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii
tehnologice sau mijloace de transport au urmatoarele obligatii:
a) sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al
persoanelor care acorda ajutor;
b) sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a
mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare
a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
c) sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru
degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din
constructie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara
a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu
forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.
ART. 9
La încheierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de
folosinta asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza,
partile sunt obligate sa prevada expres în actele respective raspunderile ce
le revin în ceea ce priveste apararea împotriva incendiilor.
ART. 10
(1) Pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum si
pentru limitarea si înlaturarea efectelor acestora, Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia,
consiliile judetene, consiliile locale, persoanele juridice si asociatiile
familiale prevazute la art. 8 si persoanele fizice care desfasoara individual
activitati economice în conditiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati
economice în mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare, au
obligatia sa colaboreze între ele, contribuind cu forte si mijloace, pe baza
de reciprocitate sau pe baza contractuala.
(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se
stabilesc prin conventii încheiate între parti, cu avizul inspectoratelor.
ART. 11
Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente
tehnologice de productie si de transport au obligatia sa conlucreze cu
autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale
acestora în organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea în aplicare a
planurilor de interventie în caz de incendiu.
ART. 12
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe
centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau
locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa angajeze
cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în
domeniul apararii împotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei
elaborate de Inspectoratul General. Ocupatiile de cadru tehnic si personal de
specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor sunt
definite pe baza standardelor ocupationale aprobate conform legislatiei în
vigoare.
(2) Consiliile locale si operatorii economici care desfasoara activitati
cu risc de incendiu si care au obligatia prevazuta la alin. (1) se stabilesc
pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.
(3) Numirea si schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a
personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva
incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de ore de la
angajare, dupa caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel
local inspectoratelor.
(4) Neîndeplinirea corespunzatoare a atributiilor specifice atrage
schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate
cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, situatie care
trebuie comunicata de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la
nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor,
dupa caz.
(5) Persoanele fizice si asociatiile familiale care desfasoara activitati
economice autorizate pe teritoriul României, precum si celelalte entitati
legal constituite, neprevazute la alin. (1), îndeplinesc atributiile pe linia
apararii împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al
entitatii.
SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile consiliului local si ale primarului
ART. 13
Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:
a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea
administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare
pentru aplicarea acestuia si îl transmite inspectoratului în raza caruia
functioneaza;
b) emite hotarâri, în conditiile legii, cu privire la organizarea
activitatii de aparare împotriva incendiilor în unitatea administrativteritoriala
pe care o reprezinta;
c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura
riscurilor locale;
d) înfiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului,
serviciul voluntar de urgenta si aproba regulamentul de organizare si
functionare al acestuia;
e) desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta, la propunerea
primarului, cu avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale
bugetului local, sumele necesare în vederea organizarii, înzestrarii,
functionarii si îndeplinirii atributiilor legale de catre serviciile de
urgenta voluntare înfiintate si exercita controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea
bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de
avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum si pentru asigurarea de
persoane si raspundere civila a personalului cu atributii pe linie de
interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin
accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul si
din cauza îndeplinirii atributiilor specifice;
h) asigura includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare
urbanistica si de amenajare a teritoriului, a cailor de acces pentru
interventii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare,
precum si de alimentare cu apa în caz de incendiu;
i) analizeaza, semestrial si ori de câte ori este nevoie, capacitatea de
aparare împotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o
reprezinta si informeaza inspectoratul cu privire la masurile stabilite
pentru optimizarea acesteia;
j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea
serviciului de urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii
necesare;
k) îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea
împotriva incendiilor.
ART. 14
Primarul are urmatoarele obligatii principale:
a) asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor si
aplicarea acestuia;
b) asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea
serviciului de urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si
functionare al acestuia;
c) coordoneaza organizarea permanenta a interventiei în caz de incendiu
la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, asigura participarea la
interventie a serviciului voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si
conducerea interventiei, pâna la stingerea incendiului ori pâna la sosirea
fortelor inspectoratului;
d) asigura controlul respectarii masurilor de aparare împotriva
incendiilor pe timpul adunarilor sau al manifestarilor publice;
e) asigura controlul respectarii masurilor de aparare împotriva
incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice apartinând
domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, precum si
la institutiile publice;
f) dispune verificarea îndeplinirii masurilor stabilite prin avizele,
autorizatiile si acordurile pe care le emite;
g) asigura realizarea si mentinerea în stare de functionare a cailor de
acces, a sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa în
caz de incendiu;
h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul
respectarii regulilor de aparare împotriva incendiilor la gospodariile
cetatenesti; informeaza populatia cu privire la modul de comportare si de
interventie în caz de incendiu;
i) asigura încadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat
în conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea
acestuia;
j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de
urgenta voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor,
cu mijloace tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamente de
protectie specifice, carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare
sustinerii operatiunilor de interventie, inclusiv hrana si antidotul pentru
participantii la interventiile de lunga durata;
l) informeaza de îndata, prin orice mijloc, inspectoratul despre
izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a oricarui incendiu pe
raza unitatii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucratoare
completeaza si trimite acestuia raportul de interventie;
m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare împotriva
incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
n) comunica de îndata inspectoratului scoaterea si repunerea din/în
functiune a oricarei autospeciale de interventie, precum si, în scris,
dotarea cu autospeciale de interventie noi;
o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea
activitatilor de informare si educatie antiincendiu a populatiei;
p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor în problema apararii
împotriva incendiilor;
q) îndeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea
împotriva incendiilor a comunitatii locale.
SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile consiliului judetean si ale Consiliului General al
Municipiului Bucuresti
ART. 15
Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti are
urmatoarele obligatii principale:
a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului
sau municipiului Bucuresti, dupa caz, si stabileste resursele necesare pentru
aplicarea acestuia;
b) instituie reguli si dispozitii de aparare împotriva incendiilor pentru
domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
c) analizeaza anual capacitatea de aparare împotriva incendiilor si
hotaraste masuri de optimizare a acesteia;
d) asigura, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile
de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apa, precum si a
cailor de acces pentru interventie în caz de incendiu;
e) prevede si aproba în bugetul propriu fondurile necesare pentru
realizarea actiunilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor;
f) hotaraste, în conditiile legii, înfiintarea unor centre de formare si
evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta, cu acordul
Inspectoratului General;
g) sprijina organizatoric, material si financiar organizarea si
desfasurarea concursurilor serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi
Prietenii pompierilor;
h) îndeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.
SECTIUNEA a 4-a
Obligatiile prefectului
ART. 16
Prefectul are urmatoarele obligatii principale:
a) coordoneaza activitatile de aparare împotriva incendiilor din
responsabilitatea autoritatilor centrale din teritoriu, conform legii;
b) aproba schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativteritoriala,
întocmita de inspectorat;
c) instituie, în conditiile legii, masuri obligatorii în domeniul
apararii împotriva incendiilor;
d) analizeaza rapoartele întocmite de organele de specialitate si dispune
masuri pentru respectarea legalitatii în domeniu;
e) îndeplineste orice alte obligatii prevazute de lege în domeniul
apararii împotriva incendiilor.
SECTIUNEA a 5-a
Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale
ART. 17
(1) Ministerul Administratiei si Internelor îsi exercita atributiile în
domeniul apararii împotriva incendiilor prin Inspectoratul General si
inspectorate.
(2) Inspectoratul General elaboreaza strategii, norme, reglementari
tehnice si dispozitii generale privind apararea împotriva incendiilor,
obligatorii pe întregul teritoriu al României, care se aproba prin ordin al
ministrului administratiei si internelor si se publica în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(3) Cheltuielile curente si de capital aferente activitatii serviciilor
de urgenta profesionale se asigura din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din alte surse prevazute
de lege.
ART. 18
Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale au
urmatoarele obligatii principale:
a) elaboreaza, pe baza strategiei nationale de aparare împotriva
incendiilor, strategii sectoriale privind apararea împotriva incendiilor în
domeniul lor de competenta si asigura aplicarea acestora;
b) emit/modifica, cu avizul Inspectoratului General, norme si
reglementari tehnice de aparare împotriva incendiilor, specifice domeniului
lor de activitate;
c) îndruma, controleaza si analizeaza respectarea normelor si
reglementarilor tehnice;
d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General,
metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor
de incendiu, specifice domeniului de competenta;
e) organizeaza si gestioneaza baze de date privind, în principal,
riscurile de incendiu, caracteristicile substantelor si materialelor
utilizate în domeniu, metodele adecvate de interventie si protectie,
mijloacele existente, cadrele tehnice si evenimentele specifice;
f) stabilesc, împreuna cu Inspectoratul General, în domeniul lor de
competenta, temele si activitatile practic-aplicative si de educatie privind
apararea împotriva incendiilor, care se includ în programele pentru toate
formele de învatamânt, în planurile activitatilor extrascolare, precum si în
programele de formare continua a adultilor;
g) îndeplinesc orice alte atributii prevazute de lege privind apararea
împotriva incendiilor.
SECTIUNEA a 6-a
Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului
si salariatului
ART. 19
Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele
obligatii principale:
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de
organizare pentru apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le
actualizeze ori de câte ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta
salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din
unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare împotriva
incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la
incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au
stat la baza eliberarii acestora; în cazul anularii avizelor ori a
autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau
oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor
respective;
d) sa permita, în conditiile legii, executarea controalelor si a
inspectiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele si
informatiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze în niciun
fel efectuarea acestora;
e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie în
situatii de urgenta;
f) sa întocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita
inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii,
utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind:
proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le
prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate,
metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere,
neutralizare sau decontaminare;
g) sa elaboreze instructiunile de aparare împotriva incendiilor si sa
stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare
privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea
acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de
catre persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul
inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea
acestuia conform reglementarilor în vigoare ori sa încheie contract cu un alt
serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si
eficace pentru stingerea incendiilor;
j) sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de interventie si
conditiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului în
unitatea sa în scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa
participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de
acesta;
l) sa asigure utilizarea, verificarea, întretinerea si repararea
mijloacelor de aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform
instructiunilor furnizate de proiectant;
m) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat
pentru interventie;
n) sa asigure si sa puna în mod gratuit la dispozitie fortelor chemate în
ajutor mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si
echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si
functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru
acordarea primului ajutor;
o) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii
si utilizatorii produselor sale regulile si masurile de aparare împotriva
incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea,
manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;
p) sa informeze de îndata, prin orice mijloc, inspectoratul despre
izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar
în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul
de interventie;
q) sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare
împotriva incendiilor, certificate conform legii;
r) sa îndeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind
apararea împotriva incendiilor.
ART. 20
Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice care
detin parti din acelasi imobil trebuie sa colaboreze pentru îndeplinirea
obligatiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurarii masurilor
de aparare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.
ART. 21
Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare împotriva incendiilor,
stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator
sau importator, dupa caz;
b) sa întretina si sa foloseasca, în scopul pentru care au fost
realizate, dotarile pentru apararea împotriva incendiilor, puse la dispozitie
de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau
importator;
c) sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice
activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara;
d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al
proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei,
echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al
unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei în vigoare;
e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei
sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care
constituie pericol de incendiu.
ART. 22
Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii
principale:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare împotriva incendiilor,
aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul
institutiei, dupa caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele,
masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice,
precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa
caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale
sistemelor si instalatiilor de aparare împotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca
orice încalcare a normelor de aparare împotriva incendiilor sau a oricarei
situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare împotriva
incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz,
respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii în domeniul
apararii împotriva incendiilor, în vederea realizarii masurilor de aparare
împotriva incendiilor;
f) sa actioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de
munca, în cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de
care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
SECTIUNEA a 7-a
Obligatiile proiectantilor si executantilor
ART. 23
Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si
instalatii sunt obligati:
a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de
constructii, instalatii si amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de
Inspectoratul General si sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza
metodologiei emise de Inspectoratul General si publicata în Monitorul Oficial
al României, Partea I;
b) sa cuprinda în documentatiile pe care le întocmesc masurile de aparare
împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin
obiectele proiectate;
c) sa prevada în documentatiile tehnice de proiectare, potrivit
reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru apararea împotriva
incendiilor si echipamentele de protectie specifice;
d) sa includa în proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si
instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare împotriva incendiilor
pe care le-au prevazut în documentatii, precum si regulile necesare de
verificare si întretinere în exploatare a acestora, întocmite de producatori;
e) sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare
împotriva incendiilor, cuprinse în documentatii, pâna la punerea în
functiune.
ART. 24
Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si
instalatii sunt obligati:
a) sa realizeze integral si la timp masurile de aparare împotriva
incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale
aplicabile acestora;
b) sa asigure luarea masurilor de aparare împotriva incendiilor pe timpul
executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;
c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor
prevazute în documentatiile de executie la parametrii proiectati, înainte de
punerea în functiune.
ART. 25
Proiectantilor si executantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si
dispozitiile prevazute la art. 19-22.
SECTIUNEA a 8-a
Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii în
domeniul apararii împotriva incendiilor
ART. 26
(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii în domeniul
apararii împotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autoritatilor
administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale
de specialitate, au/are urmatoarele obligatii principale:
a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare împotriva
incendiilor în domeniul de activitate al autoritatii respective;
b) fac/face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a
activitatii de aparare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea
împotriva incendiilor, în cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
d) elaboreaza si supun/supune spre analiza ministrului de resort sau
conducatorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului
de aparare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
e) analizeaza anual respectarea încadrarii în criteriile de constituire a
serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate,
dotarea cu mijloace de aparare împotriva incendiilor si fac/face propuneri de
optimizare a acestora;
f) elaboreaza si înainteaza spre aprobare programe de informare si
educatie specifica.
(2) Formarea si evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate
cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor se realizeaza de
unitatile abilitate în conditiile legii, iar certificarea competentei
profesionale se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la Incendiu
si Protectie Civila autorizat la Centrul National de Formare Profesionala a
Adultilor.
ART. 27
(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii în domeniul
apararii împotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor
economici au/are urmatoarele obligatii principale:
a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare împotriva
incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau
operatorului economic;
b) controleaza aplicarea normelor de aparare împotriva incendiilor în
domeniul specific;
c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare
organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor, dotarii cu mijloace
tehnice pentru apararea împotriva incendiilor si echipamente de protectie
specifice;
d) îndruma si controleaza activitatea de aparare împotriva incendiilor si
analizeaza respectarea încadrarii în criteriile de constituire a serviciilor
de urgenta voluntare sau private, dupa caz, în unitatile si institutiile din
care fac/face parte;
e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de câte ori situatia impune,
raportul de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau
privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile
profesionale;
g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor
operative pentru situatii de urgenta în îndeplinirea atributiilor.
(2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a
cadrelor tehnice/personalului cu atributii în domeniul apararii împotriva
incendiilor, prevazute la alin. (1), se realizeaza în centre de formare si
evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute
la nivel national.
CAP. III
Exercitarea autoritatii de stat în domeniul apararii împotriva
incendiilor
ART. 28
(1) Exercitarea autoritatii de stat în domeniul apararii împotriva
incendiilor se realizeaza prin activitati de reglementare, autorizare,
avizare, atestare, recunoastere, desemnare, supraveghere a pietei, control,
organizarea stingerii incendiilor si tragerea la raspundere juridica a
persoanelor vinovate.
(2) Controlul de stat în domeniul apararii împotriva incendiilor se
exercita, la nivel central, prin inspectia de prevenire si alte compartimente
si unitati din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv,
la nivel local, prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în
scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriu al
României, potrivit competentelor.
ART. 29
(1) În toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe întreaga lor
durata de existenta, constructiile si amenajarile de orice tip,
echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice se supun unei examinari
sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul
riscurilor de incendiu, în conditiile prevazute de reglementarile specifice.
(2) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine
persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea,
întretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, echipamentelor si a
instalatiilor tehnologice, potrivit legii.
(3) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor
de incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba de ministrul
administratiei si internelor si se publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ART. 30
(1) Începerea lucrarilor de executie la constructii si instalatii
tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinatiei celor
existente, precum si punerea în functiune a acestora se fac numai dupa
obtinerea avizului sau a autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz.
(2) Obligatia solicitarii si obtinerii avizelor si/sau a autorizatiilor
prevazute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanteaza
si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori,
dupa caz, beneficiarului investitiei.
(3) Avizele si autorizatiile prevazute la alin. (1) se elibereaza de
inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în
conditiile prevazute de normele metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu.
(4) Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu se aproba prin hotarâre a
Guvernului.
(5) Nerespectarea cerintelor care au stat la baza eliberarii avizului sau
autorizatiei de securitate la incendiu atrage sanctionarea conform legii si,
dupa caz, anularea avizului sau a autorizatiei de securitate la incendiu.
(6) Anularea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu impune
sistarea lucrarilor de constructii sau, respectiv, oprirea functionarii ori
utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.
(7) Masura prevazuta la alin. (6) se comunica în cel mult 48 de ore, prin
grija inspectoratului, la registrul comertului, prefectului si altor
institutii publice cu competente în domeniu.
(8) Litigiile generate de eliberarea si anularea avizului ori
autorizatiei de securitate la incendiu se solutioneaza potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
(9) Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la
incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba de ministrul
administratiei si internelor si se publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
––––-
Alin. (10) al art. 30 a fost abrogat de litera a) a art. VI din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 70 din 14 iunie 2009, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 444
din 29 iunie 2009.
CAP. IV
Serviciile de urgenta voluntare si private
SECTIUNEA 1
Dispozitii comune
ART. 31
(1) Serviciile de urgenta sunt profesioniste sau voluntare, publice ori
private.
(2) Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza în subordinea
Inspectoratului General, potrivit reglementarilor specifice.
(3) Consiliile locale au obligatia sa constituie servicii de urgenta
voluntare, iar operatorii economici si institutiile, care desfasoara
activitati cu risc de incendiu, servicii de urgenta private, potrivit legii.
(4) În domeniul apararii împotriva incendiilor pot functiona si servicii
de urgenta private constituite ca societati comerciale.
SECTIUNEA a 2-a
Constituirea si atributiile serviciilor de urgenta voluntare sau private
ART. 32
(1) Serviciile de urgenta voluntare/private sunt structuri specializate,
altele decât cele apartinând serviciilor de urgenta profesioniste, organizate
cu personal angajat si/sau voluntar, în scopul apararii vietii, avutului
public si/sau a celui privat împotriva incendiilor si a altor calamitati, în
sectoarele de competenta stabilite cu avizul inspectoratelor.
(2) Serviciile de urgenta voluntare/private au în structura compartiment
sau specialisti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi si cadre tehnice
specializate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, conform
art. 12 alin. (1), formatii de interventie, salvare si prim ajutor, precum
si, dupa caz, ateliere de reparatii si de întretinere.
(3) Constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor de urgenta
voluntare/private se realizeaza pe baza criteriilor de performanta elaborate
de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului administratiei
si internelor.
(4) Organizarea si functionarea serviciilor de urgenta voluntare/private
se stabilesc prin regulamente aprobate, dupa caz, de consiliile locale sau
conducerile operatorilor economici si institutiilor care le-au constituit, cu
respectarea criteriilor de performanta.
(5) Înfiintarea, extinderea sau restrângerea activitatii, precum si
desfiintarea unui serviciu de urgenta voluntar/privat se fac numai cu avizul
inspectoratului.
ART. 33
Serviciile de urgenta voluntare/private au urmatoarele atributii
principale:
a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si
respectarea regulilor si a masurilor de aparare împotriva incendiilor;
b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si
dispozitiilor care privesc apararea împotriva incendiilor, în domeniul de
competenta;
c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea
primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor
periclitate de incendii sau în alte situatii de urgenta.
ART. 34
(1) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a
personalului serviciilor de urgenta voluntare sau private se realizeaza de
centre de formare si evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul
General.
(2) Statutul personalului din serviciile de urgenta voluntare se
stabileste prin hotarâre a Guvernului.
ART. 35
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii
serviciilor de urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.
(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii
serviciilor de urgenta private se asigura de operatorii economici si
institutiile care le-au constituit.
ART. 36
(1) Pe baza hotarârii consiliului local si în conditiile prevazute de
lege, serviciul de urgenta voluntar poate presta, contra cost, catre orice
persoana fizica sau juridica, fara a afecta îndeplinirea atributiilor, unele
servicii cum sunt:
a) supravegherea masurilor de aparare împotriva incendiilor la târguri,
expozitii, manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele
asemenea;
b) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din
fântâni;
c) limitarea, colectarea sau îndepartarea unor produse poluante;
d) efectuarea de lucrari la înaltime;
e) transport de apa.
(2) Costurile pentru prestarile de servicii efectuate sunt stabilite prin
hotarâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri
ale bugetului local.
SECTIUNEA a 3-a
Drepturi, indemnizatii si despagubiri ce se acorda personalului
serviciilor de urgenta voluntare sau private
ART. 37
În exercitarea atributiilor ce îi revin, personalul serviciilor de
urgenta voluntare sau private are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite de la persoanele fizice si juridice date, informatii si
documente necesare îndeplinirii atributiilor legale privind apararea
împotriva incendiilor;
b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei
prevazute în regulamentul de organizare si functionare a serviciului,
utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante
inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
c) sa propuna persoanelor în drept oprirea functionarii sau demolarea
constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din
acestea, în scopul limitarii propagarii incendiilor;
d) sa utilizeze, în functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din
care provine, pentru interventii la incendii;
e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe
drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe alte terenuri, daca
cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;
f) sa opreasca ori sa limiteze traficul public în zona desfasurarii
operatiunilor de interventie;
g) sa intre în locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu
consimtamântul acestora, în conditiile prevazute de lege; în cazul când se
impune înlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii,
integritatii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimtamântul nu
este necesar.
ART. 38
(1) Personalul angajat al serviciilor de urgenta voluntare/private se
încadreaza în conditii de munca similare personalului serviciilor de urgenta
profesioniste.
(2) Personalul serviciilor de urgenta voluntare/private are obligatia sa
poarte uniforma, echipament de protectie si însemne distinctive, ale caror
descriere, conditii de acordare si folosire se stabilesc prin regulament
elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin hotarâre a
Guvernului si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Consiliul local, administratorul sau conducatorul institutiei asigura
gratuit personalului serviciilor de urgenta voluntare/private uniforma si
echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le îndeplineste, iar în
cazul în care pe timpul interventiei i s-au degradat îmbracamintea ori alte
bunuri personale, îl despagubeste în mod corespunzator.
ART. 39
(1) Pe timpul interventiei, personalului serviciilor de urgenta
voluntare/private i se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru.
(2) În cazul operatiunilor de lunga durata, personalului serviciilor de
urgenta voluntare/private i se asigura hrana, gratuit, în echivalentul a cel
putin 2.000 de calorii.
(3) Obligatia asigurarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) revine
consiliului local, administratorului sau conducatorului institutiei, dupa
caz.
ART. 40
(1) Personalul serviciilor de urgenta voluntare are dreptul la
indemnizatii pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte
activitati prevazute în programul serviciului.
(2) Cuantumul orar al indemnizatiei prevazute la alin. (1) se stabileste
si se acorda de consiliul local, diferentiat pe categorii de functii.
ART. 41
(1) Pe timpul cât se afla la cursuri de pregatire si concursuri
profesionale, organizate în afara localitatii în care functioneaza serviciul,
personalul serviciilor de urgenta voluntare beneficiaza de toate drepturile
de deplasare, cazare si de diurna ca si personalul serviciilor de urgenta
profesioniste, care se acorda de consiliul local.
(2) Personalul serviciilor de urgenta voluntare, salariati ai altor
institutii publice sau operatori economici, îsi pastreaza drepturile de
salariu la locul de munca pentru perioada cât participa la interventii,
cursuri de pregatire ori concursuri profesionale.
ART. 42
Persoanele juridice care organizeaza servicii de urgenta
voluntare/private au obligatia sa asigure personalul, angajat sau voluntar,
la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala, accident ori
deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atributiilor ce îi revin pe
timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor
misiuni specifice.
CAP. V
Raspunderea juridica
ART. 43
Încalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara,
contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
ART. 44
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum
urmeaza:
I. cu amenda de la 100 lei la 500 lei:
a) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul
institutiei a obligatiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea
si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a unui incendiu si de transmitere
a raportului de interventie;
b) neasigurarea si nepunerea în mod gratuit la dispozitia fortelor
chemate în ajutor, de catre administrator sau conducatorul institutiei, a
mijloacelor tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si a echipamentelor
de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea
unitatii, precum si a antidotului si medicamentelor pentru acordarea primului
ajutor;
c) neconsemnarea de catre persoanele fizice si juridice în actele de
transmitere temporara a dreptului de folosinta, precum si de antrepriza a
raspunderilor ce le revin în ceea ce priveste apararea împotriva incendiilor;
d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care detin parti din
acelasi imobil în vederea asigurarii masurilor de aparare împotriva
incendiilor;
II. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
a) neanuntarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenta, a primarului
sau a politiei de catre persoana care observa un incendiu si, dupa caz,
neluarea masurilor, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea
incendiului;
b) neangajarea de catre autoritatile administratiei publice centrale si
celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti,
consiliile judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici
care desfasoara activitati cu risc de incendiu, prevazuti la art. 12 alin.
(2), a cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în
domeniul apararii împotriva incendiilor;
c) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul
institutiei a obligatiilor de încadrare a serviciului de urgenta voluntar sau
privat cu personal atestat în conditiile legii, de pregatire profesionala si
antrenare a acestuia pentru interventie;
d) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce îi revin în
conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) si m)-o);
e) nerespectarea de catre salariati a obligatiilor ce le revin potrivit
prevederilor art. 22 lit. a), b), e) si f);
f) nerespectarea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu
atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor a obligatiilor pe care
le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) si ale art. 27
alin. (1) lit. c)-e);
g) nerespectarea de catre utilizator a obligatiilor stabilite la art. 21
lit. d) si e);
III. cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei:
a) inactiunea persoanelor fizice si juridice aflate în apropierea
incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni
si fânete si care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru
limitarea si stingerea acestora;
b) neîndeplinirea de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile
judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art. 8 a
obligatiei de organizare a colaborarii prin conventii încheiate între parti;
c) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce îi revin în
conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f) si h);
d) neîndeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale
administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor pe care le au
potrivit prevederilor art. 18 lit. c)-e);
e) neîndeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a
obligatiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g),
j), k) si l);
f) necunoasterea si nerespectarea de catre utilizator a masurilor de
aparare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar,
producator sau importator, dupa caz;
g) neîndeplinirea de catre salariati a obligatiilor pe care le au
potrivit dispozitiilor art. 22 lit. c), d) si g);
h) neîndeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin în
conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) si e);
i) nerespectarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de
montaj de echipamente si instalatii a dispozitiilor art. 24 lit. b) si c);
j) neîndeplinirea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu
atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor a obligatiilor pe care
le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si c) si ale art. 27
alin. (1) lit. b) si f);
IV. cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei:
a) neîndeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor
ce le revin în situatii de forta majora determinate de incendii, prevazute la
art. 8;
b) neîndeplinirea de catre primar a obligatiilor pe care le are potrivit
dispozitiilor art. 14 lit. a), c) si g);
c) neîndeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale
administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor ce le revin în
conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) si f);
d) neîndeplinirea de catre administrator a obligatiilor pe care le are în
conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), o) si q);
e) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice utilizatoare a
prevederilor art. 21 lit. b) si c);
f) neîndeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin
potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c);
g) nerealizarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de
montaj de echipamente si instalatii, integral si la timp, a masurilor de
aparare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea
conditiilor de calitate prevazute de lege;
h) începerea lucrarilor de executie la constructii si instalatii
tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinatiei celor
existente, precum si punerea în functiune a acestora fara obtinerea avizului
sau a autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz;
i) nesolicitarea si neobtinerea de catre persoanele fizice ori juridice
care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile
existente ori, dupa caz, de catre beneficiarul investitiei a avizelor si/sau
autorizatiilor prevazute de prezenta lege;
j) neelaborarea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei
publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apararea
împotriva incendiilor în domeniul lor de competenta si neasigurarea aplicarii
acestora;
k) efectuarea de lucrari de proiectare, montare, verificare, întretinere,
reparare a sistemelor si instalatiilor de aparare împotriva incendiilor, de
verificare, întretinere, reparare a mijloacelor tehnice de aparare împotriva
incendiilor si de lucrari de ignifugare si termoprotectie de catre persoane
fizice si juridice neatestate;
l) emiterea de rapoarte de încercari la foc de catre laboratoare
neautorizate conform legii;
m) utilizarea si comercializarea de mijloace tehnice de aparare împotriva
incendiilor, necertificate conform legii;
V. cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) nerespectarea cerintelor care au stat la baza eliberarii avizului sau
a autorizatiei de securitate la incendiu;
b) continuarea executarii lucrarilor de constructii sau functionarea ori
utilizarea constructiilor/amenajarilor respective dupa anularea avizului sau
a autorizatiei de securitate la incendiu.
ART. 45
(1) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau
juridice, dupa caz.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la
data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii
acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute în prezenta lege, pentru
fiecare categorie de contraventii.
(3) Contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor si
sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
ART. 46
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la
art. 44 se fac de catre personalul inspectiilor de prevenire a incendiilor,
prevazute la art. 28 alin. (2), precum si de cel al altor organe abilitate de
lege.
––––
Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 307 din 12
iulie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.
(2) Primarii constata si sanctioneaza contraventiile prevazute la art. 44
pct. I lit. b), pct. III lit. a) si e) si pct. IV lit. a).
(3) Contraventiilor prevazute la art. 44 le sunt aplicabile dispozitiile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare.
CAP. VI
Dispozitii finale
ART. 47
(1) Organizarea, conducerea, îndrumarea si controlul activitatii de
aparare împotriva incendiilor în unitatile structurilor de aparare si
securitate nationala se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi, pe
baza normelor aprobate de conducatorii structurilor respective, cu avizul
Inspectoratului General.
(2) La unitatile din structurile prevazute la alin. (1) Inspectoratul
General si inspectoratele exercita controlul asupra modului de aplicare a
prevederilor legale privind apararea împotriva incendiilor, numai la
solicitarea comandantilor sau a sefilor acestora.
(3) La sediile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului,
precum si la alte obiective de importanta deosebita aflate în administrarea
autoritatilor publice centrale se pot constitui, prin hotarâre a Guvernului,
subunitati profesioniste speciale de interventie; institutiile mentionate
asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare în vederea
functionarii si desfasurarii activitatilor subunitatilor.
ART. 48
Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor în
subteran, la operatorii economici care produc, stocheaza sau utilizeaza
substante toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea
personalului, la centralele nucleare, la navele aflate în porturi si apele
teritoriale române, pe calea ferata, aeroporturi, platforme maritime de foraj
si extractie, se asigura de operatorii economici care administreaza sectorul
respectiv, cu asistenta tehnica a inspectoratelor.
ART. 49
(1) Laboratoarele de încercari la foc se autorizeaza în conditiile legii.
(2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercari la foc se
elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului
administratiei si internelor si se publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ART. 50
(1) Mijloacele tehnice pentru apararea împotriva incendiilor si
echipamentelor de protectie specifice se introduc pe piata si se utilizeaza
conform legii.
(2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformitatii produselor, republicata, introducerea pe piata a produselor
prevazute la alin. (1) se face pe baza evaluarii conformitatii fata de
reglementarile elaborate de Inspectoratul General.
(3) Metodologia de certificare a conformitatii produselor prevazute la
alin. (2) se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al
ministrului administratiei si internelor si se publica în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
ART. 51
(1) Proiectarea, executarea, verificarea, întretinerea si repararea
sistemelor si instalatiilor de aparare împotriva incendiilor, efectuarea
lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, de verificare, întretinere si
reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii
împotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice si juridice
atestate.
(2) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) se face pe baza
metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobata de ministrul
administratiei si internelor si publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ART. 52
În localitatea unde functioneaza servicii de urgenta profesioniste,
consiliul local nu are obligatia constituirii serviciilor de urgenta
voluntare.
ART. 53
Personalul serviciilor de urgenta nu raspunde de pagubele inerente
procesului de interventie.
ART. 54
(1) Personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a îndeplinit o
perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea împotriva incendiilor,
caruia i-au încetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care
nu-i sunt imputabile acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier
specialist, diferentiat pe categorii de personal.
(2) Modul de eliberare si drepturile conferite prin acest brevet vor fi
stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.
ART. 55
(1) Anual se organizeaza concursuri profesionale ale serviciilor de
urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
(2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenta se desfasoara pe
baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al
ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii
pompierilor se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul
General, în colaborare cu autoritatea nationala pentru reglementarea
activitatilor de învatamânt, aprobat prin ordin al acestei autoritati si
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 56
(1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se
elaboreaza de autoritatile responsabile în termen de 90 de zile de la data
intrarii în vigoare a acesteia.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta
Guvernului nr. 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României,
republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 12 iulie 2006.

Prezenta Lege 307/2006,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ,la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.