Legea 481/2004


LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004
privind protectia civilã
PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1094 din 24 noiembrie 2004
CAP. 1 Dispozitii generale
ART. 1
(1) Protectia civilã este o componentã a sistemului securitãtii nationale si reprezintã un ansamblu integrat de activitãti specifice,
mãsuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publicã, planificate, organizate si realizate
potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejãrii populatiei, bunurilor si mediului
împotriva efectelor negative ale situatiilor de urgentã, conflictelor armate si înlãturãrii operative a urmãrilor acestora si asigurãrii conditiilor necesare supravieþuirii persoanelor afectate.
(2) Activitatea de protecþie civilã este de interes naþional, are caracter permanent ºi se bazeazã pe îndeplinirea obligaþiilor ce revin,
potrivit prezentei legi, autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale, celorlalte persoane juridice de drept public ºi privat române,
precum ºi persoanelor fizice.
ART. 2
Concepþia, organizarea, desfãºurarea ºi managementul activitãþilor de protecþie civilã se stabilesc ºi se realizeazã la nivel local ºi
naþional pe principiile autonomiei, subsidiaritãþii, legalitãþii, responsabilitãþii, corelãrii obiectivelor ºi resurselor, cooperãrii ºi
solidaritãþii.
ART. 3
(1) Atribuþiile protecþiei civile sunt urmãtoarele:
a) identificarea ºi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale ºi tehnologice de pe teritoriul României;
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea ºi analizarea datelor ºi informaþiilor referitoare la protecþia civilã;
c) informarea ºi pregãtirea preventivã a populaþiei cu privire la pericolele la care este expusã, mãsurile de autoprotecþie ce trebuie
îndeplinite, mijloacele de protecþie puse la dispoziþie, obligaþiile ce îi revin ºi modul de acþiune pe timpul situaþiei de urgenþã;
d) organizarea ºi asigurarea stãrii de operativitate ºi a capacitãþii de intervenþie optime a serviciilor pentru situaþii de urgenþã ºi a
celorlalte organisme specializate cu atribuþii în domeniu;
e) înºtiinþarea autoritãþilor publice ºi alarmarea populaþiei în situaþiile de urgenþã;
f) protecþia populaþiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale ºi arhivistice, precum ºi a mediului împotriva efectelor dezastrelor
ºi ale conflictelor armate;
g) asigurarea condiþiilor minime de supravieþuire a populaþiei în situaþii de urgenþã sau de conflict armat;
h) organizarea ºi executarea intervenþiei operative pentru reducerea pierderilor de vieþi omeneºti, limitarea ºi înlãturarea efectelor
situaþiilor de urgenþã civilã ºi pentru reabilitarea utilitãþilor publice afectate;
i) limitarea ºi înlãturarea efectelor dezastrelor ºi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;
j) asanarea ºi neutralizarea teritoriului de muniþia rãmasã neexplodatã din timpul conflictelor militare;
k) participarea la misiuni internaþionale specifice;
l) constituirea rezervelor de resurse financiare ºi tehnico-materiale specifice în situaþii de urgenþã sau de conflict armat.
(2) Atribuþiile prevãzute la alin. (1) se completeazã cu cele cuprinse în alte acte normative incidente sau conexe, precum ºi cu
prevederile actelor internaþionale în domeniu, la care România este parte.
(3) Pentru îndeplinirea atribuþiilor specifice de protecþie civilã sunt constituite, potrivit legii, servicii de urgenþã profesioniste ºi
voluntare.
(4) În condiþiile legii se pot constitui ºi alte structuri de urgenþã publice sau private.
ART. 4
(1) Unitãþile administrativ-teritoriale, localitãþile componente, instituþiile publice, agenþii economici ºi obiectivele se clasificã, din
punct de vedere al protecþiei civile, în funcþie de tipurile de riscuri specifice.
(2) Criteriile de clasificare din punct de vedere al protecþiei civile se elaboreazã de cãtre Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã ºi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(3) La nivelul centrelor operaþionale pentru situaþii de urgenþã judeþene ºi al municipiului Bucureºti se înfiinþeazã catalogul local
cuprinzând clasificarea localitãþilor, a instituþiilor, a agenþilor economici ºi a obiectivelor din punct de vedere al protecþiei civile.
(4) Datele din catalogul local prevãzut la alin. (3) se actualizeazã permanent ºi se transmit la Centrul Operaþional Naþional pentru
Situaþii de Urgenþã din structura Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, care le centralizeazã în cuprinsul catalogului
naþional.
ART. 5
(1) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, instituþiile publice, organizaþiile neguvernamentale ºi agenþii economici,
indiferent de forma de proprietate, rãspund de aplicarea mãsurilor de protecþie civilã stabilite prin prezenta lege ºi prin planurile
proprii, potrivit domeniului lor de competenþã.
(2) Persoanelor fizice ºi persoanelor juridice române sau celor strãine care au filiale sau sucursale în þarã ori desfãºoarã activitãþi pe
teritoriul României li se aplicã prevederile prezentei legi.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (2) sunt obligate sã respecte normele specifice de protecþie civilã, sã participe la activitãþile de
pregãtire specifice ºi sã contribuie la ducerea la îndeplinire a mãsurilor ºi a acþiunilor prevãzute în planurile ºi programele de protecþie
civilã sau a celor dispuse de autoritãþile abilitate pe timpul acþiunilor de intervenþie ºi de restabilire a stãrii de normalitate.
ART. 6 (1) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale sunt obligate sã asigure capacitãþi de intervenþie specializate,
corespunzãtor tipurilor de riscuri la care sunt expuse teritoriul ºi populaþia, în timpi de rãspuns optimi, indiferent de locul ºi momentul
în care se produce situaþia de urgenþã.
(2) Mãsurile organizatorice ºi de pregãtire pe linia protecþiei civile au caracter permanent ºi se intensificã la instituirea stãrilor
excepþionale ºi la declararea mobilizãrii sau pe timp de rãzboi.
(3) Mãsurile de protecþie civilã se aplicã gradual, în funcþie de amploarea ºi intensitatea situaþiei de urgenþã.
ART. 7
Coordonarea, controlul ºi acordarea asistenþei tehnice de specialitate în domeniul protecþiei civile se asigurã, la nivel central, de cãtre
Ministerul Administraþiei ºi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, iar la nivel local, de cãtre inspectoratele
judeþene ºi Inspectoratul Municipiului Bucureºti pentru Situaþii de Urgenþã.
ART. 8
(1) Activitãþile ºi mãsurile de protecþie civilã se planificã, se organizeazã ºi se aplicã în concordanþã cu prevederile prezentei legi ºi
ale actelor normative de aplicare subsecvente, ale strategiei de securitate naþionalã, cu planurile ºi programele adoptate de Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii, precum ºi cu programele ºi procedurile elaborate de organismele specializate ale Organizaþiei Naþiunilor
Unite, Organizaþiei Tratatului Atlanticului de Nord ºi Uniunii Europene.
(2) La elaborarea strategiei naþionale a protecþiei civile se au în vedere principiile, scopurile ºi obiectivele prevãzute în Strategia
Internaþionalã pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptatã de Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite, precum ºi cele stabilite
de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.
ART. 9
(1) În sensul prezentei legi, termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele înþelesuri:
a) dezastru – evenimentul datorat declanºãrii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi
umane, materiale sau modificãri ale mediului ºi care, prin amploare, intensitate ºi consecinþe, atinge ori depãºeºte nivelurile specifice de
gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaþiilor de urgenþã, elaborate ºi aprobate potrivit legii;
b) situaþie de protecþie civilã – situaþia generatã de iminenþa producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare ºi/sau a
altor situaþii neconvenþionale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afecteazã viaþa, mediul, bunurile ºi valorile culturale ºi
de patrimoniu;
c) înºtiinþare – activitatea de transmitere a informaþiilor autorizate despre iminenþa producerii sau producerea dezastrelor ºi/sau a
conflictelor armate cãtre autoritãþile administraþiei publice centrale sau locale, dupã caz, în scopul evitãrii surprinderii ºi al realizãrii
mãsurilor de protecþie;
d) avertizare – aducerea la cunoºtinþã populaþiei a informaþiilor necesare despre iminenþa producerii sau producerea unor dezastre;
e) prealarmare – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare cãtre autoritãþi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a
unui atac aerian;
f) alarmare – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaþiei despre iminenþa producerii unor dezastre sau a unui atac
aerian;
g) adãpostire – mãsurã specificã de protecþie a populaþiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale ºi de patrimoniu, pe timpul
ostilitãþilor militare, împotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului. Adãposturile de protecþie civilã sunt spaþii special amenajate
pentru protecþia personalului în situaþii de urgenþã, proiectate, executate, dotate ºi echipate potrivit normelor ºi instrucþiunilor tehnice
elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi aprobate de ministrul administraþiei ºi internelor;
h) asanare – ansamblul de lucrãri ºi operaþiuni executate pentru înlãturarea sau distrugerea muniþiei neexplodate ºi dezafectarea
terenurilor, altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de apãrare, ordine publicã ºi securitate naþionalã.
(2) Termenii ºi expresiile referitoare la situaþii de urgenþã, factori ºi tipuri de riscuri, stare de alertã, intervenþie operativã ºi evacuare
au înþelesurile prevãzute la art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naþional de Management al
Situaþiilor de Urgenþã.
CAP. 2
Organizarea protecþiei civile
ART. 10
Organizarea protecþiei civile la nivelul unitãþilor administrativ-teritoriale, al instituþiilor publice, al agenþilor economici ºi al
organizaþiilor neguvernamentale se realizeazã în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecþiei civile ºi constã în:
a) constituirea organismelor ºi structurilor pentru managementul situaþiilor de urgenþã;
b) constituirea serviciilor pentru situaþii de urgenþã;
c) încadrarea inspectorilor ºi/sau a personalului de specialitate în domeniul protecþiei civile;
d) întocmirea planurilor de analizã ºi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenþã sau în domeniul de activitate;
e) planificarea ºi organizarea activitãþilor de pregãtire a populaþiei ºi a salariaþilor privind protecþia civilã;
f) organizarea evacuãrii în caz de urgenþã civilã;
g) organizarea cooperãrii ºi a colaborãrii privind protecþia civilã;
h) planificarea resurselor pentru funcþionarea structurilor prevãzute la lit. a) – c), precum ºi pentru realizarea mãsurilor stabilite în
planurile prevãzute la lit. d).
ART. 11
Managementul protecþiei civile se asigurã de cãtre componentele Sistemului Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã,
potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 21/2004.
ART. 12
(1) Activitatea de protecþie civilã din România este coordonatã de primul-ministru, care conduce aceastã activitate prin ministrul
administraþiei ºi internelor, în calitate de preºedinte al Comitetului Naþional pentru Situaþii de Urgenþã.
(2) La nivelul instituþiilor publice centrale ºi locale, activitatea de protecþie civilã este condusã de cãtre preºedinþii comitetelor pentru
situaþii de urgenþã, constituite potrivit legii, iar la nivelul agenþilor economici, de cãtre conducãtorii acestora.
ART. 13
(1) La toate nivelurile de competenþã, în structurile cu activitate permanentã sau temporarã din Sistemul Naþional de Management al
Situaþiilor de Urgenþã se constituie structuri specializate în domeniul protecþiei civile.
(2) La nivelul municipiilor, al oraºelor, al comunelor, al instituþiilor publice ºi al agenþilor economici cuprinºi în clasificarea din
punct de vedere al protecþiei civile, se încadreazã personal de specialitate cu atribuþii în domeniul protecþiei civile.
(3) Personalul de specialitate cu atribuþii în domeniul protecþiei civile se încadreazã la:
a) ministerele ºi instituþiile publice centrale la care, potrivit legii, nu se constituie centre operative pentru situaþii de urgenþã cu
activitate permanentã;
b) serviciile publice deconcentrate la nivel judeþean, la nivelul municipiului Bucureºti ºi sectoarelor acestuia, din subordinea
ministerelor care, potrivit legii, constituie centre operative pentru situaþii de urgenþã cu activitate permanentã;
c) regiile autonome, companiile naþionale ºi societãþile comerciale care, prin specificul activitãþii lor, pot crea stãri potenþial
generatoare de situaþii de urgenþã civilã sau sunt expuse unor riscuri majore;
d) consiliile locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale în care, potrivit schemelor cu riscuri teritoriale întocmite conform legii de
cãtre inspectoratele pentru situaþii de urgenþã, existã pericolul potenþial de producere a dezastrelor naturale provocate de cutremure,
inundaþii ºi incendii de pãdure.
(4) Personalul de specialitate prevãzut la alin. (2) asigurã permanent coordonarea planificãrii ºi a realizãrii activitãþilor ºi mãsurilor
de protecþie civilã, participã la pregãtirea serviciilor de urgenþã, a salariaþilor ºi/sau a populaþiei ºi asigurã coordonarea secretariatelor
tehnice ale comitetelor pentru situaþii de urgenþã, respectiv a celulelor de urgenþã.
(5) Persoanele prevãzute la alin. (3), cu excepþia celor încadrate la societãþi comerciale ºi regii autonome, sunt funcþionari publici ºi,
pe timpul îndeplinirii atribuþiilor de serviciu, sunt învestite, în calitate de inspectori de protecþie civilã, cu exerciþiul autoritãþii publice.
Calitatea de inspector de protecþie civilã se atribuie prin ordin sau prin dispoziþie scrisã a angajatorului.
(6) Personalul de specialitate poate fi încadrat în muncã sau în serviciu, dupã caz, numai dupã obþinerea unui certificat de competenþe
profesionale în condiþiile stabilite prin metodologia emisã de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã.
(7) În funcþie de complexitatea ºi volumul atribuþiilor de serviciu, personalul de specialitate prevãzut la alin. (2) poate îndeplini, prin
cumul, ºi atribuþiile cadrului tehnic în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.
ART. 14
La instituirea mãsurilor excepþionale, precum ºi în situaþii de conflict armat, structurile existente pe timp de pace, ca ºi cele care se
completeazã sau se înfiinþeazã la mobilizare, îndeplinesc funcþiile ºi atribuþiile pe linia protecþiei civile prevãzute de lege.
ART. 15
(1) Activitatea de prevenire în domeniul protecþiei civile ºi/sau al intervenþiei operative se asigurã de cãtre serviciile de urgenþã, prin
structuri specializate, în conformitate cu competenþele ºi atribuþiile stabilite potrivit legii.
(2) Serviciile de urgenþã profesioniste sau voluntare ºi celelalte structuri specializate pentru intervenþie ºi acþiune în situaþii de
urgenþã, constituite de cãtre autoritãþile abilitate în condiþiile legii, cuprind personal ºi formaþiuni instruite în specialitãþi necesare
protecþiei civile.
(3) Prevederile alin. (2) se aplicã ºi serviciilor de urgenþã private, constituite potrivit dispoziþiilor legale.
(4) Criteriile de performanþã pentru formaþiunile prevãzute la alin. (2) ºi (3) se elaboreazã de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã ºi se aprobã prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor.
ART. 16
Coordonarea de specialitate a activitãþilor de protecþie civilã prevãzute la art. 15 alin. (1) se realizeazã de Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã, prin Centrul Operaþional Naþional pentru Situaþii de Urgenþã, ºi la nivel local, prin centrele operaþionale din
structura inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã judeþene ºi al municipiului Bucureºti ori, pe timpul stãrilor excepþionale de
mobilizare sau la rãzboi, prin punctele de comandã care se asigurã din timp de pace la nivelul autoritãþilor administraþiei publice
centrale, la cele judeþene, municipale, de sectoare, orãºeneºti, al altor localitãþi importante, precum ºi la unele instituþii publice ºi agenþi
economici.
CAP. 3 Drepturile ºi obligaþiile cetãþenilor
SECÞIUNEA 1 – Drepturi
ART. 17
Cetãþenii au dreptul sã încheie contracte de voluntariat pentru încadrarea în serviciile de urgenþã voluntare cu reprezentanþii
autoritãþilor administraþiei publice locale. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenþã voluntare se aprobã prin hotãrâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Administraþiei ºi Internelor.
ART. 18
(1) Cetãþenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat ori ca urmare a executãrii
intervenþiei de cãtre serviciile de urgenþã au dreptul la ajutoare de urgenþã ºi la despãgubiri, dupã caz.
(2) Despãgubirile se acordã în urma solicitãrii scrise a celui prejudiciat, adresatã primarului, pe baza actului de constatare întocmit de
organele competente ºi a hotãrârii consiliului local, din fondurile prevãzute în bugetul local cu aceastã destinaþie sau din cele aprobate
prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 19
Personalul serviciilor de urgenþã voluntare ºi cetãþenii care participã la acþiuni preventive ºi de intervenþie pentru limitare, recuperare
ºi reabilitare pe timpul situaþiilor de urgenþã beneficiazã de compensaþii bãneºti, drepturi sociale ºi alte facilitãþi stabilite în Statutul
personalului voluntar prevãzut la art. 17.
SECÞIUNEA a 2-a Obligaþii
ART. 20
(1) Cetãþenii sunt obligaþi:
a) sã respecte ºi sã aplice normele ºi regulile de protecþie civilã stabilite de autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale,
precum ºi de conducãtorii instituþiilor publice, ai agenþilor economici ori ai organizaþiilor neguvernamentale, dupã caz;
b) sã ducã la îndeplinire mãsurile de protecþie civilã dispuse, în condiþiile legii, de autoritãþile competente sau de personalul învestit
cu exerciþiul autoritãþii publice din cadrul serviciilor publice de urgenþã;
c) sã informeze autoritãþile sau serviciile de urgenþã abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numãrului 112,
despre iminenþa producerii sau producerea oricãrei situaþii de urgenþã despre care iau cunoºtinþã;
d) sã informeze serviciile de urgenþã profesioniste sau poliþia, dupã caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numãrului 112, despre
descoperirea de muniþie sau elemente de muniþie rãmase neexplodate;
e) sã participe la pregãtirea de protecþie civilã la locul unde îºi desfãºoarã activitatea;
f) sã participe la întreþinerea adãposturilor din clãdirile proprietate personalã ºi, în caz de necesitate, la amenajarea spaþiilor de
adãpostire din teren;
g) sã-ºi asigure mijloacele individuale de protecþie, trusa sanitarã, rezerva de alimente ºi apã, precum ºi alte materiale de primã
necesitate pentru protecþia familiilor lor;
h) sã permitã, în situaþii de urgenþã civilã, accesul forþelor ºi mijloacelor de intervenþie în incinte sau pe terenuri proprietate privatã;
i) sã permitã instalarea mijloacelor de alarmare pe clãdirile proprietate privatã sau aparþinând asociaþiilor de locatari sau proprietari,
dupã caz, fãrã platã, precum ºi accesul persoanelor autorizate, în vederea întreþinerii acestora;
j) sã accepte ºi sã efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit mãsurilor dispuse ºi aduse la cunoºtinþã
de cãtre autoritãþile abilitate;
k) sã solicite avizele ºi autorizaþiile privind protecþia civilã, în cazurile prevãzute de lege.
(2) Îndeplinirea obligaþiilor prevãzute la alin. (1) revine, corespunzãtor situaþiei în care se gãsesc, ºi cetãþenilor strãini care desfãºoarã
activitãþi, au reºedinþa sau se aflã în tranzit, dupã caz, pe teritoriul României.
(3) Cetãþenii declaraþi inapþi de muncã din motive medicale sunt scutiþi, pe timpul intervenþiei în sprijinul forþelor de protecþie civilã,
de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrãri, evacuarea de bunuri ºi altele asemenea, care presupun efort fizic.
CAP. 4 Atribuþii ºi obligaþii privind protecþia civilã
SECÞIUNEA 1 Atribuþii ale autoritãþilor administraþiei publice
ART. 21
(1) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale asigurã stabilirea ºi integrarea mãsurilor de protecþie civilã în planurile ºi
programele de dezvoltare economico-socialã ce se elaboreazã la nivel naþional, judeþean ºi local ºi urmãresc realizarea acestora.
(2) Mãsurile ºi acþiunile de prevenire din planurile de protecþie civilã se planificã ºi se executã prioritar de cãtre toate autoritãþile
administraþiei publice centrale ºi locale, potrivit competenþelor acestora.
(3) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale poartã întreaga rãspundere pentru asigurarea condiþiilor de supravieþuire a
populaþiei afectate de urmãrile situaþiilor de urgenþã.
(4) Asigurarea condiþiilor prevãzute la alin. (3) se realizeazã prin serviciile de urgenþã, serviciile publice de gospodãrie comunalã,
instituþii ºi agenþi economici, inclusiv prin utilizarea, în condiþiile legii, a bunurilor din rezervele de stat ºi a serviciilor ºi bunurilor puse
la dispoziþie de organizaþii neguvernamentale române sau de comunitãþile locale ºi populaþia din zonele neafectate, de state ºi
organizaþii strãine ori cu caracter internaþional.
ART. 22
Guvernul exercitã urmãtoarele atribuþii principale:
a) aprobã strategia naþionalã a protecþiei civile ºi actele normative specifice, potrivit competenþei;
b) analizeazã periodic ºi ori de câte ori situaþia o impune activitatea de protecþie civilã;
c) aprobã planul naþional de asigurare cu resurse umane, materiale ºi financiare pentru gestionarea situaþiilor de urgenþã;
d) propune, potrivit legii, Preºedintelui României instituirea ºi încetarea stãrii de urgenþã în zonele afectate;
e) încheie acorduri internaþionale în domeniul protecþiei civile;
f) adoptã hotãrâri prin care se acordã ajutoare de urgenþã ºi despãgubiri persoanelor fizice ºi juridice afectate;
g) aprobã planificarea exerciþiilor ºi a aplicaþiilor de protecþie civilã cu caracter internaþional;
h) solicitã, la nevoie, sprijin internaþional;
i) aprobã acordarea de ajutor, în urma solicitãrilor, statelor afectate de dezastre.
ART. 23
(1) Ministerele, autoritãþile publice autonome ºi celelalte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale exercitã
urmãtoarele atribuþii principale:
a) stabilesc atribuþiile ce revin structurilor proprii;
b) elaboreazã planuri ºi programe privind protecþia civilã în domeniul propriu de competenþã;
c) asigurã resursele necesare intervenþiei;
d) constituie capacitãþi operaþionale de intervenþie, pe care, în caz de necesitate, le pun la dispoziþie autoritãþilor administraþiei
publice locale;
e) iniþiazã programe sau teme de cercetare în domeniu;
f) constituie baza de date specificã domeniului propriu de activitate, necesarã protecþiei civile;
g) asigurã participarea reprezentanþilor, a experþilor ºi a specialiºtilor la activitãþile Comitetului Naþional pentru Situaþii de Urgenþã;
h) pun la dispoziþie Ministerului Administraþiei ºi Internelor personal calificat în vederea constituirii echipelor de experþi pentru
evaluare sau personalul necesar intervenþiei, dupã caz;
i) pun la dispoziþie Comitetului Naþional pentru Situaþii de Urgenþã datele ºi informaþiile solicitate în scopul elaborãrii strategiei
naþionale de protecþie civilã, a planurilor ºi programelor de protecþie civilã, precum ºi Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã
pentru constituirea bazei de date proprii;
j) asigurã gestionarea tipurilor de riscuri specifice ºi îndeplinirea funcþiilor de sprijin prin structuri specifice domeniilor de
competenþã, potrivit legii. Organizarea ºi funcþionarea acestor structuri se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Ministerul Apãrãrii Naþionale planificã ºi executã mãsurile de protecþie civilã, potrivit organizãrii ºi planurilor specifice proprii ºi
planurilor comune cu alte ministere.
ART. 24
(1) Ministerul Administraþiei ºi Internelor exercitã, prin Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, urmãtoarele atribuþii
principale:
a) elaboreazã ºi prezintã Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie naþionalã a protecþiei civile;
b) elaboreazã ºi avizeazã proiecte de acte normative specifice;
c) coordoneazã activitãþile de evacuare, potrivit planurilor întocmite;
d) organizeazã ºi conduce activitatea de asanare a teritoriului de muniþia rãmasã neexplodatã din timpul conflictelor militare;
e) analizeazã periodic, împreunã cu autoritãþile administraþiei publice centrale, stadiul realizãrii mãsurilor necesare a fi luate în
situaþii de protecþie civilã;
f) elaboreazã norme metodologice pentru întocmirea planurilor de urgenþã internã ºi externã a agenþilor economici;
g) organizeazã ºi conduce exerciþii ºi aplicaþii de specialitate;
h) coordoneazã acþiunile de limitare ºi înlãturare a urmãrilor situaþiilor de urgenþã;
i) colaboreazã cu organisme internaþionale de specialitate.
(2) Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã este autoritate de reglementare în domeniul protecþiei civile.
(3) Controlul de stat în domeniul protecþiei civile se realizeazã prin activitãþi de avizare, autorizare, atestare, recunoaºtere, verificare,
control ºi se exercitã prin Inspecþia de Prevenire din structura Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, respectiv prin
inspecþiile de prevenire din cadrul inspectoratelor judeþene ºi al municipiului Bucureºti, în scopul aplicãrii unitare a prevederilor legale
pe întreg teritoriul României.
(4) Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã îndeplineºte rolul de punct naþional de contact în relaþiile cu organisme
internaþionale de profil.
ART. 25
Consiliile judeþene, Consiliul General al Municipiului Bucureºti, consiliile locale ale municipiilor, oraºelor ºi comunelor ºi consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti au urmãtoarele atribuþii principale:
a) aprobã organizarea protecþiei civile la nivelul unitãþii administrativ-teritoriale, analizeazã anual ºi ori de câte ori este nevoie
activitatea desfãºuratã ºi adoptã mãsuri pentru îmbunãtãþirea acesteia;
b) aprobã planurile anuale ºi de perspectivã pentru asigurarea resurselor umane, materiale ºi financiare destinate prevenirii ºi
gestionãrii situaþiilor de urgenþã;
c) participã, potrivit legii, la asigurarea finanþãrii mãsurilor ºi a acþiunilor de protecþie civilã, precum ºi a serviciilor de urgenþã ºi a
structurilor care au atribuþii legale în acest domeniu;
d) stabilesc, în condiþiile legii, taxe speciale pe linia protecþiei civile;
e) înfiinþeazã, în condiþiile legii ºi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, centre de formare ºi evaluare a
personalului din serviciile voluntare de urgenþã;
f) gestioneazã, depoziteazã, întreþin ºi asigurã conservarea aparaturii ºi a materialelor de protecþie civilã prin serviciile specializate
din subordine;
g) asigurã spaþiile necesare funcþionãrii inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã corespunzãtoare, paza ºi securitatea acestora ºi a
centrelor operaþionale, precum ºi spaþiile pentru depozitarea materialelor de intervenþie.
ART. 26
Prefectul are urmãtoarele atribuþii principale:
a) aprobã planurile operative ºi de pregãtire pe linia protecþiei civile ºi planificarea exerciþiilor ºi a altor activitãþi desfãºurate la
nivelul unitãþii administrativ-teritoriale;
b) urmãreºte îndeplinirea mãsurilor de protecþie civilã la nivelul unitãþii administrativ-teritoriale;
c) dispune, potrivit legii, instituirea stãrii de alertã, activarea sau folosirea, dupã caz, a formaþiunilor de intervenþie;
d) aprobã schema cu riscurile teritoriale întocmitã de inspectoratul pentru situaþii de urgenþã;
e) asigurã condiþii pentru buna desfãºurare ºi integrarea activitãþii forþelor de intervenþie din alte judeþe sau a echipelor internaþionale,
dupã caz, sosite în unitatea administrativ-teritorialã în scopul limitãrii ºi înlãturãrii efectelor dezastrelor;
f) prezintã consiliului judeþean sau Consiliului General al Municipiului Bucureºti, dupã caz, propuneri de completare a sistemului de
înºtiinþare ºi alarmare a populaþiei, a fondului de adãpostire, a bazei materiale ºi alte mãsuri de protecþie a populaþiei, a bunurilor
materiale, a valorilor culturale ºi a mediului;
g) exercitã controlul aplicãrii mãsurilor în situaþiile de protecþie civilã.
ART. 27
Primarul are urmãtoarele atribuþii principale:
a) propune consiliului local structura organizatoricã de protecþie civilã;
b) aduce la îndeplinire hotãrârile consiliului local în domeniul protecþiei civile;
c) aprobã planurile operative, de pregãtire ºi planificare a exerciþiilor de specialitate;
d) propune fondurile necesare realizãrii mãsurilor de protecþie civilã;
e) conduce exerciþiile, aplicaþiile ºi activitãþile de pregãtire privind protecþia civilã;
f) coordoneazã activitatea serviciilor de urgenþã voluntare;
g) aprobã planurile de cooperare cu localitãþile învecinate ºi organismele neguvernamentale;
h) dispune mãsuri ºi controleazã modul de întreþinere a spaþiilor de adãpostire colective de cãtre administratorul acestora;
i) urmãreºte realizarea, întreþinerea ºi funcþionarea legãturilor ºi mijloacelor de înºtiinþare ºi alarmare în situaþii de protecþie civilã;
j) rãspunde de alarmarea, protecþia ºi pregãtirea populaþiei pentru situaþiile de protecþie civilã;
k) solicitã asistenþã tehnicã ºi sprijin pentru gestionarea situaþiilor de protecþie civilã;
l) exercitã controlul aplicãrii mãsurilor de protecþie civilã în plan local;
m) asigurã evaluarea ºi centralizarea solicitãrilor de ajutoare ºi despãgubiri în situaþii de protecþie civilã, precum ºi distribuirea celor
primite;
n) coordoneazã nemijlocit evacuarea populaþiei din zonele afectate de situaþiile de protecþie civilã;
o) stabileºte mãsurile necesare pentru asigurarea hrãnirii, a cazãrii ºi a alimentãrii cu energie ºi apã a populaþiei evacuate;
p) dispune mãsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistratã;
q) coopereazã cu primarii localitãþilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupã caz, în probleme de interes comun;
r) gestioneazã, depoziteazã, întreþine ºi conservã tehnica, aparatura ºi materialele de protecþie civilã, prin serviciile de specialitate
subordonate.
SECÞIUNEA a 2-a Obligaþiile conducãtorilor instituþiilor publice, agenþilor economici, proiectanþilor, constructorilor,
beneficiarilor ºi salariaþilor
ART. 28
(1) Conducãtorii instituþiilor publice, patronii ºi managerii agenþilor economici, indiferent de forma de proprietate, au urmãtoarele
obligaþii principale:
a) asigurã identificarea, monitorizarea ºi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;
b) stabilesc ºi urmãresc îndeplinirea mãsurilor ºi a acþiunilor de prevenire ºi de pregãtire a intervenþiei, în funcþie de încadrarea în
clasificarea de protecþie civilã;
c) organizeazã ºi doteazã, pe baza criteriilor de performanþã elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, servicii
sau formaþiuni proprii de urgenþã ºi stabilesc regulamentul de organizare ºi funcþionare a acestora;
d) participã la exerciþii ºi aplicaþii de protecþie civilã ºi conduc nemijlocit acþiunile de alarmare, evacuare, intervenþie, limitare ºi
înlãturare a urmãrilor situaþiilor de urgenþã desfãºurate de unitãþile proprii;
e) asigurã gratuit forþelor de intervenþie chemate în sprijin în situaþii de urgenþã echipamentele, substanþele, mijloacele ºi antidoturile
adecvate riscurilor specifice;
f) organizeazã instruirea ºi pregãtirea personalului încadrat în muncã privind protecþia civilã;
g) asigurã alarmarea populaþiei din zona de risc creatã ca urmare a activitãþilor proprii desfãºurate;
h) prevãd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfãºurãrii activitãþilor de protecþie civilã;
i) înºtiinþeazã persoanele ºi organismele competente asupra factorilor de risc ºi le semnaleazã, de îndatã, cu privire la iminenþa
producerii sau producerea unei situaþii de urgenþã civilã la nivelul instituþiei sau agentului economic;
j) stabilesc ºi transmit cãtre transportatorii, distribuitorii ºi utilizatorii produselor regulile ºi mãsurile de protecþie specifice, corelate
cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport ºi depozitare;
k) încheie contracte, convenþii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenþã profesioniste sau voluntare;
l) menþin în stare de funcþionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaþiile de adãpostire ºi mijloacele tehnice proprii, destinate
adãpostirii sau intervenþiei, þin evidenþa acestora ºi le verificã periodic;
m) îndeplinesc alte obligaþii ºi mãsuri stabilite, potrivit legii, de cãtre organismele ºi organele abilitate.
(2) Conducãtorii instituþiilor publice ºi ai agenþilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligaþi sã permitã instalarea,
fãrã platã, a mijloacelor de alarmare pe clãdirile proprii.
(3) Agenþii economici a cãror activitate prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substanþe periculoase se supun ºi
prevederilor legislaþiei specifice.
ART. 29
Persoanele fizice sau juridice care deþin imobile în indiviziune sau le utilizeazã în comun sunt obligate sã coopereze pentru
îndeplinirea mãsurilor de protecþie civilã pentru întregul imobil sau ansamblu de imobile.
ART. 30
(1) Proiectanþii, constructorii ºi beneficiarii de investiþii au urmãtoarele obligaþii:
a) sã prevadã în documentaþiile tehnice ale investiþiilor mãsurile specifice, echipamentele ºi dotãrile necesare, conform normativelor
în vigoare, ºi sã asigure realizarea lor înainte de darea în exploatare a investiþiei;
b) sã obþinã toate avizele, autorizaþiile ºi acordurile privind protecþia civilã, prevenirea ºi stingerea incendiilor ºi de mediu, conform
legii, ºi sã urmãreascã realizarea mãsurilor stabilite în cuprinsul acestora;
c) sã evalueze riscul seismic al zonei în care se executã lucrãrile ºi sã întocmeascã proiectul, respectiv sã execute construcþia sau
instalaþia conform gradului de risc seismic evaluat.
(2) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuþie ºi pe întreaga lor duratã de existenþã, construcþiile ºi amenajãrile, echipamentele,
utilajele ºi instalaþiile tehnologice pentru autorizare în domeniul protecþiei civile se supun unei examinãri sistematice ºi calificate pentru
identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor, în condiþiile prevãzute de reglementãrile specifice.
(3) Obligaþia executãrii activitãþilor prevãzute la alin. (2) revine persoanelor care concurã la proiectarea, realizarea, exploatarea,
întreþinerea, repararea, postutilizarea construcþiilor, a echipamentelor ºi a instalaþiilor tehnologice, potrivit obligaþiilor ºi rãspunderilor
prevãzute de lege.
(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor se elaboreazã de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã, se aprobã prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 31
Salariaþii au urmãtoarele drepturi ºi obligaþii:
a) sã beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protecþie individualã, de tratament medical ºi antidoturi, dacã sunt încadraþi la
agenþi economici sau instituþii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;
b) sã beneficieze de mãsurile de protecþie socialã prevãzute prin lege pentru perioadele de întrerupere a activitãþii, impuse de
situaþiile de protecþie civilã;
c) sã respecte normele, regulile ºi mãsurile de protecþie civilã stabilite;
d) sã participe la instruiri, exerciþii, aplicaþii ºi la alte forme de pregãtire specificã.
CAP. 5 Pregãtirea pentru protecþia civilã
ART. 32
Pregãtirea pentru protecþia civilã cuprinde pregãtirea populaþiei ºi a salariaþilor, pregãtirea serviciilor de urgenþã, pregãtirea
personalului cu funcþii de conducere pe linia protecþiei civile, precum ºi a personalului de specialitate.
ART. 33
(1) Pregãtirea profesionalã a serviciilor de urgenþã ºi a altor forþe cu care se coopereazã se realizeazã pe baza programelor anuale de
pregãtire, aprobate de ºefii acestora.
(2) Planificarea exerciþiilor ºi a aplicaþiilor de cooperare privind protecþia civilã la care participã, potrivit specificului acestora,
serviciile de urgenþã, forþele de protecþie ºi sprijin ºi populaþia se aprobã de prefect, primar sau de ministrul administraþiei ºi internelor,
dupã caz.
(3) Exerciþiile de cooperare interjudeþene/regionale ºi cele cu caracter internaþional se aprobã de Guvern, la propunerea ministrului
administraþiei ºi internelor.
(4) În documentele de planificare a pregãtirii privind protecþia civilã se prevãd ºi resursele materiale ºi financiare necesare, precum ºi
cine le asigurã.
ART. 34
(1) Iniþierea, calificarea, perfecþionarea sau specializarea conducãtorilor structurilor specializate de protecþie civilã ºi a ºefilor
serviciilor de urgenþã, a personalului de specialitate, precum ºi a altor persoane cu atribuþii în acest domeniu se realizeazã prin cursuri,
convocãri sau instructaje ºi se desfãºoarã în Centrul Naþional de Pregãtire pentru Managementul Situaþiilor de Urgenþã ºi în centrele
zonale ale acestuia, precum ºi în Institutul Naþional de Administraþie sau în alte instituþii de învãþãmânt de profil.
(2) Pregãtirea pentru protecþia civilã în instituþiile de învãþãmânt militar este obligatorie ºi se desfãºoarã pe baza tematicilor elaborate
cu consultarea Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã.
ART. 35
Formarea, perfecþionarea ºi specializarea personalului serviciilor de urgenþã profesioniste ºi al structurilor componente ale Sistemului
Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã se realizeazã în instituþiile de învãþãmânt de profil din subordinea Ministerului
Administraþiei ºi Internelor, a Ministerului Apãrãrii Naþionale, precum ºi în alte unitãþi abilitate din þarã ºi din strãinãtate.
ART. 36
(1) Informarea ºi educarea preventivã a populaþiei privind protecþia civilã sunt obligatorii ºi se asigurã prin: instituþiile de învãþãmânt
ºi educaþie de toate gradele, mijloacele de informare în masã ºi serviciile profesioniste pentru situaþii de urgenþã.
(2) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, stabileºte, prin protocol,
temele ºi activitãþile practic-aplicative de educaþie privind protecþia civilã, care se includ în programele de învãþãmânt, precum ºi în
planurile activitãþilor extraºcolare.
(3) Societãþile publice ºi private, naþionale ºi locale, de radio ºi televiziune, precum ºi presa scrisã sunt obligate sã asigure
prezentarea în emisiunile, respectiv în ºtirile ºi reportajele acestora, a riscurilor potenþiale, mãsurilor preventive ºi a modului de acþiune
ºi comportare a populaþiei pe timpul situaþiilor de urgenþã civilã.
(4) La informarea ºi educarea preventivã a populaþiei privind protecþia civilã participã ºi organizaþiile neguvernamentale de interes
public, potrivit statutelor ºi specificului activitãþilor acestora.
ART. 37
(1) Instruirea salariaþilor privind protecþia civilã se asigurã sistematic, de regulã împreunã cu instructajele de prevenire ºi stingere a
incendiilor, în condiþiile stabilite prin dispoziþiile generale elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi aprobate de
ministrul administraþiei ºi internelor.
(2) Participarea salariaþilor la instruire constituie sarcinã de serviciu.
ART. 38
Periodic, pe baza planurilor ºi a programelor de pregãtire ºi cu aprobarea primarului localitãþii, se efectueazã exerciþii de alarmare
publicã.
CAP. 6 Protecþia populaþiei ºi a bunurilor materiale
ART. 39 Protecþia populaþiei, a bunurilor materiale ºi a valorilor culturale se realizeazã printr-un ansamblu de activitãþi constând în:
înºtiinþare, avertizare ºi alarmare, adãpostire, protecþie nuclearã, biologicã ºi chimicã, evacuare ºi alte mãsuri tehnice ºi organizatorice
specifice.
SECÞIUNEA 1 Înºtiinþarea, avertizarea ºi alarmarea
ART. 40
(1) Înºtiinþarea se realizeazã de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã sau de serviciile de urgenþã profesioniste, dupã caz,
pe baza informaþiilor primite de la populaþie sau de la structurile care monitorizeazã sursele de risc.
(2) Avertizarea populaþiei se realizeazã de cãtre autoritãþile administraþiei publice centrale sau locale, dupã caz, prin mijloacele de
avertizare specifice, în baza înºtiinþãrii primite de la structurile abilitate.
ART. 41
(1) Prealarmarea se realizeazã de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi de serviciile de urgenþã profesioniste, dupã caz,
pe baza informaþiilor primite de la Statul Major General, ºi de structurile specializate din cadrul categoriilor de forþe armate, pe baza
planurilor de cooperare întocmite în acest sens.
(2) Alarmarea populaþiei se realizeazã de autoritãþile administraþiei publice centrale sau locale, dupã caz, prin mijloacele specifice, pe
baza înºtiinþãrii primite de la structurile abilitate.
ART. 42
(1) Mijloacele de avertizare ºi alarmare specifice se instaleazã în locurile stabilite de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã
ºi de serviciile de urgenþã profesioniste.
(2) Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare ºi alarmare a populaþiei ºi instrucþiunile privind semnalele ºi
mesajele de avertizare ºi alarmare se elaboreazã de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, se aprobã prin ordin al ministrului
administraþiei ºi internelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Mesajele de avertizare ºi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate ºi gratuit prin toate sistemele de telecomunicaþii, posturile
ºi reþelele de radio ºi de televiziune, inclusiv prin satelit ºi cablu, care opereazã pe teritoriul României, la solicitarea expresã a ºefilor
structurilor de protecþie civilã.
ART. 43
În cazul unui atac iminent, în situaþia în care nu s-a declarat starea de rãzboi, primele mesaje de prealarmã ºi de alarmã se transmit cu
aprobarea ministrului administraþiei ºi internelor, pe baza înºtiinþãrilor Statului Major General ºi structurilor specializate din cadrul
categoriilor de forþe armate, conform planurilor de cooperare întocmite în acest sens.
ART. 44
(1) Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se executã numai cu aprobarea primarului localitãþii, a
conducãtorului instituþiei publice sau a agentului economic implicat, dupã caz, ori a împuterniciþilor acestora.
(2) Sistemul de înºtiinþare, avertizare ºi alarmare la localitãþi, instituþii publice ºi agenþi economici se verificã periodic prin
executarea de antrenamente ºi exerciþii.
(3) Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare ºi alertare cu încãlcarea prevederilor legale ºi a normelor tehnice prevãzute la art. 42
alin. (2) este interzisã.
SECÞIUNEA a 2-a Adãpostirea
ART. 45
(1) Pentru protecþia populaþiei ºi a bunurilor din patrimoniul cultural naþional de efectele atacurilor din aer se realizeazã sistemul
naþional de adãpostire, care cuprinde: adãposturi pentru puncte de comandã destinate Sistemului Naþional de Management al Situaþiilor
de Urgenþã, adãposturi publice de protecþie civilã aflate în administrarea consiliilor locale ºi fondul privat de adãpostire realizat de
agenþii economici ºi proprietarii de imobile.
(2) Autoritãþile administraþiei publice, instituþiile publice, agenþii economici ºi proprietarii de imobile au obligaþia sã prevadã în
planurile de investiþii ºi sã realizeze adãposturi de protecþie civilã.
(3) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale ºi serviciile de urgenþã de la toate nivelurile de competenþã vor identifica ºi
vor stabili posibilitãþile de utilizare pentru adãpostire a unor galerii de minã, tuneluri, peºteri, grote etc. existente în apropierea zonelor
dens populate sau în zone prevãzute pentru amenajare de tabere de sinistraþi, evacuaþi sau refugiaþi.
(4) Categoriile de construcþii la care este obligatorie realizarea de adãposturi publice de protecþie civilã, precum ºi adãposturile care
se amenajeazã ca puncte de comandã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraþiei ºi Internelor.
(5) Adãposturile publice de protecþie civilã prevãzute în documentaþiile tehnice ale investiþiilor se avizeazã tehnic, premergãtor
eliberãrii autorizaþiilor de construire, de cãtre serviciile de urgenþã profesioniste, potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul
General pentru Situaþii de Urgenþã, aprobatã de ministrul administraþiei ºi internelor ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(6) În timp de pace adãposturile publice de protecþie civilã, cu excepþia spaþiilor amenajate ca puncte de comandã, pot fi utilizate
pentru alte destinaþii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligaþia de a fi eliberate în situaþii de urgenþã în maximum 24 de ore ºi cu
informarea prealabilã a centrelor operaþionale din cadrul serviciilor de urgenþã profesioniste.
(7) Adãposturile publice de protecþie civilã se inspecteazã periodic de cãtre personalul de specialitate al serviciilor de urgenþã
profesioniste; deþinãtorii ºi utilizatorii acestor adãposturi sunt obligaþi sã îndeplineascã normele ºi mãsurile stabilite pentru menþinerea
adãposturilor ºi a instalaþiilor utilitare ale acestora în stare de funcþionare.
(8) Construirea adãposturilor ºi amenajarea altor spaþii de adãpostire cuprinse în planurile de mobilizare se executã la punerea în
aplicare a planurilor respective.
ART. 46
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã constituie în depozitele ºi unitãþile de logisticã direct subordonate rezerva naþionalã
de mijloace tehnico-materiale necesare asigurãrii condiþiilor de supravieþuire a populaþiei afectate de situaþii de urgenþã.
SECÞIUNEA a 3-a Asanarea teritoriului de muniþia rãmasã neexplodatã
ART. 47
Asanarea terenului ºi neutralizarea muniþiei rãmase neexplodate din timpul conflictelor armate se executã de cãtre subunitãþi
specializate ºi specialiºti pirotehnicieni din Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã sau din serviciile de urgenþã profesioniste,
dupã caz, potrivit instrucþiunilor ºi normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi aprobate prin ordin
al ministrului administraþiei ºi internelor.
ART. 48
(1) Muniþiile se distrug în poligoane ale Ministerului Administraþiei ºi Internelor ºi Ministerului Apãrãrii Naþionale sau pe terenuri
puse la dispoziþie de autoritãþile administraþiei publice locale în a cãror razã administrativ-teritorialã se executã lucrãrile de asanare.
Terenurile stabilite pentru distrugerea muniþiei se amenajeazã potrivit instrucþiunilor ºi normelor tehnice specifice, elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã.
(2) Autoritãþile administraþiei publice locale sau, dupã caz, instituþiile publice ºi agenþii economici asigurã subunitãþii de intervenþie
care executã asanarea pirotehnicã accesul în teren ºi, gratuit, mâna de lucru auxiliarã, mijloace de transport cu ºoferi ºi carburantul
aferent, materialele, asistenþa sanitarã, precum ºi cazarea ºi hrãnirea efectivelor necesare acestor lucrãri.
(3) Paza muniþiilor ºi a terenurilor în curs de asanare, precum ºi însoþirea transporturilor de muniþii se executã de personal autorizat.
ART. 49
(1) Persoanele fizice ºi juridice care iau cunoºtinþã de existenþa muniþiilor au obligaþia sã anunþe de îndatã centrul operaþional din
cadrul serviciului de urgenþã profesionist, dispeceratul integrat de urgenþã, poliþia sau primarul, dupã caz.
(2) Se interzice persoanelor fizice neautorizate sã ridice, sã manipuleze ori sã utilizeze muniþia neexplodatã.
ART. 50
Materialele explozive ºi mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea muniþiei rãmase neexplodate se pun la dispoziþie
specialiºtilor pirotehnicieni, la cererea Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, prin comandamentele judeþene de jandarmi.
ART. 51
Formaþiunile de intervenþie prevãzute la art. 47 executã gratuit acþiuni de distrugere a zãpoarelor care pun în pericol localitãþile sau
siguranþa cetãþeanului.
SECÞIUNEA a 4-a Protecþia nuclearã, radiologicã, chimicã ºi biologicã
ART. 52
(1) Protecþia nuclearã, radiologicã, chimicã ºi biologicã a populaþiei se realizeazã prin mijloace de protecþie individualã, colectivã sau
prin alte mãsuri tehnice ºi organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.
(2) Instituþiile publice ºi agenþii economici care produc, transportã, depoziteazã sau manipuleazã substanþe periculoase în cantitãþi
care pot pune în pericol viaþa ºi sãnãtatea cetãþenilor organizeazã ºi executã controlul contaminãrii radioactive, chimice ºi biologice a
materiilor prime ºi produselor finite ºi realizeazã mãsurile de decontaminare a personalului propriu, terenului, clãdirilor ºi utilajelor.
ART. 53
Mijloacele de protecþie individualã a cetãþenilor se asigurã potrivit criteriilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã ºi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 54
Decontaminarea se realizeazã prin operaþiuni ºi tehnici speciale efectuate de cãtre serviciile de urgenþã, unele unitãþi militare ºi agenþi
economici, potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil ºi avizate de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã.
ART. 55
(1) Depoluarea constã în luarea unor mãsuri specifice pentru identificarea ºi eliminarea surselor poluante, limitarea, îndepãrtarea sau
neutralizarea agenþilor poluatori ai apei, aerului ºi terenului.
(2) Mãsurile de depoluare sunt însoþite, dupã caz, de evacuarea persoanelor ºi a animalelor din mediul poluat sau de interzicerea
utilizãrii apei, a alimentelor ºi a furajelor contaminate.
(3) Se interzice comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate.
(4) Agenþii economici ºi instituþiile publice au obligaþia sã avertizeze imediat populaþia asupra riscurilor de poluare ºi contaminare a
zonelor limitrofe unitãþilor respective ºi sã intervinã cu forþele ºi mijloacele de care dispun pentru protecþia populaþiei ºi înlãturarea
efectelor poluãrii.
SECÞIUNEA a 5-a Evacuarea
ART. 56
Evacuarea în cazul dezastrelor se executã pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform legislaþiei în vigoare.
ART. 57
(1) Trecerea la executarea acþiunii de evacuare în situaþii de dezastre se hotãrãºte de primar sau de prefect, dupã caz, la propunerea
comitetului pentru situaþii de urgenþã competent.
(2) În situaþii de conflict armat, evacuarea se aprobã de Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii, la propunerea ministrului apãrãrii
naþionale.
ART. 58
Principiile evacuãrii în situaþii de conflict armat se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 59
Accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate ºi periculoase, delimitate ºi marcate corespunzãtor, care intrã sub incidenþa
situaþiilor de protecþie civilã, este interzis.
CAP. 7Limitarea ºi înlãturarea urmãrilor situaþiilor de protecþie civilã
ART. 60
(1) Limitarea ºi înlãturarea urmãrilor situaþiilor de protecþie civilã cuprind ansamblul de activitãþi ºi acþiuni executate în scopul
restabilirii situaþiei de normalitate în zonele afectate.
(2) La acþiunile de limitare ºi înlãturare a urmãrilor situaþiilor de protecþie civilã participã structuri de intervenþie din cadrul
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã, existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza în timp scurt, unitãþi ºi formaþiuni
militare ale Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului Apãrãrii Naþionale, servicii de urgenþã voluntare, formaþiuni de Cruce
Roºie ºi alte structuri cu atribuþii în domeniu.
(3) Intervenþia se realizeazã pe baza planurilor de intervenþie ºi cooperare întocmite de autoritãþile competente.
ART. 61
(1) La limitarea ºi înlãturarea urmãrilor dezastrelor pot participa ºi formaþiuni de intervenþie private.
(2) Autorizarea formaþiunilor prevãzute la alin. (1) se executã pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã ºi aprobate de ministrul administraþiei ºi internelor.
ART. 62
Principiile de organizare, de conducere ºi modul de utilizare a serviciilor de urgenþã profesioniste ºi voluntare, unitãþilor de
intervenþie, formaþiunilor de intervenþie specializate ºi private în acþiunile de limitare ºi înlãturare a urmãrilor situaþiilor de protecþie
civilã, precum ºi planurile operative întocmite în acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine ºi instrucþiuni elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi aprobate de ministrul administraþiei ºi internelor.
ART. 63
(1) Conducerea activitãþilor de intervenþie se realizeazã prin reþeaua centrelor operaþionale ºi operative sau a punctelor de comandã
existente la autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, precum ºi la instituþiile publice ºi agenþii economici.
(2) Conducerea nemijlocitã a operaþiunilor de intervenþie se asigurã de comandantul acþiunii, împuternicit potrivit legii, care poate fi
ajutat în îndeplinirea sarcinilor de cãtre grupa operativã ºi punctul operativ avansat.
(3) Grupa operativã se constituie, prin ordin al prefectului, din personal cu putere de decizie ºi specialiºti ai serviciilor de urgenþã ale
autoritãþilor publice, ai agenþilor economici ºi instituþiilor implicate în gestionarea situaþiei de urgenþã.
(4) Punctul operativ avansat este mobil ºi se asigurã de cãtre serviciul de urgenþã profesionist sau de Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, printr-o autospecialã echipatã ºi încadratã corespunzãtor. În funcþie de amplasamentul faþã de zona afectatã, rolul
punctului operativ poate fi preluat de centrul operaþional.
(5) Pânã la sosirea la faþa locului a comandantului acþiunii, conducerea operaþiunilor se asigurã de comandantul sau de ºeful
formaþiunii de intervenþie din serviciul de urgenþã, cu sprijinul reprezentanþilor autoritãþii administraþiei publice locale sau al patronului,
dupã caz.
(6) Coordonarea elaborãrii ºi derulãrii programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul situaþiilor de urgenþã se
asigurã de cãtre reprezentanþii autoritãþilor, instituþiilor sau ai agenþilor economici stabiliþi de comitetele pentru situaþii de urgenþã
competente.
CAP. 8 Asigurarea materialã ºi financiarã
SECÞIUNEA 1 Asigurarea materialã
ART. 64
Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, instituþiile publice ºi agenþii economici au obligaþia sã planifice ºi sã realizeze
asigurarea materialã ºi financiarã a protecþiei civile, potrivit legii.
ART. 65
(1) Înzestrarea ºi dotarea Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã ºi a structurilor subordonate cu tehnicã, aparaturã ºi
materiale specific militare se asigurã de Ministerul Administraþiei ºi Internelor, pe baza normelor de înzestrare ºi dotare aprobate de
ministrul administraþiei ºi internelor.
(2) Înzestrarea ºi dotarea structurilor de protecþie civilã cu bunuri materiale specifice, altele decât cele prevãzute la alin. (1), se
executã pe baza normelor de înzestrare ºi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi aprobate de ministrul
administraþiei ºi internelor.
ART. 66
(1) Contractarea ºi aprovizionarea cu tehnicã ºi materiale se asigurã de fiecare beneficiar, contra cost. Tehnica ºi alte categorii de
materiale necesare protecþiei civile se asigurã ºi din donaþii, sponsorizãri sau din alte surse legal constituite.
(2) Tehnica ºi materialele provenite din donaþii externe sunt scutite de taxe vamale.
ART. 67
(1) Întreþinerea, repararea, depozitarea ºi evidenþa mijloacelor tehnice de protecþie civilã, precum ºi durata normatã de folosinþã a
acestora se realizeazã potrivit normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi aprobate de ministrul
administraþiei ºi internelor.
(2) Montarea, întreþinerea, repararea ºi exploatarea sistemelor de alarmare, de comunicaþii ºi informatice de protecþie civilã se asigurã
cu sprijinul operatorilor economici de profil, pe baza contractelor sau a convenþiilor legale încheiate cu aceºtia.
ART. 68
(1) Materialele didactice necesare pentru protecþia civilã: filme, diafilme, planºe, manuale, broºuri, pliante, reviste ºi altele se
realizeazã de Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi se asigurã gratuit autoritãþilor administraþiei publice, instituþiilor publice ºi
agenþilor economici.
(2) Autoritãþile publice, instituþiile publice ºi agenþii economici au obligaþia de a realiza materiale de popularizare a activitãþilor de
protecþie civilã, emisiuni de radio ºi de televiziune, precum ºi alte activitãþi cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã ºi al serviciilor de urgenþã profesioniste.
SECÞIUNEA a 2-a Asigurarea financiarã
ART. 69
(1) Finanþarea cheltuielilor cu protecþia civilã se asigurã, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele
instituþiilor publice autonome, ale instituþiilor publice finanþate integral sau parþial din venituri proprii ºi din bugetele proprii ale
agenþilor economici, dupã caz.
(2) Finanþarea serviciilor de urgenþã se asigurã de cãtre persoanele juridice care le-au constituit.
(3) Obiectivele de investiþii de interes naþional pentru protecþia civilã se finanþeazã de la bugetul de stat.
ART. 70
(1) Cheltuielile pentru realizarea adãposturilor de protecþie civilã aferente construcþiilor cu destinaþie de locuinþã, birouri, centre
comerciale sau destinate oricãror manifestãri publice ºi care, potrivit normelor specifice, trebuie sã fie prevãzute, din construcþie, cu
asemenea adãposturi se suportã de cãtre proprietar.
(2) Pentru suportarea parþialã sau integralã a costurilor realizãrii adãposturilor de protecþie civilã aferente construcþiei cu destinaþie de
locuinþã, se pot aloca fonduri cu destinaþia de subvenþii, ce se acordã cetãþenilor o singurã datã, în condiþiile stabilite prin hotãrâre a
Guvernului.
ART. 71
Finanþarea ajutoarelor de urgenþã, a despãgubirilor, precum ºi a unor lucrãri sau cheltuieli neprevãzute se asigurã din fondul de
intervenþie constituit la dispoziþia Guvernului pentru înlãturarea efectelor unor dezastre.
ART. 72
Pentru finanþarea unor cheltuieli curente ºi de capital privind protecþia civilã pot fi utilizate, potrivit legii, donaþii, sponsorizãri,
venituri din prestãri de servicii, contribuþii ale societãþilor ºi ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum ºi alte surse legale.
ART. 73
Fundamentarea ºi întocmirea documentaþiei tehnice privind investiþiile aferente protecþiei civile se realizeazã pe baza normelor
metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi aprobate prin ordin al ministrului administraþiei ºi
internelor.
ART. 74
(1) Cheltuielile pentru dotarea cu aparaturã, mijloace tehnice ºi materialele necesare centrelor zonale de pregãtire în domeniul
protecþiei civile se suportã de Ministerul Administraþiei ºi Internelor, în limita sumelor aprobate cu aceastã destinaþie. Derularea
fondurilor se face prin bugetul Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã.
(2) Consiliile judeþene ale judeþelor în care funcþioneazã centrele de pregãtire zonalã pentru pregãtirea specificã protecþiei civile vor
pune la dispoziþie acestora terenul, clãdirile, precum ºi cheltuielile de întreþinere aferente acestora.
CAP. 9 Contravenþii ºi sancþiuni
ART. 75
Încãlcarea prevederilor prezentei legi atrage rãspunderea juridicã civilã, contravenþionalã sau penalã, dupã caz.
ART. 76
Constituie contravenþii la prevederile prezentei legi urmãtoarele fapte:
a) neincluderea mãsurilor de protecþie civilã în programele de dezvoltare economico-socialã sau în proiectele de buget;
b) neorganizarea serviciilor de urgenþã voluntare sau neasigurarea înzestrãrii ºi a pregãtirii profesionale a acestora;
c) neîntocmirea planurilor de intervenþie sau a altor documente operative de rãspuns în situaþii de urgenþã ori neasigurarea punerii
acestora în aplicare la declanºarea situaþiilor de urgenþã;
d) neasigurarea înºtiinþãrii, a avertizãrii, a alarmãrii sau a evacuãrii populaþiei în situaþii de urgenþã;
e) neasigurarea identificãrii, a monitorizãrii ºi a evaluãrii factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea
mãsurilor de protecþie împotriva efectelor negative ale acestora;
f) neasigurarea înzestrãrii, a dotãrii ºi a echipãrii cu mijloace tehnice de protecþie civilã, precum ºi nemenþinerea în stare de
operativitate a acestora;
g) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizaþiilor privind protecþia civilã ori neîndeplinirea mãsurilor ºi a condiþiilor
prevãzute în acestea;
h) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor ºi a dispoziþiilor privind protecþia civilã;
i) neprevederea în documentele tehnico-economice ale investiþiilor a adãposturilor, a dotãrilor ºi a mãsurilor de utilitate publicã
privind protecþia civilã sau nerealizarea la termen a acestora;
j) nemenþinerea adãposturilor publice de protecþie civilã în bunã stare de utilizare pe timpul situaþiilor excepþionale, corespunzãtoare
destinaþiilor acestora;
k) neparticiparea la instruirile, exerciþiile ºi aplicaþiile de pregãtire privind protecþia civilã;
l) neîndeplinirea mãsurilor de protecþie nuclearã, biologicã ºi chimicã a populaþiei;
m) neanunþarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind mãsurile de protecþie civilã luate ori necesar a
fi luate;
n) folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de protecþie civilã cu destinaþie publicã;
o) interzicerea accesului personalului ºi al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenþã în scopul îndeplinirii atribuþiilor legale
specifice;
p) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protecþiei civile, prevãzute în planurile specifice;
q) neîndeplinirea funcþiilor de sprijin stabilite pe timpul situaþiilor de urgenþã;
r) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situaþiilor de urgenþã în zonele afectate, interzise accesului ºi care sunt delimitate ºi
marcate corespunzãtor;
s) necompensarea contravalorii serviciilor prestate pe timpul situaþiilor de urgenþã;
t) neîndeplinirea mãsurilor stabilite pentru asigurarea condiþiilor de supravieþuire a populaþiei afectate.
ART. 77
(1) Contravenþiile prevãzute la art. 76 se sancþioneazã cu amendã dupã cum urmeazã:
a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. k) ºi m);
b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. c) ºi g);
c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. h), n), o), q), s) ºi t);
d) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. a), b), d), i), j) ºi p);
e) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. e), f), l) ºi r).
(2) Sancþiunile contravenþionale se aplicã persoanelor fizice sau juridice, dupã caz.
ART. 78
Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre personalul serviciilor de urgenþã profesioniste cu atribuþii de
îndrumare, control, intervenþie ºi constatare a încãlcãrilor legii în domeniul protecþiei civile, desemnat de inspectorul general al
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã ºi nominalizat de inspectorii-ºefi, precum ºi de cãtre persoanele anume desemnate de
cãtre conducãtorii autoritãþilor administraþiei publice cu atribuþii în domeniu.
ART. 79
Contravenþiilor prevãzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
CAP. 10
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
ART. 80
(1) Actele normative ce derivã din prezenta lege, prevãzute a se elabora ºi aproba prin hotãrâri ale Guvernului, se emit în termen de
90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Reglementãrile tehnice prevãzute a fi aprobate prin ordine ale miniºtrilor se emit în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei legi ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 81
Semnul distinctiv naþional pentru identificarea personalului ºi marcarea mijloacelor tehnice, a adãposturilor ºi a altor bunuri de
protecþie civilã, uniforma ºi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuþii în domeniul protecþiei civile se stabilesc
prin hotãrâre a Guvernului, þinându-se seama de prevederile reglementãrilor internaþionale.
ART. 82
Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 83
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Legea protecþiei civile nr. 106/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi Ordonanþa Guvernului nr. 47/1994 privind apãrarea
împotriva dezastrelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobatã prin Legea nr.
124/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ºi ale art. 76 alin. (1) din Constituþia
României, republicatã.

Prezenta Lege 481/2004,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ,la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.