Legea 64/2008


LEGE Nr. 64 din 21 martie 2008
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 8 iunie 2015
*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 64/2008 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1. Condiţiile de funcţionare în siguranţă a acestor instalaţii şi echipamente se reglementează prin legi specifice.
ART. 2
În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare şi de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 3
(1) Introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la art. 2 sunt admise numai în condiţiile stabilite de prezenta lege.
(2) În situaţia în care instalaţiile şi echipamentele prevăzute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare şi verificare tehnică dacă prin această cerinţă nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementări tehnice.
ART. 4
(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru
asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, denumite în continuare instalaţii/echipamente.
(2) ISCIR exercită următoarele funcţii:
a) de autoritate în domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condiţiile de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor, precum şi urmărirea şi controlul regimului de autorizare şi verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor;
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul său de activitate.
(3) ISCIR funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi este finanţată integral din venituri proprii, potrivit legii.
(4) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, iar modul de organizare şi funcţionare a ISCIR se stabileşte prin hotărâre a Guvernului**).
––––
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) accident – evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unei/unui instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;
b) autorizare – activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura una dintre activităţile prevăzute la art. 8 alin. (1);
c) aviz obligatoriu de instalare – acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), ca urmare a verificării condiţiilor de montare/instalare conform prescripţiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare;
d) autorizare a funcţionării – acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), în scopul atestării faptului că o instalaţie/un echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă;
e) construire – activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, realizată conform documentaţiei tehnice aferente acesteia;
f) deţinător – persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în exploatare;
g) documentaţie tehnică – totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;
h) expertiză tehnică – investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui instalaţii/echipament;
i) instalare – activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizării şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;
j) introducere pe piaţă – acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o instalaţie/un echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizării;
k) întreţinere – totalitatea operaţiunilor prin care se asigură menţinerea instalaţiei/echipamentului în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;
l) montare – activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia/acestuia;
m) omologare – totalitatea activităţilor desfăşurate de către o comisie, în legătură cu un anumit tip de instalaţie/echipament, identificat corespunzător, în scopul determinării parametrilor reali de performanţă şi siguranţă în funcţionare, în vederea atestării îndeplinirii condiţiilor/cerinţelor aplicabile;
n) prescripţie tehnică – norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute la art. 8 alin. (1), ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;
o) producător – persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/un
echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
p) punere în funcţiune – acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament;
q) regim de autorizare şi verificare tehnică – totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinărilor, încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supusă/supus, cu caracter obligatoriu, o instalaţie/un echipament, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate în legătură cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice;
r) reparare – ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie/un echipament, în scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
s) revizie – activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice;
t) utilizator – persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament;
u) verificare tehnică – ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor ori realizate în timpul activităţilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalaţiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederile prescripţiilor tehnice;
v) verificare tehnică în utilizare – totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate la o instalaţie/un echipament periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcţionării, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.
––––
*) A se vedea:
– Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.699/2008 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT N MMR 1-2008 „Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 şi 37 bis din 20 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT N SCP 1-2008 – Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 şi 339 bis din 21 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul ministrului economiei nr. 2.154/2009 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente” şi PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a
instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 şi 11 bis din 8 ianuarie 2010;
– Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1 – 2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C 4 – 2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C 6 – 2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C 7 – 2010 „Dispozitive de siguranţă”, PT C 8 – 2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C 9 – 2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C 10 – 2010 „Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 şi 385 bis din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare;
– Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.007/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1 – 2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale