Ordin 118/2010


ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010
pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la
structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de
agrement
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Nr. 118 din 20 mai 2010
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
Nr. 1.709 din 10 iunie 2010
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 29 iunie 2010
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006
privind apararea împotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, si ale art.
11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.
1.490/2004, cu modificarile ulterioare, precum si potrivit prevederilor
Hotarârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si
realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si
reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile
societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii
Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului
Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 13 alin. (6) din Hotarârea
Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor si ministrul dezvoltarii regionale si
turismului emit urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Dispozitiile generale de aparare împotriva incendiilor la
structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de
agrement, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data
publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevazute
de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22
iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în
domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata în Jurnalul
Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, astfel
cum a fost modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a
Consiliului, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE)
nr. L 217 din 5 august 1998, si litera F din anexa la Directiva 2006/96/CE a
Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adoptare a anumitor directive în
domeniul liberei circulatii a marfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei si
României, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L
363 din 20 decembrie 2006.
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,
Elena Gabriela Udrea
ANEXA 1
DISPOZITII GENERALE
privind apararea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati
de alimentatie publica si unitati de agrement
CAPITOLUL I
Scop si domeniu de aplicare
ART. 1
Scopul prezentelor Dispozitii generale privind apararea împotriva
incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si
unitati de agrement, denumite în continuare dispozitii generale, este de
prevenire si reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a
conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii acestora prin masuri
tehnice si organizatorice pentru protectia utilizatorilor, fortelor care
actioneaza la interventie, bunurilor si mediului împotriva efectelor
incendiilor.
ART. 2
(1) Structurile de primire turistice, definite conform art. 2 lit. d) din
Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea
activitatii de turism în România, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, ce fac obiectul prezentelor
dispozitii generale, includ:
a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare: hoteluri, hoteluriapartament,
moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanta,
campinguri, camere de închiriat în locuinte familiale, pensiuni turistice si
agroturistice si alte unitati cu functiuni de cazare turistica;
b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica: unitati
de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare,
unitati de alimentatie publica situate în statiuni turistice, precum si cele
administrate de societati comerciale de turism, restaurante, baruri, cantine,
unitati de fast-food, cofetarii, patiserii si care sunt atestate conform legii;
c) structuri de primire turistice cu functiuni de agrement: cluburi,
cazinouri, discoteci, sali polivalente, instalatii si dotari specifice
agrementului turistic;
d) structuri de primire turistice cu functiuni de tratament balnear: unitati
de prestari de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau
arondate complexurilor de turism balnear.
(2) Nu fac obiectul prezentelor dispozitii generale aspectele specifice
referitoare la structurile de primire turistice cu functiuni de transport.
ART. 3
(1) Prezentele dispozitii generale se aplica si unitatilor de alimentatie
publica, unitatilor de agrement si altele asemenea, care nu sunt clasificate,
potrivit normelor legale în vigoare, ca structuri de primire turistice.
(2) Fac obiectul prezentelor dispozitii generale unitatile de fast-food,
cofetariile si patiseriile cu afluenta de public, care au minimum 40 de locuri
la mese destinate servirii persoanelor.
(3) Unitatilor de fast-food, cofetariilor si patiseriilor care au mai putin de
40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor, precum si salilor de jocuri
cu o capacitate de cel mult 10 locuri li se aplica prevederile art. 56.
ART. 4
Prezentele dispozitii generale completeaza cu prevederi specifice Normele
generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr. 163/2007, alaturi de alte reglementari tehnice
din domeniul apararii împotriva incendiilor aferente unitatilor care fac
obiectul prezentelor dispozitii generale.
ART. 5
Dispozitiile generale se aplica si sunt obligatorii pe întregul teritoriu al
României, indiferent de forma de proprietate si de organizare a structurilor
de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de
agrement.
CAPITOLUL II
Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor
ART. 6
(1) Structurile de primire turistice, unitatile de alimentatie publica si
unitatile de agrement sunt reprezentate de persoana cu atributii de
conducere.
(2) Prin persoana cu atributii de conducere, denumita în continuare
conducatorul unitatii, se întelege, dupa caz, proprietarul sau administratorul
structurii de primire turistice, unitatii de alimentatie publica si unitatii de
agrement.
ART. 7
Conducatorul unitatii are urmatoarele obligatii principale din punctul de
vedere al apararii împotriva incendiilor:
a) obtine autorizatiile necesare conform legii;
b) asigura încadrarea cu personal cu atributii în domeniul apararii
împotriva incendiilor;
c) asigura conditiile pentru desfasurarea controalelor de aparare împotriva
incendiilor organizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al
municipiului Bucuresti si de catre personalul desemnat din cadrul unitatii
proprii;
d) ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate;
e) asigura informarea utilizatorilor privind regulile de aparare împotriva
incendiilor;
f) asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare împotriva
incendiilor prevazute în documentatiile tehnice si în prezentele dispozitii
generale.
ART. 8
(1) Conducatorul unitatii care desfasoara activitati cu personal angajat
permanent sau temporar din afara acesteia, în conditiile prevazute de lege,
este obligat sa organizeze si sa desfasoare instruirea acestuia în domeniul
apararii împotriva incendiilor pe baza Dispozitiilor generale privind
instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005, cu modificarile
si completarile ulterioare, precum si a altor reglementari specifice.
(2) Personalul este instruit si cu privire la modalitatile practice de
asigurare a evacuarii/salvarii persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot
evacua singure si de asigurare a mijloacelor tehnice specifice adecvate,
precum carucioare, targi, paturi, cârje, cadre de sprijin sau altele similare.
(3) Instruirea se efectueaza de persoane care îndeplinesc conditiile
prevazute în reglementarile în vigoare.
(4) Instructajul trebuie sa cuprinda cel putin aspecte privind descrierea
obiectivului, exploatarea spatiilor, exploatarea instalatiilor utilitare,
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis,
asigurarea sistemului de alarmare, utilizarea stingatoarelor si a altor mijloace
de interventie.
(5) Periodic trebuie sa se organizeze exercitii de utilizare a mijloacelor
tehnice de aparare împotriva incendiilor, intervalul de timp între doua
exercitii fiind dat de termenele de desfasurare a instructajului periodic în
domeniul situatiilor de urgenta.
ART. 9
(1) Personalul cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor din
cadrul structurilor de primire turistice, unitatilor de alimentatie publica si
unitatilor de agrement trebuie sa faca dovada ca detine atestarea necesara
obtinuta în urma absolvirii unor cursuri de formare profesionala în domeniul
apararii împotriva incendiilor specifice atributiilor pe care urmeaza sa le
îndeplineasca.
(2) Pot îndeplini aceste atributii si persoanele din statele membre ale
Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociatiei Europene a Liberului
Schimb (EFTA) – parti ale întelegerii privind Zona Economica Europeana,
care au obtinut recunoasterea calificarii pentru exercitarea ocupatiilor
respective.
(3) Personalul prevazut la alin. (1) si (2) poate fi compus din:
a) cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de
urgenta;
c) persoana/persoane care îndeplineste/îndeplinesc prin cumul atributii în
domeniul apararii împotriva incendiilor;
d) persoane fizice sau juridice atestate, conform legii, pe baza de contract.
ART. 10
Personalul prevazut la art. 9 are urmatoarele obligatii principale:
a) îndruma si controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru
apararea împotriva incendiilor în cadrul structurilor de primire turistice,
unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement;
b) participa la controlul desfasurat pe linia apararii împotriva incendiilor
de catre inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de
urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;
c) informeaza conducatorul unitatii asupra deficientelor pe linia apararii
împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului si face propuneri de
înlaturare a acestora;
d) propune întreruperea activitatii de lucru cu publicul daca constata stari
de pericol iminent;
e) anunta, conform instructiunilor specifice, orice eveniment care poate
produce o situatie de urgenta în cadrul structurilor de primire turistice,
unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de agrement;
f) instruieste, în limita competentelor detinute, personalul de deservire si
cel cu responsabilitati pe linia apararii împotriva incendiilor;
g) participa, conform atributiilor stabilite, la evacuarea utilizatorilor în caz
de incendiu;
h) verifica mentinerea mijloacelor de marcare si semnalizare, precum si a
mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor conform modului de
amplasare stabilit.
ART. 11
În unitatile mentionate la art. 2, principalele categorii de utilizatori sunt:
a) personalul angajat;
b) publicul.
ART. 12
Personalul angajat din cadrul structurilor de primire turistice, unitatilor de
alimentatie publica si unitatilor de agrement are urmatoarele obligatii
principale:
a) sa respecte normele generale de aparare împotriva incendiilor,
prevederile prezentelor dispozitii generale si masurile si regulile specifice
stabilite în cadrul unitatii în care este angajat;
b) sa respecte instructiunile specifice de exploatare a
aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unitatii în care este angajat;
c) sa informeze publicul asupra masurilor specifice de aparare împotriva
incendiilor;
d) sa participe, conform atributiilor stabilite, la evacuarea personalului în
caz de incendiu;
e) sa anunte, conform instructiunilor specifice, orice eveniment care poate
produce o situatie de urgenta;
f) sa intervina, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricarui
început de incendiu, utilizând mijloacele tehnice de aparare împotriva
incendiilor, din dotare.
ART. 13
Personalul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit.
a), amplasate izolat, este instruit periodic, aducându-se în atentie, îndeosebi,
urmatoarele interdictii:
a) uscarea, pe aparatele de bucatarie sau de încalzire, a hainelor sau a altor
materiale textile;
b) depozitarea de ambalaje în spatiile destinate publicului;
c) fumatul în spatii cu risc de incendiu.
ART. 14
Personalul care deserveste echipamentele pentru prepararea hranei din
cadrul unitatilor de alimentatie publica urmeaza un instructaj special cu
privire la instructiunile de exploatare recomandate de producatorul
echipamentelor si la regulile specifice de interventie în caz de incendiu,
îndeosebi pentru incendiile de uleiuri si grasimi.
ART. 15
(1) Conducatorul unitatii, prin personalul mentionat la art. 9, trebuie sa
verifice ca, în cazul unui incendiu, personalul propriu este capabil sa
utilizeze mijloacele de aparare împotriva incendiilor si sa actioneze sistemul
de alarmare si alertare.
(2) De asemenea, personalul structurilor mentionate la art. 2 si art. 3 alin.
(1) trebuie sa aplice instructiunile specifice de evacuare a utilizatorilor.
ART. 16
(1) În situatia nedotarii cu sisteme de detectare a incendiilor, pe timpul
noptii, în structurile de primire turistice mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a),
personalul de serviciu executa verificarea periodica a spatiilor comune
pentru observarea în faza incipienta a unui eventual incendiu.
(2) Aceste verificari sunt consemnate într-un document specific.
CAPITOLUL III
Reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor
SECTIUNEA 1
Reguli si masuri generale de aparare împotriva incendiilor
ART. 17
Conducatorul unitatii asigura în permanenta functionarea mijloacelor
tehnice de aparare împotriva incendiilor si a instalatiilor de protectie
împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementarilor tehnice si la
parametrii stabiliti în proiecte tehnice.
ART. 18
(1) Reglementarea fumatului se stabileste prin decizie sau alt act de
autoritate, de catre conducatorul unitatii, în functie de riscul de incendiu,
echiparea cu sisteme de protectie si alte reglementari în vigoare.
(2) Camerele în care este admis fumatul se marcheaza corespunzator, iar
sistemele de ventilare prevazute în aceste încaperi nu trebuie sa asigure
ventilatia în alte parti ale constructiei în care este obligatorie asigurarea unor
zone libere de fum.
(3) În locurile unde este admis fumatul se asigura un numar suficient de
scrumiere, care se colecteaza si se golesc periodic într-un recipient din
materiale cu clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, în care este interzisa
colectarea altor materiale combustibile, prevazut cu capac, amplasat în
exterior.
(4) Verificarea locurilor si spatiilor unde este admis fumatul se efectueaza
periodic, pentru a se asigura ca tigarile sunt stinse, continutul scrumierelor a
fost colectat si evacuat corespunzator si ca nu exista cazuri de aprindere a
unor materiale combustibile.
ART. 19
În cazul constructiilor care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se
interzice blocarea cailor de acces si interventie cu diferite materiale, marfuri,
precum si prin parcarea mijloacelor de transport si se asigura curatarea si
întretinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în orice
situatie.
ART. 20
Nu se admite amplasarea, pe caile de evacuare, a unor obiecte care pot
îngreuna evacuarea în caz de incendiu.
ART. 21
În scopul asigurarii conditiilor pentru evacuarea persoanelor se iau
urmatoarele masuri:
a) usile, casele scarilor, iesirile, precum si traseele catre acestea trebuie
marcate cu indicatoare de securitate prevazute în reglementarile în vigoare,
astfel încât sa fie vizibile ziua si noaptea;
b) usile de pe caile de evacuare se prevad cu deschiderea în sensul
deplasarii persoanelor spre exterior si se mentin în permanenta descuiate;
c) usile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul cladirilor prevazute cu
usi glisante sau rotative, sunt mentinute în permanenta practicabile;
d) pe caile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor
pentru a nu dezorienta utilizatorii structurii de primire turistice.
SECTIUNEA a 2-a
Reguli si masuri specifice structurilor de primire turistice cu functiuni de
cazare
ART. 22
Este obligatorie mentinerea în permanenta a practicabilitatii cailor de
evacuare a persoanelor si se interzice blocarea acestora cu diferite materiale,
elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, carucioare
pentru lenjerie, carucioare pentru curatat, masute mobile pentru roomservice,
combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte marfuri.
ART. 23
Usile care nu sunt destinate utilizarii de catre persoanele cazate si au
corespondenta cu caile de evacuare trebuie marcate corespunzator si pastrate
închise sau prevazute cu dispozitive de autoînchidere.
ART. 24
Se recomanda ca persoanele cu dizabilitati, afectiuni locomotorii sau
altele asemenea, sa fie cazate la nivelurile inferioare ale cladirilor, în vederea
asigurarii evacuarii rapide si în securitate a acestora.
ART. 25
(1) La receptie si în fiecare camera se pun la dispozitia utilizatorilor,
inclusiv în limbi de circulatie internationala, informatii clare, scrise, privind
posibilitatile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum si
modul în care trebuie sa se actioneze în astfel de situatii.
(2) Regulile minime ce se recomanda a fi respectate de utilizatori sunt
prezentate în anexa nr. 1.
(3) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se întocmesc
conform prevederilor art. 29 din normele aprobate prin Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr. 163/2007.
ART. 26
Se interzice folosirea podurilor cladirilor în scopul depozitarii materialelor
combustibile sau altor întrebuintari, precum spalatorii, ateliere, magazii,
afumatorii si altele asemenea.
ART. 27
Se interzice intrarea în poduri si subsoluri cu lumânari, chibrituri aprinse,
lampi si altele asemenea.
ART. 28
Se asigura înlaturarea depunerilor de praf, scame si alte materiale
combustibile din canalele de ventilatie si puturile ascensoarelor.
ART. 29
Se interzice utilizarea lichidelor combustibile în scopuri de curatenie.
ART. 30
Este obligatorie asigurarea permanenta a functionarii iluminatului de
siguranta.
ART. 31
La constructiile echipate cu ascensoare de pompieri se urmareste
permanent functionarea acestora, inclusiv a sursei de energie de rezerva.
ART. 32
Se interzice utilizarea aparatelor electrocasnice în camerele de cazare,
altele decât cele din inventarul propriu; sunt exceptate aparatele de ras si de
uscat parul, care pot fi folosite numai în camerele de baie.
ART. 33
În oficii, cafetierele, fiarele de calcat si alte aparate electrice similare se
deconecteaza întotdeauna de la priza dupa ce au fost utilizate.
ART. 34
Sunt obligatorii verificarea si mentinerea în stare de functionare a
sistemelor de protectie împotriva descarcarilor electrice atmosferice.
ART. 35
În cazul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a),
amplasate izolat, se are în vedere, suplimentar, respectarea urmatoarelor
reguli:
a) se interzic fumatul în dormitoare si utilizarea focului deschis în
apropierea structurii turistice;
b) focurile de tabara sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp fara
vânt, la distanta de siguranta fata de constructii si cu asigurarea
supravegherii permanente si stingerii acestora cu apa;
c) mijloacele de iluminat cu flacara, precum felinare, lumânari, se
utilizeaza în conditii de siguranta, fiind stinse dupa folosire;
d) se interzice functionarea fara supraveghere a mijloacelor de încalzire
locala si a celor de preparat si încalzit hrana;
e) se asigura rezerva de apa pentru incendiu si conditii de utilizare
eficienta în caz de necesitate;
f) se interzice uscarea hainelor sau altor materiale textile pe aparatele de
bucatarie sau de încalzire;
g) se recomanda ca numarul maxim de persoane cazate sa nu depaseasca
numarul de locuri din camerele de cazare;
h) se interzice utilizarea aparatelor mobile pentru încalzire sau prepararea
hranei alimentate cu combustibil solid, lichid ori gazos în spatiile accesibile
publicului si în camerele de cazare;
i) personalul structurii de primire turistice urmareste respectarea regulilor
si masurilor de aparare împotriva incendiilor.
SECTIUNEA a 3-a
Reguli si masuri specifice structurilor de primire turistice cu functiuni de
agrement si unitatilor de agrement
ART. 36
Numarul maxim admis de persoane în aceasta categorie de unitati nu
trebuie sa depaseasca valoarea impusa prin proiectul de constructie si prin
reglementarile tehnice specifice.
ART. 37
Mobilierul, aparatele de jocuri si alte dotari specifice se dispun astfel încât
caile de circulatie sa fie mentinute libere în permanenta.
ART. 38
(1) Se recomanda ca scheletul meselor si scaunelor din sala, fixe sau
mobile, sa fie realizat din materiale având clasa de reactie la foc minim B,
d0 sau d1, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea si
încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr.
1.822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Scaunele cu umplutura din materiale cu clasa de reactie la foc F sau
clasa d2 sunt acceptate cu conditia ca husa exterioara sa fie realizata din
materiale cu clasa de reactie la foc minim B, d0 sau d1.
(3) Toate elementele mobile de decor, plafoanele suspendate, partile
translucide sau transparente care au încorporate instalatii de lumini si plasele
orizontale suspendate trebuie sa fie din materiale având clasa de reactie la
foc minim B, d0 sau d1.
(4) Plantele artificiale se admit din materiale cu clasa de reactie la foc
minim B, d0 sau d1.
ART. 39
Prinderile sau armaturile de siguranta care sustin elementele de decor
suspendate sunt protejate la foc astfel încât sa împiedice caderea lor în
timpul evacuarii publicului.
ART. 40
Montarea de elemente de decor gonflabile este interzisa.
ART. 41
Instalarea de sisteme destinate generarii de efecte speciale de lumini,
ceata, fum si altele asemenea se face cu asigurarea protectiei la foc necesare
pe baza instructiunilor emise de producator sau de proiectant.
ART. 42
Instalatiile/Echipamentele de producere a efectelor speciale, precum cele
luminoase, cu ceata, cu fum si altele asemenea, se prevad cu un sistem
centralizat de scoatere din functiune în caz de incendiu.
ART. 43
Se interzice utilizarea lumânarilor sau a focului deschis.
ART. 44
(1) Garderobele pot fi amenajate în sala si dependintele sale, cu exceptia
cailor de comunicatie si a caselor scarilor.
(2) Acestea se dispun astfel încât publicul care stationeaza în vecinatatea
lor sa nu îngreuneze circulatia altor persoane.
ART. 45
(1) Spatiul destinat DJ-ului sau activitatii de regie cu echipamentele ori
instalatiile de muzica nu trebuie sa îngreuneze circulatia publicului.
(2) Acest spatiu se separa fata de public fie printr-un perete sau pereteecran
de 2 metri înaltime de la nivelul accesibil publicului, fie printr-o zona
libera de cel putin un metru.
ART. 46
(1) Sub pardoseala falsa nu se folosesc prize, doze de derivatie si nu se
executa îmbinari de cabluri.
(2) Atunci când sunt absolut necesare astfel de lucrari, dozele de derivatie
trebuie sa fie de tip etans, legate la pamânt si fixate de pardoseala.
(3) În pardoselile înalte tip estrada, în zonele cu aglomerari mari de
cabluri si în apropierea echipamentului, se prevad panouri usor demontabile,
astfel încât spatiul de sub pardoseala sa fie usor accesibil pentru interventii
în caz de incendiu.
(4) Panourile mentionate la alin. (3) se marcheaza vizibil si se întretin
corespunzator.
ART. 47
Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor se realizeaza din
materiale având clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0.
ART. 48
Echiparea cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu se
stabileste prin proiect, conform reglementarii tehnice specifice, si trebuie sa
fie adaptata conditiilor particulare de exploatare.
ART. 49
(1) Testarea functionarii detectoarelor de incendiu se realizeaza conform
instructiunilor producatorului, dar nu la un interval de timp mai mare de o
luna.
(2) Verificarea functionarii detectoarelor de incendiu se realizeaza de
catre persoane fizice si juridice atestate conform legii.
ART. 50
La amenajarea saunelor în structuri de primire turistice se au în vedere
urmatoarele:
a) separarea fata de restul constructiei pentru asigurarea limitarii
propagarii unui eventual incendiu cu pereti REI 180 si plansee REI 120;
b) utilizarea numai de cabine si instalatii utilitare aferente acesteia,
certificate sau omologate conform legii;
c) asigurarea posibilitatilor de evacuare a fumului si gazelor din zona
amenajarii saunei în locuri/zone fara pericol.
ART. 51
Pentru salile de jocuri electronice, mecanice, internet si altele asemenea
cu o capacitate de minimum 10 locuri se impun suplimentar urmatoarele
masuri:
a) sunt interzise introducerea în salile de jocuri a unui numar mai mare de
aparate electrice sau electronice decât cel prevazut prin proiect si utilizarea
acestora cu defectiuni ori improvizatii;
b) personalul care supravegheaza sala de jocuri trebuie sa fie instruit în
ceea ce priveste alarmarea si evacuarea persoanelor, precum si asigurarea
primei interventii în caz de incendiu;
c) în fiecare sala de jocuri trebuie sa se afiseze schita de evacuare în locuri
vizibile, accesibile si iluminate corespunzator;
d) se interzice blocarea cailor de evacuare cu mese, scaune, aparate sau
altele asemenea;
e) se interzice amplasarea pe caile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau
a altor obiecte similare, care pot împiedica evacuarea personalului si
utilizatorilor;
f) se asigura dotarea cu minimum doua stingatoare care sa aiba
performanta de stingere cel putin conforma cu focare 21A si 113B, conform
SR EN 3 sau reglementarilor tehnice echivalente, ori cu mai multe
stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente.
ART. 52
Personalul de deservire trebuie sa urmareasca evacuarea ritmica a
deseurilor si a ambalajelor din spatiile accesibile publicului.
SECTIUNEA a 4-a
Reguli si masuri specifice structurilor de alimentatie publica
ART. 53
În spatiile de tip restaurant, cafenea, braserie sau bar nu se admite accesul
unui numar de persoane mai mare decât capacitatea stabilita prin proiect.
ART. 54
Amenajarea salilor pentru servirea mesei se face cu mentinerea spatiilor
de siguranta între elementele de mobilier, astfel încât sa fie asigurate caile de
evacuare, iar pentru usile amplasate pe caile de evacuare se asigura sensul de
deschidere spre exterior, potrivit reglementarilor tehnice specifice, precum si
mentinerea descuiata a acestora pe întreaga durata cât sunt prezente persoane
în sala.
ART. 55
Elementele decorative sau de iluminat cu flacara nu sunt admise decât
daca au elemente de sustinere din materiale având clasa de reactie la foc
minim A2-s1, d0, si se iau masuri corespunzatoare de amplasare si protejare,
astfel încât sa nu intre în contact cu materiale combustibile.
ART. 56
Pentru structurile prevazute la art. 3 alin. (3) sunt obligatorii urmatoarele
masuri:
a) este interzisa introducerea în salile de servire a unui numar mai mare de
scaune si mese decât cel prevazut prin proiect;
b) în fiecare sala de servire trebuie sa se afiseze schita de evacuare în
locuri vizibile, accesibile si iluminate corespunzator;
c) se interzice blocarea cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele
asemenea a cailor de evacuare;
d) personalul trebuie sa fie instruit în ceea ce priveste alarmarea si
evacuarea persoanelor, precum si asigurarea primei interventii în caz de
incendiu;
e) în spatiile în care se utilizeaza mijloace de încalzire, de preparare a
produselor sau altele asemenea se afiseaza instructiuni specifice de
exploatare a acestora si privind lucrul cu foc deschis;
f) se asigura dotarea cu minimum doua stingatoare care sa aiba
performanta de stingere cel putin conforma cu focare 21A si 113B, conform
SR EN 3 sau reglementarilor tehnice echivalente, ori cu mai multe
stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente.
ART. 57
(1) Prepararea mâncarurilor flambate se face doar la masa la care se
servesc.
(2) În salile pentru servirea mesei se interzice reîncarcarea cu combustibil
a dispozitivelor sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate.
(3) În spatiile unde se face reîncarcarea cu combustibil a dispozitivelor
sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate se asigura un stingator
cu performantele de stingere minimum 113B, conform SR EN 3 sau
reglementarilor tehnice echivalente, ori mai multe stingatoare mai mici cu
performante de stingere echivalente.
ART. 58
Decoratiunile se realizeaza din materiale având clasa de reactie la foc
minim B, d0 sau d1.
ART. 59
În spatiile de preparare a hranei se asigura realizarea urmatoarelor masuri:
a) mentinerea permanenta a curateniei si ordinii, de exemplu: curatarea
petelor ori a scurgerilor de grasimi si ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele
îmbibate cu grasimi, separat de cele pentru resturi de tigari, pastrarea
cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;
b) afisarea, la loc vizibil, a instructiunilor de aparare împotriva incendiilor
specifice dispozitivelor si masinilor termice de preparare a hranei utilizate, a
instructiunilor de stingere a incendiilor de ulei sau grasimi, dupa caz, a
instructiunilor de evacuare specifice;
c) amenajarea si marcarea locurilor speciale în care se depoziteaza
materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos,
cartoane, hârtii, talas, paie, polistiren, textile si altele asemenea;
d) amenajarea, organizarea si întretinerea în bune conditii a cailor de
acces si evacuare si evitarea blocarii acestora;
e) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu
microunde si altele similare se utilizeaza conform instructiunilor
producatorilor si se deconecteaza întotdeauna de la priza dupa ce au fost
folosite.
ART. 60
Personalul care desfasoara activitati în spatiile de preparare a hranei
trebuie instruit, cel putin lunar, de catre personalul precizat la art. 9, privind
masurile de prevenire specifice, interventia pentru stingerea incendiilor de
ulei sau grasimi si regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu.
ART. 61
În spatiile de preparare a hranei se interzic cu desavârsire:
a) folosirea mijloacelor si dispozitivelor termice de preparare a hranei cu
defectiuni, improvizatii ori fara supraveghere si fara respectarea
instructiunilor specifice de utilizare si de aparare împotriva incendiilor;
b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat – GPL, altele decât cele
aflate în uz;
c) prelingerea grasimilor din tavi, utilizarea vaselor umplute peste limita
sau manipularea necorespunzatoare a acestora;
d) lasarea produselor alimentare/culinare, care prezinta pericol de
incendiu, precum ulei/grasime, alcool, în apropierea sau pe sursele de
aprindere.
ART. 62
Masinile de gatit, gratarele pentru fript, aragazele, cuptoarele si celelalte
utilaje care degaja temperaturi ridicate se amplaseaza la o distanta de cel
putin un metru fata de elementele combustibile ale constructiilor sau de
materialele combustibile din încaperi.
ART. 63
(1) Sunt obligatorii efectuarea verificarii periodice a mijloacelor de
preparare si încalzire a hranei si remedierea de îndata a deficientelor
sesizate, în asa fel încât acestea sa nu constituie surse de producere a
incendiilor.
(2) Se interzice verificarea scaparilor de gaze cu flacara deschisa.
(3) Verificarea scaparilor de gaze se face cu emulsie de apa si sapun sau
conform instructiunilor producatorului.
ART. 64
(1) Masinile de gatit si gratarele pentru fript se echipeaza cu hote si
tubulaturi de ventilatie prevazute cu site de protectie sau clapete si, dupa caz,
cu instalatii de stingere specifice.
(2) Hotele si tubulaturile de ventilatie ce deservesc masinile de gatit,
gratarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curata si se degreseaza
saptamânal si ori de câte ori este nevoie.
(3) Se interzice curatarea hotelor prin ardere.
ART. 65
În dreptul fiecarei masini de gatit cu gaze si gaze lichefiate se afiseaza
instructiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face
numai cu chei speciale.
ART. 66
(1) Instructiunile de exploatare recomandate de producator se afiseaza în
dreptul fiecarui echipament din dotarea încaperii pentru prepararea hranei.
(2) În cadrul instructiunilor de exploatare se prevad reguli specifice de
interventie în caz de incendiu.
ART. 67
La terminarea programului de lucru în aceste spatii se efectueaza
urmatoarele operatiuni obligatorii:
a) întreruperea alimentarii cu energie a masinilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor de preparare a hranei;
b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si
recipiente;
c) evacuarea deseurilor rezultate în urma desfasurarii activitatii si
efectuarea curateniei la locul de munca;
d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea si, dupa caz, predarea
cheilor la locurile stabilite de conducatorul unitatii.
SECTIUNEA a 5-a
Reguli si masuri specifice pentru depozite si magazii
ART. 68
La exploatarea spatiilor de depozitare si a magaziilor se respecta regulile
si masurile specifice de prevenire a incendiilor, prevazute în normele
aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 si
în reglementarile specifice.
ART. 69
(1) Este interzis fumatul în depozite, oficii, magazii de materiale.
(2) Aceasta interdictie trebuie afisata în mod vizibil si lizibil.
ART. 70
(1) Cantitatea de produse si materiale admisa în spatiile de depozitare nu
trebuie sa depaseasca valorile prevazute pentru sarcina termica maxima
admisa prin proiect.
(2) Amplasarea rafturilor, standurilor, lazilor frigorifice, mobilierului
specific se realizeaza fara a reduce gabaritele cailor de acces si de evacuare
în caz de incendiu.
ART. 71
(1) Depozitarea produselor si materialelor nu trebuie sa blocheze sau sa
îngreuneze accesul la mijloacele de prima interventie.
(2) Se interzice blocarea cu produse si materiale a usilor de pe traseele de
evacuare.
ART. 72
Rafturile pe care se depoziteaza produsele si materialele se executa, pe cât
posibil, din materiale având clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0,
ignifugate ori protejate prin metode similare, si se asigura împotriva
rasturnarii sau caderii bunurilor depozitate.
ART. 73
(1) Instalatiile frigorifice se amplaseaza în încaperi aerisite în care nu este
permis accesul cu surse de foc.
(2) Exploatarea instalatiilor frigorifice se face numai de personal instruit.
ART. 74
La terminarea lucrului, seful depozitului sau magaziei ia masuri pentru
deconectarea instalatiilor electrice existente, altele decât cele cu rol de
protectie împotriva incendiilor sau functionare continua, de la reteaua de
alimentare cu energie electrica.
SECTIUNEA a 6-a
Reguli si masuri specifice activitatilor de spalatorie-uscatorie si calcatorii
ART. 75
Instalatiile electrice de iluminat si prizele se mentin în gradul de protectie
pentru care au fost proiectate.
ART. 76
Utilajele, echipamentele, instalatiile si aparatele folosite pentru spalarea
produselor textile murdare se curata în permanenta de eventualele depuneri
de fibre, fire, scame sau alte deseuri pe componentele de miscare ale
acestora; curatarea acestora se face de catre personal instruit.
ART. 77
(1) În spatiile în care se exploateaza masinile de spalat se interzice
pastrarea unei cantitati mai mari de rufe murdare decât cea necesara pentru o
sarja.
(2) Se interzice încarcarea masinilor de spalat cu o cantitate de rufe
murdare mai mare decât capacitatea maxima a acestora.
(3) Se interzice depozitarea în spalatorie a diferitelor materiale
combustibile.
(4) În încaperile unde se pastreaza atât rufele murdare, cât si cele curate
este interzis fumatul.
ART. 78
În spatiile unde se desfasoara operatiuni de calcat manual se respecta
urmatoarele masuri principale:
a) masinile electrice de calcat se asaza pe suporturi din materiale având
clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, care sa realizeze protectia fata de
materialele combustibile din vecinatatea acestora;
b) se interzice utilizarea masinilor electrice de calcat care prezinta
deteriorari ale cablurilor de alimentare cu energie electrica sau ale stecarelor;
c) se interzice pastrarea în spatiile în care se executa operatiuni de calcat a
rufelor în cantitati mai mari decât cele supuse strict acestei activitati;
d) dupa utilizare sau în momentul în care se lasa nesupravegheate,
masinile electrice de calcat se deconecteaza de la alimentarea cu energie
electrica.
ART. 79
La calcarea obiectelor din materiale textile în a caror compozitie intra
fibre sintetice, care nu permit o temperatura ridicata, se utilizeaza masini
electrice de calcat cu cablurile de alimentare prevazute cu întreruptoare, spre
a se opri curentul electric atunci când se depaseste temperatura necesara, sau
se utilizeaza aparate de calcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de
materiale.
ART. 80
La terminarea programului de lucru în spatiile destinate activitatilor de
spalatorie-uscatorie si în calcatorii se respecta urmatoarele:
a) se deconecteaza toate aparatele si masinile electrice, utilizate în
activitatile desfasurate în aceste spatii, de la alimentarea cu energie electrica;
b) evacuarea tuturor deseurilor si curatarea locului de munca;
c) se întrerupe iluminatul artificial, se încuie încaperile si se predau cheile
persoanelor desemnate pentru acest scop de conducatorul unitatii.
CAPITOLUL IV
Evacuarea în caz de incendiu
SECTIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 81
Alarmarea în caz de incendiu a persoanelor cazate în structurile de primire
turistice se realizeaza cu mijloace adecvate fiecarui obiectiv si dinainte
stabilite, astfel încât sa nu produca panica în rândul utilizatorilor.
ART. 82
În situatia alarmarii în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj
preînregistrat, aceasta se realizeaza cu precizarea clara a succesiunii în
evacuare.
ART. 83
(1) Alarmarea în caz de incendiu în structurile de primire turistice cu
functiuni de agrement trebuie precedata în mod obligatoriu de oprirea
programului desfasurat si punerea în functiune a iluminatului normal în
spatiile în care programul se desfasoara cu lumina obscura.
(2) Aceste activitati sunt organizate de persoana responsabila cu apararea
împotriva incendiilor pe întreaga constructie, respectiv reprezentantul
proprietarului/locatarului.
ART. 84
Alertarea serviciilor de interventie în cazul producerii unui incendiu se
realizeaza printr-o linie telefonica directa sau orice alte mijloace, dupa caz.
ART. 85
Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situatii de urgenta se afiseaza
în imediata apropiere a oricarui loc prevazut cu telefon la care prezenta
personalului este permanenta.
SECTIUNEA a 2-a
Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare în caz de incendiu
ART. 86
(1) Pentru evacuarea utilizatorilor la structuri de primire turistice, unitati
de alimentatie publica si unitati de agrement se planifica si se executa, cel
putin trimestrial, exercitii de evacuare si utilizare a mijloacelor de prima
interventie din dotare.
(2) Sinopsisul activitatilor desfasurate în cazul unui incendiu la structuri
de primire turistice cu functiuni de cazare se pastreaza la receptie si se pune
în aplicare de catre receptioner.
(3) În cazul celorlalte structuri de primire turistice, acest sinopsis se
pastreaza si se pune în aplicare de catre o persoana nominalizata în acest
sens de conducatorul unitatii.
ART. 87
(1) Exercitiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se executa, de
regula, doar cu personalul structurii de primire turistice.
(2) În cazurile în care activitatea cu publicul are caracter sezonier,
exercitiile se desfasoara înainte de începerea sezonului si cel putin o data la
3 luni.
(3) La cazarea grupurilor de copii, exercitiile de evacuare se executa
obligatoriu la începutul fiecarei perioade de cazare.
ART. 88
Planurile de evacuare trebuie sa contina modalitati concrete privind
evacuarea persoanelor cu dizabilitati, a copiilor si persoanelor în vârsta
cazate.
ART. 89
Evidenta exercitiilor de evacuare se tine de personalul cu atributii în
domeniul apararii împotriva incendiilor mentionat la art. 9 alin. (3).
CAPITOLUL V
Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare împotriva
incendiilor
ART. 90
Prima interventie este asigurata cu stingatoare portative adecvate riscului
de incendiu, care se amplaseaza vizibil, în locuri usor accesibile, de regula în
apropierea cailor de acces/evacuare.
ART. 91
Echiparea si dotarea constructiilor cu instalatii de protectie împotriva
incendiilor si alte mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor,
stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si
dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform prevederilor din
proiectul constructiei.
ART. 92
(1) Dotarea minima cu stingatoare portative a structurilor care fac obiectul
prezentelor dispozitii generale si a spatiilor tehnice aferente acestora se
realizeaza conform anexei nr. 2.
(2) În spatiile structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare
stingatoarele echipeaza fiecare nivel în apropierea caselor de scari si pe caile
de evacuare, la distante între ele de cel mult 25 m.
(3) Acestea se amplaseaza în locuri accesibile la o înaltime de maximum
1,50 m fata de pardoseala si se marcheaza corespunzator.
ART. 93
(1) Stingatoarele portative trebuie sa îndeplineasca cerintele stabilite în
Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai
1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele
sub presiune, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene
(JOCE) nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, si în SR EN 3 sau o reglementare
echivalenta cu privire la performantele de stingere, cu urmatoarele conditii:
a) stingatoarele cu CO2 trebuie sa aiba performanta de stingere cel putin
conforma cu focar 89B;
b) stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba performanta de stingere cel
putin conforma cu focare 34A, 144B;
c) stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba performanta de
stingere cel putin conforma cu focare 34A, 144B.
(2) Se pot utiliza mai multe stingatoare mai mici cu performante de
stingere echivalente.
ART. 94
(1) Conducatorul unitatii asigura amenajarea si dotarea panourilor de
incendiu cu mijloace si materiale de prima interventie.
(2) Pentru constructiile independente care fac obiectul prezentelor
dispozitii generale se prevad panouri de incendiu, dispuse în incinta acestor
constructii, astfel încât sa fie asigurat accesul în vederea folosirii, în caz de
necesitate, a mijloacelor de aparare împotriva incendiilor.
(3) Dotarea orientativa a panourilor de incendiu este prezentata în anexa
nr. 3.
ART. 95
În vederea asigurarii unei interventii eficiente si pentru protectia
personalului din cadrul structurii de primire turistice se are în vedere dotarea
cu:
a) mijloace de protectie pentru caile respiratorii;
b) mijloace de iluminare, precum lanterne sau felinare;
c) cordite de salvare.
ART. 96
În cazul structurilor de primire turistice amplasate izolat, norma de dotare
cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor se suplimenteaza cu
25%.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
ART. 97
(1) Controlul pe linia prevenirii incendiilor se realizeaza de catre
inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta
judetene/al municipiului Bucuresti si de personalul din structurile cu atributii
de aparare împotriva incendiilor de la nivelul operatorilor economici din
domeniu, conform atributiilor.
(2) Rezultatele controlului desfasurat de catre inspectorii de prevenire din
inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti
sunt mentionate în procesele-verbale de control, se consemneaza în registrul
unic de control si se analizeaza cu persoana cu atributii de conducere si cu
personalul prevazut la art. 9.
(3) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentele dispozitii
generale.
ANEXA 1
la dispozitiile generale
REGULI MINIME
privind apararea împotriva incendiilor, ce se recomanda a fi respectate de
public
A. 1. Înainte de calatorie se solicita informatii în ceea ce priveste dotarea
structurii de primire turistice cu detectoare de fum si instalatie speciala de
stingere a incendiilor cu sprinklere.
2. La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta sa contina lanterna
pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, banda
izolanta/scotch pentru situatiile în care fumul începe sa patrunda în încapere,
batista pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de
banda izolanta/scotch se poate asigura etanseitatea usii, utilizându-se
prosoape ude.
3. La unitatea de cazare se studiaza planul de evacuare în caz de incendiu,
care trebuie sa se gaseasca afisat pe partea interioara a usilor camerelor de
cazare.
4. Se identifica traseele de evacuare fata de camera de cazare si butoanele
manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.
5. În cazul în care caile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate
necorespunzator materiale combustibile, se informeaza personalul de la
receptie.
6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplaseaza în locuri usor
accesibile.
7. Se verifica modalitatea de deschidere a ferestrelor.
8. Se verifica daca exista scara exterioara de incendiu si daca aceasta se
afla în apropierea ferestrei camerei de cazare.
9. Se verifica modul de oprire a sistemului de ventilare si climatizare a
camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care va aflati
poate fi inundata cu fum si gaze toxice daca nu se întrerupe functionarea
respectivelor instalatii).
B. În caz de incendiu se au în vedere urmatoarele reguli:
1. Daca incendiul este în camera se va proceda la parasirea imediata a
încaperii, actionarea butonului de semnalizare si anuntarea personalului de la
receptie.
2. Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale cladirii se folosesc
întotdeauna scarile de evacuare. Este interzisa folosirea liftului, acesta
putându-se bloca la nivelul incendiat.
3. Daca incendiul nu este în propria camera de cazare, se va proceda la
parasirea încaperii, cu conditia ca acest lucru sa poata fi facut în siguranta.
La parasirea camerei de cazare, se urmareste sa fie luata cheia/cartela de
intrare pentru situatia în care incendiul blocheaza calea de evacuare si
utilizatorul trebuie sa se întoarca în camera.
4. Pentru a verifica daca incendiul se manifesta pe coridor, se va proceda
la verificarea cu dosul palmei a temperaturii usii de corespondenta cu acesta.
În situatia în care usa este rece, din pozitia aplecat spre pardoseala cu umarul
sprijinit de usa, se va proceda la deschiderea acesteia cu atentie. Parcurgerea
distantei pâna la scara de evacuare, în situatia în care coridorul este inundat
cu fum, se realizeaza din pozitia aplecat sau târâs, avându-se în vedere ca
zona dinspre pardoseala este mai putin afectata.
5. În cazul în care coridorul sau scarile sunt impracticabile din cauza
fumului, trebuie sa ramâneti în camera, sa tineti usa închisa si sa etansati
rosturile cu banda izolanta/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.
6. Se procedeaza la anuntarea serviciilor de urgenta pentru a comunica
pozitia în cladire. Aceasta se va semnala si de la fereastra camerei de cazare.
7. În situatia evacuarii în caz de incendiu a spatiilor de cazare ale
cabanelor montane si structurilor de primire turistice amplasate izolat,
utilizatorii vor lua asupra lor haine calduroase.
ANEXA 2
la dispozitiile generale
DOTAREA MINIMA
cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor pentru structuri de
primire turistice
_______________________________________________________________________
_______
| 1. Un stingator portativ la maximum 200 mp, dar nu mai putin de doua
pe |
| nivel*, pentru focare minim 34A, 144B, sau mai multe stingatoare mai
mici cu |
| performante de stingere echivalente – pentru cladiri, spatii ori
încaperi cu |
| functiuni civile
|
| ––––
|
| * Distanta maxima parcursa pentru a ajunge la un stingator sa nu
depaseasca |
| 15 m.
|
|______________________________________________________________________
________|
| 2. Un stingator portativ la maximum 150 mp, pentru focare 34A, 144B,
sau mai |
| multe stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente –
pentru |
| cladiri, spatii ori încaperi de productie sau depozitare
|
|______________________________________________________________________
________|
| 3. Un stingator pentru echipamente electrice (tablouri electrice,
echipamente|
| electronice ori informatice etc.), pentru focar minim 89B, sau mai
multe |
| stingatoare mai mici cu performante de stingere echivalente
|
|______________________________________________________________________
________|
| 4. Se recomanda ca bucatariile sa fie echipate cu cel putin o patura
antifoc.|
|______________________________________________________________________
________|
ANEXA 3
la dispozitiile generale
DOTAREA ORIENTATIVA
a panourilor de incendiu
_______________________________________________________________________
_______
|Nr. | Denumirea mijloacelor |
Cantitatea |
|crt.| |
(buc.) |
|____|____________________________________________________________|____
________|
| 1.| Topoare târnacop |
2 |
|____|____________________________________________________________|____
________|
| 2.| Rangi de fier |
2 |
|____|____________________________________________________________|____
________|
| 3.| Cangi cu coada |
2 |
|____|____________________________________________________________|____
________|
| 4.| Stingatoare portative de tipul celor precizate la art. 93 |
2 |
| | din dispozitiile generale |
|
|____|____________________________________________________________|____
________|
| 5.| Galeti din tabla*1) |
4 |
|____|____________________________________________________________|____
________|
| 6.| Scari manuale*1) |
2 |
|____|____________________________________________________________|____
________|
*1) Se asigura în cazul structurilor turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit.
a) din dispozitiile generale, amplasate izolat.

Prezentul Ordin 118/2010,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ,la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.