Ordin 158/2007


ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007
pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private
pentru situatii de urgenta
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2007;
Avand in vedere prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare al
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu
modificarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru
situatii de urgenta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti
pentru situatii de urgenta controleaza respectarea criteriilor de performanta prevazute in anexa la
prezentul ordin.
ART. 3(INTRAT IN VIGOARE ORD. 158/2007)
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
Ministrul
administratiei
si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 22 februarie 2007.
Nr. 158.
ANEXA
CRITERII DE PERFORMANTA
privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private
pentru situatii de urgenta
CAP. I
Criterii generale
ART. 1
Serviciile private pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii private, se constituie, conform
legii, astfel:
a) in cadrul operatorilor economici si institutiilor publice, ca servicii proprii;
b) ca societati comerciale prestatoare de servicii.
ART. 2
In sensul prezentului ordin, termenii folositi au urmatoarele intelesuri:
a) echipaj/grupa de interventie – structura incadrata cu personal voluntar sau/si angajat care deserveste o
autospeciala ori un utilaj mobil;
b) echipa specializata – structura specializata pentru anumite tipuri de interventie;
c) timp de alertare – intervalul mediu cuprins intre momentul alarmarii si cel al constituirii formatiei de
interventie, in vederea deplasarii;
d) timp de raspuns – intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor destinate interventiei si intrarea
acestora in actiune;
e) capacitate de raspuns – potentialul fortelor de interventie de a rezolva o situatie de urgenta.
ART. 3(INTRAT IN VIGOARE ORD. 158/2007)
(1) Serviciul privat isi indeplineste atributiile legale intr-un sector de competenta stabilit cu avizul
inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
(2) Sectorul de competenta cuprinde in mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al institutiei
publice care a constituit serviciul privat.
(3) Avizarea sectorului de competenta se va face pe baza urmatoarelor documente:
a) actul de constituire cu organigrama si numarul de personal ale serviciului privat;
b) regulamentul de organizare si functionare a serviciului privat;
c) planurile sau schitele operatorilor economici/institutiilor publice/localitatilor din sectorul de
competenta pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile si zonele vulnerabile
la riscuri;
d) planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru localitatile cu care s-au incheiat contracte sau
conventii de interventie;
e) planurile de raspuns;
f) contractele sau conventiile de interventie;
g) tabelul cu materialele si tehnica existenta in dotare.
CAP. II
Criterii privind organizarea serviciilor private
ART. 4
Constituirea si dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe baza urmatoarelor criterii:
a) concluziile rezultate din scenariile de securitate la incendiu;
b) masurile stabilite in Planul de analiza si acoperire a riscurilor;
c) natura si volumul prestarilor de servicii ce urmeaza a fi efectuate in baza contractelor sau conventiilor
incheiate.
ART. 5
Serviciul privat este condus de catre un sef, profesionist in domeniu, si are in componenta, dupa caz,
urmatoarele structuri:
a) compartiment sau specialisti pentru prevenire, care include si compartimentul de protectie civila pentru
operatorii economici a caror activitate intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 95/2003 privind
controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante
periculoase;
b) una sau mai multe formatii de interventie, salvare si prim ajutor, denumite in continuare formatii de
interventie;
c) dispecerat;
d) ateliere de reparatii si intretinere.
ART. 6
(1) Compartimentul/specialistii pentru prevenire are/au ca principale atributii prevenirea producerii unor
situatii de urgenta, indrumare si control in cadrul operatorilor economici sau al institutiilor publice in care
isi desfasoara activitatea.
(2) Planificarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea activitatii de prevenire se fac pe baza
regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006.
ART. 7
(1) Formatia de interventie este o structura specializata, constituita in vederea limitarii si inlaturarii
urmarilor situatiilor de urgenta.
(2) Formatia de interventie are in compunere echipaje/ grupe de interventie si/sau echipe specializate.
(3) Echipajele/grupele de interventie se constituie in functie de specialitatea pe care o au, precum si in
raport de categoriile si tipurile de autospeciale si utilaje mobile utilizate pentru indeplinirea atributiilor.
(4) Echipele specializate sunt constituite, in functie de tipurile de riscuri identificate in sectorul de
competenta, pe urmatoarele domenii principale: incendiu, protectie chimica, biologica, radiologica si
nucleara, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adapostire, transmisiuni-alarmare, evacuare,
pirotehnic si suport logistic.
(5) Dotarea echipajelor/grupelor de interventie si a echipelor specializate este prezentata in anexa nr. 1,
care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.
(6) Serviciile private organizate de operatorii economici care lucreaza cu material exploziv au in structura
si echipe pirotehnice.
ART. 8
Dispeceratul se constituie in mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societati comerciale si la
serviciile private de categoriile a IV-a si a V-a in vederea gestionarii apelurilor de urgenta si monitorizarii
sistemelor automate de protectie.
ART. 9
Lucrarile de reparatii si intretinere curente la mijloacele si autospecialele din dotarea serviciilor private se
pot face atat in ateliere proprii, cat si la societati de profil, in baza contractelor incheiate in acest sens.
CAP. III
Criterii operationale
ART. 10
(1) La amplasarea in teritoriu a formatiilor de interventie ale serviciului privat de la institutie/operator
economic se are in vedere ca valorile timpilor operativi de interventie sa corespunda valorilor stabilite
prin planurile de interventie si timpilor de raspuns, in functie de riscurile identificate in sectorul de
competenta.
(2) In functie de suprafata sectorului de competenta, formatiunile de interventie din cadrul aceluiasi
serviciu privat pot avea sedii amplasate in locuri diferite.
ART. 11
(1) Conducerea interventiei serviciului privat se asigura de catre conducatorul institutiei publice sau de
catre administratorul operatorului economic, respectiv de catre persoanele desemnate de acestia.
(2) Personalul formatiei de interventie si al dispeceratului executa serviciul in schimburi sau in ture, in
functie de specificul activitatilor operatorului economic ori institutiei publice.
CAP. IV
Clasificarea serviciilor private
ART. 12
(1) Serviciile private se clasifica in functie de structura, astfel:
a) serviciu de categoria I – numai compartiment/ specialisti pentru prevenire;
b) serviciu de categoria a II-a – avand in formatia de interventie, salvare si prim ajutor doar echipe
specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere si punere in functiune a instalatiilor speciale
de prevenire si stingere a incendiilor;
c) serviciu de categoria a III-a – avand in formatia de interventie, salvare si prim ajutor un echipaj/o grupa
de interventie la un utilaj mobil si echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
d) serviciu de categoria a IV-a – avand in formatia de interventie, salvare si prim ajutor un echipaj/o grupa
la o autospeciala de interventie si echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
e) serviciu de categoria a V-a – avand in formatia de interventie, salvare si prim ajutor doua sau mai multe
echipaje/grupe la doua sau mai multe autospeciale de interventie si echipe specializate, pe tipuri de
riscuri.
(2) Serviciile private pentru situatii de urgenta de categoriile a II-a-a V-a au in mod obligatoriu in
compunere compartiment/specialisti pentru prevenire.
(3) Serviciile private dotate cu nave de stins incendii din porturile fluviale si maritime sunt de categoria a
V-a.
ART. 13
(1) La organizarea serviciilor private constituite de operatorii economici care desfasoara activitati in
domeniul nuclear, pe calea ferata, la metrou, aeroporturi si porturi maritime sau fluviale se vor aplica
reglementarile specifice, precum si criteriile si recomandarile elaborate de organismele internationale de
profil.
(2) La organizarea serviciilor private constituite pentru interventia la exploatarile miniere subterane se
tine seama si de criteriile specifice stabilite de autoritatile abilitate in domeniul respectiv.
CAP. V
Criterii privind incadrarea cu personal a serviciilor private
ART. 14
(1) Serviciul privat de la institutiile publice si operatorii economici se incadreaza astfel:
a) cu personal angajat;
b) cu personal voluntar din randul salariatilor proprii.
(2) Functiile care se incadreaza, in mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:
a) seful serviciului;
b) conducatorii autospecialelor de interventie/mecanicii de motopompa;
c) servantii de pe autospecialele de interventie, care indeplinesc functii de sef de teava sau executa
operatiuni de descarcerare.
(3) Inspectorul de protectie civila si cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atributii in domeniul
prevenirii impotriva incendiilor se incadreaza potrivit legii.
(4) La incadrarea in serviciu, precum si anual, personalul angajat in formatiile de interventie este supus
controlului medical, conform legii.
(5) Personalul angajat trebuie sa aiba calificarea necesara, conform reglementarilor in vigoare.
ART. 15
(1) Numarul de personal ce incadreaza echipajele/grupele de interventie se stabileste conform
prevederilor instructiunilor si cartilor tehnice de utilizare a utilajelor si autospecialelor de interventie.
(2) Echipele specializate au in compunere minim 3 persoane, in functie de specificul activitatii
desfasurate.
CAP. VI
Criterii privind dotarea serviciilor private
ART. 16
(1) Dotarea serviciilor private cu mijloace tehnice specifice trebuie sa asigure:
a) acoperirea riscurilor potentiale din sectoarele de competenta atat din punct de vedere preventiv, cat si
operational;
b) executarea oportuna a misiunilor si operatiunilor specifice;
c) corelarea performantelor tehnice ale mijloacelor de interventie cu specificul si gradul de periculozitate
al situatiei de urgenta, in vederea unei exploatari optime si cu eficienta maxima a acestora;
d) indeplinirea criteriilor specifice prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare
cu mijloace tehnice, aplicabile in ramurile economice respective, emise in conditiile legii de ministere sau
de alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;
e) pregatirea si antrenamentul personalului.
(2) Dotarea cu echipamente si mijloace de interventie se face potrivit documentatiilor tehnice ale
investitiilor intocmite, conform legii, de proiectant.
ART. 17
(1) Sediile serviciilor private sunt puse la dispozitie de operatorul economic sau de institutia care le-a
constituit si trebuie sa asigure spatii adecvate pentru personalul din tura de serviciu, pregatirea de
specialitate a personalului, gararea, adapostirea si intretinerea mijloacelor tehnice, depozitarea
materialelor si prestarea serviciilor.
(2) Spatiile prevazute la alin (1) se doteaza cu telefon si mijloace de alarmare si alertare, instalatii
utilitare, mijloace de pregatire, materiale de birotica si de acordare a primului ajutor medical.
(3) In functie de necesitati, dotarea se completeaza cu alte categorii de bunuri materiale utile indeplinirii
atributiilor serviciului privat.
(4) Serviciile private isi amenajeaza poligoane de antrenament care se doteaza cu aparate, utilaje,
aparatura si echipamente specifice interventiei in situatii de urgenta, inclusiv pentru concursurile
profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura inspectoratelor judetene/al
municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale altor servicii voluntare sau private, pe baza unor
protocoale.
(5) Atelierele se doteaza cu utilaje si scule adecvate lucrarilor de intretinere si reparatii.
ART. 18
Criteriile specifice care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale a serviciului privat sunt
prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.
ART. 19
Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului privat sunt prezentate in
anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.
ART. 20
(1) Serviciile private isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare a
serviciului privat pentru situatii de urgenta.
(2) Structura-cadru a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat pentru situatii de
urgenta este prezentata in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele criterii de performanta.
CAP. VII
Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societati comerciale prestatoare de servicii
ART. 21
La constituirea serviciilor private ca societati comerciale prestatoare de servicii, pe langa prevederile
anterioare, in partile care le privesc, se vor respecta urmatoarele criterii cumulative:
a) categoria serviciului privat este cel putin a IV-a;
b) personalul incadrat trebuie sa fie numai angajat;
c) conducerea interventiei se asigura de catre seful serviciului privat sau de catre inlocuitorul legal al
acestuia;
d) mentinerea permanenta a operativitatii si capacitatii de interventie stabilite 24 de ore din 24 de ore.
ART. 22
Sectorul de competenta cuprinde teritoriul operatorilor economici, institutiilor si localitatilor cu care
serviciul privat a incheiat contracte sau conventii de interventie.
ART. 23
La documentele de organizare si functionare a serviciilor private, prevazute la art. 19, se adauga
documentele prevazute de legislatia specifica privind infiintarea si functionarea societatilor comerciale.
ANEXA 1
la criteriile de performanta
DOTAREA
echipajelor/grupelor de interventie si echipelor specializate
I. Echipaje/grupe de interventie
|Nr.| Tipul echipajului/ | Dotarea |
|crt| grupei de interventie | |
|–|–––––––––––|––––––––––––-|
| 1.|Stingerea incendiilor cu apa si |Autospeciala pentru lucru cu apa si |
| |spuma |spuma sau utilaj mobil |
|–|–––––––––––|––––––––––––-|
| 2.|Stingerea incendiilor cu pulberi |Autospeciala pentru lucru cu pulberi |
| |si gaze |si gaze |
|–|–––––––––––|––––––––––––-|
| 3.|Interventie la inaltime |Autoscara |
|–|–––––––––––|––––––––––––-|
| 4.|Interventie la inundatie si/sau |Barca de salvare |
| |inec | |
|–|–––––––––––|––––––––––––-|
| 5.|Descarcerare, deblocare-salvare |Ambulanta/autospeciala dotata cu |
| |si prim ajutor |echipament de prim ajutor sau de |
| | |descarcerare |
|–|–––––––––––|––––––––––––-|
| 6.|Decontaminare si protectie CBRN |Autospeciala, utilaj sau auto |
| | |dotata/dotat cu echipament |
|–|–––––––––––|––––––––––––-|
| 7.|Suport logistic al interventiilor|Autocamion, tractor, remorca auto sau|
| | |alt utilaj |
|–|–––––––––––|––––––––––––-|
| 8.| Cercetare – cautare |Autospeciala |
NOTA:
Fiecare autospeciala sau utilaj de interventie este dotata/dotat conform cartilor tehnice si instructiunilor de
exploatare.
II. Echipe specializate
Dotarea echipelor specializate se realizeaza pe baza normelor emise potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr.
481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANEXA 2
la criteriile de performanta
CRITERII SPECIFICE
care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice si materiale
a serviciilor private pentru situatii de urgenta
|Nr.| Categorii de | Criterii specifice |
|crt| mijloace tehnice | |
|–|––––––––––|––––––––––––––|
| 1.|Autospeciale si utilaje de |- natura si volumul operatiunilor de |
| |interventie |interventie |
| | |- caracteristicile si performantele |
| | |tehnico-tactice ale autospecialelor si |
| | |utilajelor |
| | |- durata normata de exploatare a |
| | |autospecialelor si utilajelor |
|–|––––––––––|––––––––––––––|
| 2.|Echipament de protectie |- natura si periculozitatea specifica a |
| | |operatiunilor de interventie |
| | |- numarul de persoane care participa la |
| | |operatiuni |
| | |- durata normata de folosinta a |
| | |echipamentului |
|–|––––––––––|––––––––––––––|
| 3.|Aparatura de comunicatii si |- marimea si particularitatile sectorului |
| |informatica |de competenta din punctul de vedere al |
| | |comunicatiilor |
| | |- numarul de formatii, grupe si echipe, |
| | |precum si efectivele acestora |
| | |- numarul de personal cu atributii de |
| | |conducere |
|–|––––––––––|––––––––––––––|
| 4.|Substante necesare |- numarul de autospeciale si |
| |interventiei |caracteristicile tehnice care folosesc |
| | |substante, frecventa si numarul |
| | |interventiilor, precum si consumul estimat|
| | |de substante |
|–|––––––––––|––––––––––––––|
| 5.|Mijloace de transport |- numarul de utilaje ce trebuie tractate |
| | |- efectivele si materialele ce trebuie |
| | |transportate |
| | |- normele de alocare la drepturi |
| | |- durata normata de exploatare |
ANEXA 3
la criteriile de performanta
DOCUMENTELE
de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului
privat pentru situatii de urgenta
I. Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului privat
I.1. Decizia/actul de constituire, cu organigrama si numarul de personal ale serviciului privat
I.2. Contractele sau conventiile de interventie
I.3. Tabelul nominal cu personalul angajat, functiile ocupate si modul de instiintare
I.4. Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de munca, functiile ocupate in serviciul privat si modul
de instiintare
I.5. Tabelul cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale, in functie de structura serviciului privat
I.6. Tabelul cu materialele si tehnica existenta in dotare
I.7. Solicitarile anuale privind completarea cu tehnica, aparatura si materiale
I.8. Schema legaturilor fir-radio cu fortele ce actioneaza in cazul situatiilor de urgenta
I.9. Fisele de protectia muncii pentru personalul angajat si voluntar din serviciu
II. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului privat
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului privat
III.1. Planuri de interventie (raspuns) in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta
III.2. Planuri de cooperare
III.3. Planul de evacuare in caz de urgenta civila
III.4. Planurile sau schitele operatorilor economici/ institutiilor publice/localitatilor din sectorul de
competenta, pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile, zonele vulnerabile
la riscuri
III.5. Planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru localitatile cu care s-au incheiat contracte sau
conventii de interventie
IV. Dosar privind pregatirea personalului
IV.1. Planul de pregatire profesionala lunara si anuala, pe teme si exercitii
IV.2. Registrul de evidenta a participarii la pregatirea profesionala si calificativele obtinute
IV.3. Planificarea exercitiilor si aplicatiilor
V. Dosar operativ
V.1. Registrul cu note de anuntare si de evidenta a interventiilor
V.2. Organizarea interventiei pe ture de serviciu
V.3. Raportul de interventie (un exemplar se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti
pentru situatii de urgenta, atunci cand se intervine fara sprijinul serviciilor profesioniste)
VI. Registrul de control privind activitatea serviciului
VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfasurata de personalul serviciului privat
VII.1. Graficul de control
VII.2. Programul serviciului de rond
VII.3. Registrul cu constatarile rezultate din serviciul de rond
VII.4. Notele de control
VII.5. Registrul cu evidenta lucrarilor cu foc sau a lucrarilor periculoase
VIII. Dosar tehnic
VIII.1. Planul de asistenta la autospecialele si utilajele de interventie
VIII.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de instiintare-alarmare.
ANEXA 4
la criteriile de performanta
STRUCTURA-CADRU
a Regulamentului de organizare si functionare
a serviciului privat pentru situatii de urgenta
CAP. 1
Dispozitii generale
– baza legala de infiintare a serviciului privat, dispozitia/actul de constituire
– prezentarea succinta a activitatii serviciului privat in functie de tipurile de risc gestionate
– domeniul de activitate al operatorului economic/ institutiei publice
– alte date de interes general
CAP. 2
Organizarea si atributiile serviciului privat
– conducerea si structura organizatorica
– relatiile dintre structurile serviciului privat:
– ierarhice
– functionale
– coordonare si control
– cooperare
– atributiile serviciului privat:
– atributiile compartimentului de prevenire
– atributiile formatiilor de interventie
– atributiile echipajelor/grupelor
– atributiile echipelor specializate
– atributiile dispeceratului
– atributiile atelierului
CAP. 3
Atributiile personalului din structura serviciului privat
– atributiile sefului serviciului privat
– atributiile sefului compartimentului/specialistului de prevenire
– atributiile sefului formatiei de interventie
– atributiile sefului echipajului/grupei de interventie
– atributiile sefului echipei specializate
– atributiile conducatorilor autospecialelor de interventie/ altor utilaje
– atributiile mecanicului de utilaj
– atributiile dispecerului/telefonistului
– atributiile servantilor/membrilor echipelor specializate
– atributiile personalului din atelierul de reparatii si intretinere
CAP. 4
Coordonarea, controlul si indrumarea serviciului privat
– relatiile de coordonare
– relatiile de control
– relatiile de cooperare
– relatiile de indrumare
CAP. 5
Reglementarea activitatilor privind prestarile de servicii
– baza legala de incheiere a contractelor si conventiilor
CAP. 6
Gestionarea patrimoniului serviciului privat
– stabilirea modului de finantare, dotare, exploatare, intretinere, evidenta si control al patrimoniului
CAP. 7
Pregatirea personalului serviciului privat
– stabilirea modului de pregatire de specialitate si fizica a personalului
– modul de participare la cursuri de calificare si atestare
– participarea la concursurile profesionale
CAP. 8
Dispozitii finale
– dispozitii privind obligativitatea cunoasterii si aplicarii prevederilor regulamentului de catre personalul
serviciului privat
– dispozitii privind intrarea in vigoare a regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat.

Prezentul Ordin 158/2007,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.