Ordin 163/2007


ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind
apararea împotriva incendiilor,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aproba Normele generale de aparare împotriva incendiilor, prevazute în anexa
care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de
interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9
octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea
Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor –
D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22
februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor
tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a
incendiilor – D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
583 din 18 septembrie 2001, cu modificarile ulterioare, Ordinul ministrului de
interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea
activitatii de aparare împotriva incendiilor – D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum si orice alte
dispozitii contrare.
p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
ANEXA 1
NORME GENERALE
de aparare împotriva incendiilor
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Normele generale de aparare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme
generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale
privind asigurarea cerintei esentiale „securitate la incendiu” pentru constructii,
instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere
a incendiilor.
ART. 2
Scopul prezentelor norme generale este prevenirea si reducerea riscurilor de
incendii si asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor,
prin masuri tehnice si organizatorice, pentru protectia utilizatorilor, a fortelor care
actioneaza la interventie, a bunurilor si mediului împotriva efectelor situatiilor de
urgenta determinate de incendii.
ART. 3
Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea
constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor, la lucrarile de modernizare, extindere,
schimbare a destinatiei celor existente, precum si la organizarea si desfasurarea
activitatilor de aparare împotriva incendiilor si la echiparea cu mijloace tehnice de
aparare împotriva incendiilor.
ART. 4
Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritatile administratiei publice
centrale si locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum si pentru
persoanele fizice aflate pe teritoriul României.
CAP. 2
Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare împotriva incendiilor
SECTIUNEA 1
Continutul organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor
ART. 5
Organizarea apararii împotriva incendiilor presupune:
a) stabilirea structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii,
hotarâri si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii
împotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind
apararea împotriva incendiilor;
d) organizarea apararii împotriva incendiilor la locurile de munca;
e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, în scopul depistarii,
cunoasterii si înlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau
dezvoltarea incendiilor;
f) analiza periodica a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare împotriva
incendiilor;
h) îndeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare,
certificare, agrementare, prevazute de actele normative în vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si
de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare
împotriva incendiilor;
k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, în caz
de incendiu;
l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea
împrejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu
realitatea;
m) reglementarea raporturilor privind apararea împotriva incendiilor în relatiile
generate de contracte/conventii;
n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de
instruire.
SECTIUNEA a 2-a
Structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor
ART. 6
(1) În cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe
centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al
consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti
si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, în functie de nivelul
riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele
structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor:
a) compartiment de aparare împotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe
cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva
incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apararii
împotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.
(2) În vederea îndeplinirii atributiilor pe linia apararii împotriva incendiilor,
consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze
cel putin un cadru tehnic cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor sau
personal de specialitate, prevazut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul
personalului propriu un salariat care sa îndeplineasca si atributii specifice în
domeniul apararii împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoana
fizica sau juridica atestata, în conditiile legii.
ART. 7
(1) La nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atributii în
domeniul apararii împotriva incendiilor prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b) se
desemneaza de consiliul local.
(2) Activitatile de prevenire a incendiilor se desfasoara de catre personalul din
compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 8
Atributiile pentru structurile prevazute la art. 6 se stabilesc si se detaliaza astfel
încât sa permita îndeplinirea obligatiilor legale care revin administratorului
operatorului economic/conducatorului institutiei, respectiv autoritatilor administratiei
publice.
ART. 9
Pentru celelalte categorii de salariati atributiile din domeniul apararii împotriva
incendiilor se stabilesc în fisele posturilor.
SECTIUNEA a 3-a
Actele de autoritate, documente specifice si evidente privind apararea împotriva
incendiilor
ART. 10
Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sunt norme, reglementari tehnice si
dispozitii generale privind apararea împotriva incendiilor.
ART. 11
Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva
incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administratiei publice centrale
sunt:
a) strategia sectoriala privind apararea împotriva incendiilor în domeniul de
competenta;
b) norme si reglementari tehnice specifice de aparare împotriva incendiilor;
c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de
incendiu specifice domeniului de competenta;
d) programe de informare si educatie specifice;
e) programe de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
f) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor;
g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii
în domeniul apararii împotriva incendiilor.
ART. 12
Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva
incendiilor emise de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti
sunt:
a) hotarârea de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent
judetului sau municipiului Bucuresti;
b) reguli si dispozitii specifice de aparare împotriva incendiilor pentru domeniul
public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
c) raportul anual de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
d) programe de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
e) hotarâre de înfiintare a unor centre de formare si evaluare a personalului din
serviciile publice voluntare pentru situatii de urgenta;
f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii
în domeniul apararii împotriva incendiilor.
ART. 13
Actele de autoritate si documentele specifice privind apararea împotriva
incendiilor emise de prefect sunt masurile obligatorii privind apararea împotriva
incendiilor, valabile la nivelul judetului.
ART. 14
Actele de autoritate privind apararea împotriva incendiilor emise de consiliul local
sunt:
a) decizia de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent unitatii
administrativ-teritoriale pe care o reprezinta;
b) hotarâri privind modul de organizare a apararii împotriva incendiilor în unitatea
administrativ-teritoriala;
c) reguli si masuri specifice de aparare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul si
natura riscurilor locale;
d) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
e) raportul semestrial de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
f) masuri de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;
g) documente privind serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta: hotarâre
de înfiintare, regulament de organizare si functionare, dispozitie de numire a sefului
serviciului;
h) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, conform legii.
ART. 15
Documentele specifice privind apararea împotriva incendiilor emise de primar
sunt:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor;
b) fisa localitatii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului
Bucuresti pentru situatii de urgenta, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la
Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de
prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885
din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa localitatii se trimite la inspectoratul
judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
c) raport de analiza a dotarii cu mijloace de aparare împotriva incendiilor, întocmit
anual, la o data anterioara definitivarii bugetului local.
ART. 16
Documentele si evidentele specifice apararii împotriva incendiilor la unitatile
administrativ-teritoriale trebuie sa cuprinda cel putin:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor;
b) fisa localitatii, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti
pentru situatii de urgenta;
c) avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, obtinute pentru constructiile,
instalatiile tehnologice si pentru alte amenajari din patrimoniul propriu, însotite de
documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta,
conform criteriilor de performanta;
e) lista operatorilor economici/institutiilor cu care s-au încheiat contracte de
închiriere/conventii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora si a numarului
si termenului de valabilitate ale contractului/conventiei; registrele pentru evidenta
permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miristilor;
f) rapoarte de interventie ale serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta;
g) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
h) evidenta exercitiilor de interventie efectuate cu serviciul public voluntar pentru
situatii de urgenta, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de
stat competente;
j) programe/planuri cuprinzând masuri si actiuni proprii sau rezultate în urma
constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.
ART. 17
Actele de autoritate privind apararea împotriva incendiilor emise de
administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:
a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor
privind apararea împotriva incendiilor;
b) instructiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la
locurile de munca;
c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori
contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii
constructiilor/amenajarilor, în cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la
incendiu;
g) reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,
transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
h) conventii/contracte cuprinzând raspunderile ce revin partilor pe linia apararii
împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra
bunurilor imobile/antrepriza;
i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, conform legii;
j) masuri speciale de aparare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare
sau secetoase.
ART. 18
Documentele si evidentele specifice apararii împotriva incendiilor ale operatorilor
economici/institutiilor mentionate la art. 5 lit. c) trebuie sa cuprinda cel putin:
a) planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, în
partea ce revine operatorului economic/institutiei;
b) fisa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul
de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a
situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.
1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31
octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul
judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor;
d) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu,
identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, însotite de documentele vizate
spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele
tehnice de aparare împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie
utilizate;
g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa
atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea,
întretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii în domeniu;
h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta,
conform criteriilor de performanta;
j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a încheiat contracte de
închiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a
numarului si termenului de valabilitate ale contractului;
k) planurile de protectie împotriva incendiilor;
l) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor
constructiei;
m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate, având anexate concluziile
rezultate din efectuarea acestora;
n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;
o) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
q) grafice de întretinere si verificare, conform instructiunilor
producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme
care pot genera incendii sau care se utilizeaza în caz de incendiu;
r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de
stat competente;
s) programe/planuri cuprinzând masuri si actiuni proprii sau rezultate în urma
constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.
ART. 19
Documentele si evidentele specifice privind apararea împotriva incendiilor se
actualizeaza de catre cei care le-au întocmit si aprobat, daca:
a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care
au stat la baza emiterii acestora;
b) s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora;
c) s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul
activitatii.
ART. 20
(1) Prevederile art. 17 si 18 se aplica la operatorii economici si la institutiile care
au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru
întreprinderile mici.
(2) Pentru operatorii economici, institutiile si alte persoane juridice ce desfasoara
activitati în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadreaza în prevederile
alin. (1), administratorul, conducatorul sau persoana cu functii de conducere, dupa
caz, asigura organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor prin emiterea
urmatoarelor documente:
a) instructiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile
de munca;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului;
d) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii
constructiilor/amenajarilor, în cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la
incendiu;
e) reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,
transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale.
(3) Operatorii economici, institutiile si celelalte persoane juridice prevazute la alin.
(2) asigura urmatoarele documente si evidente specifice apararii împotriva
incendiilor:
a) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu,
identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
b) avize/autorizatii de securitate la incendiu, însotite de documentele vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele
tehnice de aparare împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie
utilizate;
d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;
e) organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca;
f) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
g) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
h) rapoartele întocmite în urma controalelor autoritatii de stat si masurile si
actiunile proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru
respectarea reglementarilor în domeniu.
SECTIUNEA a 4-a
Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la locul de munca
ART. 21
Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor la locul de munca,
prevazuta la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea conditiilor care sa
permita salariatilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe
care le au la dispozitie, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea
incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor
materiale, precum si pentru înlaturarea efectelor distructive provocate în caz de
incendii, explozii sau accidente tehnice.
ART. 22
(1) Prin loc de munca, în întelesul prevederilor prezentelor norme generale, se
întelege:
a) sectie, sector, hala/atelier de productie, filiala, punct de lucru si altele asemenea;
b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c) atelier de întretinere, reparatii, confectionare, prestari de servicii, proiectare si
altele asemenea;
d) utilaj, echipament, instalatie tehnologica, sistem, statie, depozit de distributie
carburanti pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a
buteliilor cu GPL pentru consumatori;
e) laborator;
f) magazin, raion sau stand de vânzare;
g) sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinte, de sport, centru si
complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrari si altele asemenea;
h) unitate de alimentatie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice si altele
asemenea;
i) cladire sau spatiu amenajat în cladire, având destinatia de îngrijire a sanatatii:
spital, policlinica, cabinet medical, sectie medicala, farmacie si altele asemenea;
j) constructie pentru cazare;
k) compartiment, sector, departament administrativ functional, constructie pentru
birouri, cu destinatie financiar-bancara;
l) biblioteca, arhiva;
m) cladire sau spatii amenajate în cladiri, având ca destinatie învatamântul,
supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari, elevilor,
studentilor, batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost;
n) lacas de cult, spatiu destinat vietii monahale;
o) cladire si/sau spatiu având destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de
metrou;
p) ferma zootehnica sau agricola;
q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera;
r) amenajare temporara, în spatiu închis sau în aer liber.
(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri îsi desfasoara
activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane
fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia,
iar utilitatile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin
întelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.
ART. 23
Organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca consta în:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenta a materialelor si dotarilor
tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot
aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea
masurilor specifice de prevenire a incendiilor;
b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor;
c) afisarea instructiunilor de aparare împotriva incendiilor;
d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin întocmirea si
afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe
traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea
propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a
altor inscriptii ori mijloace de atentionare.
ART. 24
La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:
a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde,
cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, prevazute în
documentatia tehnica de proiectare;
d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;
e) mentinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatarii
diferitelor instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.
ART. 25
(1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:
a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare în caz de incendiu a
personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru
situatii de urgenta, a conducatorului locului de munca,
proprietarului/patronului/administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte
stabilite sa participe la stingerea incendiilor;
b) stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de
stingere a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a
mijloacelor de salvare si de protectie a personalului, precizându-se numarul de
mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea
persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si în afara programului;
d) organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa
utilizeze sau sa puna în functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de
limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile
utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.
(2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de
munca prevazute la alin. (1) se înscriu într-un formular tiparit pe un material
rezistent, de regula carton, si se afiseaza într-un loc vizibil, estimat a fi mai putin
afectat în caz de incendiu.
(3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul
tehnic sau de persoana desemnata sa îndeplineasca atributii de aparare împotriva
incendiilor.
(4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. (2) este prezentata în anexa nr.
1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completata, dupa caz, si cu alte date
si informatii.
ART. 26
(1) Interventia la locul de munca presupune:
a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin
mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum si la
dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b) salvarea rapida si în siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;
c) întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a
consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre
persoanele anume desemnate;
d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare
împotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii în functiune a instalatiilor si a
sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot
fi deteriorate în timpul interventiei;
f) protectia personalului de interventie împotriva efectelor negative ale incendiului:
temperatura, fum, gaze toxice;
g) verificarea amanuntita a locurilor în care se poate propaga incendiul si unde pot
aparea focare noi, actionându-se pentru stingerea acestora.
(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1) nominalizarea se face
pentru fiecare schimb de activitate, precum si în afara programului de lucru, în zilele
de repaus si sarbatori legale.
ART. 27
Pentru perioadele în care activitatea normala este întrerupta, de exemplu, noaptea,
în zilele nelucratoare, în sarbatorile legale sau în alte situatii, este obligatorie
asigurarea masurilor corespunzatoare de aparare împotriva incendiilor.
ART. 28
Planurile de protectie împotriva incendiilor prevazute la art. 18 lit. k) si art. 23 lit.
d) sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca
fiind periculoase;
c) planul de interventie.
ART. 29
(1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente
diferentiate în functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul persoanelor
care se pot afla simultan în aceasta si se întocmesc astfel:
a) pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe încaperi, daca în ele se afla cel putin 50 de persoane;
c) pentru încaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri.
(2) Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si în
locurile vizibile, astfel încât sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar în
încaperi, pe partea interioara a usilor.
(3) Planul de evacuare se întocmeste pe baza schitei nivelului sau a încaperii, pe
care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de
scari sau scari exterioare.
(4) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare
împotriva incendiilor: stingatoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de
alarmare si alertare a incendiilor, posibilitatile de refugiu, încaperi speciale, terase,
precum si interdictia de folosire a lifturilor în asemenea situatii.
(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele
norme generale.
ART. 30
(1) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii
ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încapere unde se afla asemenea
materiale.
(2) La amplasarea materialelor periculoase în spatiile de depozitare trebuie sa se
tina seama de comportarea lor specifica în caz de incendiu, atât ca posibilitati de
reactie reciproca, cât si de compatibilitatea fata de produsele de stingere.
(3) Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc
pe baza schitelor încaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale
periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii, cantitatile si codurile de
identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a
materialelor si ordinea prioritatilor se marcheaza cu culoare verde.
(4) Planuri de depozitare si de evacuare se întocmesc si pentru materialele si
bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita.
(5) Planurile de depozitare se amplaseaza în locuri care se estimeaza a fi cel mai
putin afectate de incendiu si în apropierea locurilor de acces în încaperi, precum si la
dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea sa poata fi utile
fortelor de interventie.
ART. 31
(1) Planurile de interventie se întocmesc pentru asigurarea desfasurarii în conditii
de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie în situatii de urgenta,
potrivit legii.
(2) Planul de interventie se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de urgenta
judetean/al municipiului Bucuresti.
(3) Modelul planului-cadru de interventie este prezentat în anexa nr. 3 la
prezentele norme generale.
ART. 32
Planurile de protectie împotriva incendiilor se actualizeaza ori de câte ori este
cazul, în functie de conditiile reale.
ART. 33
(1) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor, prevazute la art. 23 lit. c), se
elaboreaza pentru locurile de munca stabilite de administrator/conducator, obligatoriu
pentru toate locurile cu risc de incendiu.
(2) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de aparare împotriva incendiilor din reglementarile în
vigoare;
b) obligatiile salariatilor privind apararea împotriva incendiilor;
c) regulile si masurile specifice de aparare împotriva incendiilor pentru exploatarea
instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum
si pentru reparatii, revizii, întretinere, oprire si punere în functiune;
d) evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot aparea în caz de incendiu, cum sunt intoxicarile,
arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum si a regulilor si
masurilor de prevenire a acestora.
(3) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se elaboreaza de seful sectorului
de activitate, instalatie, sectie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana
desemnata sa îndeplineasca atributii de aparare împotriva incendiilor si se aproba de
administrator/conducator.
(4) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se afiseaza, în întregime sau în
sinteza, în functie de volumul lor si de conditiile de la locul de munca respectiv.
(5) Un exemplar al tuturor instructiunilor de aparare împotriva incendiilor se
pastreaza la cadrul tehnic sau la persoana desemnata sa îndeplineasca atributii de
aparare împotriva incendiilor.
ART. 34
Salariatii de la locurile de munca pentru care s-au întocmit instructiunile prevazute
la art. 33 au obligatia sa le studieze, sa le însuseasca si sa le aplice.
ART. 35
(1) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se completeaza în toate cazurile
cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde acestea sunt întocmite.
(2) Instructiunile de aparare împotriva incendiilor se actualizeaza la modificari,
modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi reglementari.
(3) Fiecare instructiune de aparare împotriva incendiilor trebuie sa aiba înscrisa
data întocmirii/reviziei si data aprobarii.
ART. 36
(1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare si/sau
informare, prevazute la art. 23 lit. f), se executa, se amplaseaza si se monteaza
conform reglementarilor si standardelor de referinta.
(2) În anumite situatii, indicatoarele pot fi însotite de înscrisuri explicative si în
limbi de circulatie internationala.
(3) Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor
revine conducatorului locului de munca.
CAP. 3
Norme generale de aparare împotriva incendiilor la proiectarea si executarea
constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
SECTIUNEA 1
Îndeplinirea cerintei esentiale „securitate la incendiu”
ART. 37
Constructiile, instalatiile si amenajarile trebuie sa fie proiectate si executate astfel
încât, pe toata durata de viata a acestora, în cazul initierii unui incendiu, sa se
asigure:
a) estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada determinata de
timp;
b) limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului în interiorul constructiei;
c) limitarea propagarii incendiului la vecinatati;
d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în conditii de siguranta sau de a fi
salvati prin alte mijloace;
e) securitatea fortelor de interventie.
ART. 38
Cerinta esentiala „securitate la incendiu” trebuie asigurata prin masuri si reguli
specifice privind amplasarea, proiectarea, executia si exploatarea constructiilor,
instalatiilor si amenajarilor, precum si privind performantele si nivelurile de
performanta în conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru
constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la
incendiu.
ART. 39
„Securitatea la incendiu” are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:
a) asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare si
executare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor si mentinerea lor la parametrii
proiectati în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementarilor
specifice;
b) echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor cu mijloace
tehnice de aparare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile
reglementarilor specifice;
c) organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor;
d) asigurarea interventiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la
constructii, instalatii si amenajari, precum si a altor forte de salvare a persoanelor si
bunurilor.
ART. 40
(1) Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre probabilitatea initierii unui
incendiu într-o situatie tehnica data si importanta estimata a pagubelor produse de
incendiu.
(2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode si
proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta, aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(3) Riscul de incendiu se stabileste si se precizeaza prin niveluri de risc, pe zone,
încaperi, compartimente, cladiri si instalatii.
(4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în functie de riscul de
incendiu existent, de destinatia, de alcatuirea si de rezistenta la foc a elementelor de
constructii.
(5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementari tehnice specifice.
(6) Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementarile tehnice
specifice, este interzisa.
ART. 41
Satisfacerea cerintei esentiale „securitate la incendiu” pe întreaga durata de viata a
constructiei, instalatiei si a amenajarii se asigura, conform prevederilor
reglementarilor tehnice specifice, prin masuri interdependente, privind:
a) conformarea la foc a constructiilor;
b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul constructiilor, în limite
normate, si a masurilor de limitare a propagarii incendiului în cadrul
constructiilor/compartimentelor de incendiu;
c) asigurarea stabilitatii constructiilor/compartimentelor de incendiu pentru o
perioada de timp normata;
d) mentinerea performantelor de reactie la foc si de rezistenta la foc ale produselor
pentru constructii pe timpul utilizarii acestora;
e) detectarea incendiilor în faza initiala prin sisteme si instalatii automate de
detectare, semnalizare si alarmare;
f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalatii adecvate si eficiente.
ART. 42
(1) Principalele performante de comportare la foc ale produselor pentru constructii
se refera la reactia la foc si la rezistenta la foc.
(2) Încadrarea produselor pentru constructii în clase de performanta privind
comportarea la foc se realizeaza pe baza criteriilor de performanta aferente claselor, a
valorilor criteriilor corespunzatoare fiecarei clase, precum si a metodelor de
determinare a acestora, în conditiile de utilizare finala, potrivit Regulamentului
privind clasificarea si încadrarea produselor de constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului si al ministrului de stat, ministrul administratiei si
internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
90 din 27 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Nivelurile performantelor de comportare la foc a produselor pentru diferite
categorii de constructii, instalatii si amenajari se stabilesc potrivit reglementarilor
tehnice specifice.
ART. 43
Evaluarea rezistentei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode
bazate pe încercari care utilizeaza scenarii de referinta conform standardelor
europene sau pe baza de calcul, pe baza elementelor precizate în eurocodurile
referitoare la calculul comportarii la foc a diferitelor tipuri de structuri.
ART. 44
Acoperisurile/învelitorile de acoperis se încadreaza în clase de performanta la foc
exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglementarile tehnice, potrivit
prevederilor Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru
constructii pe baza comportarii la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 45
Reglementarile tehnice specifice nu trebuie sa creeze bariere pentru utilizarea
produselor pentru constructii care sunt conforme cu specificatiile tehnice relevante.
ART. 46
(1) Pentru categoriile de constructii stabilite prin lege, conditiile ce trebuie
asigurate conform reglementarilor tehnice specifice, precum si actiunile ce trebuie
întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la
incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de
constructii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.
ART. 47
(1) Activitatea de expertizare tehnica de securitate la incendiu se efectueaza de
catre experti tehnici atestati în conditiile legii, atunci când o reglementare sau un
organism cu atributii de control al statului prevede acest lucru ori când se refera la
situatiile prevazute mai jos:
a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a
executiei unor lucrari de constructii;
b) la constructiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate
fenomenelor naturale, actiunilor umane, activitatilor tehnologice sau în vederea
determinarii, în orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii
acesteia de satisfacere a cerintei „securitate la incendiu”.
(2) Pentru proiecte si constructii în curs de executie, prin expertizele tehnice de
securitate la incendiu se asigura respectarea integrala a masurilor de securitate la
incendiu stabilite în reglementarile tehnice în vigoare.
(3) Pentru constructiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu,
efectuate în situatiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile
reglementarilor tehnice, stabilesc, în functie de riscurile de incendiu actualizate,
masuri alternative care sa asigure nivelurile de performanta pentru securitatea la
incendiu stabilite prin reglementari tehnice specifice.
SECTIUNEA a 2-a
Stabilitatea la foc a constructiei
ART. 48
(1) În cazul producerii unui incendiu, structura portanta principala a unei
constructii trebuie sa-si mentina stabilitatea la foc, pentru a asigura:
a) securitatea utilizatorilor pentru o perioada normata de timp, cât se presupune ca
acestia ramân în cladire, precum si securitatea fortelor de interventie;
b) evitarea prabusirii cladirii;
c) îndeplinirea functiilor specifice ale produselor pentru constructii cu rol în
satisfacerea cerintei esentiale „securitatea la incendiu”, pe perioada de timp normata.
(2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de constructii care intra în alcatuirea
structurii portante principale a cladirii se precizeaza în reglementarile tehnice
specifice.
ART. 49
(1) Elementele de constructii care intra în alcatuirea cladirii pot fi cu sau fara rol
de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea
rezistentei la foc a constructiei.
(2) Elementele de constructii prevazute la alin. (1) si standardele de referinta
aferente sunt precizate în regulamentul mentionat la art. 42 alin. (2) din prezentul
ordin.
SECTIUNEA a 3-a
Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor
incendiului în interiorul si în afara incintei focarului de incendiu
ART. 50
Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor
incendiului în interiorul si în afara incintei focarului poate fi obtinuta, în principal,
prin una din urmatoarele masuri:
a) asigurarea nivelurilor corespunzatoare ale performantelor de reactie la foc si de
rezistenta la foc prevazute de reglementarile tehnice specifice pentru produsele
pentru constructii;
b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereti, plansee etc.), adaptate
la utilizarea constructiei, adica la actiunea termica estimata în constructie;
c) protejarea corespunzatoare a golurilor din elementele de separare a focului;
d) proiectarea corespunzatoare a fatadelor pentru împiedicarea propagarii focului
catre partile adiacente ale aceleiasi cladiri;
e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt usile etanse la fum.
f) prevederea sistemelor si a instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a
incendiului;
g) evacuarea fumului si a gazelor fierbinti prin sisteme adecvate;
h) crearea de diferente de presiune între zonele de constructie;
i) prevederea masurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilareclimatizare,
cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc si altele
asemenea;
j) prevederea masurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele instalatiilor
aferente constructiilor, cum sunt: sanitare, încalzire, electrice si altele asemenea.
ART. 51
(1) Instalatiile de încalzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare si altele
asemenea, aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile lor
trebuie proiectate si realizate astfel încât:
a) sa nu initieze incendiu;
b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;
c) sa asigure limitarea propagarii incendiului;
d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru
obiectele din încaperi ori adiacente acestora;
e) suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor sa nu se
poata încalzi într-o masura inacceptabila;
f) în cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia
si sa fie posibila salvarea persoanelor.
(2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului si a fumului la trecerea unei
instalatii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevad masuri de protectie
conform reglementarilor tehnice specifice.
(3) Instalatiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum si
subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate conform reglementarilor tehnice
specifice.
ART. 52
(1) Instalatiile de protectie împotriva incendiilor fac parte din masurile de protectie
activa la foc cu rol important în asigurarea cerintei esentiale „securitatea la incendiu”
a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a amenajarilor, precum si pentru
securitatea utilizatorilor.
(2) Instalatiile de protectie împotriva incendiilor pot fi:
a) instalatii de detectare a gazelor inflamabile;
b) instalatii de inhibare a exploziei;
c) instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
d) instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti;
e) instalatii de hidranti interiori, coloane uscate, hidranti exteriori;
f) instalatii speciale de stingere cu apa;
g) instalatii de stingere a incendiilor cu gaze;
h) instalatii de stingere a incendiilor cu spuma;
i) instalatii de stingere a incendiilor cu pulberi;
j) instalatii de stingere a incendiilor cu aerosoli.
ART. 53
Instalatiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie sa asigure îndeplinirea
urmatoarelor criterii:
a) sa dispuna, în întreaga zona protejata, de detectoare adecvate, pentru a permite
ca prezenta gazului inflamabil sa fie detectata într-o faza incipienta;
b) sa fie prevazute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare si o centrala
de colectare a informatiilor/echipament de control si semnalizare;
c) sa fie capabile sa reziste conditiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât
sa-si poata îndeplini functiile pe parcursul duratei de viata normate.
ART. 54
Instalatiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât sa reziste la
presiunea maxima de explozie, sa asigure detectarea imediata a cresterii presiunii,
precum si eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform
dispersat si mentinerea produsului de stingere la o concentratie de calcul într-un timp
specificat în incinta protejata.
ART. 55
(1) Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu trebuie sa
detecteze incendiul la momentul initierii, prin detectarea parametrilor fizici si/sau
chimici asociati incendiului – fum, flacari si/sau caldura -, si sa transfere un semnal
sonor si/sau vizual la un/o echipament de control si semnalizare/centrala de
detectare-semnalizare, astfel încât sa dea un semnal de alarma si, dupa caz, sa
actioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea fortelor de interventie,
deversarea automata a substantei de stingere etc.
(2) Echipamentul de control si semnalizare trebuie sa asigure interpretarea
semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis
orice fel de semnal sau a avertizarilor gresite si pentru initierea actiunilor necesare;
(3) Instalatiile cu actionare manuala de alarmare la incendiu trebuie sa dea
posibilitatea ca un utilizator sa initieze si sa transfere un semnal de alarma la
incendiu la un echipament de control si semnalizare, astfel încât sa fie posibila
initierea diferitelor actiuni planificate.
ART. 56
(1) Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si instalatiile de
presurizare pentru controlul fumului trebuie sa asigure în caz de incendiu:
a) mentinerea cailor de evacuare si de acces libere de fum pe înaltimea de
circulatie;
b) facilitarea operatiilor fortelor de interventie, prin crearea unor zone fara fum;
c) întârzierea sau împiedicarea generalizarii incendiului prin aparitia fenomenului
de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapida a incendiului;
d) reducerea consecintelor si avariilor provocate de fum si gaze fierbinti;
e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale constructiilor si
instalatiilor în caz de incendiu.
(2) Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti trebuie sa îndeplineasca
criteriile referitoare la capacitatea de a activa si de a stabili presiunea proiectata într-o
incinta specificata sau o viteza convenabila a debitului de aer prin deschideri în
peretii incintei specificate, asigurându-se alimentarea electrica din doua surse,
principala si de rezerva.
(3) Pe timpul interventiilor, daca situatia impune evacuarea cantitatilor de fum
acumulate, se pot practica deschideri în unele elemente de constructie care
delimiteaza spatiile respective si care nu au rol de rezistenta.
ART. 57
(1) Instalatiile de hidranti interiori trebuie sa asigure posibilitatea utilizatorilor de a
realiza interventia, în faza initiala a incendiului, cu debitele, presiunile, durata
teoretica de functionare, lungimea jetului si a furtunului normate potrivit prevederilor
reglementarilor tehnice specifice.
(2) Instalatiile de hidranti exteriori trebuie sa asigure o legatura la conducta
principala de apa pentru echipamentele si utilajele de stingere a incendiilor, conform
prevederilor reglementarilor tehnice specifice, standardelor europene de referinta,
precum si standardelor nationale referitoare la cerintele de racordare si adâncimea de
îngropare.
ART. 58
Instalatiile speciale de stingere cu apa, cum sunt cele de sprinklere, instalatii cu
ceata de apa si altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:
a) sa asigure un raspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o
schema si o cantitate prestabilita, cu debitele, intensitatile de stropire si stingere
normate, pe durata proiectata de functionare, peste o suprafata data, în scopul
controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice
specifice;
b) sa asigure, dupa caz, racirea elementelor de constructii si instalatii;
c) sa creeze o bariera care împiedica propagarea incendiului.
ART. 59
(1) Instalatiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori de
haloni si altele asemenea, precum si instalatiile de stingere cu aerosoli pot fi cu
inundare totala sau locala.
(2) Instalatiile de stingere cu gaze trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta
privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniforma a
produsului de stingere în incinta sau peste suprafata specificata, într-o cantitate
determinata, pentru a stabili si mentine concentratia proiectata pe durata de timp
normata, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
(3) Pentru instalatiile de stingere cu gaze cu inundare totala este necesar sa se
asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul,
înainte ca aceasta actiune sa înceapa.
(4) Instalatiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevazute cu
dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spatiul protejat, optice si acustice, pentru
semnalizarea intrarii acestora în functiune.
(5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol
viata utilizatorilor din zonele protejate, instalatiile de stingere se prevad cu
dispozitive de temporizare care sa întârzie intrarea acestora în functiune cu o
perioada prestabilita.
(6) Perioada dintre declansarea semnalului de avertizare si intrarea în functiune a
instalatiei de stingere se calculeaza astfel încât sa se asigure evacuarea utilizatorilor
din orice punct al zonei protejate.
(7) Usile de acces în zone, spatii sau încaperi în care sunt posibile deversari de
gaze ce pot pune în pericol viata utilizatorilor, precum si caile de evacuare din aceste
locuri se marcheaza cu inscriptii de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri
vizibile pentru personalul de la locurile de munca si fortele de interventie.
(8) Semnalele optice si acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sa
îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie inactive în starea de asteptare;
b) sa indice toate caile de evacuare din zonele de stingere;
c) sa poata fi clar identificate si percepute cu tonalitati diferite, la începutul si la
sfârsitul perioadei de temporizare;
d) sa nu poata fi oprite înainte de expirarea timpului de functionare a instalatiei de
stingere;
e) sa fie în concordanta cu capacitatile psihomotorii si senzoriale ale utilizatorilor.
(9) Pentru sistemele cu stingere locala nu este necesara evacuarea tuturor
persoanelor din compartiment, dar sunt obligatorii masuri speciale privind instruirea
personalului.
ART. 60
Instalatiile de stingere a incendiilor cu spuma trebuie sa îndeplineasca criteriile de
performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a
genera si dispersa o cantitate calculata de spuma, cu coeficientul de înfoiere stabilit,
peste o suprafata data, cu debitele de stingere necesare, într-un timp specificat,
potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
ART. 61
Instalatiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie sa îndeplineasca criteriile de
performanta referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat si de a
refula o cantitate calculata de pulbere peste o suprafata data sau un obiect specificat,
cu intensitatile si debitele de stingere necesare, într-un timp normat si în reprizele
normate, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
ART. 62
Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea si mentenanta instalatiilor de
protectie împotriva incendiilor se efectueaza conform standardelor europene de
referinta si reglementarilor tehnice specifice.
SECTIUNEA a 4-a
Instalatiile aferente constructiilor si instalatiile tehnologice
ART. 63
(1) Instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apa, de
încalzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele asemenea, precum si
instalatiile tehnologice se proiecteaza, se executa si se exploateaza potrivit
reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare împotriva incendiilor, astfel
încât acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.
(2) Instalatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si
categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa
aiba nivelul de protectie corespunzator mediului în care sunt amplasate si sa respecte
prevederile din normele specifice de aparare împotriva incendiilor.
(3) Instalatiile tehnologice se pun în functiune si se exploateaza cu respectarea
stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de aparare
împotriva incendiilor, stabilite de proiectanti si de producatori.
ART. 64
(1) Instalatiile de ventilare sau de climatizare, precum si cele de transport
pneumatic se proiecteaza, se realizeaza si se exploateaza astfel încât, în functionare
normala, partile componente, cum sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura,
sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si sa nu
faciliteze propagarea incendiului.
(2) Traseele instalatiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din
constructiile cu risc de incendiu sau explozie, precum si cele din salile aglomerate ori
din încaperile cu bunuri de mare valoare sau de importanta deosebita trebuie sa fie
independente si complet separate de traseele pentru alte spatii.
(3) Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, de climatizare sau de
transport pneumatic a substantelor care, în amestec sau prin combinatie chimica, pot
produce incendii ori explozii.
ART. 65
Constructiile, instalatiile tehnologice, precum si zonele din vecinatatea acestora, în
care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevad, conform
reglementarilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si de inhibare, inertizare
sau evacuare fortata a acestora, în vederea preîntâmpinarii acumularii de concentratii
periculoase, precum si pentru semnalizarea situatiei create.
ART. 66
(1) Instalatiile de iluminat de siguranta trebuie sa functioneze pentru o perioada de
timp normata, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.
(2) Tipurile de instalatii de iluminat de siguranta si cazurile în care se prevad în
constructii, modul de alimentare cu energie electrica a acestora, precum si nivelurile
de iluminare necesare trebuie sa îndeplineasca cerintele reglementarilor tehnice
specifice.
ART. 67
Sursele de rezerva de alimentare cu energie a instalatiilor de protectie împotriva
incendiilor trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta referitoare la furnizarea
automata pe durata de timp normata a alimentarii cu energie a acestora, la
întreruperea alimentarii normale, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice
specifice.
ART. 68
Constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile se protejeaza împotriva
actiunii electricitatii atmosferice cu instalatii de protectie împotriva trasnetului,
conform cu reglementarile tehnice specifice.
SECTIUNEA a 5-a
Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate
ART. 69
(1) Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate poate fi realizata
prin:
a) limitarea efectului radiatiei flacarilor;
b) controlul initierii si propagarii focului pe suprafata exterioara a acoperisului,
inclusiv a luminatoarelor;
c) controlul patrunderii focului de la acoperis în interiorul cladirii;
d) controlul aprinderii acoperisului de la un incendiu de dedesubt.
(2) Limitarea efectelor radiatiei se asigura prin controlul urmatorilor parametri:
a) distante de siguranta normate între constructii;
b) marimea zonelor vitrate neprotejate;
c) performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interior si exterior a
produselor pentru fatade;
d) comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor;
e) masuri de protectie activa.
ART. 70
Conditiile tehnice, masurile, performantele si nivelurile de performanta privind
limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate se precizeaza în
reglementarile tehnice specifice.
SECTIUNEA a 6-a
Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie
ART. 71
(1) Pentru evacuarea în conditii de siguranta a utilizatorilor în caz de incendiu,
caile de evacuare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) conformare la foc si amplasare corespunzatoare;
b) separare de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum;
c) asigurarea controlului fumului;
d) limitarea producerii incendiului si fumului.
(2) În functie de categoria constructiei, instalatiei sau a amenajarii si de destinatia
acesteia, se au în vedere si alte masuri specifice, cum sunt:
a) dimensionarea, realizarea, dispunerea si marcarea cailor de evacuare si a
iesirilor de evacuare corespunzator numarului de utilizatori si starii sanatatii acestora,
conform prevederilor reglementarilor tehnice;
b) prevederea instalatiilor de detectare si semnalizare a incendiului, precum si de
comunicare-avertizare;
c) prevederea instalatiilor de iluminat de siguranta, alimentate din surse
corespunzatoare; prevederea instalatiilor de semnalizare a iesirilor de urgenta;
d) prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum sunt blocari în pozitie
deschisa, dispozitive antipanica si altele asemenea;
e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare de
securitate, marcaje fotoluminiscente si altele asemenea;
f) prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului;
g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul si/sau în afara constructiei;
h) prevederea unor mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor pentru a fi
folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instalatiile de hidranti, coloanele
uscate si altele asemenea.
ART. 72
Instalatiile de semnalizare a iesirilor de urgenta trebuie sa indice utilizatorilor
traseul de evacuare, usile de evacuare, marcarea scarilor de evacuare din cladire si
marcarea usilor si traseelor care nu servesc la evacuare.
ART. 73
Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori
incintele amenajate trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, în numar
suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel încât persoanele sa ajunga în
timpul cel mai scurt si în deplina siguranta în exterior, la nivelul terenului ori al
cailor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.
ART. 74
Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale
altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se
adopta solutii si masuri adecvate, cu respectarea reglementarilor tehnice specifice.
ART. 75
La proiectarea si la executarea cailor de evacuare se interzice prevederea usilor
care se pot bloca în pozitie închisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari
tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de
oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati la
evacuare, cum sunt împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse
obiecte, busculada, panica si altele asemenea.
ART. 76
Pentru securitatea echipelor de salvare/fortelor de interventie sunt necesare:
a) masuri pentru ca echipele de interventie si salvare sa-si desfasoare activitatea la
un nivel adecvat de securitate si sa paraseasca cladirea fara riscuri de accidente;
b) amenajari pentru accesul fortelor de interventie în cladire si incinta, pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de pompieri;
c) masuri care sa permita ca stingerea sa fie realizata eficient în interiorul si în
jurul constructiei.
ART. 77
Ascensoarele de pompieri se prevad si se realizeaza potrivit reglementarilor
tehnice specifice, asigurând accesul fortelor de interventie pe durata stabilita în
planurile specifice.
ART. 78
(1) Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie în incintele
operatorilor economici si ale institutiilor, în zonele locuite, precum si între localitati
este obligatorie, conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) În locurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure cel putin un acces
carosabil dinspre drumurile publice si dinspre drumurile de circulatie interioare,
amenajat, marcat, întretinut si utilizabil în orice anotimp.
(3) Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice
pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de interventie.
ART. 79
Masurile, conditiile tehnice, performantele si nivelurile de performanta privind
proiectarea cailor de evacuare si acces aferente constructiilor, instalatiilor si
amenajarilor se realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
CAP. 4
Norme generale de aparare împotriva incendiilor la exploatarea constructiilor,
instalatiilor si amenajarilor
SECTIUNEA 1
Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor,
instalatiilor si amenajarilor
ART. 80
Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor,
instalatiilor si amenajarilor privesc:
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a
activitatilor, pe timpul desfasurarii si dupa încheierea acestora;
b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de
incendiu ori a consecintelor incendiilor;
c) mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranta si
pentru securitatea echipelor de interventie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d) întretinerea în stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare împotriva
incendiilor.
ART. 81
(1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor,
masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice
specifice.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni,
improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele
combustibile din spatiul în care sunt utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie
respectarea instructiunilor de functionare, verificare si întretinere, precum si a
masurilor specifice de aparare împotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
ART. 82
Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice
prevazute la art. 63 se interzic:
a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;
b) functionarea fara sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform
instructiunilor de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind
siguranta în functionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
c) întretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica
sau electrica ori pentru separare;
d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de întretinere si
reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
e) executarea lucrarilor de întretinere si reparatii sau a unor modificari de catre
personal neautorizat.
ART. 83
(1) Mentinerea în buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la
pamânt a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii,
utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamânt a electricitatii statice
conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice este obligatorie.
ART. 84
(1) În spatiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul
salariatilor si al altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de
lucru.
(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate
corespunzator sau care pot produce scântei prin functionare, lovire sau frecare în
spatii sau în locuri cu risc de explozie este interzisa.
ART. 85
(1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de
siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel încât sa nu fie posibila
aprinderea lor.
(2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de încalzire defecte, cu
improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si
aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
(3) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de
evacuare a fumului sunt obligatorii.
ART. 86
(1) Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii produselor sau substantelor
combustibile se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la
contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.
(2) Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se
depoziteaza în ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, în
vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de
stingere ori de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de
depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea
produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.
ART. 87
(1) Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi
combustibile se îndeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la
terminarea fiecarui schimb de lucru, si se depun în locuri special destinate depozitarii
sau distrugerii lor.
(2) Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide,
cum sunt cârpe, câlti, bumbac, rumegus, care contin astfel de produse, se colecteaza
în cutii sau în vase metalice ori cu captuseala metalica interioara, prevazute cu capac,
amplasate în locuri fara risc de incendiu si marcate.
(3) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se
depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, instalatii, culturi
agricole, suprafete împadurite si alte materiale combustibile, în functie de natura si
de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
(4) Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaza, se
distrug conform reglementarilor specifice.
ART. 88
(1) Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza în
conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luându-se masuri de control si
preîntâmpinare a fenomenului de autoîncalzire.
(2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmareste si la
depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice.
(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la
distante de siguranta, astfel încât eventualele incendii produse la acestea sa nu
pericliteze vecinatatile.
ART. 89
Toate instalatiile/conductele prin care circula substante lichide sau gaze se
marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv
pericolului acesteia, prevazute de normele tehnice specifice.
ART. 90
(1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile
si/sau a structurilor din alcatuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de
termoprotectie ori ignifuge se efectueaza potrivit reglementarilor tehnice specifice.
(2) Lucrarile de termoprotectie se executa numai de catre personal atestat, conform
normelor tehnice specifice.
(3) Calitatea lucrarilor de ignifugare executate se certifica prin rapoarte de
încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.
ART. 91
Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si de etansare la
fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin
permanent în buna stare, pentru a-si îndeplini rolul stabilit.
ART. 92
(1) În constructiile civile/publice si de productie, cantitatile de materiale si de
substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii
termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de
proiectare si executie.
(2) În salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în
incinte amenajate pentru activitati cu public este interzis accesul publicului cu
produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau
explozii.
(3) Depozitarea si utilizarea în spatii publice a mijloacelor, produselor si
substantelor prevazute la alin. (2) este permisa numai în locurile amenajate în acest
scop si cu respectarea masurilor de aparare împotriva incendiilor.
ART. 93
(1) La cladiri administrative/birouri, activitatea se organizeaza astfel încât sa nu se
creeze aglomerari ale publicului, care sa îngreuneze sau chiar sa blocheze evacuarea
în caz de incendiu.
(2) Pe timpul exploatarii încaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente
cladirilor administrative trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a riscului
de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile
si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
ART. 94
(1) În salile aglomerate ori amenajarile temporare în care se desfasoara activitati
cu public nu se admite accesul unui numar de persoane mai mare decât capacitatea
stabilita prin proiect.
(2) Amplasarea mobilierului în salile aglomerate se realizeaza astfel încât sa se
asigure culoare de trecere cu latimi care sa permita deplasarea publicului catre iesirile
din sala.
(3) În incintele prevazute la alin. (1), scaunele sau bancile se fixeaza de pardoseala
astfel încât sa nu fie rasturnate în caz de panica si sa asigure evacuarea rapida si fara
accidente a publicului.
(4) La finalizarea activitatii în sala aglomerata sau amenajarea temporara se
executa un control de verificare pentru depistarea si înlaturarea eventualelor nereguli
în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii.
(5) Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj
preînregistrat.
ART. 95
(1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judetene sau locale din zonele
cu risc crescut de incendiu si, dupa caz, administratorii operatorilor
economici/conducatorii institutiilor din zonele mentionate trebuie sa elaboreze
programe speciale de masuri pentru prevenirea incendiilor specifice.
(2) Masurile speciale pe timpul secetos cuprind:
a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de
incendiu în conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de
precipitatii;
b) interzicerea utilizarii focului deschis în zonele afectate de uscaciune avansata;
c) restrictionarea efectuarii, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari
care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de
substante volatile sau supraîncalziri excesive;
d) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor,
rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze
lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole si în locuri cu vegetatie
forestiera, mai ales cele frecventate pentru agrement;
f) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
(3) Masurile speciale stabilite sunt aduse la cunostinta tuturor salariatilor si, dupa
caz, populatiei.
ART. 96
Înainte de începerea sezonului rece se iau urmatoarele masuri de prevenire:
a) controlul instalatiilor si al sistemelor de încalzire existente la operatorii
economici, institutiile publice, locuintele si gospodariile populatiei, cum sunt surse
de caldura, conducte, corpuri si elemente de încalzire, sobe, cosuri si canale de fum,
si înlaturarea defectiunilor constatate, asigurându-se functionarea la parametrii
normati;
b) protejarea contra înghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa;
c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces, de
evacuare si de interventie.
SECTIUNEA a 2-a
Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis
ART. 97
(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt
este interzisa; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplica aceasta interdictie, se
stabilesc si se marcheaza de persoanele în drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unitatilor, în
zonele de agrement si în gospodariile populatiei se face numai în locuri special
amenajate, în conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la
constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale
combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea
masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati,
asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa
terminarea activitatii.
(4) Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea
permanenta a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de
locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn,
hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin
masuri corespunzatoare.
(6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în conditii si în
locuri în care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care
raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si îngrijirea copiilor.
ART. 98
(1) Reglementarea de catre administratorul operatorului economic/conducatorul
institutiei sau, dupa caz, de consiliul local a modului de executare a lucrarilor cu foc
deschis presupune:
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc
deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin
ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza;
b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisa
utilizarea focului deschis;
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a
permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de
lucrari.
(2) Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se efectueaza
cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.
ART. 99
(1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni
care prezinta pericol de incendiu, în constructii civile (publice), pe timpul
programului cu publicul, în instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în
depozite ori în alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau
substantelor combustibile este interzisa.
(2) Lucrarile prevazute la alin. (1) se pot executa în spatiile respective numai dupa
ce s-au luat masuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepartarea sau protejarea
materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a
utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de
limitare si stingere a incendiilor.
(3) Lucrarile mentionate la alin. (1) si la art. 97 alin. (4) se executa numai pe baza
permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele
norme generale.
(4) În toate cazurile prevazute la alin. (1) – (3) sunt obligatorii instruirea
personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare
împotriva incendiilor, precum si informarea serviciului privat/voluntar pentru situatii
de urgenta.
ART. 100
(1) Permisul de lucru cu foc, prevazut la art. 99 alin. (3), se întocmeste în doua
exemplare, dintre care unul se înmâneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei
care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramâne la emitent.
(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.
(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant
emitentului.
ART. 101
Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. în care se
executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure masuri pentru:
a) pregatirea locului;
b) instruirea personalului;
c) controlul dupa terminarea lucrarii.
ART. 102
(1) Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor cu foc
deschis numai echipamente si aparate în buna stare de functionare.
(2) Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc deschis se
întretin si se verifica în conformitate cu instructiunile furnizorului.
ART. 103
În timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:
a) supravegherea permanenta a flacarii, a raspândirii si a traiectoriilor scânteilor
sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura;
b) strângerea si depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu
apa;
c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca
durata întreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;
d) interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de
generatoarele de acetilena;
e) neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de
urcari pe scari, schele etc.;
f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioada
mai îndelungata.
ART. 104
Dupa terminarea lucrarii, seful sectorului de activitate, prevazut la art. 101, trebuie
sa asigure urmatoarele masuri:
a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente
si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au
creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.;
b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se daca starea lor este
intacta, si luarea de masuri în consecinta;
c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si în timpul noptii,
a situatiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea si în imediata apropiere a
acestuia;
d) depozitarea în conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;
e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la
cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii;
f) colectarea slamului de carbid în containere destinate acestui scop si depozitarea
acestora într-un loc special amenajat.
ART. 105
(1) Folosirea flacarii: lumânari, faclii, torte si altele asemenea pe timpul
spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate în restaurante sau
pentru ambianta ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este
interzisa.
(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii în situatiile
mentionate la alin. (1), cu conditia asigurarii conditiilor de împiedicare a initierii si
propagarii incendiului, dupa cum urmeaza:
a) evitarea amplasarii în apropierea sau contactul cu materiale combustibile:
decoruri, costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare gresita etc.;
d) stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea si interventia în
caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare împotriva incendiilor;
g) anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru
situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în
domeniul apararii împotriva incendiilor.
(3) Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei
stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al
municipiului Bucuresti, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.
ART. 106
(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este
obligatorie în cadrul fiecarui operator economic sau al fiecarei institutii publice si se
face prin dispozitie scrisa, data de persoana cu atributii de conducere.
(2) Pentru situatiile în care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi
utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie emisa de proprietarul
constructiei sau al amenajarii respective, însusita de utilizatorii în cauza.
(3) În dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentioneaza:
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lânga spatiile publice închise,
conform legii, în care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri
sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate
din materiale combustibile, precum si lanurile de cereale în faza de coacere si zonele
împadurite;
b) locurile amenajate pentru fumat;
c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii,
pe locuri si sectoare de activitate;
d) alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de
incendiu.
(4) Locurile în care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.
(5) Locurile în care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul „LOC
PENTRU FUMAT”.
(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul cladirilor sunt amplasate la o
distanta mai mare de 40 m fata de locurile în care exista pericol de explozie: gaze si
lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile în care
exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, si 50
m fata de culturile de cereale paioase în perioada coacerii si recoltarii sau de zonele
împadurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamânt;
b) instructiuni afisate, cuprinzând masuri de prevenire a incendiilor si reguli de
comportare în caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor.
(8) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel încât sa nu fie posibila
aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele,
jaluzele.
(9) Depunerea în scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt
hârtia, cartonul, textilele, este interzisa.
(10) Golirea scrumierelor în cosurile de hârtie sau în alte locuri în care exista
materiale combustibile este interzisa.
(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este
interzisa.
SECTIUNEA a 3-a
Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de evacuare
ART. 107
Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor în siguranta în
caz de incendiu se adopta urmatoarele masuri:
a) întretinerea în buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de
etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii
focului ori de izolare termica din compunerea constructiilor si instalatiilor;
b) pastrarea cailor de evacuare libere si în stare de utilizare la parametrii la care au
fost proiectate si realizate;
c) functionarea iluminatului de siguranta si a celei de-a doua surse de energie
electrica, conform reglementarilor tehnice;
d) functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de
performanta pentru care au fost proiectate;
e) organizarea si desfasurarea, periodic, de exercitii si aplicatii cu salariatii, în
conditiile legii.
ART. 108
(1) Caile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri
special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu indicatoare standardizate,
conform reglementarilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora sa fie
recunoscute cu usurinta, atât ziua cât si noaptea, de persoanele care le utilizeaza în
caz de incendiu.
(2) Se monteaza indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la
demisol sau subsol ori la usile de acces catre alte spatii si încaperi din care evacuarea
nu poate fi continuata.
ART. 109
(1) Dispozitivele care asigura închiderea automata în caz de incendiu a elementelor
de protectie a golurilor, cele de actionare a trapelor si clapetelor, precum si cele care
mentin în pozitie închisa usile încaperilor tampon se mentin în permanenta în stare de
functionare.
(2) Se interzice blocarea în pozitie deschisa a usilor caselor scarilor, a celor de pe
coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automata sau a altor usi care, în caz de
incendiu, au rolul de a opri patrunderea fumului, gazelor fierbinti si propagarea
incendiilor pe verticala sau orizontala.
(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigura închiderea automata a usilor, se
verifica periodic si se mentin în stare de functionare.
(4) Sistemul de închidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita
deschiderea usoara a acestora în caz de incendiu.
ART. 110
(1) Este interzisa blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu
materiale care reduc latimea sau înaltimea libera de circulatie stabilita ori care
prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificari la
acestea, prin care se înrautateste situatia initiala.
(2) În casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirilor se
interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier
sau obiecte, amplasarea de masini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc.,
care ar putea împiedica evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si accesul
personalului de interventie.
ART. 111
(1) Accesul mijloacelor si personalului pentru interventiile operative în caz de
incendiu, în vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate în pericol,
stingerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat în
permanenta la toate:
a) constructiile si încaperile acestora;
b) instalatiile tehnologice si anexe;
c) depozitele închise si deschise de materii prime, semifabricate, produse finite si
auxiliare;
d) mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, precum si la punctele de
comanda ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de semnalizare a incendiilor,
statii de pompare a apei, hidranti de incendiu, stingatoare, panouri de incendiu,
bazine, rezervoare si castele de apa, rampe ale surselor de apa naturale;
e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie în caz de incendiu:
cortine de siguranta, sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti, clapete de
pe tubulatura de ventilare si altele asemenea;
f) tablourile de distributie si întrerupatoarele generale ale instalatiilor electrice de
iluminat, de forta si de siguranta, precum si la sursele de alimentare de rezerva care
sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;
g) vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de
incendiu si punctele de comanda ale acestora: gaze si lichide combustibile, benzi
transportoare si altele asemenea;
h) alte mijloace utilizate pentru interventie în caz de incendiu: vehicule pentru
tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa si altele asemenea.
(2) Persoanele fizice sau juridice care detin sau administreaza constructiile,
instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate sa
marcheze prin indicatoare, potrivit reglementarilor tehnice specifice, prezenta
mijloacelor de la alin. (1) si sa afiseze regulile specifice care trebuie respectate.
ART. 112
(1) Intrarile în incintele unitatilor si circulatiile carosabile din interiorul acestora,
prin care se asigura accesul la cladiri si instalatii, la racordurile de alimentare cu apa,
cum sunt retele, bazine, râuri, lacuri, traversarile de cale ferata si altele asemenea, se
mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole, cum ar fi:
materiale, utilaje, ambalaje, zapada si altele asemenea, care ar putea împiedica
interventia operativa pentru stingerea incendiilor.
(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigura si se marcheaza, potrivit
reglementarilor tehnice specifice, cai de acces si circulatii ocolitoare.
ART. 113
Caile de acces si de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase de incendiu,
explozie, electrocutare, radiatii, locurile în care sunt amplasate utilajele si instalatiile
pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, în caz de incendiu, presupun
manevre obligatorii se marcheaza vizibil, potrivit reglementarilor tehnice specifice.
ART. 114
Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de
la înaltimi, prevazute în imediata vecinatate a constructiilor, se marcheaza
corespunzator si se mentin libere.
ART. 115
Ascensoarele de pompieri se mentin permanent în buna stare de functionare,
pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, si se marcheaza
corespunzator.
SECTIUNEA a 4-a
Masuri generale de prevenire a incendiilor în locuintele
unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei
ART. 116
În locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei se interzic:
a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupatoarelor,
dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;
b) suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;
c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat,
resou, radiator si altele asemenea;
d) folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu lita a
fuzibilului calibrat;
e) folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol, în spatii cu
pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele
asemenea;
f) folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol atât în spatii
cu pericol de explozie, respectiv în încaperi în care sunt depozitate produse
petroliere, cât si în lanuri de cereale, pajisti, în paduri si în apropierea acestora;
g) asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze în apropierea oricaror surse de caldura
ori sub actiunea directa a razelor solare;
h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri
deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
i) folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor
de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie
de apa cu sapun;
j) încalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora în pozitie culcata,
rasturnata sau înclinata;
k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii
improvizate;
l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânari, lampi cu gaz si
altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;
m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor în casa cu lumânari aprinse,
sobe, plite si/sau aparate electrice aflate în functiune.
n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane
cu produse petroliere si altele asemenea, în podurile cladirilor;
o) folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri,
remize, sub soproane sau lânga materiale combustibile; afumatorile se
confectioneaza din zidarii de caramida si materiale incombustibile si se amplaseaza
independent de celelalte constructii din gospodarie.
ART. 117
În locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburantii
sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai în ambalaje metalice
special destinate, închise ermetic, în locuri protejate si fara a se depasi 25 l.
ART. 118
Masurile de prevenire a incendiilor privind instalatiile electrice, de încalzire, de
gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor,
precum si cele împotriva descarcarilor electrice atmosferice/electricitatii statice se
aplica si în locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei.
ART. 119
Pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu se recomanda amplasarea în
bucatarii a unui stingator sau a unei paturi de incendiu.
SECTIUNEA a 5-a
Masuri generale de prevenire a incendiilor în spatii destinate persoanelor cu
dizabilitati/solicitantilor de azil
ART. 120
(1) În spatiile destinate persoanelor cu dizabilitati se interzice:
a) fumatul;
b) utilizarea lumânarilor, chibriturilor, lampilor cu gaz sau a altor surse cu flacara;
c) utilizarea pentru încalzire a resourilor si radiatoarelor electrice.
(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilitati în zonele de lucru cu foc.
ART. 121
Pentru evacuarea în conditii eficiente si sigure se asigura:
a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;
b) un telefon cu legatura directa la serviciul public voluntar sau privat pentru
situatii de urgenta/serviciul profesionist pentru situatii de urgenta cel mai apropiat;
c) marcarea usilor camerelor cu culori, dupa cum urmeaza:
1. rosu – persoane care nu se pot evacua singure;
2. galben – persoane care necesita sprijin la evacuare;
3. verde – persoane care se evacueaza singure;
d) marcarea directiei de evacuare pentru spatiile în care se afla persoane cu
deficiente de vedere prin pictograma corespunzatoare în relief, amplasata pe perete la
o distanta de circa 120 cm fata de sol;
e) organizarea de exercitii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficiente
psihice.
ART. 122
În centrele de cazare si primire a solicitantilor de azil, aflate în subordinea
Oficiului National pentru Refugiati, se asigura afisarea de instructiuni de prevenire a
incendiilor si de comportament în caz de incendiu într-o limba de circulatie
internationala si se verifica întelegerea lor corecta de catre acestia.
CAP. 5
Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor
ART. 123
(1) Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si a amenajarilor cu instalatii de
protectie împotriva incendiilor si cu alte mijloace tehnice de aparare împotriva
incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si
dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform reglementarilor tehnice si
normelor specifice de aparare împotriva incendiilor.
(2) Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor trebuie sa îndeplineasca si
sa asigure criteriile si nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice
aplicabile si de specificatiile tehnice de referinta.
ART. 124
Categoriile principale de mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor sunt
prezentate în anexa nr. 5, potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protectiei
constructiilor, instalatiilor tehnologice, amenajarilor si a utilizatorilor la actiunea
incendiului.
ART. 125
Dotarea operatorilor economici si a institutiilor cu mijloace tehnice de aparare
împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de aparare împotriva
incendiilor si reglementarilor tehnice.
ART. 126
Pentru tipurile de constructii, instalatii tehnologice si amenajari care nu se
încadreaza în prevederile reglementarilor tehnice si ale normelor specifice se
recomanda verificarea necesitatii si oportunitatii echiparii si dotarii acestora cu
anumite tipuri de mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, prin utilizarea
unor metode de analiza sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.
ART. 127
Proiectantii si beneficiarii au obligatia de a include în documentatie, respectiv de a
utiliza numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor cu marcaj CE,
certificate sau agrementate, conform legii.
ART. 128
(1) Producatorii, furnizorii, proiectantii si executantii de mijloace tehnice de
aparare împotriva incendiilor trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului urmatoarele:
a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piata, dupa caz, a
certificatului EC si a declaratiei de conformitate, a certificatului de conformitate al
produsului, a agrementului tehnic;
b) documentatia tehnica aferenta, conform standardului de referinta;
c) schema sinoptica a sistemului/instalatiei, schemele bloc si de racordare si softul
necesar;
d) instructiuni de utilizare si pentru controlul starii de functionare;
e) masuri care se adopta în caz de nefunctionare.
(2) Documentele de la alin. (1) lit. a) si b) se pun la dispozitie de producatori,
furnizori si utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pietei.
ART. 129
Montarea, exploatarea si mentenanta mijloacelor tehnice de aparare împotriva
incendiilor se fac în conformitate cu reglementarile tehnice specifice, cu
instructiunile de montaj, utilizare, verificare si întretinere ale producatorilor si cu
standardele europene de referinta, astfel încât sa li se asigure permanent
performantele normate.
ART. 130
La stabilirea tipurilor de instalatii de protectie împotriva incendiilor si a altor
mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor cu care se echipeaza constructiile,
instalatiile si amenajarile se au în vedere urmatoarele criterii:
a) conditiile si cerintele tehnice precizate în reglementarile tehnice specifice;
b) posibilitatile de actionare în spatii închise, în subsoluri, la înaltime sau în medii
cu nocivitate marita;
c) caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de aparare împotriva
incendiilor;
d) compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu si cu alte
substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;
e) influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de
constructie ale cladirii si mediului.
ART. 131
(1) Tipul si numarul de stingatoare cu care se doteaza constructiile se stabilesc
potrivit reglementarilor tehnice ori normelor specifice de aparare împotriva
incendiilor.
(2) Numarul orientativ de stingatoare pentru dotarea categoriilor de constructii
pentru care nu exista prevederi în reglementarile tehnice specifice este prezentat în
anexa nr. 6.
ART. 132
Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, cu care sunt echipate si dotate
constructiile, instalatiile si amenajarile, se amplaseaza si/sau se depoziteaza, conform
documentatiilor tehnice de executie si reglementarilor specifice, în locuri ferite de
intemperii, agenti corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejeaza
corespunzator mediilor în care se utilizeaza.
ART. 133
La amplasarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor, care sunt
utilizate de personalul de pe locurile de munca si/sau de fortele de interventie, în caz
de incendiu, se au în vedere si urmatoarele cerinte:
a) locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fata de
focarele cele mai probabile;
b) înaltimea de montare sa fie accesibila;
c) sa fie bine fixate si sa nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
ART. 134
(1) Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor se marcheaza în
conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice si ale standardelor specifice.
(2) Pe timpul exploatarii se asigura vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor.
ART. 135
Mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, cu care se echipeaza si se
doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile, se întretin permanent în
stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform
reglementarilor tehnice specifice.
ART. 136
Instalatiile de detectare si semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului si a
gazelor fierbinti si de presurizare pentru controlul fumului trebuie sa îndeplineasca
criteriile de performanta privind mentinerea functionarii pe o durata minima normata,
în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.
ART. 137
Retelele interioare si exterioare de alimentare cu apa a instalatiilor de stingere a
incendiilor si rezervele de apa de incendiu trebuie sa asigure alimentarea
corespunzatoare a acestora, cu debitele si presiunile necesare si pe durata de timp
normata, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
ART. 138
Dotarea operatorilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale si cu
alte mijloace mobile de interventie la incendii se face pe baza reglementarilor si a
normelor specifice de aparare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime
de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor publice, voluntare si
private pentru situatii de urgenta.
ART. 139
(1) Proprietarii/utilizatorii constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajarilor
trebuie sa execute periodic controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de
aparare împotriva incendiilor, cu care acestea sunt echipate si dotate, prin personal
anume desemnat si instruit în acest scop.
(2) Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor
fara luarea unor masuri alternative de aparare împotriva incendiilor ori neasigurarea
parametrilor necesari functionarii acestora în conditii de eficienta este strict interzisa.
(3) Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare împotriva
incendiilor se executa conform prevederilor cuprinse în reglementarile tehnice,
normele specifice de aparare împotriva incendiilor, precum si în instructiunile tehnice
elaborate de proiectanti si/sau de producatori/furnizori.
ART. 140
(1) Persoanele fizice si juridice care efectueaza proiectarea, montarea, verificarea,
întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor trebuie
sa fie atestate în acest sens, în conditiile legii.
(2) Periodicitatea lucrarilor prevazute la alin. (1) se stabileste conform normelor
specifice de aparare împotriva incendiilor, reglementarilor tehnice de exploatare si
precizarilor producatorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.
(3) Pe perioadele de oprire a functionarii sistemelor, instalatiilor, aparatelor si
dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a
incendiilor, pentru executarea lucrarilor de întretinere si reparare ori în caz de opriri
accidentale, proprietarii/utilizatorii trebuie sa asigure masuri tehnice si organizatorice
alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum si de actiune în
caz de necesitate.
(4) Substantele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificarilor
periodice privind mentinerea calitatilor în timp, conform reglementarilor specifice si
precizarilor producatorului/furnizorului.
ART. 141
(1) Exploatarea, întretinerea, reviziile si reparatiile la autospeciale, utilaje si
celelalte mijloace mobile de interventie la incendii se executa conform normelor
tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Reparatiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifica si se
realizeaza la termene cât mai scurte, asigurându-se, în perioada scoaterii din
interventie a acestora, masuri alternative de aparare împotriva incendiilor.
ART. 142
(1) Proprietarul/utilizatorul constructiilor, instalatiilor tehnologice si amenajarilor
trebuie sa asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de semnalizare,
alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, în care se consemneaza toate
datele relevante privind:
a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare,
întretinere si reparatii;
b) executarea de modificari, extinderi, reabilitari, modernizari etc.;
c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi,
declansari intempestive etc., cu mentionarea cauzelor care le-au determinat.
(2) Datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul
producerii evenimentului.
(3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
ART. 143
Pe toata durata de folosire a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor,
administratorii operatorilor economici/conducatorii institutiilor publice au obligatia
sa demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme
generale, conform legii.
CAP. 6
Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune în caz de incendiu
ART. 144
(1) Exercitiile privind modul de interventie în caz de incendiu constituie formele
de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la
locul de munca.
(2) Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul în care se executa:
a) alarmarea;
b) evacuarea;
c) stingerea incendiului.
ART. 145
Exercitiile de interventie se efectueaza:
a) planificat, pe baza de grafic, astfel încât la acestea sa participe esalonat toti
salariatii cu atributii de interventie de la locurile de munca;
b) inopinat, de catre administrator/conducator, autoritatile de control sau de alti
factori de decizie;
c) planificat, pe baza de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situatii de
urgenta.
ART. 146
(1) Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine într-un registru special.
(2) Registrul are continutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la
prezentul ordin.
ART. 147
Fiecare exercitiu de interventie se finalizeaza printr-un raport, în care se fac referiri
cel putin la:
a) obiectivele si scopul exercitiului;
b) mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce
revin personalului de la locul de munca în caz de incendiu;
c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de
interventie;
d) mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;
e) aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva
incendiilor;
f) desfasurarea activitatii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor
periculoase;
g) propunerea de masuri privind îmbunatatirea activitatii respective.
CAP. 7
Controlul respectarii normelor de aparare împotriva incendiilor
ART. 148
Personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor si prevederilor legale,
executa controale în domeniul apararii împotriva incendiilor, este:
a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din
inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;
b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii în domeniul apararii
împotriva incendiilor din structura ministerelor si a celorlalte organe de specialitate
ale administratiei publice centrale;
c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii în domeniul apararii
împotriva incendiilor din structura autoritatilor administratiei publice locale.
ART. 149
(1) Controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare
împotriva incendiilor se efectueaza de:
a) structurile cu atributii de aparare împotriva incendiilor, constituite în cadrul
operatorului economic/institutiei/localitatii pe baza unui grafic anual, trimestrial,
lunar, zilnic;
b) personalul din componenta preventiva a serviciilor publice, voluntare si private;
c) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz.
(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin. (1) lit. a) se finalizeaza prin
documente scrise, în care se consemneaza:
a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse în control;
b) constatarile rezultate din teren;
c) propuneri de masuri si actiuni de înlaturare a deficientelor si de îmbunatatire a
activitatii.
(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectueaza un control de
verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul apararii
împotriva incendiilor si a normelor specifice de aparare împotriva incendiilor la
persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati în perimetrul operatorului
economic/institutiei/localitatii.
(4) Constatarile, masurile si deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la
cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.
ART. 150
În baza concluziilor rezultate din controalele autoritatii de stat sau din controalele
proprii, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei sau, dupa caz,
primarul este obligat sa ia masuri imediate de remediere a tuturor neregulilor
constatate în domeniul apararii împotriva incendiilor.
ART. 151
(1) Activitatea de aparare împotriva incendiilor desfasurata de operatorul
economic, institutie sau organul administratiei publice centrale sau locale se
analizeaza, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizarii
controalelor si dupa producerea unor incendii.
(2) Analiza prevazuta la alin. (1) se desfasoara pe baza de raport sau informare
întocmit/întocmita de structura care are atributii în domeniul apararii împotriva
incendiilor.
ART. 152
(1) Raportul de analiza contine urmatoarele:
a) implementarea noilor prevederi legale;
b) stadiul îndeplinirii masurilor stabilite;
c) deficientele care se manifesta în domeniul apararii împotriva incendiilor;
d) concluzii din activitatea de instruire si pregatire a personalului;
e) relatiile cu tertii privind apararea împotriva incendiilor;
f) asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare
împotriva incendiilor;
g) eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii în domeniul apararii
împotriva incendiilor;
h) propuneri de masuri pentru îmbunatatirea activitatii.
(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaza într-un proces-verbal,
iar deciziile care se iau se aproba printr-o hotarâre care se aduce la cunostinta
persoanelor interesate.
ART. 153
La analiza participa în mod obligatoriu, dupa caz, presedintele consiliului
judetean, primarul, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei
publice, precum si sefii structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva
incendiilor, sefii sectoarelor de activitate la care sunt facute mentiuni în raport si
proprietarii constructiilor, în situatia utilizarii unei cladiri sau incinte de catre mai
multi operatori economici.
CAP. 8
Dispozitii finale
ART. 154
Prezentele norme generale se completeaza cu dispozitii generale pentru categorii
de constructii si de activitati, emise de Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 155
(1) Pe baza prezentelor norme generale, ministerele si celelalte organe ale
administratiei publice centrale emit norme si reglementari tehnice de aparare
împotriva incendiilor, specifice domeniilor de competenta ale acestora, iar organele
administratiei publice locale instituie reguli si masuri specifice în domeniul apararii
împotriva incendiilor, potrivit competentelor si obligatiilor legale.
(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de
activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritoriala.
ART. 156
Încalcarea dispozitiilor prezentelor norme generale atrage raspunderea
disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
ART. 157
Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentele norme generale.
ANEXA 1
la normele generale
Operatorul economic/institutia
ORGANIZAREA APARARII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Locul de munca ………………………
______________________________________________________________________________
| I. – Prevenirea incendiilor |
| 1. Materiale combustibile si inflamabile (de exemplu, produse finite din |
| lemn, lacuri, solventi etc.) |
| 2. Surse de aprindere posibile (de natura electrica, termica, autoaprindere|
| etc.) |
| 3. Echipamente si mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, |
| instalatii de ventilatie, scule si dispozitive etc.) |
| 4. Masuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea |
| fumatului, colectarea deseurilor etc.) |
| 5. Masuri specifice (de exemplu, asigurarea functionarii sistemului de |
| mentinere constanta a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a |
| sculelor care nu produc scântei etc.) |
|______________________________________________________________________________|
| II. – Organizarea primei interventii de stingere a incendiilor |
| 1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/numar serviciu profesionist |
| pentru situatii de urgenta ……………………….. dispecerat/sef tura |
| …………………. buton de alarmare amplasat la …………….. etc.) |
| 2. Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor (de |
| exemplu, sprinklere, usi rezistente la foc, trape) |
| 3. Mijloace de protectie a salariatilor (de exemplu, aparate de respiratie)|
| 4. Personalul care asigura prima interventie: |
| – stingatoare ………………………………………………….. |
| – hidranti interiori ……………………………………………. |
| – tablou electric ………………………………………………. |
| – declansare/oprire instalatiile …………………………………. |
| 5. Personalul care asigura evacuarea persoanelor/bunurilor ………….. |
|______________________________________________________________________________|
Întocmit
…………………
(numele si prenumele)
…………………
Semnatura
ANEXA 2
la normele generale
PLANUL DE EVACUARE
a persoanelor/bunurilor
______________________________________________________________________________
| 1. Date de identificare: |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea operatorului economic/institutiei |
|______________________________________________________________________________|
| Sediul, numar de telefon, fax, e-mail |
|______________________________________________________________________________|
| Profilul de activitate |
|______________________________________________________________________________|
| 2. – Planul general al operatorului economic/institutiei (la scara), pe |
| care se marcheaza: |
|______________________________________________________________________________|
| Amplasarea cladirilor si a depozitelor în incinta, precizându-se: |
| – numarul de niveluri (subterane si supraterane); |
| – numarul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în cladire; |
| – tipul de bunuri si cantitatea ce pot fi la un moment dat în |
| cladire/depozit; |
| – lista cu substante periculoase/caracteristici conform fisei de pericol |
| pentru fiecare categorie de substanta |
|______________________________________________________________________________|
| Caile de acces, evacuare si de interventie din incinta si cele adiacente |
| acesteia |
|______________________________________________________________________________|
| Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu |
|______________________________________________________________________________|
| Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu |
|______________________________________________________________________________|
| 3. – Conceptia de organizare a evacuarii persoanelor/bunurilor |
|______________________________________________________________________________|
| Mijloacele prin care se realizeaza anuntarea (alertarea) persoanelor ce |
| raspund de executarea si dirijarea evacuarii în caz de incendiu |
|______________________________________________________________________________|
| Nominalizarea persoanelor care au atributii în ceea ce priveste evacuarea |
| persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte |
|______________________________________________________________________________|
| Nominalizarea persoanelor care se ocupa de întocmirea listelor celor |
| prezenti la locul de adunare amenajat si marcat corespunzator |
|______________________________________________________________________________|
| Ordinea în care urmeaza sa se faca evacuarea persoanelor si a bunurilor, în|
| functie de valoarea lor si de vulnerabilitatea la incendiu |
|______________________________________________________________________________|
| În cazul substantelor periculoase se vor face precizari cu privire la |
| masuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora |
|______________________________________________________________________________|
| 4. – Organizarea evacuarii persoanelor/bunurilor pe niveluri |
|______________________________________________________________________________|
| Se întocmeste, pentru fiecare nivel la care se afla persoane sau bunuri |
| necesar a fi evacuate, schita nivelului, pe care se specifica numarul |
| nivelului si numarul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel|
| si se marcheaza prin simbolurile corespunzatoare caile de evacuare, |
| încaperile/locurile în care se afla persoane/substante periculoase sau bunuri|
| de evacuat |
|______________________________________________________________________________|
| Se nominalizeaza persoana/persoanele care are/au atributii pentru evacuarea|
| persoanelor/bunurilor |
|______________________________________________________________________________|
| Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât |
| posibil, urmarindu-se ca evacuarea persoanelor sa se faca pe alte cai decât |
| cele destinate evacuarii materialelor si astfel stabilite încât sa nu |
| îngreuneze interventia pompierilor la stingere; |
|______________________________________________________________________________|
| Masurile de siguranta care trebuie luate la efectuarea evacuarii |
| persoanelor si a materialelor care prezinta pericol deosebit (explozivi, |
| recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu |
| deosebita valoare sau care se deterioreaza usor sub efectele temperaturii |
| (aparate de precizie etc.); |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul si locul în care se afla mijloacele de iluminat mobile, de |
| transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea |
| evacuarii. |
|______________________________________________________________________________|
| Instructiuni de urmat în caz de incendiu |
|______________________________________________________________________________|
| Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv |
|______________________________________________________________________________|
| Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu |
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 3
la normele generale
PLANUL DE INTERVENTIE
– structura-cadru –
______________________________________________________________________________
| 1. Datele de identificare: |
| – denumirea operatorului economic sau a institutiei; |
| – adresa, numar de telefon, fax, e-mail; |
| – profilul de activitate. |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza: |
| – amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor în |
| incinta; |
| – caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente |
| acesteia; |
| – retelele si sursele proprii de alimentare cu apa; |
| – rezervele de agenti de stingere si de mijloace de protectie a |
| personalului de interventie; |
| – retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent |
| termic, gaze si alte fluide combustibile; |
| – retelele de canalizare; |
| – vecinatatile. |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei în caz de |
| incendiu: |
| – concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de securitate |
| la incendiu sau din evaluarea capacitatii de aparare împotriva incendiilor; |
| – particularitati tactice de interventie pentru: |
| – evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau |
| bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate; |
| – localizarea si lichidarea incendiilor; |
| – protectia personalului de interventie; |
| – protectia vecinatatilor; |
| – înlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu. |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Forte de interventie în caz de incendiu: |
| – serviciul privat pentru situatii de urgenta (dotare, încadrare); |
| – servicii publice voluntare pentru situatii de urgenta cu care se |
| coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, |
| telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare); |
| – subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, |
| itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si |
| alertare); |
| – alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (de exemplu, |
| ambulanta); |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unitatii: |
| – retele de alimentare cu apa: |
| – debite; |
| – presiuni; |
| – amplasarea hidrantilor exteriori si stabilirea distantelor fata de |
| incinta unitatii; |
| – alte surse artificiale sau naturale de apa: |
| – felul si capacitatea acestora; |
| – platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate. |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de |
| depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se înscriu date privind: |
| – destinatia spatiilor (încaperilor); |
| – suprafata construita si aria desfasurata; |
| – regimul de înaltime (numarul de niveluri); |
| – numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe |
| total; |
| – caile interioare de acces, evacuare si de interventie; |
| – natura materialelor si a elementelor de constructii; |
| – nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu |
| asigurate; |
| – instalatiile utilitare aferente; |
| – instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si |
| stingere a incendiilor cu care este echipata; |
| – dispozitivul de interventie în caz de incendiu. |
|______________________________________________________________________________|
NOTA:
În cazul operatorilor economici si al institutiilor având numai constructii, instalatii
tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu si care nu se
încadreaza în categoriile de cladiri înalte si foarte înalte, fara sali aglomerate ori cu
aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea
planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situatii, în
conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare,
marcate în planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se
înscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, rezistenta la foc si,
dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.
Un exemplar al planului de interventie avizat se pune la dispozitie inspectoratului
pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti pentru efectuarea
recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul
exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie, precum si în situatiile de urgenta.
ANEXA 4
la normele generale
Unitatea emitenta
PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. …. din ………..
______________________________________________________________________________
| Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ……….,|
| ajutat de doamna/domnul …………., care urmeaza sa execute ………….,|
| folosind ……………….. la (în) …………………………….. . |
| Lucrarile încep la data de ……….. ora …., si se încheie la data de |
| ………… ora …. . |
|______________________________________________________________________________|
| Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua |
| urmatoarele masuri: |
| 1. Îndepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de |
| executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de ….. metri, |
| astfel: |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| 2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau |
| instalatiilor, prin: |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| 3. Ventilarea spatiilor în care se executa lucrarile se realizeaza astfel: |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| 4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, înlaturarea |
| surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea |
| incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona. |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Începerea lucrarilor cu foc s-a facut în baza buletinului de analiza |
| nr. …… din ………, eliberat de ………………………………. |
| (acolo unde este cazul) |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Respectarea normelor de aparare împotriva incendiilor, specifice |
| tehnologiei de lucru: |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| 7. În zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a |
| incendiilor: |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| 8. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vânt |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre |
| doamna/domnul ………………………. |
|______________________________________________________________________________|
| 10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este|
| anuntat despre începerea, întreruperea si încheierea lucrarii. |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Controlul masurilor de aparare împotriva incendiilor se asigura de catre|
| doamna/domnul ………………………. |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre doamna/domnul |
| ……………………………….. |
|______________________________________________________________________________|
| 13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la ………………….., |
| prin …………………………… |
|______________________________________________________________________________|
| 14. Alte masuri specifice de aparare împotriva incendiului |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| 15. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra |
| masurilor de aparare împotriva incendiului. |
|______________________________________________________________________________|
| Responsabili | Numele si prenumele | Semnatura |
|___________________________________|_____________________|____________________|
| Emitentul | | |
|___________________________________|_____________________|____________________|
| Seful sectorului în care se | | |
| executa lucrarile | | |
|___________________________________|_____________________|____________________|
| Executantii lucrarilor cu foc | | |
|___________________________________|_____________________|____________________|
| Serviciul public voluntar/privat | | |
| pentru situatii de urgenta | | |
|___________________________________|_____________________|____________________|
ANEXA 5
la normele generale
MIJLOACE TEHNICE
de aparare împotriva incendiilor
– Categorii principale –
1. Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor
amenajate:
a) instalatii de protectie împotriva incendiilor;
b) stingatoare si alte aparate de stins incendii;
c) utilaje, unelte si alte mijloace de interventie.
2. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de
urgenta:
a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;
b) autospeciale auxiliare de interventie;
c) nave pentru stingerea incendiilor;
d) trenuri pentru stingerea incendiilor;
e) aeronave de interventie la incendii;
f) motopompe si alte utilaje;
g) ambulante si autosanitare.
3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor
combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului:
a) produse de stingere;
b) agenti neutralizatori, speciali.
4. Pentru protectia personalului de interventie:
a) echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate;
b) mijloace de protectie a cailor respiratorii;
c) accesorii de siguranta;
d) accesorii de protectie la electrocutare;
e) mijloace de iluminat;
f) aparatura de comunicatii;
g) echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala împotriva
efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici;
h) aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante
nocive.
ANEXA 6
la normele generale
NUMAR ORIENTATIV
de stingatoare portative pentru unele categorii de constructii
______________________________________________________________________________
| Categorii de constructii | Numar minim de |
| | stingatoare*)/ |
| | suprafata |
| | desfasurata |
|___________________________________________________________|__________________|
| 1. Cladiri administrative: | 1 buc./300 mp |
| – sedii ale administratiei publice centrale si locale; | |
| – sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, | |
| asociatii, agentii si altele asemenea; | |
| – sedii de birouri. | |
|___________________________________________________________|__________________|
| 2. Cladiri comerciale: | 1 buc./200 mp |
| – comert alimentar si nealimentar; | |
| – magazine generale; | |
| – alimentatie publica (restaurante, braserii si altele | |
| asemenea); | |
| – spatii si încaperi destinate serviciilor. | |
|___________________________________________________________|__________________|
| 3. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare): | 1 buc./nivel/ |
| – blocuri; | apartament |
| – locuinte unifamiliale. | |
|___________________________________________________________|__________________|
| 4. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, | 1 buc./300 mp |
| reuniuni) | |
|___________________________________________________________|__________________|
| 5. Alte amenajari: | 1 buc./150 mp |
| – circuri mobile; | |
| – scene si tribune amenajate provizoriu în aer liber | |
| (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.); | |
| – studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.| |
|___________________________________________________________|__________________|
*) Performanta de stingere echivalenta cu focarele 21 A si 113 B, conform
standardului european de referinta.
NOTA:
Tipul si numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile
existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice, în functie
de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substanta
combustibila/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat.
ANEXA 7
la normele generale
REGISTRU DE CONTROL
pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si
stingere a incendiilor
________________________________
| Nr. crt. (fisa) ………….. |
|________________________________|
______________________________________________________________________________
| Denumirea instalatiei |
|______________________________________________________________________________|
| Producator/importator/furnizor |
|______________________________________________________________________________|
| Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.) |
|______________________________________________________________________________|
| Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement |
|______________________________________________________________________________|
| Documentatie tehnica aferenta certificatului |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana fizica/juridica ce a executat proiectarea |
| Certificat atestare |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana fizica/juridica ce a executat montarea |
| Certificat atestare |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana fizica/juridica ce executa verificarea, întretinerea, repararea |
| Certificat atestare |
| Contract nr. ……………… |
| Perioada contractului |
|______________________________________________________________________________|
| Solicitare service deranjamente |
| Telefon, e-mail, fax |
|______________________________________________________________________________|
| Personal responsabil |
| Data |
|______________________________________________________________________________|
Date evenimente
______________________________________________________________________________
|Nr. | Data | Locul | Evenimentul | Cauza | Actiune | Numele în clar|
|crt.| | | | | corectiva| – Semnatura – |
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|
NOTA:
1. În registrul de control pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alertare,
alarmare, limitare si stingere a incendiilor se consemneaza toate datele relevante
privind:
a) executarea controalelor starii de functionare, a operatiunilor de verificare,
întretinere si reparatii;
b) executarea de modificari;
c) actionarile în situatii de incendiu;
d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte,
întreruperi, declansari intempestive, teste, dezactivari temporare – cu mentionarea
cauzelor care le-au determinat si a actiunilor corective efectuate.
2. Datele consemnate trebuie sa indice clar si precis data (anul, luna, ziua, ora,
dupa caz, minutele si secundele) si locul de producere a evenimentului.
3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzator.
4. Registrul se completeaza pentru fiecare instalatie din dotare.
5. Se numeste un responsabil pentru completarea registrului; numele
responsabilului este trecut în registru.
6. Se noteaza componentele înlocuite si cauzele înlocuirii.
ANEXA 8
la normele generale
EVIDENTA
exercitiilor de interventie efectuate la ………………….
______________________________________________________________________________
|Nr. | Data si ora | Tipul | Locul/Sectorul| Cine a organizat| Observatii|
|crt.| executarii | exercitiului| de activitate | exercitiul | |
| | exercitiului| | | Numele, | |
| | | | | semnatura si | |
| | | | | functia | |
|____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________|
|____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________|
|____|_____________|_____________|_______________|_________________|___________|
–––––

Prezentul Ordin 163/2007,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.