Ordin 163/2012


ORDIN Nr. 163 din 24 octombrie 2012
pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 1 noiembrie 2012
Având în vedere Referatul nr. 8.106 din 5 octombrie 2012, emis de Direcţia inspecţie, supraveghere a pieţei şi reglementare,
ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,
în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,
inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Metodologia privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat,
Marian Răducanu
Bucureşti, 24 octombrie 2012.
Nr. 163.
ANEXA 1
METODOLOGIE
privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice
1. Deţinătorul va declara la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) intenţia de a efectua un studiu pe baza căruia să se permită prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice fără efectuarea reviziei interioare (RI) până la RI + IP (încercarea la presiune).
2. Anunţarea se va efectua cu cel puţin 3 luni înaintea expirării scadenţei la RI; lucrarea trebuie terminată înainte de expirarea scadenţei la RI pentru a decide ce fel de control se va efectua la expirarea scadenţei.
3. Societatea care efectuează studiul va preciza, în scris, la ISCIR ce metodă de studiu se va utiliza.
4. Societatea care efectuează studiul va prezenta la ISCIR metoda pe care urmează să o aplice, în vederea avizării; pentru a fi avizată, aceasta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date:
a) Identificarea instalaţiei/echipamentului
b) Date ale proiectului original şi ale construcţiei
c) Procese-verbale şi/sau rapoarte de inspecţie precedente
d) Modificări/Reparaţii/Limitări de parametri
e) Înregistrări ale procesului de operare, cu predilecţie ale parametrilor maximi admişi, luaţi în calcul la proiectare şi identificaţi pe placa de timbru
f) Înregistrări ale procesului de mentenanţă
g) Modalitatea şi experienţa supravegherii
h) Dispozitive de siguranţă şi protecţie
i) Instalarea
j) Evaluarea consecinţelor cedării
k) Sănătatea şi siguranţa personalului
l) Deteriorarea mediului şi consecinţe asupra vecinătăţilor (tehnice, dar şi sociale)
m) Alte date relevante
n) Măsuri compensatorii propuse în funcţie de rezultatele finale
5. Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să aibă şi să menţină un proces adecvat al datelor esenţiale legate de instalaţie. Aceste date esenţiale furnizează echipei de evaluare o bază pentru care să judece operarea în continuare în condiţii de siguranţă.
6. Dacă nu au fost menţinute înregistrări precise sau complete, atunci evaluarea va deveni inevitabil subiectivă, ceea ce ar putea să inducă riscuri mai înalte decât dacă ar fi disponibile mai multe informaţii; în acest caz, executanţii au posibilitatea ajustării coeficienţilor de risc în funcţie de datele din teren.
7. Este, de asemenea, important dacă deţinătorul a efectuat o „verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic” care permite reflectarea obiectivă a condiţiilor tehnice de evaluare.
8. Rezultatele finale, avizate de către personalul tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE), vor fi prezentate la ISCIR, care va efectua procesele-verbale de prelungire.
–––––

Prezentul Ordin 163/2012,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.