Ordin 166/2010


ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la
construcţii si instalaţiile aferente
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 9 august 2010
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si
(2) si art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si funcţionare al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum si cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si
realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor si reglementărilor
tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale
între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia
Europeană, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2007 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Administraţiei si
Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si
completările ulterioare,
ministrul administraţiei si internelor emite următorul ordin:
h
ART. 1
Se aprobă Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la
construcţii si instalaţiile aferente, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de
Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998
de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul
standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările
ulterioare.
Ministrul administraţiei si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 27 iulie 2010.
Nr. 166.
ANEXA 1
DISPOZIŢII GENERALE
privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente
CAPITOLUL I
Scop si domeniu de aplicare
ART. 1
Prezentele dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la construcţii si
instalaţiile aferente, denumite în continuare dispoziţii generale, au ca scop
stabilirea cerinţelor minime necesare privind reducerea riscului de incendiu,
protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor si a
mediului la construcţii si instalaţiile aferente.
ART. 2
(1) Prezentele dispoziţii generale se aplică la exploatarea următoarelor
categorii de construcţii si instalaţii aferente acestora:
a) construcţii si spaţii administrative;
b) săli multifuncţionale, biblioteci si ateliere de proiectare din clădiri civile;
c) spaţii de arhivare si magazii din clădiri civile;
d) parcaje, garaje din clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare;
e) spaţii pentru prepararea si servirea mesei din clădiri civile;
f) căi de acces si intervenţie, ascensoare de pompieri;
g) instalaţii utilitare aferente construcţiilor: electrice, de încălzire, ventilareclimatizare,
gaze sau sanitare;
h) construcţii, spaţii si încăperi aferente sistemelor si instalaţiilor de protecţie
împotriva incendiilor.
(2) Prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplică pe întreaga perioadă
de exploatare a construcţiilor si instalaţiilor aferente acestora, indiferent de
titularul dreptului de proprietate.
(3) Nu fac obiectul prezentelor dispoziţii generale categoriile de construcţii si
instalaţii prevăzute la alin. (1) din ramuri sau sectoare de activitate pentru care
sunt emise reglementări specifice potrivit legii.
ART. 3
Prezentele dispoziţii generale se completează cu prevederile Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administraţiei si internelor nr. 163/2007, si ale reglementărilor tehnice din
domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor si
instalaţiilor aferente.
CAPITOLUL II
Reguli si măsuri specifice de prevenire a incendiilor
SECŢIUNEA 1
Construcţii si spaţii administrative
ART. 4
Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor si spaţiilor aferente
construcţiilor si spaţiilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la
minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de
materiale combustibile si a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a
acestora.
ART. 5
Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale cu pericol de
incendiu în casele scărilor, sub rampele scărilor, în poduri si subsoluri.
ART. 6
În construcţiile si în spaţiile administrative pot fi păstrate lichide inflamabile
în cantitate totală de maximum 25 l, în bidoane metalice închise si în locuri
special amenajate, pentru curăţenie, igienizare, deparazitare sau dezinsecţie.
ART. 7
(1) Curăţarea pardoselii cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este
interzisă.
(2) Operaţiunea de curăţare se poate face numai cu materiale special destinate,
la lumina zilei si cu respectarea instrucţiunilor precizate de producător, precum
si a următoarelor reguli si măsuri:
a) interzicerea fumatului si a oricăror lucrări cu foc deschis pe toată perioada
desfăsurării activităţii;
b) scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice si întreruperea
iluminatului electric, precum si a utilizării gazelor naturale ori lichefiate;
c) asigurarea ventilării necesare.
ART. 8
Se interzice folosirea cu defecţiuni si improvizaţii a aparatelor electrocasnice
de tipul radiatoarelor, resourilor, fiarelor de călcat în birouri, oficii si în alte
încăperi aferente construcţiilor si spaţiilor administrative.
ART. 9
Se interzic fumatul si utilizarea focului deschis, precum si utilizarea
mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spaţiile în care se desfăsoară
activităţi administrative, în podurile, subsolurile si în alte locuri cu risc de
incendiu din construcţiile în care acestea sunt amplasate.
ART. 10
(1) În construcţiile si spaţiile administrative activitatea se organizează astfel
încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor si supraîncărcare cu mobilier si
echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de
incendiu.
(2) Deseurile de hârtie din birouri se colectează în cosuri si se evacuează la
terminarea programului.
ART. 11
La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice si mijloacele de
încălzire/ventilaţie/climatizare locală se deconectează, iar iluminatul artificial si
alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare
electrică care nu necesită funcţionare permanentă se întrerup.
SECŢIUNEA a 2-a
Săli multifuncţionale, biblioteci si ateliere de proiectare
ART. 12
În sălile multifuncţionale, în biblioteci si atelierele de proiectare nu se admite
accesul unui număr mai mare de utilizatori decât cel stabilit prin proiectul tehnic
al construcţiei.
ART. 13
Se interzic fumatul în alte locuri decât cele special amenajate si utilizarea
focului deschis în sălile multifuncţionale, în biblioteci si atelierele de proiectare,
precum si iluminarea cu flacără deschisă.
ART. 14
În sălile si în încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu
combustibil a acestora se întrerupe, de regulă, înainte de a se permite accesul
utilizatorilor în interiorul lor.
ART. 15
În locurile pentru fumat special amenajate în sălile multifuncţionale, în
biblioteci si atelierele de proiectare se asigură scrumiere pentru colectarea
resturilor de ţigări si chibrituri, care se amplasează la o distanţă de minimum 1,5
m faţă de draperii si perdele.
ART. 16
Covoarele, mochetele, presurile utilizate în sălile multifuncţionale, în
biblioteci si atelierele de proiectare, pe holuri, coridoare, culoare si scări se
fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de
incendiu.
ART. 17
La amplasarea mobilierului în sălile multifuncţionale, în biblioteci si atelierele
de proiectare se asigură culoare de circulaţie corespunzător dimensionate,
potrivit cerinţelor normativului de proiectare si prezentelor dispoziţii generale.
ART. 18
În sălile multifuncţionale se asigură următoarele măsuri:
a) scaunele si băncile se fixează, de regulă, de pardoseală;
b) când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc
si numărul utilizatorilor nu depăseste 20 de persoane, se admit scaune nefixate
de pardoseală;
c) în sălile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafaţa
care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele si băncile se
fixează obligatoriu de pardoseală;
d) în sălile a căror capacitate nu depăseste 200 de locuri, scaunele si băncile
pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia consolidării lor pe transversale în
pachete de 5 scaune.
ART. 19
În biblioteci se au în vedere următoarele măsuri:
a) mesele pentru maximum 8 locuri se amplasează cu cel puţin o latură lângă
un culoar de evacuare;
b) mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lungă perpendiculară pe
culoarele de evacuare au pe fiecare latură cel mult 8 locuri, dacă există acces la
un singur culoar, si, respectiv, 16 locuri, dacă există acces la două culoare de
evacuare; în capetele acestor mese nu se amplasează scaune pe culoarele de
evacuare;
c) dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de 3, între un culoar de
evacuare si perete, sau de 6, între două culoare de evacuare, se prevăd treceri de
acces la culoarele de evacuare cu lăţimea de minimum 0,45 m;
d) lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileste în raport cu numărul
utilizatorilor, conform numărului de fluxuri determinat prin calcul, fără a fi mai
mică de 0,90 m, respectiv 0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile;
e) la stabilirea lăţimilor libere de trecere se au în vedere si dimensiunile
scaunelor, considerându-se retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei.
ART. 20
Cărţile, registrele, dosarele, manuscrisele, fisele si alte documente similare se
depozitează în rafturi sau stive, în încăperi cu parametri de mediu si nivele de
performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite de surse de aprindere.
ART. 21
Între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spaţii libere pentru accesul
si evacuarea cu usurinţă în caz de necesitate.
ART. 22
Pentru protecţia bunurilor de valoare, bibliotecile trebuie echipate si dotate si
cu sistemele, instalaţiile si mijloacele corespunzătoare de protecţie împotriva
incendiilor, potrivit reglementărilor tehnice.
ART. 23
Atunci când sălile multifuncţionale se încadrează în categoria sălilor
aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă în exploatare
si măsurile specifice acestora.
SECŢIUNEA a 3-a
Spaţii de arhivare si magazii din clădiri civile
ART. 24
În spaţiile de arhivare si în magazii trebuie respectate următoarele reguli:
a) la amplasarea materialelor periculoase se ţine seama de comportarea lor
specifică în caz de incendiu, în privinţa atât a posibilităţilor de reacţie reciprocă,
cât si a compatibilităţii faţă de produsele de stingere;
b) se asigură menţinerea compartimentărilor precizate prin proiectul tehnic al
construcţiei; orice modificări se pot face numai pe baza unor documentaţii
tehnice elaborate potrivit reglementărilor specifice;
c) produsele inflamabile se etichetează si se depozitează în locuri special
amenajate, marcate corespunzător, si în cantităţile precizate prin proiectul tehnic
al construcţiei;
d) produsele textile si alte materiale combustibile se depozitează la distanţe de
cel puţin 1,00 m faţă de sursele de căldură, atunci când acestea există si sunt
stabilite prin proiectul tehnic al construcţiei;
e) hârtia, cărţile si documentele de arhivă se depozitează în stive sau rafturi,
asigurându-se spaţii sau culoare pentru intervenţie în caz de incendiu;
f) la depozitarea hârtiei, cărţilor si a documentelor de arhivă în rafturi sau
stive se asigură distanţe faţă de corpurile de iluminat si alte instalaţii, potrivit
reglementărilor tehnice;
g) deseurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor
si livrărilor se colectează si se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare;
h) amplasarea rafturilor si a mobilierului specific se realizează fără a reduce
gabaritele căilor de acces si evacuare în caz de incendiu;
i) se interzice blocarea sau îngreunarea accesului la mijloacele de primă
intervenţie;
j) se interzice blocarea usilor de pe traseele de evacuare.
ART. 25
Se interzice accesul persoanelor străine neînsoţite în spaţiile de arhivare si în
magazii.
ART. 26
Se interzice depozitarea în spaţiile de arhivare si în magazii a buteliilor de
gaze petroliere lichefiate, a recipientelor cu gaze sub presiune sau a oricăror alte
materiale care pot produce explozii sau incendii.
ART. 27
(1) Vopselurile si lacurile inflamabile se păstrează în încăperi separate, cu
respectarea cerinţelor din fisele tehnice de securitate, ferite de umezeală, razele
solare, acizi si emanaţii de gaze.
(2) La depozitare se respectă instrucţiunile stabilite de producător si
reglementările tehnice.
ART. 28
Corpurile de iluminat incandescente din spaţiile de arhivare si din magazii se
protejează cu globuri de protecţie, iar atunci când prin natura activităţii există
posibilitatea de a fi lovite, se montează si apărători de protecţie.
ART. 29
Este interzisă executarea în spaţiile de arhivare si în magazii a lucrărilor care
utilizează focul deschis. Atunci când nu pot fi evitate, aceste lucrări se execută
numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis conform Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei si
internelor nr. 163/2007.
ART. 30
Spaţiile de siguranţă, precum si cele destinate circulaţiei, intervenţiei si
evacuării în caz de incendiu se menţin permanent libere, conform planului de
depozitare si de evacuare a materialelor periculoase.
ART. 31
Se interzice fumatul în spaţiile de arhivare si în magazii.
ART. 32
La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din spaţiile de
arhivare si din magazii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia
iluminatului de siguranţă si a celui care alimentează sistemele si instalaţiile de
semnalizare si stingere a incendiilor.
ART. 33
În interiorul spaţiilor de arhivare si al magaziilor se păstrează în permanenţă
ordine si curăţenie.
ART. 34
Se interzice folosirea în spaţiile de arhivare si în magazii a resourilor si
radiatoarelor electrice, precum si a lămpilor electrice defecte, cu improvizaţii
sau neasigurate cu globuri de sticlă si grătare de protecţie.
ART. 35
În spaţiile de arhivare si în magazii este interzisă păstrarea unor lichide
inflamabile care nu constituie obiect al activităţii.
ART. 36
Este interzis a se păstra în spaţiile de arhivare si în magazii, chiar si numai
temporar, obiecte străine de inventarul acestora.
ART. 37
Personalul spaţiilor de arhivare si al magaziilor trebuie să supravegheze,
conform instrucţiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezintă
sensibilitate la încălzire sau la reacţii în contact cu alte materiale.
ART. 38
Depozitarea si manipularea materialelor si substanţelor combustibile se fac în
ambalaje adecvate, realizate si inscripţionate corespunzător, în vederea
identificării naturii riscurilor de incendiu si a stabilirii procedeelor si produselor
de stingere ori de neutralizare adecvate.
ART. 39
Dispunerea materialelor si substanţelor periculoase în spaţiile de arhivare si în
magazii se face potrivit planului de depozitare.
ART. 40
Se interzice depăsirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementările
tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare a construcţiei.
ART. 41
Este interzisă depozitarea materialelor combustibile si explozive fără fise
tehnice de securitate.
ART. 42
(1) În spaţiile de arhivare si în magazii trebuie respectate distanţele de
siguranţă dintre elementele de încălzire neizolate si materialele combustibile
depozitate.
(2) Faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în
reglementările tehnice.
(3) Faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor sprinkler si drencer se
asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora, potrivit
reglementării tehnice specifice.
ART. 43
Rafturile se realizează, pe cât posibil, din materiale incombustibile, clasele de
reacţie la foc minimum A2, si se asigură împotriva răsturnării sau căderii
materialelor depozitate.
ART. 44
Este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri si mansarde, cu
excepţia cazurilor în care aceste spaţii au fost prevăzute prin proiectul tehnic al
construcţiei.
ART. 45
Pentru fiecare spaţiu de arhivare si magazie trebuie să fie întocmite planuri de
depozitare si de intervenţie în caz de incendiu, precum si instrucţiuni specifice
de apărare împotriva incendiilor.
SECŢIUNEA a 4-a
Parcaje si garaje din clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare
ART. 46
Parcarea autovehiculelor în parcaje si garaje se face astfel încât să se asigure
evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu.
ART. 47
În spaţiile destinate parcării si garării autovehiculelor se interzic următoarele:
a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, completarea sau scoaterea de
carburant din rezervoare ori transvazarea lichidelor combustibile;
b) încărcarea acumulatoarelor, cu excepţia locurilor special amenajate;
c) fumatul si utilizarea focului deschis sub orice formă;
d) utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea
motoarelor ori în alte scopuri;
e) amenajarea de încăperi si spaţii cu altă destinaţie sau utilizarea în alte
scopuri a spaţiilor destinate parcării subterane;
f) parcarea autovehiculelor în afara spaţiilor special destinate si marcate în
acest scop;
g) executarea operaţiilor si lucrărilor de întreţinere sau de reparare a
autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu
excepţia necesităţii înlocuirii roţilor si a desfăsurării activităţilor conexe admise;
h) accesul în parcajul subteran al autovehiculelor si remorcilor acestora cu
substanţe inflamabile, explozive, radioactive, corozive ori care pot iniţia
incendii, în afara carburanţilor si lubrifianţilor autovehiculelor.
ART. 48
Se interzice depozitarea, chiar si temporară, de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri
si alte materiale combustibile si inflamabile în aceste spaţii.
SECŢIUNEA a 5-a
Spaţii pentru prepararea si servirea mesei din clădiri civile
ART. 49
Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de
siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de
evacuare, iar pentru usile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de
deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum si
menţinerea descuiată a acestora, pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în
sală.
ART. 50
(1) În spaţiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:
a) menţinerea permanentă a curăţeniei si ordinii, ca de exemplu: curăţarea
petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate
cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de ţigări, păstrarea cârpelor de lucru
departe de sursele de aprindere;
b) amenajarea si marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale
combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii,
talas, paie, polistiren, textile si altele asemenea;
c) amenajarea, organizarea si întreţinerea în bune condiţii a căilor de acces si
evacuare si evitarea blocării acestora;
d) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu
microunde si altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor
si se deconectează întotdeauna de la priză, atunci când nu sunt folosite.
(2) În aceste spaţii se interzic:
a) folosirea mijloacelor si dispozitivelor termice de preparare a hranei, cu
defecţiuni, improvizaţii ori fără supravegherea si respectarea instrucţiunilor
specifice de apărare împotriva incendiilor;
b) depozitarea buteliilor de GPL, altele decât cele aflate în uz;
c) pregătirea diverselor preparate în asa fel încât să prezinte pericol de
incendiu;
d) umplerea vaselor cu uleiuri si grăsimi comestibile peste limită sau
manipularea necorespunzătoare a acestora;
e) lăsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grăsime, alcool, care
prezintă pericol de incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;
f) lăsarea nesupravegheată a mijloacelor si a dispozitivelor termice de
preparare a hranei.
ART. 51
Masinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele si celelalte
utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin
un m de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele
combustibile din încăperi.
ART. 52
(1) Sunt obligatorii efectuarea verificării periodice a mijloacelor de preparat si
încălzit hrană si remedierea de îndată a deficienţelor sesizate, în asa fel încât
acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor.
(2) Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.
(3) Verificarea scăpărilor de gaze se face doar cu emulsie de apă si săpun.
ART. 53
(1) Masinile de gătit si grătarele pentru fript se echipează cu hote si tubulaturi
de ventilaţie prevăzute cu site de protecţie sau clapete si, după caz, cu instalaţii
de stingere specifice.
(2) Hotele si tubulaturile de ventilaţie ce deservesc masinile de gătit, grătarele
pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă si se degresează săptămânal si ori
de câte ori este nevoie.
(3) Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.
ART. 54
În imediata apropiere a fiecărei masini de gătit cu gaze naturale/lichefiate se
afisează instrucţiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face
numai cu chei speciale.
ART. 55
(1) Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător se afisează în
dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.
(2) În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de
intervenţie în caz de incendiu.
ART. 56
La terminarea programului de lucru în aceste spaţii se efectuează următoarele
operaţiuni obligatorii:
a) întreruperea alimentării cu energie a masinilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor pentru preparat si încălzit hrană;
b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si
recipiente;
c) evacuarea deseurilor rezultate în urma desfăsurării activităţii si efectuarea
curăţeniei la locul de muncă;
d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea si, după caz, predarea cheilor
la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere.
SECŢIUNEA a 6-a
Căi de acces si intervenţie, ascensoare de pompieri
ART. 57
(1) Intrările în incinte si circulaţiile carosabile din interiorul acestora, prin
care se asigură accesul la clădiri si instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă,
reţele, bazine, râuri, lacuri, rampe, traversările de cale ferată, trebuie întreţinute,
indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole care ar putea
împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.
(2) Căile de acces si intervenţie se marchează în mod corespunzător ori, după
caz, se prevăd cu circulaţii ocolitoare.
ART. 58
Accesul mijloacelor si al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de
incendiu în vederea salvării si acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, a
stingerii incendiilor si limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în
permanenţă la:
a) toate construcţiile administrative;
b) toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum si la
punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale si butoane de semnalizare
manuală a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare,
panouri de incendiu, bazine, rezervoare si castele de apă, rampe ale surselor de
apă naturale;
c) toate dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de
incendiu, cortine de siguranţă, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare
a fumului si gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare, usi si
obloane de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva
incendiilor;
d) toate tablourile de distribuţie si întrerupătoarele instalaţiilor electrice de
iluminat, de forţă si de siguranţă, precum si la sursele de alimentare de rezervă
care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;
e) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu, ca de exemplu
vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă.
ART. 59
Persoanele juridice sau persoanele fizice care deţin ori administrează
construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la art.
58 trebuie să semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare,
SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 si SR ISO 6309, poziţionarea
acestora si să atenţioneze asupra regulilor care trebuie respectate.
ART. 60
Peste sanţurile si săpăturile executate pe căile de circulaţie, în cazul efectuării
unor lucrări, se realizează treceri, podeţe provizorii bine consolidate sau se
asigură căi de acces si circulaţie ocolitoare, semnalizate corespunzător.
ART. 61
(1) Liniile de cale ferată de pe teritoriul incintelor nu trebuie să împiedice
accesul liber si rapid al masinilor si utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar
eventualele intersecţii se menţin libere.
(2) Staţionarea locomotivelor si a vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu
alte drumuri sau căile de acces rutiere este interzisă.
ART. 62
Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu,
vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide
inflamabile, tablouri electrice de distribuţie trebuie lăsat liber pentru ca în caz de
pericol să se poată interveni nestânjenit.
ART. 63
Sunt interzise blocarea căilor de acces si intervenţie cu materiale care să
reducă lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol
de incendiu sau explozie, precum si efectuarea unor modificări la acestea prin
care să se înrăutăţească situaţia iniţială.
ART. 64
Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de intervenţie si
salvare de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, trebuie
marcate corespunzător si menţinute libere.
ART. 65
Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare pentru
a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.
ART. 66
La ascensoarele de pompieri cu care sunt echipate clădirile înalte si foarte
înalte si parcajele subterane pentru autovehicule se respectă prevederile
Directivei 95/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 iunie 1995
de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare, transpusă
în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu modificările si
completările ulterioare.
ART. 67
(1) Salariaţii operatorilor economici si ai instituţiilor care desfăsoară activităţi
în construcţiile ori în spaţiile prevăzute în secţiunile 1 – 5 trebuie instruiţi asupra
modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare si a
celor de intervenţie, atât la angajare, la schimbarea locului de muncă si periodic.
(2) Salariaţii operatorilor economici si ai instituţiilor care desfăsoară activităţi
în construcţiile ori în spaţiile prevăzute în secţiunile 1 – 5 au obligaţia de a
participa la instruiri, exerciţii si aplicaţii tactice de prevenire si stingere a
incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 68
Planurile de evacuare si cele de intervenţie trebuie actualizate si afisate
conform reglementărilor specifice.
SECŢIUNEA a 7-a
Instalaţii utilitare aferente construcţiilor
ART. 69
(1) Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor, cum sunt cele de gaze,
electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare si altele
asemenea, precum si instalaţiile tehnologice se exploatează potrivit
reglementărilor tehnice si măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor,
astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere si/sau de propagare a
incendiilor.
(2) Pentru buna exploatare a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor este
obligatorie respectarea întocmai a proiectului tehnic al construcţiei, a
prevederilor instrucţiunilor de exploatare, întreţinere si reparaţii cuprinse în
proiect si a reglementărilor tehnice specifice de exploatare si de urmărire a
comportării în timp a construcţiilor.
ART. 70
Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor trebuie să corespundă destinaţiei,
tipului si categoriei de importanţă a construcţiei, precum si nivelului de risc de
incendiu, să aibă nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt
amplasate si să respecte prevederile din reglementările specifice de apărare
împotriva incendiilor.
ART. 71
Pe timpul exploatării instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor se interzic:
a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;
b) funcţionarea fără sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform
instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul si menţinerea parametrilor privind
siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare
termică sau electrică ori pentru separare;
d) depăsirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere si
reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;
e) executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii sau a unor modificări de
către personal neautorizat;
f) utilizarea de improvizaţii care să prezinte risc de incendiu si/sau de
explozie;
g) neasigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele si
substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;
h) lăsarea în funcţiune a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor peste
programul stabilit, în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.
ART. 72
Menţinerea în bună stare a instalaţiilor si sistemelor de captare si scurgere la
pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii si
instalaţii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice
specifice.
ART. 73
Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pământ a electricităţii statice,
conform instrucţiunilor specifice si reglementărilor tehnice, este obligatorie.
ART. 74
La exploatarea instalaţiilor electrice se interzic:
a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie si a întrerupătoarelor automate
cu altele necalibrate;
b) racordarea unor consumatori care depăsesc puterea nominală a circuitelor;
c) supraîncărcarea instalaţiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor,
întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor si transformatoarelor;
d) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării
parţiale a unei instalaţii;
e) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice,
fără stecher, direct în prize;
f) utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecţie diferenţială si
de limitare a puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale
combustibile ori în incinta depozitelor si a magaziilor cu materiale combustibile;
g) utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, resourilor,
fiarelor de călcat, aerotermelor etc. improvizaţi si fără asigurarea măsurilor de
izolare faţă de materialele si elementele combustibile din spaţiul sau din
încăperea respectivă;
h) utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane
improvizate si/sau uzate;
i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor
improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
j) asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe,
hârtii, folii de mase plastice sau altele similare;
k) folosirea în stare defectă, uzată si/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice
si/sau a receptorilor electrici;
l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare,
dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie;
m) introducerea în interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau al
tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
n) depozitarea de obiecte si/sau de materiale combustibile în posturile de
transformare si/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie electrică;
o) depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor
de transformare si/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie, precum si
blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale;
p) efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii si reparaţii de către personal
necalificat si neautorizat.
ART. 75
La exploatarea instalaţiilor de gaze se respectă următoarele reguli principale:
a) verificarea si menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei si a
elementelor componente, pentru înlăturarea oricărei posibilităţi de scurgere a
gazelor;
b) în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se
aeriseste încăperea respectivă si se depistează si se înlătură de către personal
autorizat defectele care au provocat scăpările de gaze;
c) aprinderea si stingerea focului se execută numai de către personal instruit în
acest scop, lângă fiecare sobă afisându-se câte o etichetă pe care se menţionează,
pe lângă ora de aprindere si stingere, următorul text: „Pentru aprinderea si
stingerea focului răspunde (numele si prenumele persoanei)”;
d) înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis, iar
când arzătorul este în funcţiune, usa cenusarului se deschide;
e) atât la aprinderea, cât si la stingerea focului, gazele se menţin închise si se
deschid mai întâi de la robinetul principal, de siguranţă, apoi de la robinetul de
manevră al arzătorului ori aparatului;
f) se interzice folosirea gazelor în sobele sau în aparatele defecte si a căror
etanseitate nu este asigurată;
g) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu emulsie de apă si săpun.
ART. 76
(1) La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală se respectă prevederile
reglementării tehnice specifice si următoarele reguli principale:
a) exploatarea centralelor termice, precum si a instalaţiilor de cazane aferente
se efectuează numai de către personal instruit în domeniu sau, după caz,
autorizat potrivit legii;
b) se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care
nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia;
c) aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte,
indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţă etc. se menţin în
perfectă stare de funcţionare;
d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în faţa focarelor, sub
injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor
scurgeri provenite din instalaţii, iar scurgerile accidentale de combustibil se
colectează si se înlătură imediat ce se constată;
e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevăd cu conducte de preaplin,
conducte de aerisire, indicatoare de nivel si se întreţin corespunzător, iar la
acestea nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă;
f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din
rezervoare, prin încălzire;
g) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul si se
îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil;
h) focarele si canalele de fum se ventilează timp de 10 minute folosindu-se
instalaţia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;
i) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie
electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80
cm, nefiind admise improvizaţiile;
j) se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau
de la flacăra altui arzător;
k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune
numai după verificarea arzătoarelor si numai dacă acestea corespund presiunii
din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme;
l) controlul etanseităţii conductelor, instalaţiilor si echipamentelor cu gaz se
face cu emulsie de apă si săpun sau prin altă metodă indicată de specificaţiile
tehnice; se interzice controlul etanseităţii la gaze cu flacără;
m) la instalaţiile cu combustibil gazos neautomatizate, aprinderea arzătoarelor
cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face respectând
principiul gaz pe flacără;
n) pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei si a lucrărilor
de reparaţii, potrivit termenelor prevăzute de reglementările specifice;
o) la canale si la cosul de fum se asigură desfundarea si curăţarea periodică,
conform instrucţiunilor de exploatare, etanseitatea, funcţionarea accesoriilor
pentru reglare si siguranţă, clapete de explozie, sibăre, integritatea izolaţiei
termice;
p) la instalaţiile de alimentare, depozitare, ardere cu combustibil lichid, gazos
se asigură funcţionarea pompelor de alimentare cu combustibil, arzătoarelor,
corespunzător cărţii tehnice si parametrilor proiectaţi, oprirea automată a
arzătoarelor cazanelor în cazul întreruperii alimentării cu gaze, aer sau energie
electrică si în cazul atingerii temperaturii ori presiunii maxim admise a agentului
termic, evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare
la depăsirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, la agregatele
mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, decuplarea pompei la trecerea pe
gaze si etanseitatea conductelor, pompelor, armăturilor rezervoarelor si
îndeosebi a racordurilor la arzătoare;
q) la instalaţiile de ardere a cărbunelui se asigură funcţionarea automată a
sistemelor de alimentare cu cărbune si de evacuare a zgurii si cenusii, reducerea
intensităţii arderii în cazul întreruperii alimentării cu aer sau energie electrică si
oprirea automată a alimentării în cazul atingerii temperaturii ori presiunii-limită
a agentului termic. Evacuarea zgurii si cenusii se face în locuri amenajate,
utilizând mijloace realizate din materiale incombustibile. Cenusa si zgura se
stropesc cu apă;
r) instalaţiile de încălzire cu aer cald, conductele, aerotermele si bateriile de
încălzire se curăţă periodic de depunerile de praf combustibil si nu se
depozitează lichide inflamabile, materiale combustibile si recipienţi cu gaze sub
presiune în jurul bateriilor de încălzire sau al aerotermelor;
s) este interzisă depunerea pe radiatoare si pe conductele termice a vaselor cu
lichide inflamabile, a articolelor de îmbrăcăminte si a altor materiale
combustibile;
t) oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată
cresterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi
readus la nivelul normal, defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor
de siguranţă, spargerea unor ţevi în interiorul cazanului, aprinderea depunerilor
de funingine si cocs în canalele de fum etc.
(2) La punctele de descărcare a carburanţilor lichizi se aplică următoarele
măsuri:
a) autocisterna se leagă mai întâi la borna de împământare, în vederea
descărcării electricităţii statice;
b) operaţiile de racordare si deracordare, precum si descărcarea carburanţilor
se realizează numai cu motorul oprit;
c) soferul supraveghează permanent descărcarea si începe operaţia numai
după ce se asigură că starea mijlocului de transport este corespunzătoare din
punctul de vedere al siguranţei la foc;
d) pe timpul descărcării autocisternei, în zona gurii de descărcare este
interzisă circulaţia altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum si
focul deschis sau fumatul;
e) la terminarea operaţiei de descărcare a combustibilului, racordul conductei
de umplere a rezervorului se închide etans, cu dispozitivul special prevăzut în
acest scop.
(3) La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură si a masinilor si
aparatelor de încălzit si de gătit se au în vedere următoarele măsuri:
a) materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor si
cenusarelor se asază la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu
combustibile pot fi la 1,00 m;
b) în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea
materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;
c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de
1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură si de 0,50 m la sobele cu
acumulare de căldură;
d) masinile si aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum si
rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror
protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate si
acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanţe mai mici decât
cele prevăzute mai sus doar dacă acest lucru este precizat în instrucţiunile de
folosire;
e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor,
lumânărilor etc. deasupra sobelor;
f) în faţa usiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează
cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
g) înainte de utilizare, sobele si cosurile de fum trebuie verificate amănunţit,
reparate, curăţate si date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
h) nu se admite utilizarea sobelor fără usiţe la focare si cenusare, defecte sau
izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
i) în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, usiţele
focarului si cenusarului trebuie menţinute închise si nezăvorâte;
j) este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină,
petrol sau alte lichide combustibile;
k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori
în imediata apropiere a lor;
l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a
cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul
echipamentului de încălzire;
m) se desemnează persoane care să răspundă de aprinderea si stingerea
focului corespunzător fiecărui spaţiu ori construcţie la care încălzirea se
realizează astfel;
n) cenusa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit si amenajat în
acest scop, fără pericol de incendiu si numai după ce se sting complet resturile
de jar;
o) se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.
(4) La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură se au în vedere,
suplimentar, si următoarele măsuri:
a) distanţa dintre sobe sau burlane si materialele combustibile învecinate
trebuie să fie de cel puţin 1,00 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;
b) la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala de sub
acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină având grosimea
de 6 cm cu mortar de argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de
argilă ori cu alt material incombustibil din clasa A1_FL de reacţie la foc cu
aceeasi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;
c) postamentul termoizolator trebuie să depăsească perimetrul sobei cu 0,25
m, iar în faţa focarului cu 0,50 m;
d) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru
a se izola faţă de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament
format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă sau alcătuit din
alte materiale incombustibile termoizolatoare, minim clasa A1_FL de reacţie la
foc.
(5) La exploatarea centralelor termice mici cu putere maximă de cel mult 0,3
MW se respectă prevederile reglementării tehnice specifice si se interzice:
a) inexistenţa documentaţiei tehnice aprobate;
b) neasigurarea sau obturarea orificiilor dimensionate potrivit reglementărilor
specifice pentru admisia aerului de combustie, cu excepţia centralei termice
prevăzute cu cazane cu introducerea aerului si evacuarea forţată a gazelor de
ardere, agrementate tehnic în acest sens;
c) neasigurarea sau obturarea suprafeţelor vitrate, dimensionate conform
reglementărilor tehnice specifice ;
d) dezafectarea senzorului pentru evacuarea gazelor de ardere pentru
funcţionarea în siguranţă a microcentralei termice;
e) neasigurarea cerinţelor de amplasare si de montare;
f) amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL)
în subsolul clădirilor;
g) alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze
petroliere lichefiate;
h) neasigurarea cerinţelor de evacuare a gazelor de ardere;
i) neasigurarea, funcţionarea necorespunzătoare sau dezafectarea
dispozitivelor de protecţie minime care să realizeze blocarea alimentării la
nerealizarea aprinderii, stingerea flăcării, existenţa flăcării înaintea admisiei
combustibilului, presiuni ale gazului sub limita admisă, întreruperea alimentării
cu energie electrică;
j) neasigurarea, funcţionarea necorespunzătoare sau dezafectarea
dispozitivelor de blocare a admisiei combustibilului, la întreruperea alimentării
cu energie electrică si la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii
sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.
(6) În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:
a) folosirea buteliilor defecte sau improvizate si neomologate;
b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;
c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea
acesteia;
d) racordarea buteliei la mijloacele de încălzire direct, fără reductor de
presiune;
e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat
necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00 m.
ART. 77
La exploatarea instalaţiilor de ventilare se respectă următoarele reguli
principale:
a) sistemele de ventilare natural organizată si sistemele de ventilare mecanică
a încăperilor în care se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se
întreţin si se utilizează astfel încât, în exploatarea normală, să se evite
posibilitatea acumulării acestor substanţe în cantităţi ce pot prezenta pericol de
incendiu sau explozie;
b) la prizele de ventilare se menţin plasele de sârmă sau grătarele de protecţie
în bună stare, astfel încât să se împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine
în canalele de ventilare;
c) amplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu greutatea
specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale
acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a
gazelor sau a pulberilor combustibile;
d) ventilatoarele montate în încăperile/zonele cu degajări de substanţe
combustibile precum gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul amestecuri
explozive sau care vehiculează astfel de substanţe se menţin în stare de
funcţionare si se prevăd cu protecţii corespunzătoare mediului;
e) se interzice evacuarea substanţelor combustibile si a celor inflamabile prin
aceeasi instalaţie de ventilare, precum si a substanţelor care în amestec pot
provoca aprindere sau explozie;
f) menţinerea unei exhaustări continue si a unei viteze constante de circulaţie
a aerului în canale, pentru înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor
explozive;
g) interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalaţiile
amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau
inflamabile;
h) întreţinerea, verificarea si curăţarea periodică a canalelor, tubulaturii si a
ventilatoarelor de depunerile combustibile;
i) limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului
de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor antifoc prevăzute;
j) în încăperile în care sunt prevăzute instalaţii de ventilare numai pentru
degajări accidentale de gaze, vapori combustibili ori inflamabili, instalaţia de
ventilare se pune si se menţine în funcţiune din momentul producerii degajării
respective si până în momentul în care au fost înlăturate cauzele care le produc,
asigurându-se evacuarea completă a gazelor sau a vaporilor din aceste încăperi;
k) dacă degajările au loc numai în cursul unor anumite operaţii sau faze ale
procesului de producţie, instalaţia de ventilare se pune în funcţiune cu 10 minute
înainte de începerea operaţiei sau procesului respectiv si va fi oprită după
degajarea completă a încăperii, după 10 minute de la terminarea operaţiei sau a
procesului respectiv.
ART. 78
La instalaţiile de ventilare care prezintă pericol de incendiu sau explozie se
respectă si următoarele măsuri specifice: a) tubulatura de aspiraţie trebuie să
asigure posibilitatea curăţării ei fără dificultate; b) conductele de ventilare să fie
bine întreţinute, pentru a se preveni scăpările de particule si de vapori
inflamabili; c) grătarele care se află deasupra canalelor de aspiraţie ce sunt
dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.
ART. 79
La exploatarea instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului se respectă
următoarele reguli principale:
a) instalaţiile de protecţie împotriva trăsnetului se menţin si se exploatează în
bună stare de funcţionare, cu menţinerea integrităţii tuturor elementelor
componente si a continuităţii între acestea;
b) verificarea si întreţinerea se efectuează numai de personal specializat si
conform cerinţelor reglementărilor tehnice în vigoare;
c) instalaţiile de protecţie contra trăsnetului se verifică periodic, conform unui
grafic stabilit, urmărindu-se integritatea fizică, continuitatea si buna funcţionare
a tuturor elementelor componente.
SECŢIUNEA a 8-a
Construcţii, spaţii si încăperi aferente sistemelor si instalaţiilor de protecţie
împotriva incendiilor
ART. 80
În încăperile grupurilor electrogene si ale pompelor acţionate cu motoare
termice, care constituie surse de rezervă pentru alimentarea cu energie a
instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, se asigură si următoarele reguli si
măsuri specifice:
a) asigurarea alimentării cu aer proaspăt si a evacuării gazelor de ardere
(esapare), astfel poziţionate si realizate încât să nu conducă la recircularea
gazelor evacuate;
b) menţinerea parametrilor funcţionali pentru acumulatoarele de acţionare,
conform instrucţiunilor producătorilor;
c) legarea corectă la priza de pământ a instalaţiei de alimentare cu combustibil
lichid;
d) menţinerea în bună stare a rezervoarelor de alimentare cu combustibil
lichid, a conductelor de alimentare si distribuţie, a conductelor de preaplin, a
indicatoarelor de nivel care nu trebuie să fie din sticlă si a conductelor de
aerisire direct în exterior, având opritoare de flăcări corespunzătoare;
e) asigurarea rezervei de combustibil pentru funcţionarea agregatelor potrivit
reglementărilor specifice;
f) menţinerea temperaturii minime în circuitul de răcire al agregatelor, când
instrucţiunile acestora o impun.
ART. 81
(1) Pornirea pompelor de incendiu se realizează, conform prevederilor
proiectului si/sau ale instrucţiunilor de funcţionare a instalaţiei, în unul din
următoarele moduri:
a) manual, din staţia de pompare, si de la distanţă, prin acţionarea butoanelor
de pornire amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu – în
cazul pompelor de incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din
hidrofor, prin comandă din staţia de pompare, serviciul pentru situaţii de
urgenţă, atunci când există, si din diferite puncte ale construcţiilor din incintă –
în cazul pompelor de incendiu care alimentează cu apă reţele separate;
b) automat, în mod obisnuit, la scăderea presiunii din reţea.
(2) Pompele de incendiu cu pornire automată ce servesc numai reţelele
hidranţilor de incendiu exteriori se prevăd si cu butoane marcate corespunzător
care să permită acţionarea lor cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului
de alarmă; în acelasi interval de timp trebuie să fie manevrate vanele ce permit
utilizarea rezervei de apă pentru incendiu si pornirea pompelor fixe de rezervă.
(3) Intrarea pompelor în funcţiune succesivă se asigură temporizat, în cazul
staţiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile si
declansarea aparaturii de protecţie, conform instrucţiunilor de funcţionare.
(4) Oprirea pompelor de incendiu se realizează în toate cazurile numai
manual, din staţia de pompare, iar automat, numai în cazul lipsei de apă.
(5) Pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul rezervei de apă
pentru incendiu să fie mai sus decât partea superioară a corpului pompei; fac
excepţie pompele prevăzute cu sisteme de autoamorsare avizate de organele
abilitate, care se montează conform indicaţiilor producătorului.
(6) Pentru acoperirea eventualelor pierderi în reţea si menţinerea presiunii în
instalaţie se asigură buna funcţionare si întreţinere în exploatare a pompelorpilot
pentru debite mici, cu care sunt echipate staţiile de pompare a apei de
incendiu; în cazul pornirilor dese, anormale, se analizează cauzele si se iau
măsuri pentru reducerea pierderilor din reţea.
(7) Dispozitivele de autoînchidere a usilor rezistente la foc care asigură
comunicarea staţiei de pompare cu restul clădirii civile se menţin în poziţie
„normal închisă” si în stare de funcţionare.
(8) Se efectuează inspecţii si revizii preventive de către personalul de serviciu
specializat, asigurându-se:
a) verificarea etanseităţii îmbinărilor la presetupe, flanse si alte dispozitive;
b) controlul temperaturii lagărelor pompelor si electromotoarelor;
c) detectarea unor eventuale zgomote sau vibraţii anormale;
d) ungerea lagărelor si a pieselor în miscare;
e) verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură si control pentru a controla
funcţionarea corectă a instalaţiilor, la parametrii prevăzuţi;
f) efectuarea încercărilor periodice de funcţionare a pompelor de incendiu etc.
ART. 82
Electrovanele instalaţiilor de sprinklere deschise/drencere sau ale reţelelor
hidranţilor de incendiu care delimitează reţeaua de apă de cea de aer se menţin
în bună stare de exploatare, asigurându-se:
a) temperatura mediului în spaţiul în care sunt montate, superioară
temperaturii de 4 °C, pentru a se evita îngheţul;
b) funcţionarea iluminatului de siguranţă;
c) accesul usor în caz de incendiu;
d) funcţionarea electrovanei, precum si a robinetului de incendiu pentru
acţionare manuală;
e) eliminarea apei din conductele de aer înainte de venirea sezonului rece,
precum si periodic în timpul acestui sezon;
f) existenţa si buna funcţionare a manometrului montat în avalul vanei pentru
confirmarea deschiderii electrovanei si/sau a robinetului de incendiu montat în
paralel.
ART. 83
(1) Pentru corecta întreţinere si siguranţă în operare, la staţiile de pompare,
camerele rezervoarelor de acumulare a apei, electrovanele si robinetele de
incendiu se asigură în exploatare si următoarele măsuri:
a) condiţii de identificare usoară a elementelor componente, de exemplu:
agregate, robinete, ventile de reţinere, supape de alarmă (semnalizare),
manometre, prin marcare cu simboluri, etichete si, după caz, colorare, conform
prevederilor SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 si corespunzător
notaţiilor din schemele si instrucţiunile de funcţionare a instalaţiei respective;
b) menţinerea robinetelor sigilate în poziţia normală de lucru „Normal
deschis” sau „Normal închis” – stabilită în scheme si instrucţiuni;
c) marcarea prin culoare rosie pe cadranul manometrelor montate pe conducta
de refulare a fiecărei pompe de incendiu si al celor generale montate pe
distribuitoare, hidrofoare, ramificaţii, pentru controlul parametrilor funcţionali, a
presiunii minime necesare funcţionării normale, precum si – în cazuri speciale –
a presiunii maxime admise;
d) indicarea prin scheme si etichete a parametrilor funcţionali ai agregatelor
de pompare, electrovanelor, aparatelor de control si semnalizare;
e) recomandarea ca la staţiile de pompare fără personal de supraveghere
permanent, 24 de ore din 24, să se asigure transmiterea semnalelor funcţionale,
optice si acustice, si la serviciul pentru situaţii de urgenţă sau punctul de
comandă si supraveghere permanentă, atunci când acesta există;
f) asigurarea în permanenţă a rezervei intangibile de apă, fiind interzis
consumul în alte scopuri din această rezervă; după incendiu se asigură refacerea
rezervei conform reglementărilor în vigoare;
g) starea tehnică a celei de-a doua surse de alimentare cu energie a staţiei de
pompare, astfel încât, la nevoie, să poată intra în funcţiune în mod eficient;
h) starea tehnică a pompelor pentru stingerea incendiilor, inclusiv a
agregatelor de acţionare, electromotoare, motoare cu ardere internă etc., astfel
încât să fie întotdeauna în perfectă stare de funcţionare, la parametri din
proiectul si/sau instrucţiunile de funcţionare, a instalaţiei;
i) asigurarea în încăpere a temperaturii necesare evitării îngheţării
instalaţiilor;
j) afisarea la loc vizibil a schemei staţiei de pompare si a instrucţiunile de
exploatare.
(2) La exploatarea pompelor, surselor de alimentare cu energie electrică,
rezervoarelor aferente instalaţiilor de sprinklere se respectă prevederile privind
întreţinerea, verificarea periodică, săptămânală, trimestrială sau anuală si
marcarea sprinklerelor, conform SR EN 12845, asigurându-se:
a) verificarea trimestrială a fiecărei surse de alimentare cu apă cu supapa de
control si semnalizare aferentă sistemului; pompele, dacă sunt furnizate, trebuie
pornite automat, iar presiunea de alimentare a debitului corespunzător nu trebuie
să fie mai mică decât nivelul corespunzător valorii în conformitate cu SR EN
12845;
b) verificarea lunară a sursei secundare de alimentare cu energie electrică de
la generatoarele diesel pentru o funcţionare satisfăcătoare;
c) verificarea anuală a pompelor de alimentare cu apă a instalaţiei la
încărcarea maximă, prin intermediul conductei de încercare conectate la
refularea pompei situate în aval de clapeta de reţinere de la refularea pompei,
astfel încât să asigure valorile presiune si debit înscrise pe plăcuţa indicatoare;
d) verificarea anuală a robinetelor cu flotor din rezervoarele cu apă, în scopul
de a asigura funcţionarea lor corectă;
e) inspectarea cel puţin anual si curăţarea, atunci când este necesar, a filtrelor
de aspiraţie a pompelor si bazinului de decantare si a filtrelor sale;
f) examinarea externă la cel puţin trei ani a rezervoarelor, pentru a verifica
coroziunea; acestea trebuie golite, curăţate si examinate pentru coroziunea
internă. Dacă este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite si/sau restaurate
în ceea ce priveste protecţia împotriva coroziunii;
g) verificarea si înregistrarea săptămânală a indicaţiilor manometrelor de
presiune de apă si aer, pe instalaţii, pe tronsonul principal si pe hidrofoare,
urmărind presiunea în reţeaua de conducte din instalaţiile apă-aer, mixte sau cu
preacţionare, care nu trebuie să scadă cu mai mult de 1,0 bar pe săptămână, a
nivelului de apă din rezervoare si a poziţiei corecte a tuturor robinetelor;
h) verificarea săptămânală a funcţionării dispozitivelor de alarmă cu motor
hidraulic, astfel încât acestea să sune cel puţin 30 de secunde;
i) verificarea săptămânală a pompelor automate privind nivelurile
combustibilului si lubrifianţilor în motoarele diesel, reducerea presiunii apei la
dispozitivul de pornire, simulând condiţia pornirii automate, înregistrarea
presiunii de început în momentul pornirii pompei, presiunea uleiului în
motoarele diesel si debitul apei la răcire prin circuitele de răcire deschise;
j) verificarea săptămânală a modului de repornire a motoarelor diesel,
conform SR EN 12845;
k) verificarea la cel puţin 3 ani a robinetelor de oprire a surselor de
alimentare, a robinetelor de alarmă si unisens si înlocuirea sau repararea celor
defecte, dacă este necesar;
l) golirea la cel puţin 10 ani a rezervoarelor de stocare pentru curăţare si
examinare internă si la construcţie si, dacă este necesar, efectuarea reparaţiilor
necesare;
m) verificarea existenţei afisării planului de ansamblu al instalaţiei, a
marcajelor întrerupătorului alimentării cu energie electrică destinat pompelor de
sprinklere, a supapei/supapelor de control si semnalizare;
n) verificarea asigurării rezervei de combustibil pentru funcţionarea grupurilor
de pompare acţionate de motoare diesel, pe timpul normat de funcţionare, în
funcţie de riscul de incendiu, potrivit cerinţelor SR EN 12845.
(3) La instalaţiile de pompare comune pentru consum menajer si incendiu sau
la cele independente de incendiu se vor respecta cerinţele instrucţiunilor de
funcţionare si verificare periodică a instalaţiilor prevăzute pentru stingerea
incendiilor care trebuie să cuprindă modul de utilizare si întreţinere a
instalaţiilor în situaţie normală si în caz de incendiu.
(4) Instalaţiile electrice care alimentează receptoare cu rol de securitate la
incendiu trebuie exploatate astfel încât să asigure alimentarea corespunzătoare
cu energie electrică a tablourilor pompelor de incendiu a electrovanelor de
incendiu, a instalaţiilor de desfumare, a ascensoarelor de pompieri si a altor
dispozitive de prevenire si stingere a incendiilor, în limitele parametrilor
proiectaţi si cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate si
a instrucţiunilor producătorilor. În exploatare trebuie să se asigure:
a) funcţionarea tabloului general din care se face racordul, astfel încât aceasta
să nu fie periclitată de un incendiu declansat în clădirea respectivă;
b) verificarea periodică si asigurarea protecţiei la foc a traseelor pe căile de
alimentare cu energie electrică a tablourilor de distribuţie;
c) menţinerea legării coloanelor de alimentare a receptoarelor înaintea
întrerupătorului general sau a siguranţelor generale;
d) existenţa dispozitivului de blocare sigilat, astfel încât să se evite erorile
umane si să nu permită întreruperea alimentării decât în caz de necesitate.
(5) La rezervoarele de înmagazinare a rezervei de apă de incendiu se asigură:
a) sigilarea vanelor în poziţie normală de lucru;
b) buna funcţionare a vanelor de incendiu;
c) manevrarea vanelor numai de către personalul special destinat pentru
aceasta si cu respectarea instrucţiunilor specifice;
d) controlul calităţii apei; la rezervoarele ce conţin numai apă pentru stingerea
incendiilor se vor lua măsuri de primenire a acesteia în cazul apariţiei de
microfloră, microfaună sau mirosuri neplăcute;
e) controlul anual al etanseităţii si curăţarea cuvei rezervoarelor;
f) protecţia împotriva accesului persoanelor străine de exploatare;
g) măsurile de funcţionare corespunzătoare pe timp de iarnă, stabilite în
instrucţiunile specifice;
h) funcţionarea instalaţiei de semnalizare, optică si acustică, a nivelului
rezervei de incendiu, astfel încât în caz de necesitate să permită luarea măsurilor
de utilizare a instalaţiilor hidro în regim de avarii stabilite prin instrucţiunile de
exploatare, restrângerea sau suprimarea unor consumuri, înlăturarea operativă a
avariei, întărirea regimului de control si supraveghere p.s.i. etc. Se verifică atât
indicatoarele locale de nivel ale rezervoarelor si castelelor de apă, care trebuie să
fie vizibile de la nivelul solului, cât si sistemele prevăzute pentru transmiterea
nivelurilor caracteristice de apă de incendiu în staţiile de pompare si la serviciul
pentru situaţii de urgenţă sau la punctul central de supraveghere a unităţii care
are asigurat personal de serviciu permanent;
i) accesul autovehiculelor de intervenţie la punctul de alimentare cu apă direct
din rezervor. Racordurile fixe ale conductei de aspiraţie vor avea garnituri de
absorbţie si racord înfundat, prevăzut cu lanţ si asamblat la racordul fix, pentru a
se evita pătrunderea corpurilor străine în conducta de aspiraţie si înfundarea
acesteia. Punctele de staţionare si alimentare a pompelor mobile de incendiu
direct din rezervoare vor fi marcate cu indicatoare, conform SR ISO 3864-1, SR
ISO 3864-2, SR ISO 3864-3, si menţinute libere.
(6) Spaţiile si locurile în care sunt amplasate mijloacele tehnice de apărare
împotriva incendiilor (staţii de pompare a apei de incendiu, grupuri electrogene,
încăperi pentru echipamente de control si semnalizare, spaţii ale serviciilor
pentru situaţii de urgenţă, dispecerate etc.) vor avea asigurată funcţionarea
iluminatului de siguranţă pentru intervenţie si de continuare a lucrului pe timpul
teoretic de funcţionare a acestora, conform reglementărilor tehnice si a
instrucţiunilor specifice.
CAPITOLUL III
Echiparea si dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor
ART. 84
(1) Echiparea si dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva
incendiilor si alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea
categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si
amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice si
documentaţiilor tehnice de proiectare.
(2) Echiparea cu instalaţii de detectare si semnalizare a incendiilor a clădirilor
administrative din categoria monumentelor istorice se realizează conform
prevederilor prezentei dispoziţii, având în vedere următoarele criterii:
a) asigurarea echipării cu instalaţii de detectare si semnalizare a incendiului a
monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial sau care sunt încadrate în
categoria monumentelor istorice din grupa A – monumente istorice de valoare
naţională si universală;
b) prevederile lit. a) au caracter de recomandare si pot fi aplicate si pentru
monumentele istorice din grupa B – monumente istorice reprezentative pentru
patrimoniul cultural local;
c) asigurarea echipării cu sisteme fixe de protecţie împotriva incendiilor în
zonele speciale ale clădirii, cum ar fi încăperile cu valori patrimoniale deosebite
conţinute construcţiei sau adăpostite ori în zonele în care se află colecţii unice de
obiecte istorice si la clădirile unicat din lemn, inclusiv protejarea exterioară a
acestora.
ART. 85
În construcţiile si spaţiile administrative se utilizează numai mijloace tehnice
de apărare împotriva incendiilor certificate sau agrementate, potrivit legii.
ART. 86
Dotarea cu stingătoare de incendiu se asigură astfel: un stingător la o
suprafaţă de 200 mp, dar minimum două pe nivel.
ART. 87
(1) Pentru stingătoarele portative, documentele de referinţă sunt Directiva
97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de
apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub
presiune, SR EN 3 cu părţile sale, precum si reglementările tehnice echivalente
ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte
la acordul privind Spaţiul Economic European.
(2) Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum
6 kg;
b) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă
capacitatea/încărcătura de minimum 6 litri.
(3) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/l,
documentele de referinţă sunt SR EN 1866-1 si reglementările tehnice
echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor
EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate
si/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în
Turcia ori sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spaţiul
Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în
aceste ţări.
ART. 88
(1) Stingătoarele de incendiu portative se întreţin în stare de funcţionare.
(2) Stingătoarele de incendiu portative se amplasează vizibil, în locurile
prevăzute prin reglementările tehnice, astfel încât să se asigure accesul usor
atunci când se impune folosirea acestora în scopul pentru care sunt destinate.
(3) Amplasarea se poate face pe pardoseala încăperii sau pe pereţi, în
suporturi speciale, în funcţie de instrucţiunile producătorului.
ART. 89
Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanţelor si înălţimii de
montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate: a) maximum 15 m,
respectiv 20 m faţă de cele mai importante focare de incendiu din clasele A si B;
b) maximum 1,4 m înălţime faţă de pardoseală.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
ART. 90
(1) Proprietarul construcţiilor si instalaţiilor aferente sau, după caz, persoana
desemnată de acesta să le administreze, denumită în continuare administrator,
conducătorul instituţiei/operatorului economic ori persoana care le utilizează în
baza unui contract, a unei convenţii sau a unui act juridic similar încheiat în
acest sens, denumită în continuare locatar, este obligată să asigure organizarea si
desfăsurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul propriu de
activitate, potrivit legii si prevederilor prezentei dispoziţii.
(2) În construcţii si instalaţii aferente este obligatorie organizarea, în
condiţiile legii, a activităţii de control intern al respectării normelor, dispoziţiilor
si măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
(3) Controlul intern privind respectarea normelor, dispoziţiilor si măsurilor de
apărare împotriva incendiilor se execută, după caz, potrivit legii, de
proprietar/administrator/locator, conducătorul instituţiei/operatorului economic,
de structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul
operatorului economic/instituţiei, de conducătorii locurilor de muncă, de cadrele
tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, de personalul din serviciul pentru situaţii de urgenţă din structurile
locatorului ori locatarului, de persoane fizice sau juridice autorizate pentru
desfăsurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, pe bază de contract.
ART. 91
Rezultatele controlului desfăsurat de către inspectorii de prevenire din
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucuresti si de
către personalul cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva
incendiilor, se menţionează în procesele-verbale de control, se consemnează în
registrul de control si se analizează de persoanele enumerate la art. 90 si de
personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
ART. 92
(1) În baza concluziilor rezultate din controalele autorităţii de stat sau din
controalele proprii, proprietarul/conducătorul instituţiei/operatorului
economic/administratorul/locatarul este obligat să ia măsuri imediate de
remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
(2) Constatările, măsurile si deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la
cunostinţă, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.
–––––

Prezentul Ordin 166/2010,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ,la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.