Ordin 210/2007


ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007
pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul
riscurilor de incendiu, modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor
şi reformei administrative nr. 663 din 27 noiembrie 2008
EMITENT:MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 08 decembrie 2008
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor,
în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin.
ART. I
Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu,
aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.360 din 28 mai 2007, se
modifică şi se completează după cum urmează:
ART. II
Anexele nr.1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Bucureşti, 27 noiembrie 2008
Nr. 663
I.G.S.U.
ANEXA
METODOLOGIE
privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta metodologie stabileşte etapele de parcurs şi principalele elemente, factori,
parametri, criterii, instrumente, tehnici şi procedee care sunt avute în vedere în
activitatea de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, precum şi
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul care execută astfel de
activităţi.
ART. 2
(1) Metodologia se aplică la:
a) elaborarea şi/sau adoptarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale a metodelor şi procedurilor pentru identificarea,
evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competenţă ale
organelor respective;
b) asigurarea, de către administratorii operatorilor economici şi conducătorii de
instituţii, a identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din unităţile proprii, în
corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor;
c) stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul intervenţiilor
efectuate la construcţiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele
prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerinţa esenţială „securitate la
incendiu”;
d) validarea scenariilor de securitate la incendiu;
e) expertizarea construcţiilor existente.
(2) Metodologia nu se aplică la instalaţiile de producere şi transport al energiei
electrice, exploatările miniere de suprafaţă sau subterane, instalaţiile şi platformele de
foraj, extracţie, prelucrare şi transport de produse petroliere şi gaze naturale,
construcţiile din domeniul nuclear, mijloacele de transport rutier, naval, feroviar şi
aerian, pentru acestea urmând a fi elaborate metodologii specifice de către autorităţile
competente pentru fiecare domeniu.
ART. 3
În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
înţelesuri:
a) agent – factorul activ rezultat în caz de incendiu, care provoacă diferite
fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu acţiuni şi efecte asupra
construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor;
b) ardere, combustie – reacţia exotermă a unei substanţe cu un comburant care
emite efluenţi însoţiţi de flăcări şi/sau incandescenţă;
c) arson – termen de origine engleză, intraductibil, ce desemnează un incendiu
provocat printr-o acţiune intenţionată;
d) bancă de date privind incendiile – situaţia statistică a cauzelor şi pagubelor
provocate de incendii produse într-un anumit domeniu de activitate, întocmită de
I.G.S.U.
organul/compartimentul de specialitate al administraţiei publice centrale care
coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie
profesională care deţine competenţa profesională prevăzută de reglementările
specifice;
e) reacţie la foc – comportarea unui material care, prin propria sa descompunere,
alimentează un foc la care este expus, în condiţii specificate;
f) clase de reacţie la foc – expresiile cantitative formulate în termeni de
performanţă pentru modul de comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţii
de utilizare finală, structurate într-o serie de niveluri de performanţă;
g) comportare la foc – schimbarea sau menţinerea proprietăţilor fizice şi/sau
chimice ale unui produs expus la foc;
h) densitate de sarcină termică – raportul dintre sarcina termică şi suprafaţa
pardoselii spaţiului afectat de incendiu;
i) împrejurare preliminată – situaţia în care se poate găsi la un moment dat un
ansamblu de elemente materiale, cu sau fără participarea factorului uman, care poate
genera şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu;
j) incendiu – arderea autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi
spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită
o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
k) risc de incendiu – produsul dintre probabilitatea de iniţiere a unui incendiu întrun
proces tehnologic sau într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a
pagubelor sau a consecinţelor lor la apariţia incendiului;
l) risc de incendiu acceptat – nivelul-limită maxim al riscului de incendiu,
considerat acceptabil din punct de vedere al gravităţii consecinţelor incendiului,
corelat cu probabilitatea de iniţiere a evenimentului respectiv;
m) sistem – ansamblul de elemente materiale, umane şi/sau informaţionale asociate
într-o relaţie de interdependenţă, situat într-un mediu dat, care îndeplineşte una sau
mai multe funcţii specificate, în scopul desfăşurării corespunzătoare a uneia ori mai
multor activităţi;
n) sarcină termică de incendiu – energia termică care poate fi produsă prin arderea
completă a tuturor materialelor combustibile conţinute într-un spaţiu, inclusiv
finisajele tuturor suprafeţelor;
o) sursă de aprindere/iniţiere a arderii – sursa de energie care produce o ardere,
aceasta putând fi un fenomen fizic, chimic sau de altă natură, care generează o
cantitate de energie capabilă de a iniţia aprinderea unui material sau mediu
combustibil;
p) consecinţe – rezultatul sau rezultatele evenimentelor, exprimate negativ ori
pozitiv, cantitativ sau calitativ;
q) probabilitate de producere a incendiilor – măsura în care un eveniment de tip
incendiu este probabil să se producă; se exprimă în număr de evenimente produse
într-o unitate de timp;
r) frecvenţă – gradul de repetabilitate a unui eveniment într-o perioadă de timp.
I.G.S.U.
CAP. 2
Managementul riscurilor de incendiu
SECŢIUNEA 1
Etape de parcurs în fazele de proiectare şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor
ART. 4
(1) Managementul riscurilor de incendiu presupune următoarele etape:
a) stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării;
b) stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului;
c) alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru;
d) identificarea pericolelor de incendiu;
e) identificarea riscurilor;
f) estimarea şi cuantificarea riscului;
g) evaluarea riscului;
h) controlul riscului;
i) monitorizarea riscului;
j) documentaţia rezultată în urma procesului de identificare, evaluare şi control al
riscurilor de incendiu.
(2) Schemele logice de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare,
respectiv de exploatare, sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(3) Principalele obiective ale managementului riscului de incendiu sunt:
a) asigurarea securităţii utilizatorilor şi a echipelor de intervenţie;
b) protejarea proprietăţii;
c) asigurarea continuităţii activităţilor operatorilor economici;
d) protejarea mediului;
e) protejarea patrimoniului – monumente istorice, de arhitectură sau alte valori
culturale.
ART. 5
Factorii care trebuie luaţi în considerare în managementul riscului de incendiu
sunt:
a) pierderile de vieţi omeneşti: numărul de decese/100.000 de locuitori, numărul de
copii morţi/100.000 de copii, numărul de morţi prin inhalare de fum, monoxid de
carbon, substanţe toxice, numărul de morţi în afara sau în interiorul locului focarului
de iniţiere a incendiului, numărul de morţi pe lună, săptămână, zi şi altele asemenea;
b) efectul asupra mediului: afectarea apei, aerului, pământului, speciilor de animale
şi ecosistemelor, costurile refacerii acestora, costurile materialelor de curăţare,
suprafeţele afectate, numărul populaţiei, fauna şi flora afectate şi altele asemenea;
c) afectarea patrimoniului, proprietăţii şi a continuităţii activităţilor operatorilor
economici, ca de exemplu: numărul construcţiilor/instalaţiilor afectate, durata de
aducere la starea iniţială anterioară incendiului sau de restaurare – în cazul
obiectivelor de patrimoniu, valoarea pagubelor incendiilor sau ale unui incendiu,
costurile refacerii proprietăţii, pierderile în procente ale valorii asigurate, perioada de
timp pierdută în desfăşurarea activităţii economice, valoarea financiară a întreruperii
activităţii economice din valoarea asigurată şi altele asemenea;
d) costul măsurilor implementate de control al riscului;
e) efectele asupra imaginii operatorului economic/instituţiei.
I.G.S.U.
SECŢIUNEA a 2-a
Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc
ART. 6
În funcţie de obiectivele stabilite, identificarea şi evaluarea riscului de incendiu pot
include un singur sistem/proces, prin evaluarea nivelului intrinsec al riscului pentru
sistemul/procesul respectiv sau prin evaluarea mai multor sisteme/procese, prin
evaluarea globală a riscului de incendiu, când trebuie avute în vedere:
interdependenţa sistemelor/proceselor, inclusiv a măsurilor de securitate la incendiu
active şi/sau pasive, efectul propagării incendiilor sau al prăbuşirii
construcţiilor/instalaţiilor, precum şi alţi factori, cum ar fi vârsta şi starea fizică a
utilizatorilor, nivelul de instruire al acestora.
SECŢIUNEA a 3-a
Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului
ART. 7
Conceptul de acceptabilitate a riscului de incendiu se bazează pe premisa că în
orice sistem/proces supus evaluării există un anumit nivel de risc, denumit nivel de
risc acceptabil, peste care gravitatea consecinţelor unui incendiu, exprimată în
pierderi umane, materiale şi/sau financiare nu poate fi acceptată.
ART. 8
(1) Nivelul de acceptabilitate a riscului de incendiu sau riscul de incendiu acceptat
se stabileşte, după caz, pe baza experienţei anterioare sau a raţionamentelor
previzionale, de către:
a) autorităţile abilitate să elaboreze şi să emită reglementări tehnice în domeniul
apărării împotriva incendiilor;
b) administratorul şi/sau conducătorul instituţiei, prin strategia de apărare
împotriva incendiilor adoptată în interiorul unităţii sale;
c) societăţile de asigurare/reasigurare.
(2) Criteriile de acceptabilitate au forme variate, cum ar fi valori cantitative, valori
comparative sau alte tipuri de valori agreate, care depind de factorii menţionaţi la
alin. (1), de sistemul/procesul analizat şi de metoda aleasă pentru analiza riscului,
ţinându-se cont de:
a) reglementările prescriptive;
b) reglementările bazate pe conceptul de performanţă;
c) standarde şi ghiduri.
SECŢIUNEA a 4-a
Alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru
ART. 9
(1) În raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluării, care pot fi de
proiectare, execuţie, exploatare sau postutilizare şi de funcţiile acestuia, după caz,
civilă, de producţie, mixtă, se utilizează următoarele tehnici, procedee şi metode,
denumite în continuare metode:
I.G.S.U.
a) calitative;
b) matematice – cantitative, semicantitative;
c) analitice;
d) grafice;
e) combinate.
(2) Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevăzute în
anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
ART. 10
(1) Metodele şi procedeele matematice de identificare, evaluare şi control al
riscurilor de incendiu constau în determinarea unor valori numerice ataşate sistemului
supus evaluării.
(2) Valorile numerice se determină printr-o formulă de calcul, în care intervin ca
necunoscute pericolele de incendiu, consecinţele acestora asupra sistemului, efectele
prezumate ale măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute, precum şi
posibilitatea de activare a factorilor de pericol, fiecare dintre aceşti factori fiind
cuantificaţi şi exprimaţi prin valori numerice cu ajutorul unor scări convenabil alese.
ART. 11
Metodele şi procedurile analitice constau în identificarea şi analizarea, pe baza
unor algoritmi logici, a tuturor disfuncţiilor ce pot apărea în sistemul supus evaluării
şi a căror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu.
ART. 12
(1) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazează pe exprimarea
riscului de incendiu ca o funcţie de 2 parametri globali şi compararea funcţiei cu
anumite domenii de acceptabilitate.
(2) De regulă, parametrii globali acceptaţi sunt: probabilitatea P de apariţie a
evenimentului şi nivelurile de gravitate G a consecinţelor, ambii parametri fiind
cuantificaţi cu un anumit număr de valori.
(3) Riscul de incendiu se exprimă generic printr-o relaţie de forma:
R_incendiu = f (P, G). Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu poate fi
de forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
SECŢIUNEA a 5-a
Identificarea pericolelor de incendiu
ART. 13
Identificarea pericolelor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a
factorilor care pot genera, contribui şi/sau favoriza producerea, dezvoltarea şi/sau
propagarea unui incendiu, şi anume:
a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii;
b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice;
c) sursele potenţiale de aprindere existente;
d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea,
dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu.
ART. 14
Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:
I.G.S.U.
a) surse de aprindere cu flacără: flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură şi
altele asemenea;
b) surse de aprindere de natură termică: obiecte incandescente, căldură degajată de
aparate termice, efectul termic al curentului electric şi altele asemenea;
c) surse de aprindere de natură electrică: arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit,
electricitate statică şi altele asemenea;
d) surse de aprindere de natură mecanică: scântei mecanice, frecare şi altele
asemenea;
e) surse de aprindere naturale: căldură solară sau trăsnet şi altele asemenea;
f) surse de autoaprindere de natură chimică, fizico-chimică şi biologică, reacţii
chimice exoterme;
g) surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare;
h) surse de aprindere indirecte: radiaţia unui focar de incendiu şi altele asemenea.
ART. 15
Împrejurările preliminate care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea
şi/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele grupe:
a) instalaţii şi echipamente electrice, defecte ori improvizate;
b) receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;
c) sisteme şi mijloace de încălzire, instalaţii de ventilare, climatizare, răcire
defecte, improvizate sau nesupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi scânteile provenite de la
sistemele de încălzire;
e) jocul copiilor cu focul;
f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu/explozie;
g) sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor
specifice de apărare împotriva incendiilor;
h) reacţii chimice, urmate de incendiu;
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadecvate,
precum şi executarea de operaţiuni mecanice în medii periculoase;
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operaţiunilor şi lucrărilor de
reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în mişcare;
k) scurgeri de produse inflamabile;
l) defecţiuni tehnice de construcţii-montaj;
m) defecţiuni tehnice de exploatare;
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmată de incendiu;
p) trăsnet şi alte fenomene naturale;
q) arson;
r) neîntreţinerea elementelor de construcţii cu rol de separare la incendiu sau a
instalaţiilor şi echipamentelor de protecţie împotriva incendiilor, precum şi
probabilitatea ca acestea să nu declanşeze/funcţioneze în caz de incendiu;
s) izbucnirea şi dezvoltarea unor incendii în zone periurbane, cum sunt, de
exemplu, incendiile de pădure sau de vegetaţie uscată, care pot afecta construcţii şi
instalaţii tehnologice;
t) alte împrejurări.
I.G.S.U.
ART. 16
Nivelurile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spaţii, încăperi,
compartimente de incendiu, clădiri civile, de producţie şi/sau depozitare ori cu funcţii
mixte, precum şi la instalaţii tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în
documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie la incendiu, potrivit
reglementărilor tehnice.
SECŢIUNEA a 6-a
Identificarea riscurilor de incendiu
ART. 17
Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a
riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilităţii de producere a
incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv.
ART. 18
Probabilitatea de producere a incendiului se bazează pe date statistice privind
incendiile sau pe modele matematice, în cazurile în care statistica nu dispune de date
suficiente.
ART. 19
Probabilitatea de producere a consecinţelor este bazată pe analiza probabilistică şi
pe modele deterministe privind dezvoltarea incendiului, propagarea efluenţilor
incendiului, evaluarea evacuării utilizatorilor şi altele asemenea.
ART. 20
La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui
incendiu şi de producere a consecinţelor acestuia, se au în vedere, de regulă,
următoarele elemente:
a) pericolele de incendiu identificate;
b) nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa esenţială
„securitate la incendiu”;
c) nivelul de echipare şi dotare cu sisteme, instalaţii, echipamente şi aparatură de
alimentare cu apă, gaze combustibile, energie electrică şi termică, de ventilaţie şi
climatizare, starea de funcţionare şi performanţele acestora;
d) factorul uman, determinat de numărul de persoane, vârsta şi starea fizică ale
acestora, nivelul de instruire;
e) alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui
incendiu.
ART. 21
(1) Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea
riscului de incendiu, sunt cele destinate reducerii, neutralizării şi/sau eliminării
pericolelor de incendiu, respectiv pentru limitarea, localizarea şi/sau lichidarea unui
incendiu, în cazul în care acesta s-a produs.
(2) Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează şi se stabilesc, după
caz, pe baza prevederilor reglementărilor tehnice, a normelor şi dispoziţiilor generale
de apărare împotriva incendiilor şi a celor specifice fiecărui domeniu de activitate, în
corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor identificate.
ART. 22
Cuantificarea probabilităţii de iniţiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu
metode de evaluare specifice principalelor domenii de activitate, a băncilor de date
I.G.S.U.
privind incendiile, probabilitatea exprimându-se prin numărul de evenimente produse
într-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ.
ART. 23
În absenţa unor bănci de date privind incendiile, probabilitatea de producere a
incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativă, potrivit următoarelor
calificative asociate evenimentelor respective:
a) extrem de rare – probabilitatea de producere nu se distinge de zero: P
aproximativ 0;
b) rare – improbabil de a se produce: P < 10^-6; c) improbabile – improbabil de a se produce în funcţionarea unui sistem dat, dar nu există certitudini pe baze experimentale: P > 10^-6;
d) probabile – se produc de câteva ori pe durata de viaţă a sistemului: P > 0,0001;
e) posibile – se pot produce pe durata de viaţă a sistemului: P > 0,01;
f) frecvente – probabilitatea de producere este frecventă, pe baze experimentale: P
< 1. ART. 24 Evaluarea estimativă cumulată a efectelor agenţilor care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor, precum şi asupra factorilor de mediu se exprimă prin niveluri de gravitate. ART. 25 La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea în vedere, în principal, următorii parametri: 1. Impactul direct al incendiilor, prin următoarele consecinţe: a) numărul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate; b) valoarea pierderilor materiale; c) numărul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate; d) efectele negative asupra unor factori de mediu, cum ar fi: păduri, culturi, apă sau aer.2. Capacitatea operaţională a forţelor şi mijloacelor specializate de răspuns, prestabilite sau concentrate efectiv, pentru: a) evacuare, salvare şi protecţie; b) limitarea şi stingerea incendiilor; c) înlăturarea operativă a unor urmări ale incendiilor. 3. Costurile recuperării şi reabilitării. 4. Importanţa economică şi socială a construcţiei şi/sau instalaţiei. ART. 26 Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecinţele directe şi clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie. ART. 27 În funcţie de probabilităţile de iniţiere şi de nivelurile de gravitate estimate ale incendiilor se stabilesc niveluri de risc de incendiu pe zone, spaţii, încăperi, compartimente de incendiu şi construcţii/instalaţii tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice. I.G.S.U. SECŢIUNEA a 7-a Evaluarea riscurilor de incendiu ART. 28 (1) Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat. ART. 29 La evaluarea riscului de incendiu se iau în considerare factori ca: a) sursele de aprindere, precum şi măsurile prevăzute pentru diminuarea pericolului de incendiu; b) iniţierea şi dezvoltarea incendiilor; c) influenţa sistemelor de securitate la incendiu, eficacitatea şi fiabilitatea acestora în reducerea consecinţelor; d) limitarea propagării fumului – sisteme evacuare a fumului şi de presurizare pe căile de evacuare; e) sisteme de alarmare-alertare în caz de incendiu; f) asigurarea intervenţiei serviciilor pentru situaţii de urgenţă. ART. 30 Pe baza unor criterii de evaluare a gravităţii consecinţelor incendiului şi prin impunerea unor limite de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu: a) domeniul riscului neglijabil, asociat, de regulă, începuturilor de incendiu/cu consecinţe de gravitate neglijabilă, rare şi foarte rare/cu probabilitate redusă, respectiv foarte redusă de producere; b) domeniul riscului acceptabil, aferent incendiilor minore frecvente/cu probabilitate ridicată de producere sau incendiilor majore/cu consecinţe de gravitate ridicată rare şi foarte rare; c) domeniul riscului inacceptabil, aferent incendiilor majore posibile sau frecvente/cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijată. ART. 31 În situaţiile în care riscul de incendiu existent depăşeşte limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilităţii de iniţiere a incendiului şi/sau a nivelului de gravitate a consecinţelor, prin măsuri de prevenire, respectiv prin măsuri de protecţie, care au ca scop limitarea, localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi limitarea şi/sau înlăturarea consecinţelor acestuia. Modelul grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie. SECŢIUNEA a 8-a Controlul riscurilor de incendiu ART. 32 (1) Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi organizatorice destinate menţinerii sau reducerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite. I.G.S.U. (2) În ordinea adoptării lor, măsurile prevăzute la alin. (1) sunt: stabilirea priorităţilor de acţiune, implementarea măsurilor de control, gestionarea şi monitorizarea riscurilor. ART. 33 (1) Stabilirea priorităţilor de acţiune reprezintă procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra cărora este prioritar să se acţioneze. (2) La stabilirea priorităţilor de acţiune se vor avea în vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de apariţie şi gravitatea consecinţelor incendiilor. ART. 34 Implementarea măsurilor de control al riscurilor de incendiu se realizează, după caz, prin: a) asigurarea unei examinări sistematice şi calificate a factorilor determinanţi de risc; b) stabilirea şi elaborarea responsabilităţilor, sarcinilor, regulilor, instrucţiunilor şi măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor şi aducerea acestora la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi a persoanelor interesate; c) stabilirea persoanelor cu atribuţii privind punerea în aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor; d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, a personalului necesar intervenţiei şi a condiţiilor pentru pregătirea acestuia; e) reluarea etapelor de identificare şi evaluare a riscului de incendiu la schimbarea condiţiilor preliminate; f) actualizarea permanentă a listei cu substanţele periculoase utilizate în activitatea de producţie. SECŢIUNEA a 9-a Monitorizarea riscului de incendiu ART. 35 Monitorizarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activităţilor de fundamentare, elaborare şi implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare şi combatere a riscurilor de incendiu, incluzând şi procesul de supraveghere a modului de desfăşurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, de analizare a eficienţei măsurilor întreprinse în raport cu rezultatele obţinute şi de luare a deciziilor care se impun. SECŢIUNEA a 10-a Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu ART. 36 (1) Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu cuprinde următoarele: a) scopurile analizei; b) stabilirea sistemului/procesului supus evaluării; I.G.S.U. c) natura pericolelor de incendiu determinate de funcţiuni, activităţi şi/sau procese tehnologice; d) stabilirea limitei/limitelor de acceptabilitate; e) identificarea pericolelor de incendiu; f)metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analizarea probabilităţii şi consecinţelor, precum şi adecvarea acestora la sistemul/procesul supus analizei; g) banca de date utilizată; h) estimarea şi cuantificarea; i) evaluarea; j) concluzii, recomandări, măsuri de reducere sub nivelul/limita de acceptabilitate. (2) Documentaţia stabileşte, totodată, condiţiile în care evaluarea de risc este validă, precum şi tipurile de modificări în sistem/proces care necesită o nouă evaluare de risc. CAP. 3 Desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu SECŢIUNEA 1 Condiţii pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu ART. 37 Persoanele fizice şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu trebuie să fie autorizate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. ART. 38 (1)Autorizarea persoanelor fizice se realizează pe bază de interviu, după depunerea unui dosar care cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului prevăzut din anexa nr. 6 la prezenta metodologie; b) documente, în copie legalizată, care să ateste că solicitantul este absolvent al unei instituţii de învăţământ postuniversitar acreditate, în domeniile securitatea la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau managementul/analiza riscurilor de incendiu, care include minimum un modul despre metode de evaluare a riscului de incendiu; c) memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate, conform modelului din anexa nr. 6a la prezenta metodologie; d) o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată într-o construcţie existentă, elaborată de solicitant. (2) Etapele interviului sunt prezentate în Ghidul de interviu, prevăzut în anexa nr. 6b la prezenta metodologie. ART. 38^1 Metodele de evaluare a riscului de incendiu, alături de bibliografia selectivă necesară pentru examinarea în vederea autorizării, sunt prevăzute în anexa nr. 6c la prezenta metodologie. I.G.S.U. ART. 39 Autorizarea persoanelor juridice se realizează pe baza evaluării dosarului tehnic care cuprinde următoarele documente: 1. cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 7 la metodologie; 2. documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului – în copie: a) denumirea, sediul social/sedii secundare; b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată; c) să aibă prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi în domeniul securităţii la incendiu sau în managementul riscurilor ; 3. memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate; 4.documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii. ART. 40 Dosarele menţionate la art. 38 şi 39 se depun la Direcţia Pompieri – Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. ART. 41 (1) Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri comunică solicitanţilor persoane fizice data susţinerii interviului, în vederea autorizării, în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet. (2) Interviul se susţine în faţa unei comisii numite prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. (3) În urma susţinerii interviului, solicitanţii sunt declaraţi admişi sau respinşi. (4) Solicitanţii declaraţi respinşi pot depune o nouă cerere de autorizare după minimum 6 luni de la susţinerea interviului. (5) Contestaţiile cu privire la decizia comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în termen de 48 de ore de la data desfăşurării interviului. (6) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin repetarea interviului, în termen de 5 de zile de la primirea acestora. ART. 42 Solicitanţilor declaraţi admişi li se eliberează autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, al cărei model este prezentat în anexa nr. 8 la metodologie. ART. 43 (1) Evaluarea dosarelor menţionate la art. 39 se face de către o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet. (2) Criteriile pe baza cărora se realizează evaluarea dosarelor de autorizare au în vedere următoarele elemente: a) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate; b) experienţa în domeniul securităţii la incendiu; I.G.S.U. c) adresele a cel puţin 3 beneficiari privind calitatea lucrările efectuate de societatea solicitantă în domeniul securităţii la incendiu, respectiv a celor efectuate de evaluatorul/evaluatorii care lucrează pentru societate, după caz; d) experienţa şi rezultatele activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu desfăşurate anterior obţinerii autorizării, după caz; e) să facă dovada că a încheiat contract de muncă cu cel puţin o persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. (3) Criteriul de la alin. (2) lit. d) este obligatoriu la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaţiei. (4) În urma evaluării dosarului, comisia hotărăşte eliberarea sau respingerea eliberării autorizaţiei. Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie. (5) Contestaţiile la hotărârea comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la data comunicării actului. (6) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la primirea acestora. ART. 44 Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu au următoarele obligaţii: a) să ţină la zi un registru de evidenţă cu sistemele constructive pe care le-au examinat în vederea identificării şi evaluării riscurilor de incendiu; b) să prezinte registrul de evidenţă şi, prin sondaj, documentaţiile de evaluare a riscului de incendiu întocmite, la solicitarea personalului cu atribuţii de control din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. ART. 45 Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu are valabilitate 3 ani de la data emiterii, care poate fi prelungită la cererea deţinătorilor, prin reluarea procedurii de autorizare. ART. 46 (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu se retrage la propunerea organelor de control, în urma constatării elaborării unor documentaţii care nu corespund realităţii din teren. (2) Evaluarea în vederea reautorizării persoanelor fizice şi juridice se realizează conform procedurii stabilite în prezenta metodologie, după minimum 2 ani de la retragerea autorizaţiei. ART. 47 (1) În cazul modificării condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei, deţinătorul are obligaţia de a relua procedura de autorizare, în termen de 30 de zile de la data când au intervenit aceste modificări. I.G.S.U. (2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) duce la pierderea dreptului deţinătorului autorizaţiei de a desfăşura activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. ART. 48 Prin excepţie de la prevederile art. 37, identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu se pot face şi de către: a) persoane fizice şi persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, dacă pot face dovada că deţin autorizaţii în domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene; b) proiectanţi, pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi alte amenajări proiectate de aceştia; c) experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”, potrivit legii, pentru proiectele sau construcţiile şi instalaţiile pe care le expertizează. ART. 49 Controlul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu se efectuează de către personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau cel al inspecţiilor de prevenire din cadrul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, nominalizat prin ordin de zi. SECŢIUNEA a 2-a Bănci de date privind incendiile ART.50 Pentru asigurarea unor rezultate credibile în activitatea de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu la un sistem/proces dintr-un anumit domeniu de activitate, informaţiile referitoare la sursele şi împrejurările de producere a incendiilor, precum şi la victimele şi pagubele materiale cauzate de astfel de evenimente vor proveni numai din bănci de date întocmite de organul/compartimentul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie profesională care deţine competenţa în domeniu, potrivit legii. ART. 51 Modalitatea de punere la dispoziţie a informaţiilor cuprinse în băncile de date privind incendiile se stabileşte de către fiecare autoritate, cu respectarea principiilor confidenţialităţii şi protecţiei informaţiilor clasificate. ART. 52 Constituirea unei bănci de date privind incendiile se comunică la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri, pentru a fi luată în evidenţă. SECŢIUNEA a 3-a Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial ART. 53 Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial se efectuează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, respectiv de către comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă, conform schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă şi I.G.S.U. metodologiei de elaborare a planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială. ART. 54 La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se disting următoarele tipuri de riscuri de incendiu: a) riscuri naturale – incendii de pădure şi/sau vegetaţie; b) riscuri industriale – incendii şi explozii la obiective şi instalaţii industriale; c) riscuri de transport – incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; d) riscul construcţiilor – incendii la construcţii şi alte amenajări; e) risc social – incendii generate de manifestări violente, acte de răzbunare etc. CAP. 4 Dispoziţii finale ART. 55 (1) Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale elaborează şi emit metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenţă. (2) Metodele şi procedurile prevăzute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. ART. 56 Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pot utiliza metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, elaborate de organisme de profil din alte ţări, numai dacă metodele şi procedurile respective sunt recunoscute prin reglementări europene. I.G.S.U. ANEXA nr.1 la metodologie Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare Stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării (tema de proiectare) Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului de incendiu Identificarea pericolelor de incendiu Analiza probabilităţii Analiza consecinţelor Estimarea şi cuantificarea riscului de incendiu Reducerea pericolelor Analiza erorilor din proces Evaluarea riscului de incendiu: se încadrează sau nu în nivelurile de acceptare Identificarea riscurilor de incendiu Documentaţia rezultată în urma procesului de identificare, evaluare şi control al riscului de incendiu Da Nu I.G.S.U. Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de exploatare Identificarea pericolelor de incendiu Controlul riscului Monitorizarea /reanalizarea riscului Analiza riscului Stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării Identificarea şi estimarea riscului Cuantificarea riscului Evaluarea riscului I.G.S.U. ANEXA nr.2 la metodologie Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu Categorie Definiţie Tip de determinare Exemple de metode Calitative Tratează atât consecinţele cât şi probabilitatea Determinarea consecinţelor şi probabilităţii diferitelor scenarii de incendiu şi interacţiunea acestora cu măsurile de securitate la incendiu adoptate What if- metoda euristica relativ spontana, practicată în cadrul echipei de studiu, analizânduse ce se produce în cazul unui defect particular sau producerii unui eveniment.; arborilor de defectare- bazata pe un model logic care combina evenimentele de baza posibile pentru fiecare avarie, denumita „eveniment top”. Este o analiza care, pornind de la evenimentele catastrofale, detaliaza cauzele si combinatiile care pot duce la acestea. Semicantitative: probabilitate Tratează probabilitatea cantitativ şi consecinţele calitativ Determinarea probabilităţii de producere a diferitelor tipuri de incendii şi/sau incendii în construcţii cu diferite sisteme de protecţie Baze de date statistice a pierderilor Analiza arborelui de stare/evenimente Semicantitative: consecinţe Tratează consecinţele cantitativ şi probabilitatea calitativ Modele de incendiu cu o reprezentare calitativă a probabilităţii Modele de incendiu pentru incinte închise bazate pe ipoteza “celui mai defavorabil scenariu credibil de incendiu” Cantitative Estimarea cantitativă a combinării între consecinţe şi probabilitate Pentru o singură stare a scenariului de incendiu, riscul de incendiu este produsul dintre consecinţele stării respective şi probabilitatea producerii acesteia; Pentru o structură, instalaţie tehnologică, localitate, riscul (1)estimarea pierderilor (2)estimarea probabilităţii de producere a fenomenului de flashover (3)Determinarea efectelor, pierderilor, pagubelor produse în spaţiile învecinate (încăperi, niveluri) din clădire (4) Trasarea graficelor funcţie de probabilitate şi de numărul de evenimente (5)Trasarea graficelor funcţie de probabilitate şi mărimea pierderilor (6)Determinarea probabilităţii de producere a rănirii unor personae, afectarea proprietăţii, întreruperea continuităţii activităţilor operatorilor economici (7) Determinarea atât a riscului individual (asupra utilizatorilor) cât şi a celui asupra societăţii(întregii Evaluare probalistică a riscului de incendiu pentru a determina probabilitatea ca un un reactor nuclear să producă un incendiu într-o centrală nucleară Analiza arborelui de stare/evenimente combinate cu modele de incendiu I.G.S.U. total de incendiu este suma riscurilor scenariilor de incendiu pentru stările analizate Rt =  n i CiPi 1 Rt-Risc total Ci- consecinţele stării Piprobabilitatea/ fr ecvenţa de producere a stării populaţii) Costprofit/ beneficiu Determinarea costului pentru realizarea diferitelor măsuri de securitate la incendiu în vederea reducerii riscului de incendiu Determinarea nivelului optim de protecţie la foc pe baza reducerii riscului global Programe de calcul care să încorporeze probabilitatea, consecinţele şi date privind costurile, într-o manieră integrată. ANEXA nr.3 la metodologie Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu I.G.S.U. ANEXA nr.4 la metodologie Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecinţele directe şi clasificarea incendiilor Niveluri de gravitate Consecinţe directe Clasificarea incendiilor 1 neglijabile – 2 minore început de incendiu 3 semnificative/moderate incendiu notabil sau moderat 4 grave incendiu important sau mare 5 foarte grave incendiu foarte important sau sinistru 6 catastrofale incendiu major sau dezastru ANEXA nr.5 la metodologie Model grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil I.G.S.U. Anexa nr.6 la metodologie CERERE-TIP de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu Către: Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Subsemnatul/Subsemnata ………, cu domiciliul în localitatea………, str. ……, nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judeţul/sectorul ………, telefon ……., fax ……, e-mail ……, CNP…………., solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic, care cuprinde următoarele documente: a) certificat de absolvire a unui curs postuniversitar, conform prevederilor art. 38 lit. b) din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.210/2007, în copie legalizată; b) memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate; c) o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu, executată într-o construcţie existentă, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 38 lit. d) din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei menţionate mai sus. Localitatea …………. Semnătura …………… Data ………. Anexa nr.6a la metodologie MEMORIU DE ACTIVITATE 1.-Adresa, telefon, fax, email 2.-Date generale privind activitatea desfăşurată până în prezent (se va consemna perioada, instituţia, serviciul/compartimentul, principalele atribuţii) 3.-Informaţii privind cursurile postuniversitare efectuate în instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniile securitate la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu (perioada efectuării cursului, titlul cursului, unitatea de învăţământ în care s-a desfăşurat cursul). 4.-Lista cu principalele activităţi de evaluare a riscului de incendiu (după caz) NOTĂ: La memoriul de activitate se va ataşa o lucrare relevantă de identificare şi evaluare a riscului de incendiu executată sau prezentarea uneia din metodele precizate în anexa nr.6c din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. …..…/……….. I.G.S.U. Anexa nr.6b la metodologie GHID DE INTERVIU pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu Scopul interviului este de a identifica nivelul de pregătire profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor a solicitanţilor, experienţa şi corecta apreciere a situaţiilor de caz la care candidatul trebuie să răspundă. În acest sens, solicitanţii trebuie să demonstreze că sunt pregătiţi profesional pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate şi de responsabilitate impusă în desfăşurarea activităţilor specifice de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Interviul susţinut de solicitanţi în faţa comisiei este conceput în trei etape după cum urmează: I. Prezentarea memoriului de activitate şi întrebări ale comisiei privind specificul activităţii desfăşurate. II. Întrebări din bibliografie (seria de acte normative şi reglementări tehnice specifice sau conexe securităţii la incendiu – prezentată în anexa nr.6c din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. …..…/………..) III. Prezentarea şi susţinerea de către solicitant, după caz, a unei lucrări relevante de identificare şi evaluare a riscului de incendiu pe care a executat-o sau a uneia din metodele precizate în bibliografia selectivă, prezentată în anexa 6c din Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ………../……… Anexa nr.6c la metodologie BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ I. ACTE NORMATIVE SPECIFICE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR II. REGLEMENTĂRI TEHNICE (NORMATIVE, NORME, GHIDURI, MANUALE PRESCRIPTII) SPECIFICE ŞI CONEXE CARE VIZEAZĂ CERINŢA ESENŢIALĂ “SECURITATE LA INCENDIU “ A CONSTRUCŢIILOR) III. METODE DE EVALUARE A RISCULUI DE INCENDIU 1. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate – indicativ GT03001, aprobat cu Ordinul nr.1613 din 02.11.2001 2. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii – indicativ GT 04902, aprobat cu Ordinul nr.2003 din 16.12.2002. 3. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap – indicativ GT 05002, aprobat cu Ordinul nr.2002 din 16.12.2002. NOTĂ: 1.-Solicitanţii pot studia şi alte metode: I.G.S.U. 1.1-generale care au fost publicate în lucrări de specialitate din România sau străinătate (exemple: Metoda de Analiză a Disfuncţiilor Sistemelor – Metodă Organizată Sistemică de Analiză a Riscurilor, cunoscută sub acronimul MADS-MOSAR, metoda S.I.A. – metodă matematică de evaluare a riscului de incendiu, pusă la punct de Societatea Inginerilor şi Arhitecţilor şi Asociaţia Societăţilor de Asigurare – Reasigurare din Elveţia etc.) 1.2.-elaborate de ministere, conform art.18, lit.d din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 1.3.-utilizate în statele Uniunii Europene 2.-Având în vedere modificările legislaţiei în domeniu, bibliografia actualizată pe baza căreia se susţine interviul cu persoanele care solicită autorizarea se afişează pe site-ul www.igsu.ro ” Anexa nr.7 la metodologie CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU Către INSPECTORUL GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Subsemnatul/Subsemnata ………………………………., în calitate de manager/patron, solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, a persoanei juridice ____(denumire societate)____ , cu sediul în localitatea ……………….., str. ………………………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judeţul/sectorul …………….., telefon ………………, fax ……………………………, e-mail ………………., înregistrată la registrul comerţului sub nr. …………………….. În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele: – documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului – în copie legalizată: – denumirea, sediul social/sedii secundare; – certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată; – memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate; -documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii – în copie legalizată, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ……../ ……… Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei de mai sus. Localitatea ……………………….. Semnătura …………… Data ………. I.G.S.U. ANEXA nr. 8 la metodologie ROMÂNIA MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AUTORIZAŢIE Nr. ………….. din ………………… pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu În baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. …………../…….., în urma Cererii înregistrate sub nr. ….. din …… şi a susţinerii interviului din ………………………………………………, se autorizează domnul/doamna ……………………………………. din localitatea …………….., str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. ….., judeţul/sectorul ……………………….., telefon ………………, fax ………………., e-mail ………………., pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Perioada pentru care se acordă autorizarea …………………………. . Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizaţiei. Inspector general, ………………………. Adjunctul inspectorului general, ………………………………. ANEXA nr. 9 la metodologie ROMÂNIA MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AUTORIZAŢIE Nr. ………….. din ………………… pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu În baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. …………/………, în urma Cererii înregistrate sub nr. …………. din ……………….. şi a evaluării dosarului tehnic depus, se autorizează …………………………………, cu sediul social în localitatea ……………………….., str. …………………………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, judeţul/sectorul …………….., telefon ………………, fax ………………, e-mail ……………….., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ……………………, pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Perioada pentru care se acordă autorizarea …………………………. . Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizaţiei. Inspector general, ………………………. Adjunctul inspectorului general, ………………………………. Prezentul Ordin 210/2007,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia. Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.