Ordin 262/2010


ORDIN nr. 262. din 02.12.2010
privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si
constructii pentru birouri
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) si art. 11 lit. c) din
Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum si cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea
schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor
referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii
Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Dispozitiile generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si
constructii pentru birouri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva
98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri
pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările
ulterioare.
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Bucuresti, 2 decembrie 2010.
Nr. 262.
ANEXĂ
DISPOZITII GENERALE
de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
CAPITOLUL I
Scopul si domeniul de aplicare
Art. 1. – (1) Dispozitiile generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii
pentru birouri, denumite în continuare dispozitii generale, au ca scop prevenirea si reducerea
riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor pentru limitarea propagării si dezvoltării
acestora prin măsuri tehnice si organizatorice, protectia utilizatorilor, a fortelor care actionează la
interventie, a bunurilor si a mediului împotriva efectelor incendiilor.
(2) Dispozitiile generale se aplică tuturor spatiilor si constructiilor pentru birouri de pe
teritoriul României, indiferent de forma de proprietate, pe întreaga perioadă de exploatare.
(3) Prin perioadă de exploatare se întelege si perioada în care activitatea normală este
întreruptă, cum ar fi noaptea, zilele nelucrătoare, zilele de sărbători legale sau altele asemenea.
Art. 2. – (1) Prin spatii si constructii pentru birouri se întelege orice clădire destinată
activitătilor de birou, inclusiv spatiile de depozitare si administrative aferente acestora.
(2) Spatiile si constructiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se
clasifică, din punct de vedere constructiv, în:
a) constructii independente pentru birouri;
b) spatii pentru birouri înglobate în alte constructii.
(3) Constructiile pentru birouri se clasifică, după regimul de înăltime, în clădiri
normale/obisnuite, clădiri înalte si clădiri foarte înalte, în conformitate cu reglementările tehnice
specifice.
Art. 3. – Prezentele dispozitii generale se completează cu prevederile specifice din Normele
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr. 163/2007, si cu reglementările tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor
aplicabile exploatării constructiilor si instalatiilor în toate spatiile pentru birouri.
CAPITOLUL II
Organizarea si desfăsurarea activitătii de apărare împotriva incendiilor
Art. 4. – Spatiile si constructiile pentru birouri sunt reprezentate de proprietar, de
conducătorul institutiei/ operatorului economic care îsi desfăsoară activitatea în aceste clădiri sau de
persoana desemnată de acestia, denumită în continuare administrator, ori de persoana care le
utilizează în baza unui contract, a unei conventii sau a unui act juridic similar încheiat în acest sens,
denumită în continuare locatar.
Art. 5. – (1) În spatiile si constructiile pentru birouri, atributiile în domeniul apărării
împotriva incendiilor pot fi exercitate de:
a) cadrul tehnic cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgentă, în cazul în care
este constituit si functionează un astfel de serviciu;
c) persoana/persoanele care îndeplineste/îndeplinesc prin cumul atributii în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
d) persoana fizică sau persoana juridică autorizată pentru desfăsurarea activitătii de apărare
împotriva incendiilor, conform legii, pe bază de contract;
e) administrator, pentru spatiile în care îsi desfăsoară activitatea mai putin de 10 angajati.
(2) Atributiile personalului prevăzut la alin. (1) lit. a)-d) pot fi îndeplinite de persoanele care
fac dovada atestării obtinute în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul
apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare atributiilor pe care urmează să le îndeplinească, sau
de persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociatiei
Europene a Liberului Schimb (AELS) – părti ale întelegerii privind Zona Economică Europeană, care
au obtinut recunoasterea calificării pentru exercitarea ocupatiilor respective.
Art. 6. – (1) Utilizatorii spatiilor si constructiilor pentru birouri pot fi:
a) personalul angajat;
b) personalul care desfăsoară activităti de prestări servicii/de întretinere;
c) personalul colaborator;
d) clientii.
(2) Prin client se întelege acea persoană care se află la un moment dat în spatiul sau
constructia pentru birouri.
Art. 7. – În cazul spatiilor pentru birouri înglobate în alte constructii organizarea activitătii de
apărare împotriva incendiilor reprezintă obligatia:
a) proprietarului, conducătorului institutiei/operatorului economic sau administratorului,
pentru spatiile comune;
b) locatarilor, pentru spatiile închiriate, dacă nu se prevede altfel prin contractul, conventia
sau alt act juridic similar încheiat între părti.
Art. 8. – Obligatiile pentru apărarea împotriva incendiilor revin, potrivit legii, proprietarului,
conducătorului institutiei/ operatorului economic sau administratorului, după caz.
Art. 9. – (1) Atributiile personalului prevăzut la art. 5 se detaliază astfel încât să permită, dacă
este cazul, identificarea obligatiilor legale delegate de proprietar sau conducătorul
institutiei/operatorului economic.
(2) Atributiile în domeniul apărării împotriva incendiilor care revin personalului prevăzut la
art. 5 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc în fisele posturilor.
Art. 10. – Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, emise de proprietar,
conducătorul institutiei/ operatorului economic sau administrator, sunt:
a) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;
b) dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitătilor privind apărarea
împotriva incendiilor;
c) instructiunile de apărare împotriva incendiilor si atributiile salariatilor la locurile de
muncă;
d) dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si afumatului;
e) dispozitia privind organizarea instruirii personalului;
f) dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgentă ori contract/conventie
cu un serviciu privat pentru situatii de urgentă, după caz;
g) regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul
si depozitarea substantelor periculoase specifice, după caz;
h) conventiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părtilor pe linia apărării împotriva
incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosintă asupra bunurilor imobile;
i) dispozitia privind modul de gestionare a deseurilor din materiale combustibile.
Art. 11. – Măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în spatiile si constructiile
pentru birouri se stabilesc în functie de următoarele:
a) identificarea si combaterea surselor specifice de aprindere;
b) categoriile de materiale si modul de gestionare a deseurilor combustibile susceptibile a se
aprinde;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
d) activitătile desfăsurate de utilizatori.
Art. 12. – (1) Interventia la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile din
Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevăzute în cazul interventiei la locul de muncă,
nominalizarea personalului se face pentru fiecare schimb de lucru, precum si în afara programului de
lucru, în zilele de repaus si sărbători legale.
(3) Prin loc de muncă se întelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în spatiile
si constructiile pentru birouri, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucrătorul are acces în
cadrul desfăsurării activitătii profesionale.
(4) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi clădiri îsi desfăsoară activitatea
mai multe persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează conform
contractului, conventiei sau actului juridic similar, încheiat între părti.
Art. 13. – Planurile de protectie împotriva incendiilor la spatiile si constructiile pentru birouri
sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de interventie;
c) planul de depozitare si de evacuare a materialelor care, conform legii, sunt considerate
periculoase, după caz.
Art. 14. – (1) Planurile de evacuare a persoanelor se întocmesc si se afisează conform
prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
(2) Pentru spatiile pentru birouri înglobate în alte constructii, planurile de evacuare sunt
extrase din planul de evacuare al obiectivului si se afisează de către proprietar, conducătorul
institutiei/operatorului economic sau administrator.
Art. 15. – (1) Planurile de interventie se întocmesc în conformitate cu prevederile Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor.
(2) Proprietarul, conducătorul institutiei/operatorului economic sau administratorul asigură
întocmirea planurilor de interventie pentru constructiile în care sunt înglobate spatii pentru birouri si
comunică părtilor interesate măsurile si obligatiile ce le revin.
(3) Pentru constructiile care au 2 sau mai multi proprietari sau în care se găsesc mai
multe/multi institutii/operatori economici, cel care detine partea dominantă este integrator al tuturor
măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
(4) Modelul structurii-cadru a planului de interventie este prezentat în anexa la Normele
generale de apărare împotriva incendiilor.
Art. 16. – Planurile de depozitare si evacuare se întocmesc si se afisează conform Normelor
generale de apărare împotriva incendiilor.
Art. 17. – Planurile de protectie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este
cazul, în functie de modificările conditiilor care au stat la baza întocmirii lor, precum si de
modificările legislative, constructive, de personal si altele asemenea.
Art. 18. – Personalul prevăzut la art. 5 are următoarele obligatii principale:
a) îndrumă si controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva
incendiilor si informează proprietarul, conducătorul institutiei/operatorului economic sau
administratorul asupra deficientelor constatate;
b) participă la controlul pe linia apărării împotriva incendiilor desfăsurat de inspectorii de
prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti;
c) identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de obiective;
d) asigură tematica si desfăsurarea activitătii de instruire periodică în domeniul situatiilor de
urgentă, în limita competentelor detinute, a salariatilor si a personalului cu responsabilităti în
domeniul situatiilor de urgentă;
e) participă, în limita atributiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
f) asigură întocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de protectie împotriva
incendiilor si verifică periodic nivelul de cunoastere a acestora de către personal;
g) informează operativ proprietarul sau conducătorul institutiei/operatorului economic privind
problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de solutionare a acestora si
urmăreste îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;
h) participă, cu aprobarea proprietarului, conducătorului institutiei/operatorului economic sau
administratorului, la actiuni pe tema apărării împotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje,
analize organizate de inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti sau
de alte organe împuternicite prin lege si propune organizarea unor astfel de actiuni;
i) participă la evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor, efectuat de
proprietar, conducătorul institutiei/operatorului economic sau administrator si propune alocarea de
fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor si pentru
mentinerea functionalitătii celor existente;
j) verifică existenta, modul de amplasare si starea fizică a indicatoarelor de securitate;
k) asigură functionarea corespunzătoare a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si
a mijloacelor de semnalizare, conform reglementărilor tehnice specifice;
l) se asigură că verificarea, întretinerea si/sau repararea mijloacelor tehnice cu rol de protectie
la foc se realizează numai de către personal calificat;
m) verifică periodic, cel putin anual, ca în spatiile si constructiile pentru birouri, cantitătile de
materiale si substante combustibile utilizate să nu conducă la depăsirea densitătii sarcinii termice
stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare.
Art. 19. – Personalul angajat si personalul colaborator are următoarele atributii principale:
a) să respecte Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor
dispozitii generale, măsurile si regulile specifice stabilite în cadrul persoanei juridice la care este
angajat;
b) să respecte instructiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în
dotarea spatiului în care este angajat;
c) să participe, conform atributiilor stabilite, la evacuarea personalului în conditii de
sigurantă;
d) să intervină, conform organizării specifice locului de muncă, pentru stingerea oricărui
incendiu, utilizând mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare.
Art. 20. – Personalul care desfăsoară activităti de prestări servicii de întretinere are
următoarele obligatii:
a) să respecte instructiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
b) să intervină, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de
incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;
c) prin activitătile desfăsurate, să nu afecteze buna functionare a mijloacelor tehnice,
sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate apărării împotriva incendiilor din dotarea
spatiilor si constructiilor pentru birouri;
d) să aducă la cunostinta proprietarului, conducătorului institutiei/operatorului economic sau
administratorului, după caz, orice defectiune tehnică ori altă situatie care constituie pericol de
incendiu.
Art. 21. – Clientul are următoarele obligatii principale:
a) să respecte instructiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aduse la
cunostintă sub orice formă de către proprietar, conducătorul institutiei/operatorului economic sau
administrator;
b) prin modul de comportare să nu afecteze buna functionare a mijloacelor tehnice,
sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate apărării împotriva incendiilor din dotarea
spatiilor/clădirilor;
c) să respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu. Art. 22. – (1) Instructiunile de
apărare împotriva incendiilor proprii spatiilor si constructiilor pentru birouri reprezintă setul de reguli
si măsuri care definesc concret activitătile ce se desfăsoară în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
(2) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează si se păstrează de personalul
prevăzut la art. 5 si se aprobă de proprietar, conducătorul institutiei/operatorului economic sau
administrator.
(3) La întocmirea instructiunilor de apărare împotriva incendiilor se vor avea în vedere
următoarele cerinte minimale:
a) specificul activitătilor care se desfăsoară în spatiile si constructiile respective pentru
birouri;
b) categoria de utilizatori care trebuie să le cunoască si să le aplice;
c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor si enumerarea mijloacelor de apărare
împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea constructiilor;
d) modalitătile practice de evacuare a utilizatorilor;
e) dotarea cu mijloace de interventie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare
personalului de interventie propriu si extern.
(4) Extrase din instructiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederi specifice,
se afisează la fiecare loc de muncă prin grija personalului prevăzut la art. 5.
(5) Extrase din instructiunile de apărare împotriva incendiilor pentru clienti se afisează în
locuri vizibile prin grija personalului prevăzut la art. 5.
Art. 23. – (1) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se completează, în toate cazurile,
cu informatiile din planurile de interventie.
(2) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în
functie de modificările conditiilor care au stat la baza întocmirii lor, precum si de modificările
legislative, constructive, de personal si altele asemenea.
(3) Fiecare instructiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrise data
întocmirii/reviziei si data aprobării.
Art. 24. – Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spatiilor si constructiilor
pentru birouri se execută de personalul prevăzut la art. 5 si se finalizează prin elaborarea unui
document scris în care se consemnează cel putin:
a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse în control;
b) constatările rezultate din teren;
c) propunerile de măsuri si actiuni de înlăturare a deficientelor si de îmbunătătire a activitătii.
CAPITOLUL III
Reguli si măsuri de apărare împotriva incendiilor
SECTIUNEA 1
Reguli generale de apărare împotriva incendiilor
Art. 25. – Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spatiilor si
constructiilor pentru birouri privesc:
a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul
desfăsurării si după încheierea activitătilor;
b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
c) mentinerea conditiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în sigurantă si
pentru securitatea echipelor de interventie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d) întretinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor si de
semnalizare.
Art. 26. – (1) Dispozitivele, echipamentele, instalatiile, sistemele si altele asemenea destinate
apărării împotriva incendiilor trebuie verificate si întretinute corespunzător, pentru a se asigura
mentinerea permanentă a caracteristicilor tehnico-tactice prevăzute în documentatiile tehnice
elaborate de producător.
(2) Periodicitatea lucrărilor de verificare si întretinere tehnică se stabileste în functie de
prevederile reglementărilor tehnice specifice si de instructiunile producătorului.
(3) Lucrările de verificare si întretinere a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor
trebuie executate de personal autorizat si supervizate de personalul prevăzut la art. 5.
Art. 27. – În cadrul constructiilor si spatiilor pentru birouri se asigură marcarea si
semnalizarea:
a) locurilor pentru fumat, în conditiile legii;
b) căilor de acces, evacuare si interventie;
c) mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
d) instalatiilor utilitare care pot genera risc de incendiu, precum cele electrice, de gaze, de
încălzire si altele asemenea.
Art. 28. – (1) Constructiile si spatiile pentru birouri pot fi încălzite, ventilate si climatizate pe
ansamblu, centralizat sau local.
(2) Atunci când se utilizează instalatii locale de încălzire, ventilare si climatizare se respectă
indicatiile producătorului si prevederile normelor tehnice de specialitate.
Art. 29. – (1) În spatiile si constructiile pentru birouri, fumatul este interzis, cu exceptia
locurilor special amenajate, în conditiile legii.
(2) Acest lucru se marchează la intrarea/intrările în clădire prin afisarea, în conformitate cu
prevederile standardelor specifice, a simbolisticii si a sintagmei “FUMATUL INTERZIS!”.
(3) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
b) instructiuni afisate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare în
caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
(4) Depunerea în scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile cum sunt hârtia,
cartonul, textilele este interzisă.
(5) Golirea scrumierelor în cosurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale
combustibile este interzisă.
(6) Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigări sau chibrituri aprinse este interzisă.
(7) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă
aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
Art. 30. – Prin amplasare si functionare, spatiile pentru birouri înglobate în alte constructii nu
trebuie să afecteze securitatea la incendiu a constructiei.
Art. 31. – (1) Circulatiile orizontale si verticale precum usi, culoare, holuri, scări, ascensoare
si altele asemenea, destinate interventiei serviciilor de urgentă, trebuie mentinute în permanentă în
stare de utilizare.
(2) Căile de acces si evacuare, interioare si exterioare, trebuie mentinute permanent în stare
de utilizare si marcate cu indicatoare de securitate, astfel încât să permită utilizatorilor clădirii
folosirea lor în caz de incendiu.
(3) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de
materiale sau obiecte.
(4) Este obligatorie verificarea zilnică de către proprietar, conducătorul
institutiei/operatorului economic sau administrator a căilor de evacuare, pentru mentinerea acestora
în stare de practicabilitate, dacă nu se prevede altfel prin contract, conventie sau alt act juridic similar
încheiat între părti.
Art. 32. – Pe întregul traseu de evacuare din spatiile si constructiile pentru birouri se interzic:
a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înăltimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente
care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de
materiale pe holuri, în casele scărilor, sub rampele scărilor;
c) amenajarea unor locuri de muncă sau activităti, inclusiv a celor cu caracter de amenajare
temporară de tipul expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul acestora si
care nu sunt prevăzute în proiect;
d) aplicarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile.
Art. 33. – (1) Traseele de evacuare a spatiilor si constructiilor pentru birouri nu trebuie să
conducă spre spatii din care evacuarea nu poate continua.
(2) Se interzic desfiintarea usilor prevăzute prin proiect la casele scărilor, de pe coridoare,
holuri, vestibuluri si blocarea în pozitie deschisă a usilor prevăzute cu mecanisme de autoînchidere.
(3) Pe timpul desfăsurării activitătii în spatiile si constructiile pentru birouri se interzice
încuierea usilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
(4) Se interzice mascarea indicatoarelor si panourilor de marcare a căilor de evacuare,
corpurilor iluminatului de sigurantă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor,
capetelor sprinkler, stingătoarelor de incendiu, hidrantilor interiori de incendiu cu decoratiuni,
postere, afise sau bannere publicitare si alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor
materiale.
(5) Se interzice amenajarea de boxe, spatii de depozitare ori alte spatii de lucru în podurile
clădirilor, în casele si sub rampele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare.
Art. 34. – (1) Căile de acces si interventie, precum si accesul la sursele de apă pentru
stingerea incendiilor se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole
care ar putea împiedica interventia operativă pentru stingerea incendiilor.
(2) Mentinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare si interventie este obligatia
proprietarului, administratorului sau conducătorului institutiei/operatorului economic pentru spatiile
de utilizare comună, respectiv obligatia locatarilor pentru părtile de constructii si amenajări folosite
de acestia.
Art. 35. – Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în sigurantă a persoanelor cu
dizabilităti motorii de la nivelurile la care acestea au acces.
Art. 36. – (1) Functionarea iluminatului de sigurantă se verifică de către personalul prevăzut
la art. 5 si se mentine în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
(2) Compartimentările interioare temporare în cadrul spatiilor si constructiilor pentru birouri
se execută pe bază de dispozitie de santier însusită de proiectantul initial si verificatorul de proiect si
nu trebuie să afecteze iluminatul de sigurantă.
(3) În situatia executării de compartimentări interioare temporare, este obligatorie dispunerea,
suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de sigurantă.
Art. 37. – (1) Orice deficientă constatată la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj
preînregistrat, dacă acesta există, se remediază imediat, în conformitate cu legislatia specifică.
(2) Verificarea functionalitătii sistemului de alarmare prevăzut la alin. (1) se face zilnic, de
către personalul prevăzut la art. 5, si se consemnează într-un registru.
Art. 38. – (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor,
masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice si
instructiunilor producătorilor.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii,
neomologate sau fără protectia corespunzătoare fată de materialele sau substantele combustibile din
spatiul în care sunt utilizate este interzisă.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea
instructiunilor de functionare, verificare si întretinere, precum si a măsurilor specifice de apărare
împotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
Art. 39. – (1) Pe timpul exploatării spatiilor în care se desfăsoară activitătile pentru care a fost
realizată o amenajare temporară trebuie luate măsuri pentru înlăturarea si/sau reducerea la minim a
pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantitătilor de materiale combustibile si
eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
(2) Pe perioada realizării amenajărilor temporare se interzice accesul utilizatorilor.
Art. 40. – (1) În clădirile si spatiile pentru birouri pot fi păstrate pentru curătenie, igienizare,
deparazitare, dezinsectie, în recipiente ermetic închise si în locuri special amenajate, lichide
inflamabile în cantitate totală de maximum 25 I.
(2) Curătarea pardoselii, parchetului, dusumelelor, mochetelor si altor asemenea cu benzină,
neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.
Art. 41. – (1) Pe timpul depozitării, manipulării si expunerii produselor sau substantelor
combustibile se tine seama de proprietătile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre
ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.
(2) Produsele si substantele combustibile se amplasează la distantă de sigurantă fată de
sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
(3) Produsele si substantele combustibile se manipulează si se depozitează în ambalaje
adecvate, realizate si inscriptionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu si
stabilirii procedeelor si substantelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
(4) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
(5) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau
substantelor combustibile cu substantele de stingere.
Art. 42. – (1) Deseurile se îndepărtează prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la
terminarea programului de lucru, si se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor,
stabilite de proprietar, potrivit prevederilor legislatiei specifice în vigoare.
(2) Deseurile si ambalajele combustibile reutilizabile se depozitează, cu asigurarea distantelor
de sigurantă fată de clădiri, în functie de natura si de proprietătile fizico-chimice ale acestora.
(3) Deseurile si ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură conform
reglementărilor specifice.
(4) Se interzice fumatul în spatiile de colectare a ambalajelor si deseurilor combustibile.
Art. 43. – Materialele si substantele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează
conform instructiunilor producătorului, luându-se măsuri de control si prevenire a fenomenului de
autoaprindere.
Art. 44. – (1) Mentinerea în stare de functionare a instalatiilor si sistemelor de captare si
scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie.
(2) Utilizarea si verificarea periodică a sistemelor de captare si scurgere la pământ a
electricitătii statice, conform instructiunilor specifice si reglementărilor tehnice, este obligatorie.
Art. 45. – (1) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de încălzire cu defectiuni,
improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului
utilizându-se lichide inflamabile.
(2) Verificarea, repararea, izolarea termică si curătarea periodică a cosurilor de evacuare a
fumului sunt obligatorii.
(3) Exploatarea sobelor si a instalatiilor de încălzire ce folosesc drept combustibil gazul
metan sau gazul petrolier lichefiat se face cu respectarea strictă a instructiunilor emise de producători
si a măsurilor din normativele de exploatare specifice.
Art. 46. – Toate instalatiile/conductele prin care circulă substante lichide sau gaze se
marchează prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv a pericolului acesteia,
prevăzute de normele tehnice specifice.
Art. 47. – (1) Lucrările de termoprotectie/ignifugare se execută numai de către personal
autorizat, conform normelor tehnice specifice.
(2) Calitatea lucrărilor executate se certifică prin documente emise conform reglementărilor
în vigoare.
(3) Lucrările de termoprotectie/ignifugare aplicate pe elementele de constructie si/sau pe
structurile din alcătuirea constructiilor protejate/tratate se execută cu periodicitatea impusă de
reglementările tehnice specifice si instructiunile producătorului.
Art. 48. – Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică si de etansare la
fum si la gaze fierbinti din alcătuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent în stare
bună, pentru a-si îndeplini rolul stabilit.
Art. 49. – În spatiile si constructiile pentru birouri, cantitătile de materiale si de substante
combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăsirea densitătii sarcinii termice stabilite prin
reglementări tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare, fapt care trebuie consemnat si în
contractul, conventia sau alt act juridic similar încheiat între părti.
Art. 50. – În spatiile si constructiile pentru birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu
se creeze aglomerări ale persoanelor si o supraîncărcare cu mobilier si echipamente specifice care să
îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.
Art. 51. – Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile în poduri, subsoluri,
pe culoare, în casele de scări si pe alte căi de evacuare astfel încât să împiedice evacuarea sau să
mărească pericolul de incendiu.
Art. 52. – Se interzice utilizarea focului deschis si a mijloacelor de iluminat cu flacără
deschisă în spatiile si constructiile pentru birouri, în podurile, spatiile pentru arhivare si spatiile de
depozitare ale acestora ori în alte locuri cu risc de incendiu.
Art. 53. – Pe timpul exploatării spatiilor si constructiilor pentru birouri trebuie luate măsuri
pentru înlăturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu prin limitarea, la strictul
necesar, a cantitătilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de
aprindere a acestora.
Art. 54. – La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de
încălzire/ventilatie/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu
energie electrică a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită
functionare permanentă.
Art. 55. – Lucrările de verificare, reparare si întretinere a dispozitivelor, echipamentelor,
instalatiilor si sistemelor destinate apărării împotriva incendiilor se execută de personal autorizat, în
conditiile legii.
Art. 56. – (1) În perioadele caniculare sau secetoase si premergător sezonului rece,
proprietarul, administratorul sau conducătorul institutiei/operatorului economic asigură, prin
personalul prevăzut la art. 5, elaborarea si punerea în aplicare a unor programe speciale de măsuri
specifice de prevenire a incendiilor.
(2) Măsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal,
următoarele:
a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de incendiu în
conditiile caracteristice temperaturilor ridicate si lipsei de precipitatii;
b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c) asigurarea protejării fată de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a
altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin
depozitare la umbră;
d) asigurarea si verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.
(3) Măsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, următoarele:
a) controlul instalatiilor, al sistemelor de încălzire existente si al componentelor acestora
precum surse de căldură, conducte, corpuri si elemente de încălzire, sobe, cosuri si canale de fum si
altele asemenea, înlăturându-se defectiunile constatate si asigurându-se functionarea la parametrii
normali;
b) protejarea contra înghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apă;
c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare si de
interventie si a surselor de apă exterioare pentru incendiu.
Art. 57. – Marcarea cu indicatoare standardizate, mentinerea permanentă în stare de
functionare a hidrantilor exteriori de incendiu, accesibilitatea către acestia si coloanele uscate,
precum si protectia împotriva lovirii acestora de către autovehicule, se asigură de către proprietar,
conducătorul institutiei/operatorului economic sau administrator, prin personalul prevăzut la art. 5.
Art. 58. – La terminarea programului de lucru în spatiile si constructiile pentru birouri în care
încălzirea se face cu sobe cu acumulare de căldură, întreruperea functionării sobelor este obligatorie.
Art. 59. – Instalatiile utilitare electrice, de utilizare a gazelor naturale, de protectie împotriva
trăsnetelor, de ventilare, de climatizare si altele asemenea aferente constructiilor se exploatează, se
întretin si se verifică în conformitate cu reglementările tehnice si măsurile specifice de apărare
împotriva incendiilor, astfel încât să nu constituie surse de initiere sau de propagare a incendiilor.
SECTIUNEA a 2-a
Spatii de depozitare
Art. 60. – În spatiile de depozitare a materialelor si produselor se respectă următoarele cerinte
minime specifice:
a) depozitarea se face în functie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare,
combustibilitatea si proprietătile fizico-chimice, fără a depăsi sarcina termică prevăzută de
proiectant;
b) se interzice depozitarea în acelasi spatiu a substantelor, materialelor, produselor care, prin
contact direct între ele, pot genera incendii/explozii urmate de incendii;
c) depozitarea produselor se face cu respectarea distantelor normate fată de instalatiile
electrice, de încălzire, cu surse de foc/de căldură si altele asemenea.
Art. 61. – În spatiile de depozitare se afisează la loc vizibil instructiunile specifice de apărare
împotriva incendiilor, regulile de comportament în caz de incendiu, precum si planul de depozitare si
evacuare a materialelor periculoase.
Art. 62. – (1) Depozitarea materialelor si substantelor combustibile se face în ambalajele
indicate de producător.
(2) Materialele si substantele se inscriptionează, conform prevederilor legale în vigoare, în
vederea identificării naturii riscurilor de incendiu si pentru adoptarea măsurilor adecvate de
interventie.
(3) Este interzisă depozitarea materialelor si substantelor combustibile ale căror proprietăti nu
sunt cunoscute.
(4) Dispunerea materialelor si substantelor periculoase în spatiile de depozitare se face
potrivit planurilor de depozitare.
Art. 63. – Corpurile electrice de iluminat din spatiile de depozitare a materialelor
combustibile trebuie să fie adecvate spatiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu
armături de protectie.
Art. 64. – Deseurile rezultate din ambalaje se evacuează zilnic din spatiile de depozitare în
locurile stabilite în acest scop.
Art. 65. – (1) În spatiile de depozitare se asigură o distantă de sigurantă de minimum 0,5 m a
materialelor combustibile fată de elementele de încălzire.
(2) Fată de corpurile de iluminat se respectă distantele prevăzute în normativul tehnic
specific, iar fată de duzele de debitare a apei ale instalatiilor speciale de stingere se asigură distantele
necesare functionării eficiente a acestora.
Art. 66. – La depozitarea materialelor se tine seama de proprietătile fizico-chimice ale
acestora, de gradul de periculozitate, de sensibilitatea la căldură, fum sau la umezeală, de reactia fată
de alte materiale, de posibilitatea de aprindere, precum si de substantele care pot fi utilizate la
stingerea incendiilor.
Art. 67. – Atât în interiorul spatiilor de depozitare, cât si pe suprafetele de teren folosite
pentru depozitarea mărfurilor si ambalajelor se păstrează în permanentă ordine si curătenie.
Art. 68. – Se interzice folosirea în spatiile de depozitare a mijloacelor de încălzire si iluminat
improvizate, cu defectiuni sau neasigurate cu protectie adecvată.
Art. 69. – Este interzis a se păstra în spatiile de depozitare obiecte străine de inventarul
spatiului de depozitare.
Art. 70. – Pe toată suprafata spatiului de depozitare se interzic aprinderea si utilizarea focului
de orice natură.
Art. 71. – Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc si
numai cu indicarea persoanelor răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru apărarea împotriva
incendiilor.
Art. 72. – În spatiile de depozitare, precum si în apropierea acestora se dispun măsuri pentru:
a) interzicerea păstrării unor cantităti de materiale mai mare decât capacitatea maximă
admisă, prevăzută prin proiect;
b) interzicerea obturării gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este
prevăzut, cu diverse mărfuri, produse sau alte materiale;
c) îndepărtarea imediată a tuturor deseurilor sau altor materiale combustibile care nu au
legătură cu activitatea care se desfăsoară în spatiul respectiv.
SECTIUNEA a 3-a
Spatii tehnice aferente constructiei
Art. 73. – (1) În spatiile destinate centralelor termice, instalatiilor sanitare, centralelor de
ventilare si climatizare, instalatiilor electrice si instalatiilor de gaze se interzice depozitarea
materialelor si amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare.
(2) În spatiile prevăzute la alin. (1) se respectă si prevederile reglementărilor tehnice
specifice.
Art. 74. – Pe timpul exploatării instalatiilor utilitare se respectă instructiunile si regulile de
utilizare a echipamentului/masinii, stabilite de proiectanti si de producători, precum si măsurile de
apărare împotriva incendiilor prevăzute în reglementările tehnice specifice în vigoare.
SECTIUNEA a 4-a
Spatii destinate preparării hranei si servirii mesei
Art. 75. – (1) La spatiile destinate preparării hranei din spatiile si constructiile pentru birouri
se verifică periodic starea tehnică a mijloacelor de preparat si încălzit hrana si se remediază de îndată
deficientele constatate.
(2) Se interzice amenajarea acestor spatii în încăperi în care pardoseala se află sub nivelul
terenului în cazul în care se utilizează gaz petrolier lichefiat – GPL.
Art. 76. – Amenajarea spatiilor pentru servirea mesei se face cu mentinerea spatiilor de
sigurantă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru usile
amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor
tehnice specifice, precum si mentinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente
persoane în sală.
Art. 77. – În spatiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:
a) mentinerea permanentă a curăteniei si ordinii;
b) utilizarea aparatelor electrocasnice conform instructiunilor producătorilor si deconectarea
acestora de la priză după ce au fost folosite.
Art. 78. – În spatiile de preparare a hranei se interzice:
a) folosirea mijloacelor si dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defectiuni,
improvizatii ori fără supravegherea si respectarea instructiunilor specifice de apărare împotriva
incendiilor;
b) folosirea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat – GPL neomologate, defecte, fără regulatoare
de presiune, cu furtunuri de racordare defecte sau neprevăzute cu elemente-coliere de etansare la
racorduri;
c) depozitarea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat – GPL, altele decât cele aflate în uz;
d) pregătirea diverselor preparate astfel încât această activitate să prezinte pericol de
incendiu;
e) prelingerea grăsimilor din tăvi, umplerea vaselor peste limită sau manipularea
necorespunzătoare a acestora;
f) lăsarea nesupravegheată a produselor alimentare pe mijloacele de preparare a hranei în
functiune.
Art. 79. – Masinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele si celelalte utilaje
care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distantă de cel putin 1 m fată de elementele
combustibile ale constructiilor sau de materialele combustibile din încăperi.
Art. 80. – (1) Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.
(2) Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă si săpun sau conform
instructiunilor producătorului.
Art. 81. – (1) Masinile de gătit si grătarele pentru fript se echipează cu hote si tubulaturi de
ventilatie prevăzute cu clapete, filtre, site de protectie si, după caz, cu instalatii de stingere specifice.
(2) Hotele si tubulaturile de ventilatie ce deservesc masinile de gătit, grătarele pentru fript,
cuptoarele pentru copt se curătă si se degresează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, iar
filtrele de protectie se înlocuiesc conform instructiunilor producătorului.
(3) Se interzice curătarea hotelor prin ardere.
Art. 82. – (1) Instructiunile de exploatare recomandate de producător, precum si instructiunile
de lucru cu gaze naturale sau cu gaz petrolier lichefiat – GPL, după caz, se afisează în dreptul fiecărui
echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.
(2) În cadrul instructiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de interventie în caz de
incendiu.
Art. 83. – La terminarea programului de lucru în spatiile destinate preparării hranei si servirii
mesei se efectuează următoarele operatiuni obligatorii:
a) se întrerupe alimentarea cu energie electrică, gaze sau abur a masinilor, utilajelor,
aparatelor si dispozitivelor destinate preparării hranei, care nu afectează activitatea din spatiul
respectiv;
b) se verifică închiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si recipiente;
c) se evacuează deseurile rezultate în urma desfăsurării activitătii;
d) se întrerupe iluminatul artificial, cu exceptia iluminatului de sigurantă, acolo unde acesta
există, se încuie si, după caz, se predau cheile la locurile stabilite de proprietar, conducătorul
institutiei/operatorului economic sau administrator.
Art. 84. – Decoratiunile în spatiile destinate preparării hranei si servirii mesei se realizează
din materiale având clasa de reactie la foc minim B, dO sau d1.
SECTIUNEA a 5-a
Săli de conferinte/sedinte sau similare
Art. 85. – La exploatarea sălilor de conferinte/sedinte sau similare se asigură următoarele
măsuri:
a) se interzice accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, prin proiect;
b) se interzic fumatul si utilizarea focului deschis în astfel de spatii;
c) se acordă o atentie deosebită informării participantilor la activitătile desfăsurate în astfel de
spatii, privind principalele reguli de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate de acestia;
d) atunci când încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe
înainte de accesul utilizatorilor în interiorul sălii;
e) covoarele, mochetele, presurile utilizate în aceste spatii, pe holuri, coridoare, culoare si
scări se fixează pe pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor, în caz de incendiu;
f) la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli si încăperi se asigură culoare de
circulatie corespunzător directionate, iar în conditiile în care capacitatea sălilor depăseste 200 de
persoane, scaunele si băncile se fixează de pardoseală;
g) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fisetelor sau a altui mobilier în
apropierea usilor de evacuare sau pe circulatiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în
caz de incendiu;
h) se întocmesc si se afisează, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor dacă în sălile
respective se află cel putin 50 de persoane.
SECTIUNEA a 6-a
Parcaje subterane, spatii de garare si parcări pentru autoturisme
Art. 86. – (1) În parcajele subterane pentru autoturisme se respectă prevederile
reglementărilor tehnice specifice.
(2) În interiorul parcajelor prevăzute la alin. (1) se interzice amenajarea de încăperi sau spatii,
cu exceptia celor proiectate, în special destinate depozitării de materiale si produse combustibile.
Art. 87. – Parcarea autoturismelor în garaje se face în spatii special destinate si marcate în
acest scop, interzicându-se parcarea acestora pe rampele auto si circulatii, astfel încât să se asigure
evacuarea rapidă în caz de incendiu.
Art. 88. – Se interzice parcarea pe platformele si în spatiile pentru garare a autoturismelor
care prezintă scurgeri de combustibil.
Art. 89. – În spatiile destinate garării autoturismelor se interzic următoarele:
a) completarea sau scoaterea de carburanti din rezervoarele autovehiculelor ori transvazarea
lichidelor combustibile;
b) încărcarea acumulatoarelor, altele decât pentru autovehicule electrice;
c) fumatul, utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori
în alte scopuri;
d) executarea operatiilor sau lucrărilor de întretinere sau de reparare a autovehiculelor,
indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu exceptia înlocuirii rotilor;
e) păstrarea sau depozitarea de materiale, cum sunt cârpe, lavete, bumbac si altele asemenea;
f) depozitarea, chiar si temporară, de carburanti, lubrifianti, uleiuri si alte materiale
combustibile, inflamabile, corozive si radioactive.
Art. 90. – (1) Instructiunile de exploatare, însotite de schema de circulatie auto si de
evacuare, întocmite de proiectant, se cuprind în registrul de exploatare si se afisează în spatiile
tehnice si în interiorul parcajului, în locurile în care persoanele care îsi parchează autoturismele pot
lua cunostintă de continutul acestora.
(2) Instructiunile trebuie să precizeze modul de actionare obligatoriu în caz de depăsire a
valorilor de monoxid de carbon sau în caz de incendiu si responsabilitătile care revin personalului
angajat/proprietarilor de autoturisme.
Art. 91. – Instalatiile electrice, instalatiile de ventilare, sistemele de evacuare a fumului în caz
de incendiu, dispozitivele si instalatiile de protectie la incendiu, precum si elementele si dispozitivele
constructive de securitate la incendiu se verifică, se testează si se întretin periodic de către persoane
autorizate conform legii, în scopul asigurării mentinerii lor în functiune la parametrii proiectati.
Art. 92. – (1) Proprietarul, conducătorul institutiei/ operatorului economic sau administratorul
trebuie să întocmească si să actualizeze zilnic registrul de exploatare a parcajului.
(2) Registrul de exploatare se pune oricând la dispozitie reprezentantilor legal abilitati cu
controlul parcajelor sau ai inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului
Bucuresti.
(3) Registrul trebuie să cuprindă:
a) numele responsabilului de parcaj;
b) instructiunile de exploatare;
c) programul actualizat de urmărire si verificare functională a dotărilor si dispozitivelor care
vizează securitatea la incendiu;
d) rezultatele încercărilor functionale;
e) incidentele survenite în exploatarea instalatiilor.
SECTIUNEA a 7-a
Arhive, biblioteci si fisiere
Art. 93. – La biblioteci, arhive si fisiere se urmăreste asigurarea, în exploatare, a următoarelor
măsuri principale:
a) hârtia, cărtile si documentele de arhivă se depozitează în ordine, asezate în stive sau rafturi
din materiale având clasa de reactie la foc minim A2-s1, dO, asigurându-se posibilitătile de
interventie si evacuare în caz de incendiu;
b) la depozitarea hârtiei, cărtilor si a altelor asemenea în rafturi sau stive se păstrează
distantele fată de instalatia electrică si fată de instalatia de încălzire de minimum 0,5 m;
c) se interzice păstrarea materialelor care nu au legătură cu activitatea specifică acestor spatii;
d) deseurile de hârtie si ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor si livrărilor se
îndepărtează zilnic din spatiile de depozitare;
e) se interzice amenajarea de arhive temporare în birouri. Art. 94. – În biblioteci, arhive si
fisiere se folosesc numai
corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grătare de protectie. Art. 95.- în biblioteci, arhive
si fisiere se interzic fumatul si focul deschis.
SECTIUNEA a 8-a
Săli aglomerate sau cu aglomerări de persoane
Art. 96. – Pentru spatiile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau cu aglomerări
de persoane se respectă prevederile din reglementările specifice pentru acestea.
SECTIUNEA a 9-a
Clădiri înalte si foarte înalte pentru birouri
Art. 97. – Proprietarul clădirilor înalte sau foarte înalte, respectiv conducătorul
institutiei/operatorului economic care îsi desfăsoară activitatea în aceste clădiri desemnează, în
conditiile legii, un reprezentant cu autoritate administrativă si un înlocuitor al acestuia pentru a
asigura îndeplinirea obligatiilor legale care îi revin privind apărarea împotriva incendiilor.
Art. 98. – (1) Proprietarul, conducătorul institutiei/ operatorului economic sau administratorul
are obligatia să constituie propriul serviciu privat pentru situatii de urgentă, în conditiile legii.
(2) Personalul serviciului privat pentru situatii de urgentă execută serviciu de rond cel putin
cu următoarea frecventă:
a) primul, imediat după încheierea activitătii si plecarea personalului;
b) al doilea, la două ore după primul;
c) al treilea, pe timpul noptii.
(3) Constatările rezultate în urma executării serviciului de rond sunt consemnate într-un
registru. Art. 99. – În cazul clădirilor înalte sau foarte înalte, se interzice schimbarea destinatiei totale
sau partiale a spatiilor, modificarea constructivă a acestora sau a instalatiilor de apărare împotriva
incendiilor care le echipează fără obtinerea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu, în
conditiile legii.
Art. 100. – Proprietarul, conducătorul institutiei/operatorului economic sau administratorul
are obligatia de a asigura accesul personalului serviciilor pentru situatii de urgentă, la solicitarea
scrisă a acestuia, pentru actiuni de recunoastere si exercitii specifice apărării împotriva incendiilor.
Art. 101. – În cazul producerii de incendii în clădiri înalte sau foarte înalte, proprietarul,
conducătorul institutiei/operatorului economic, administratorul, utilizatorii si personalul de
pază/protectie trebuie să asigure accesul neconditionat al fortelor de interventie si să conlucreze cu
acestea pentru evacuarea în conditii de sigurantă a persoanelor si valorilor, evitarea/limitarea
pierderilor de vieti omenesti si bunuri, asigurarea securitătii la incendiu a clădirilor proprii si a celor
învecinate, diminuarea impactului asupra mediului.
Art. 102. – Proprietarul, conducătorul institutiei/operatorului economic sau administratorul si
serviciul privat pentru situatii de urgentă trebuie să verifice permanent si să ia măsurile care se impun
pentru ca în spatiile neocupate să nu existe conditii de declansare a incendiilor.
Art. 103. – (1) Proprietarul, conducătorul institutiei/ operatorului economic sau
administratorul trebuie să asigure existenta si completarea unui registru de securitate în care sunt
consemnate informatii indispensabile controlului privind apărarea împotriva incendiilor, precum:
a) diverse directii de urmat în caz de incendiu;
b) evidenta nominală si ierarhia persoanelor din serviciul privat pentru situatii de urgentă si
serviciul de pază/protectie;
c) starea si planurile de amplasare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
d) datele privind organizarea exercitiilor de alarmare si evacuare în caz de incendiu, inclusiv
concluziile rezultate;
e) datele referitoare la verificările si controalele privind apărarea împotriva incendiilor
executate de personalul propriu si de autoritătile abilitate;
f) date privind toate incendiile produse.
(2) Registrul de securitate trebuie prezentat anual spre vizare inspectorului sef al
inspectoratului pentru situatii de urgentă judetean/al municipiului Bucuresti si la orice control
executat de autoritătile abilitate.
Art. 104. – În cazul în care echipamentele/sistemele de iluminat de sigurantă alimentate cu
baterii, prevăzute cu autotestare automată de minimum 30 de secunde la cel putin 30 de zile, indică o
eventuală disfunctie, verificarea functionării se înlocuieste cu o inspectie vizuală cu aceeasi
periodicitate.
Art. 105. – (1) Proprietarul, conducătorul institutiei/ operatorului economic sau
administratorul trebuie să organizeze, cel putin o dată la 6 luni, împreună cu serviciul privat pentru
situatii de urgentă:
a) un exercitiu de alarmare-evacuare pe fiecare etaj, cu angrenarea utilizatorilor etajului
superior si inferior celui pe care se organizează această activitate;
b) sedinte practice de familiarizare a utilizatorilor constructiei cu modul de folosire a
mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.
(2) O dată pe an trebuie executat un exercitiu pentru alarmarea si evacuarea tuturor
utilizatorilor constructiei.
Art. 106. – Proprietarul sau administratorul clădirilor înalte sau foarte înalte în care sunt
incluse si functiuni comerciale, bancare si altele asemenea au obligatia de a dota spatiile cu instalatii
de sonorizare cu mesaje înregistrate necesare atât pentru efectuarea de exercitii, cât si pentru
interventii în caz de incendiu.
Art. 107. – (1) Proprietarul, conducătorul institutiei/ operatorului economic sau
administratorul trebuie să afiseze pe părtile comune, căi de circulatie, scări si ascensoare, instructiuni
de apărare împotriva incendiilor si planuri de evacuare în caz de incendiu, elaborate în conditiile
legii.
(2) Este obligatorie marcarea racordurilor de alimentare a coloanelor uscate de la
autospecialele de interventie si mentinerea accesului liber la acestea în orice anotimp.
Art. 108. – (1) În clădirile înalte sau foarte înalte este obligatorie organizarea apărării
împotriva incendiilor pe fiecare compartiment.
(2) În timpul programului de lucru, 25% din personalul compartimentului, dar nu mai putin
de 5 persoane, trebuie să fie pregătit pentru a actiona si a pune în aplicare măsurile de apărare
împotriva incendiilor în cazul producerii de evenimente la nivel local.
(3) Pentru compartimentele amplasate pe două sau mai multe niveluri ale constructiei trebuie
asigurate minimum două persoane pe nivel care să execute activitătile prevăzute la alin. (2).
Art. 109. – Atunci când în clădirile înalte sau foarte înalte sunt incluse si functiuni
comerciale, bancare si altele asemenea, în acestea se aplică în mod cumulativ prezentele dispozitii
generale împreună cu celelalte reglementări specifice privind apărarea împotriva incendiilor.
CAPITOLUL IV
Evacuarea în caz de incendiu
SECTIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 110. – Proprietarul, conducătorul institutiei/operatorului economic sau administratorul
are următoarele obligatii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
a) stabileste modalitătile si procedurile de evacuare a persoanelor si bunurilor, adaptate la
categoria spatiilor si constructiilor pentru birouri;
b) stabileste modalităti de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure;
c) asigură instruirea personalului propriu privind atributiile ce le revin din organizarea
evacuării în caz de incendiu;
d) asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu;
e) stabileste prioritătile în desfăsurarea operatiunilor de evacuare în functie de personalul
propriu avut la dispozitie;
f) stabileste ordinea de salvare a bunurilor si materialelor. Art. 111. – Personalul prevăzut la
art. 5 are următoarele
atributii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
a) realizează instruirea personalului propriu privind atributiile ce îi revin din organizarea
evacuării în caz de incendiu;
b) conduce si coordonează actiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
c) asigură amenajarea, dacă este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane si bunuri.
Art. 112. – Personalul angajat are următoarele atributii privind asigurarea evacuării în caz de
incendiu:
a) participă la instruirea privind atributiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de
incendiu;
b) îndeplineste actiunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
c) se subordonează, pe timpul actiunilor de evacuare, personalului prevăzut la art. 5.
Art. 113. – Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizează cu mijloace adecvate
fiecărui obiectiv si dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul acestora.
Art. 114. – (1) În situatia alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat,
acesta trebuie să fie codificat sau discret, pentru a nu induce panică în rândul persoanelor care se află
în spatiile si constructiile pentru birouri.
(2) Este obligatoriu ca mesajul preînregistrat să fie cunoscut de către întreg personalul din
spatiul si constructia pentru birouri.
Art. 115. – Personalul angajat trebuie să cunoască mijloacele de alarmare, alertare, evacuare
precum si modul de actionare în caz de incendiu.
Art. 116. – Pentru evacuarea în sigurantă în caz de incendiu se iau măsuri de instruire
temeinică a personalului angajat privind:
a) modalitătile practice de asigurare a evacuării utilizatorilor ori, după caz, a salvării
persoanelor ce nu se pot evacua singure;
b) modalitătile practice de asigurare a salvării obiectelor din cadrul obiectivului în cazul
producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza bunurilor
evacuate, locurile de adăpostire si, după caz, a mijloacelor tehnice alocate.
Art. 117. – Personalul angajat trebuie să cunoască si să respecte instructiunile specifice în
vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.
Art. 118. – Evacuarea utilizatorilor se face:
a) în mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispozitiile proprietarului,
conducătorului institutiei/ operatorului economic sau administratorului;
b) pe locurile dinainte stabilite în incinta unitătii, în baza planurilor de evacuare.
Art. 119. – Personalul angajat desemnat din spatiile si constructiile pentru birouri indică
utilizatorilor căile de evacuare.
SECTIUNEA a 2-a
Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu
Art. 120. – Scopul principal al planificării si executării exercitiilor de alarmare/evacuare este
cunoasterea, de către personalul angajat, a modului de actiune în caz de incendiu.
Art. 121. – Exercitiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică si se execută o
dată la 6 luni cu personalul propriu, în functie de formele de evacuare, si se pot organiza pentru
întreaga constructie sau pe segmente închiriate din aceasta.
Art. 122. – Planificarea, organizarea si executarea exercitiilor de evacuare sunt atributii ale
proprietarului, conducătorului institutiei/operatorului economic sau administratorului.
Art. 123. – Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de
personalul prevăzut la art. 5 si conduse de proprietar, conducătorul institutiei/operatorului economic
sau administrator.
Art. 124. – Fiecare exercitiu se finalizează cu analiza nivelului de cunoastere a obligatiilor ce
revin personalului angajat, pe fiecare loc de muncă, si se consemnează într-un registru destinat
acestei activităti.
Art. 125. – (1) Ipotezele, obiectivele si scopurile exercitiilor de alarmare/evacuare, respectiv
obligatiile pe timpul desfăsurării exercitiului se prelucrează cu personalul angajat.
(2) Pentru fiecare ipoteză în parte, personalul angajat va fi verificat privind cunoasterea
modului de actiune.
(3) Pe timpul exercitiilor de evacuare se urmăreste respectarea regulilor privind coordonarea
actiunilor, inclusiv comportamentul personalului în vederea evitării panicii si busculadelor.
Art. 126. – (1) Modul de desfăsurare a exercitiilor de alarmare/evacuare se analizează de
proprietar, conducătorul institutiei/operatorului economic sau administrator, împreună cu personalul
prevăzut la art. 5.
(2) Analiza efectuată este utilizată la actualizarea planurilor de pregătire în domeniul
situatiilor de urgentă, cât si la reactualizarea planurilor de interventie, după caz.
(3) Evidenta exercitiilor de alarmare/evacuare se tine într-un registru special.
CAPITOLUL V
Echiparea si dotarea cu mijloace de protectie împotriva incendiilor
Art. 127. – Echiparea si dotarea spatiilor si constructiilor pentru birouri cu mijloace tehnice
de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si
dimensionarea si amplasarea acestora se asigură conform prevederilor reglementărilor tehnice
specifice.
Art. 128. – Exploatarea si mentinerea în stare de functionare a mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu reglementările tehnice specifice.
Art. 129. – Proprietarul, conducătorul institutiei/operatorului economic sau administratorul
trebuie să asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de protectie împotriva incendiilor.
Art. 130. – (1) Proprietarul, conducătorul institutiei/ operatorului economic, administratorul
sau persoana desemnată de acesta, în conditiile legii, răspunde pentru echiparea, dotarea, inspectarea,
întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în spatiile si
constructiile pentru birouri.
(2) Locatarii au obligatiile prevăzute la alin. (1) pentru spatiile închiriate în constructiile
pentru birouri, dacă nu se prevede altfel prin contractul, conventia sau actul juridic similar încheiat
între părti.
Art. 131. – În spatiile si constructiile pentru birouri se utilizează numai mijloace tehnice de
apărare împotriva incendiilor certificate sau agrementate în conformitate cu exigentele
reglementărilor în domeniu.
Art. 132. – Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat
si/sau de fortele de interventie se amplasează cu respectarea următoarele cerinte:
a) locurile de amplasare să fie vizibile, usor accesibile, precum căi de evacuare, coridoare,
holuri, în zonele iesirilor si alte asemenea spatii si la distante optime fată de focarele cele mai
probabile;
b) înăltimea de montare si greutatea acestora să fie pe măsura capacitătilor fizice ale
persoanelor care le utilizează;
c) să fie bine fixate si să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
Art. 133. – Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se
indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
Art. 134. – Dotarea minimă cu stingătoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru
birouri se asigură conform documentatiei tehnice.
Art. 135. – (1) Pentru stingătoarele portative, documentele de referintă sunt Directiva
97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor
statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunitătilor Europene nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, SR EN 3, precum si reglementările tehnice
echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la
acordul privind Spatiul Economic European.
(2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele
conditii:
a) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/ încărcătura de minimum 6 kg;
b) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum
6 litri.
(3) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/l, documentele de referintă
sunt SR EN 1866-1 si reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene
sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European.
(4) Se pot utiliza mai multe stingătoare de capacitate mai mică cu performante de stingere
echivalente.
(5) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate si/sau
comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori sunt fabricate legal
într-un stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European, în conformitate cu
specificatiile normative în vigoare în aceste tări.
Art. 136. – În fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigură
dotarea cu cel putin două stingătoare de incendiu.
Art. 137. – Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distantelor si înăltimii de
montare a stingătoarelor în perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fată de cele mai importante focare de incendiu din clasele
B si A;
b) maximum 1,4 m înăltime fată de pardoseală.
Art. 138. – (1) Instalatiile de stingere automate cu apă tip sprinkler se întretin în perfectă stare
de functionare în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice.
(2) Instalatiile prevăzute la alin. (1) trebuie amplasate astfel încât să se evite pericolul de
înghet.
Art. 139. – Atunci când instalatia tip sprinkler este scoasă din functiune mai mult de 4 ore
într-un interval de 24 de ore, se iau măsuri de supraveghere permanentă a spatiului protejat de
aceasta si se aplică măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor până la repunerea în functiune
la parametrii indicati în documentatia tehnică pusă la dispozitie de producător.
Art. 140. – Anual, înaintea începerii sezonului rece, se verifică toate elementele componente
ale instalatiei sprinkler pentru a nu fi expuse la înghet, precum si functionarea acesteia în ansamblu.
Art. 141. -Trebuie asigurată permanent rezerva de capete sprinkler prevăzută de
reglementările tehnice specifice.
Art. 142. – (1) Este interzisă amplasarea/depozitarea de materiale/obiecte în imediata
apropiere a elementelor instalatiilor sprinkler pentru a nu afecta functionarea eficientă a acestora.
(2) Se interzice acoperirea capetelor sprinkler cu vopsea sau alte materiale decorative,
atârnarea de ele a diverselor ornamente ori mascarea lor cu elemente constructive.
Art. 143. – Instalatiile automate de stingere aferente spatiilor pentru arhivare sau în care sunt
amplasate servere pentru sisteme de calcul, prelucrare si stocare date trebuie verificate si întretinute
corespunzător.
Art. 144. – Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare în caz de incendiu, selectate si
amplasate conform prevederilor proiectantului, trebuie verificate periodic si întretinute de personal
autorizat în conditiile legii.
Art. 145. – La toate instalatiile si sistemele cu rol în apărarea împotriva incendiilor din
spatiile si constructiile pentru birouri trebuie să existe un registru de evidentă a lucrărilor de
verificare, reparatii si întretinere în care se consemnează, de persoanele desemnate în conditiile legii,
toate interventiile executate, dar si, acolo unde este cazul, alarmele false.
Art. 146. – Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte
scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
Art. 147. – Controlul stării de functionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor se execută, conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice si în instructiunile
tehnice elaborate de producători/furnizori, de către persoanele autorizate, conform legii.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 148. – Dispozitiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte, respectiv
constructie, instalatii, amenajări si alte spatii aferente constructiilor, indiferent de capitolul la care
sunt prevăzute, tinându-se seama de cazul cel mai defavorabil si avându-se în vedere si prevederile
celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse
în prezentele dispozitii generale.
Art. 149. – (1) Proprietarul, conducătorul institutiei/operatorului economic sau
administratorul stabileste, în raport cu specificul spatiilor si constructiilor, si alte reguli si măsuri
privind apărarea împotriva incendiilor.
(2) Delegarea atributiilor pe linia apărării împotriva incendiilor prevăzute prin lege nu
exonerează de răspundere proprietarul, conducătorul institutiei/operatorului economic sau
administratorul.
Art. 150. – Afisarea de materiale publicitare pe fatadele clădirilor se face numai după
obtinerea acordului proiectantului, după caz, a expertului pentru cerinta “securitate la incendiu”,
acord prin care trebuie să se precizeze că materialele nu produc sau nu contribuie la dezvoltarea si
propagarea incendiului.
Art. 151. – (1) În spatiile si constructiile pentru birouri este obligatorie organizarea, în
conditiile legii, a activitătii de control intern privind respectarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor.
(2) Controlul intern privind respectarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
poate fi executat de proprietar, de conducătorul institutiei/operatorului economic, de administrator
sau de personalul prevăzut la art. 5.
Art. 152. – Rezultatele controlului desfăsurat de către inspectorii de prevenire din
inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti si de personalul cu
atributii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor se mentionează în procesele-verbale de
control si se analizează de proprietar, de conducătorul institutiei/operatorului economic, de
administrator si de personalul prevăzut la art. 5.
Art. 153. – Persoanele fizice, întreprinderile familiale sau persoanele juridice care detin părti
din acelasi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din prezentele
dispozitii generale, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul
imobil.

Prezentul Ordin 262/2010,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.

Prezentul Ordin 262/2010,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.