Ordin 269/2008


ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si
incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare
la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si
internelor nr. 394/2004
EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2008
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 17
alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4/2007 al Comitetului
tehnic de specialitate CTS 12 – Fizica construcţiilor şi cerinţe funcţionale
pentru construcţii,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) lit. d) şi ale art. 36 din
Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii, republicatã, ale art. 2
alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea
produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 1.822/2004 şi Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 394/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale
art. 10 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor
şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008 ,
ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi ministrul
internelor şi reformei administrative emit urmãtorul ordin:
ART. I
Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru
construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.822/2004 şi
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 394/2004 , publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. Dupã articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu
urmãtorul cuprins:
„Art. 23^1. – (1) La elaborarea documentaţiilor tehnice de proiectare,
proiectanţii sunt obligaţi sã înscrie în proiectul tehnic clasa de reacţie la
foc a produselor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, şi,
informativ, clasa de combustibilitate, în funcţie de utilizarea finalã
preconizatã.
(2) Clasele de combustibilitate definite în «Normativul de siguranţã la
foc a construcţiilor», indicativ P118-1999, publicat în Buletinul
Construcţiilor nr. 7/1999, editat de Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti din
coordonarea Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, se
înlocuiesc cu clasele de reacţie la foc, în funcţie de utilizarea finalã
preconizatã a materialului sau a elementului de construcţie.
(3) Clasele de combustibilitate prevãzute în alte reglementãri specifice
au caracter informativ şi se înlocuiesc, în mod obligatoriu, cu clasele de
reacţie la foc.”
2. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 25. – Tabelele nr. 1-8 şi anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din
2
prezentul regulament.”
3. Dupã tabelul nr. 7 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 8
„Înlocuirea claselor de combustibilitate cu clase de reacţie la foc”,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.
Ministrul dezvoltãrii,
lucrãrilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David
ANEXĂ
Tabelul nr. 8
─────────────
ÎNLOCUIREA CLASELOR DE COMBUSTIBILITATE CU CLASE DE REACŢIE LA FOC
*T*
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Clasa de combustibilitate │ Clasa de reacţie la foc │
├───────────────────────────────────┼────────────────┬────────────────────────┤
│ C0 (CA1) │ A1 │ – │
│ ├────────────────┼────────────────────────┤
│ │ A2 │ s1, d0 │
├───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
│ C1 (CA2a) │ A2 │ s1, d1 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d1 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d1 │
│ ├────────────────┼────────────────────────┤
│ │ B │ s1, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s1, d1 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d1 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d1 │
├───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
│ C2 (CA2b) │ C │ s1, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s1, d1 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d1 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d1 │
├───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
│ C3 (CA2c) │ D │ s1, d0 │
3
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s1, d1 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d1 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d0 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d1 │
├───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
│ C4 (CA2d) │ A2 │ s1, d2 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d2 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d2 │
│ ├────────────────┼────────────────────────┤
│ │ B │ s1, d2 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d2 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d2 │
│ ├────────────────┼────────────────────────┤
│ │ C │ s1, d2 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d2 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d2 │
│ ├────────────────┼────────────────────────┤
│ │ D │ s1, d2 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s2, d2 │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │ s3, d2 │
│ ├────────────────┼────────────────────────┤
│ │ E │ d2 │
│ ├────────────────┼────────────────────────┤
│ │ F │ – │
└───────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────┘
*ST*
NOTĂ: 1. Clasa de combustibilitate a produsului se înlocuieşte în funcţie
de utilizarea finalã preconizatã cu una dintre clasele de reacţie la foc din
tabel.
2. La înlocuirea claselor de combustibilitate cu clasele de reacţie la
foc se va avea în vedere adoptarea nivelurilor de performanţã pentru emisia
de fum şi picãturi/particule arzânde corespunzãtor utilizãrii
preconizate/finale a produsului, conform precizãrilor din tabelul nr. 2 din
prezentul regulament.
_________

Prezentul Ordin 269/2008,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ,la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.