Ordin 47/1203/509/2003


ORDIN Nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003
pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii
executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din
sectorul petrol si gaze naturale
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
Nr. 47 din 21 iulie 2003
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI
TURISMULUI
Nr. 1.203 din 30 iulie 2003
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI SI INTERNELOR
Nr. 509 din 13 august 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 29 august 2003
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii
lucrãrilor de construcții, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Legii
petrolului nr. 134/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, si ale Ordonantei
Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 463/2001,
în temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea
Ministerului Economiei si Comertului, al Hotarârii Guvernului nr. 740/2003 privind
organizarea si funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului si
al Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea
Ministerului Administraþiei si Internelor,ministrul economiei si comerțului, ministrul
transporturilor, construcțiilor si turismului si ministrul administrației si internelor emit
urmatorul ordin:
ART. 1
Se aprobã Procedura de emitere a avizului în vederea autorizãrii executãrii
construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze
naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei si comerțului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
construcțiilor si turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Ministrul administrației si internelor,
Ioan Rus
ANEXA 1
PROCEDURA
de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în
vecinãtatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
CAP. 1
Dispoziții generale
Scopul
ART. 1
Scopul prezentei proceduri este de a stabili modalitatea de emitere a avizului
operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale în vederea autorizații executării
construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze
naturale, avându-se în vedere:
a) asigurarea securisticii si continuitatii alimentarii cu titei, gazolina, etan, condensat,
produse petroliere si gaze naturale a consumatorilor;
b) asigurarea protecției mediului si a siguranției constructorilor persoanelor fizice si
juridice;
c) asigurarea operării si întreținerii în condiții de siguranță si eficientei a infrastructurii
de transport titei, gazolina, etan, condensat si produse petroliere, precum si de producție,
înmagazinare, transport si distribuție a gazelor naturale.
Domeniul de aplicare
ART. 2
Prevederile prezentei proceduri se aplicã în cazul autorizãrii executãrii lucrãrilor de
construcții, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcții, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, cu excepția celor de la lit. b).
CAP. 2
Obligaþiile operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, ale autoritarilor
administraþiei publice locale si ale persoanelor fizice ºi juridice care realizeazã
lucrãri de construcþii
SECÞIUNEA 1
Obligațiile operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale
ART. 3
Operatorii din sectorul petrol si gaze naturale cu atributii în dezvoltarea, exploatarea,
întreținerea, verificarea si repararea obiectivelor/sistemelor care alcãtuiesc infrastructura
necesarã alimentãrii cu titei, gazolinã, condensat, etan si produse petroliere, precum si
cu gaze naturale a consumatorilor finali/beneficiarilor sunt:
a) producãtorii de titei si gaze naturale;
b) operatorii sistemelor de înmagazinare subteranã a gazelor naturale;
c) Societatea Comercialã „Conpet” – S.A. Ploiești, care este operatorul Sistemului
naþional de transport titei;
d) Societatea Comercialã „Petrotrans” – S.A. Ploiești, care este operatorul Sistemului
de transport produse petroliere;
e) Societatea Naționala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș, care
este operatorul Sistemului National de transport gaze naturale;
f) Societatea Naționala a Petrolului „Petrom” – S.A. București, care opereazã propria
retea de transport si distribuție a gazelor naturale;
g) operatorii sistemelor de distribuþie a gazelor naturale;
h) Societatea Comercialã „Oil Terminal” – S.A. Constanța, care este operatorul
rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, stațiilor de
pompare, precum si al celorlalte instalații si echipamente aferente acestora.
ART. 4
Obiectivele/sistemele din sectorul petrol si gaze naturale care alcãtuiesc infrastructura
aferentã producției si transportului de petrol si gaze naturale, înmagazinării si
distribuției de gaze naturale sunt constituite, în principal, din:
a) instalații tehnologice de suprafața, stații de comprimare si conducte de colectare
aferente activitãþilor de producþie a titeiului si gazelor naturale si de înmagazinare a
gazelor naturale;
b) conducte de transport ºi staþii de pompare aferente Sistemului național de transport
titei si Sistemului de transport produse petroliere;
c) conducte de transport, stații de comandã vane, noduri tehnologice si stații de
comprimare aferente Sistemului National de transport gaze naturale si rețelei proprii de
transport al gazelor naturale a Societãtii Noționale a Petrolului „Petrom” – S.A.
București;
d) racorduri si stații de reglare-mãsurare a gazelor naturale aferente Sistemului
National de transport gaze naturale si rețelei proprii de transport al gazelor naturale a
Societãþii Naþionale a Petrolului „Petrom” – S.A. București;
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale;
f) alte instalaþii tehnologice: stații de protecție catodicã, instalaþii de odorizare gaz.
ART. 5
Operatorii din sectorul petrol si gaze naturale au obligația de a dezvolta, exploata,
întreține, verifica si repara infrastructura aferentã în condiții de siguranță, eficientei
economicã si de protecție a mediului.
ART. 6
(1) Pentru protecția si funcționarea normalã a obiectivelor/sistemelor din sectorul
petrol si gaze naturale sunt instituite prin norme tehnice, elaborate de cãtre autoritãþile
competente, zone de protecție si zone de siguranță a acestora.
(2) Obiectivele/sistemele din sectorul petrol si gaze naturale se marcheazã si se
protejeazã în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.
ART. 7
În vederea evidențierii obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
existente pe teritoriul județelor, operatorii din sectorul petrol si gaze naturale vor
transmite anual consiliilor județene planuri administrative la scara 1:100.000 cuprinzând
traseele si amplasamentele obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale,
cu respectarea prevederilor aplicabile în domeniul clasificãrii informațiilor.
ART. 8
(1) Operatorii din sectorul petrol si gaze naturale au obligația de a notifica în scris, în
termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data constatãrii, orice situație vizând
executarea de lucrãri neautorizate în zona de protecție si/sau de siguranță a
obiectivelor/sistemelor aferente.
(2) Notificarea se va transmite, dupã caz, în vederea dispunerii mãsurilor legale, cãtre
urmãtoarele autoritãþi:
a) primãriilor locale;
b) consiliilor județene;
c) Inspectoratului de Stat în Construcþii;
d) Autoritãþii Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;
e) Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;
f) organelor de politie sau jandarmerie.
SECÞIUNEA a 2-a
Obligațiile autoritarilor administrației publice locale
ART. 9
Autorizarea executãrii lucrãrilor de construcții prevãzute la art. 2 în zonele în care
existã obiective/sisteme din sectorul petrol si gaze naturale este posibilã numai cu
condiția obþinerii avizelor operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale.
ART. 10
(1) Autoritățiile administratei publice locale au obligaþia de a prevedea în planurile de
urbanism si de amenajare a teritoriului regimul de protecþie aferent
obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, în baza datelor transmise de
operatorii din sectorul petrol si gaze naturale conform art. 7.
(2) Autoritățiile administrației publice locale au obligația de a transmite operatorilor
din sectorul petrol si gaze naturale, prevãzute la art. 3, planurile cadastrale, planurile de
urbanism si de amenajare a teritoriului în vederea evidențierii traseelor si
obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale existente pe teritoriul
administrativ al județelor.
ART. 11
(1) În cazul lucrãrilor prevãzute la art. 2, în situația existentei în perimetrul unitãtii
administrativ-teritoriale a unor obiective/sisteme din sectorul petrol si gaze naturale, la
faza redactãrii certificatului de urbanism, autoritățiile administrației publice locale vor
mentiona explicit avizele necesar a fi obținute de solicitant de la operatorii din sectorul
petrol si gaze naturale.
(2) În acest sens, formularul „Certificat de urbanism” va fi completat la pct. 4 lit. d)2,
dupã caz, astfel:
Alte avize/acorduri:
1. Societatea Nationalã de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Medias;
2. Societatea Nationalã de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Medias;
3. Societatea Naþionalã a Petrolului „Petrom” – S.A. Bucuresti;
4. Societatea Comercialã „Conpet” – S.A. Ploiesti;
5. Societatea Comercialã „Petrotrans” – S.A. Ploiesti;
6. Societatea Comercialã „Oil Terminal” – S.A. Constanþa.
(3) Dacã în perimetrul unitãtii administrativ-teritoriale existã obiective/sisteme
operate de alti operatori de transport titei, gazolinã, etan, condensat si produse
petroliere, precum si de producție, înmagazinare sau transport gaze naturale decât cei
prevăzui la alin. (2), formularul „Certificat de urbanism” va fi completat la pct. 4 lit.
d)2 cu indicarea exactã a denumirii operatorilor respectivi.
(4) Dacã la faza redactãrii certificatului de urbanism existã neclaritãti cu privire la
amplasamentul obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale sau la
denumirea exactã a unora dintre operatorii din sectorul petrol si gaze naturale prezenþi
în perimetrul unitãþii administrativ-teritoriale, în scopul indicãrii precise a avizelor
necesare, autoritãþile administraþiei publice locale vor consulta în scris operatorii
cunoscuþi, respectiv Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale si/sau Agenția Naționala pentru Resurse Minerale.
(5) Avizul operatorilor sistemelor de distribuie a gazelor naturale se regresate în
formularul „Certificat de urbanism” la pct. 4 lit. c)1.
(6) În situaþia în care în perimetrul unitarilor administrativ-teritoriale nu existã
obiective/sisteme din sectorul petrol ºi gaze naturale, nu este necesarã obținerea avizului
de la operatorii din sectorul petrol si gaze naturale.
SECȚIUNEA a 3-a
Obligațiile persoanelor fizice si juridice care realizeazã lucrãri de construcții
ART. 12
Persoanele fizice ºi juridice care realizeazã una sau mai multe dintre lucrãrile de
construcție prevãzute la art. 2 au urmãtoarele obligaþii:
a) sã solicite avizul operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, conform
cerințelor din certificatul de urbanism;
b) sã respecte întocmai condițiile impuse prin avizul operatorilor din sectorul petrol si
gaze naturale;
c) sã nu intervinã în nici un fel asupra obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si
gaze naturale.
ART. 13
În timpul si dupã realizarea construcției, persoanele fizice si juridice au obligația de a
permite accesul necondiționat al operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale în
scopul efectuãrii activatorilor de verificare, întreprindere si reparare a infrastructurii de
transport titei, gazolinã, etan, condensat si produse petroliere, precum si de producție,
înmagazinare, transport sau distribuie a gazelor naturale existente în perimetrul
construcției, precum si pentru alte activitãti de intervenție în caz de necesitate.
CAP. 3
Procedura de avizare
ART. 14
Solicitant al avizului operatorilor din sectorul petrol ºi gaze naturale poate fi orice
persoanã fizicã sau juridicã interesatã sã execute una sau mai multe dintre lucrãrile
prevãzute la art. 2.
ART. 15
Avizul operatorilor din sectorul de distribuție a gazelor naturale se va obține în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind emiterea acordului unic.
ART. 16
(1) Pentru obținerea avizelor operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale,
precizate la pct. 4 lit. d)2 din certificatul de urbanism, solicitantul va depune la aceștia o
documentaþie compusã din:
a) cerere scrisã care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului si obiectul
solicitãrii;
b) memoriu tehnic privind lucrarea de construcție avutã în vedere;
c) copie de pe certificatul de urbanism;
d) plan de încadrare în zonã, la scara 1:25.000 sau 1:10.000;
e) plan de situaþie, la scara 1:500, care sã cuprindã amplasarea construcþiilor în
perimetrul propus, precum si drumurile de acces aferente; planul de situaþie va fi vizat
de subunitãtile de exploatare teritorialã ale operatorilor din sectorul petrol si gaze
naturale, nominalizate în anexele nr. 1.1 – 1.8.
(2) Documentația prevãzutã la alin. (1) poate fi depusã si de cãtre un consultant,
proiectant sau orice altã persoanã fizicã ori juridicã împuternicitã de titularul
certificatului de urbanism.
ART. 17
(1) Documentaþia pentru obþinerea avizului se depune la sediile structurilor teritoriale
ale operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale nominalizate în anexele nr. 1.1 – 1.8.
(2) La depunerea documentaþiei emitentul avizului comunicã solicitantului tariful de
avizare, solicitantul având obligaþia de a-l achita de îndatã si de a prezenta copia
documentului de platã.
ART. 18
(1) În situația în care amplasamentul lucrãrilor propuse nu se aflã în zona de siguranþã
ori în zona de protecþie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale,
avizul va fi emis de cãtre structurile teritoriale prevãzute la art. 17 alin. (1), în termen de
maximum 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii documentatei.
(2) În situaþia în care amplasamentul lucrãrilor propuse se aflã în zona de siguranță
ori în zona de protecție a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale,
documentația va fi transmisã de structura teritorialã sau de solicitant la sediul central al
operatorilor din sectorul petrol ºi gaze naturale, avizul urmând a fi emis în termen de
maximum 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii la sediul central.
(3) În situații deosebite, în funcție de condițiile specifice de amplasament si/sau de
importanta si complexitatea obiectivului de investiþii ori a obiectivului/sistemului din
sectorul petrol si gaze naturale, în vederea emiterii avizului, documentaþia va fi analizatã
de consiliul tehnico-economic al operatorului. În acest caz, avizul va fi emis în termen
de maximum 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii documentației la sediul central
al emitentului.
ART. 19
(1) În cazul în care se constatã cã documentația este incompletã, aceasta se returneazã
solicitantului în vederea refacerii, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la
înregistrare, cu menționarea în scris a datelor si elementelor necesare pentru completare.
(2) În aceastã situaþie, termenele prevãzute la art. 18 pentru eliberarea avizului curg
de la data înregistrãrii documentaþiei complete.
(3) În situația prevãzutã la alin. (1), tariful încasat nu se restituie, urmând a fi utilizat
pentru eliberarea avizului dupã depunerea documentaþiei complete.
ART. 20
Cuantumul tarifului de avizare se stabilește de emitentul avizului, potrivit
reglementãrilor legale specifice.
ART. 21
(1) Pentru avizare operatorii din sectorul petrol si gaze naturale vor analiza
documentaþia depusã si vor emite avizul lor favorabil cu/fãrã conditii sau nefavorabil.
(2) Avizul operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale se transmite solicitantului
direct sau prin postã, cu scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în termenele
prevãzute la art. 18.
(3) Avizul operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale se va transmite spre ºtiinþã
si emitentului certificatului de urbanism.
ART. 22
(1) Valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale reprezintã
intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizãrii acestuia.
(2) Termenul de valabilitate al avizului operatorilor din sectorul petrol si gaze
naturale este de 12 luni de la data eliberãrii acestuia.
(3) În situaþia în care în acest interval de timp solicitantul nu a obþinut autorizaþia de
construire, avizul îsi pierde valabilitatea, solicitantul având obligația de a obține un nou
aviz, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
ART. 23
În situația în care solicitantul a obținut autorizaþia de construire în termenul prevãzut
la art. 22 alin. (2), valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale
se prelungește automat pe durata valabilitãþii autorizației de construire, inclusiv în cazul
prelungirii valabilitãþii acesteia, cu condiþia realizãrii construcþiei în conformitate cu
documentația prevãzutã la art. 16.
ART. 24
(1) În cazul nerespectãrii condițiilor impuse prin avizul operatorilor din sectorul
petrol si gaze naturale, acesta îsi pierde valabilitatea, operatorii având obligația sã
notifice pierderea valabilitãþii avizului emitentului autorizației de construire, care va
dispune mãsurile prevãzute de lege pentru astfel de situații.
(2) Notificarea operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale privind pierderea
valabilitãþii avizului se va transmite, spre ºtiinþã, si la Inspectoratul de Stat în
Construcþii.
ART. 25
Formularele model ale cererii si ale avizelor emise de operatorii din sectorul petrol ºi
gaze naturale sunt prezentate în anexele nr. 2, 3 ºi 4.
CAP. 4
Dispoziþii finale
ART. 26
(1) Operatorii din sectorul petrol si gaze naturale, pe lângã activitatea de urmãrire
curentã a unor obiective/tronsoane de conductã, vor institui ºi urmãrirea specialã a
acestora, conform legislației în vigoare, pentru urmãtoarele situații privind existenta
unor construcþii executate anterior prezentei proceduri în zona de siguranþã ori în zona
de protecþie a respectivelor obiective/tronsoane de conductã:
a) construcþii realizate legal care, datoritã modificãrii normativelor tehnice, se aflã
actualmente în zona de siguranþã a obiectivelor/tronsoanelor de conductã din sectorul
petrol si gaze naturale;
b) construcții realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenția s-a
prescris, aflate în zona de siguranță a obiectivelor/tronsoanelor de conductã din sectorul
petrol si gaze naturale;
c) construcþii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenþia s-a
prescris, aflate în zona de protecție a obiectivelor/tronsoanelor de conductã din sectorul
petrol si gaze naturale;
d) construcþii autorizate sau realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata
contravenția nu s-a prescris, aflate în zona de siguranță ori în zona de protecție a
obiectivelor/tronsoanelor de conductã din sectorul petrol si gaze naturale.
(2) Urmãrirea specialã executatã de cãtre operatorii din sectorul petrol ºi gaze
naturale constã, în principal, din:
– monitorizarea stãrii tehnice a conductelor si echipamentelor si luarea oricãror
mãsuri ce se impun pentru prevenirea accidentelor tehnice;
– sesizarea autoritãþilor locale când se constatã executarea lucrãrilor de întreprindere,
reparații capitale sau extindere a construcțiilor.
ART. 27
(1) Pentru situaþiile prevãzute la art. 26 alin. (1) lit. c) operatorii din sectorul petrol si
gaze naturale au obligaþia ca, pe lângã instituirea urmãririi speciale, sã ia mãsurile
necesare pentru încadrarea în prevederile normativelor tehnice în vigoare.
(2) În aceste situaþii, proprietarii construcțiilor au obligaþia sã asigure operatorilor din
sectorul petrol si gaze naturale accesul necondiționat pentru:
a) desfășurarea normalã a activatorilor de urmãrire curentã;
b) aplicarea procedurilor de urmãrire specialã;
c) executarea lucrãrilor necesare încadrãrii în prevederile normativelor tehnice în
vigoare, si anume: lucrãri de deviere, mutare de amplasamente, înlocuiri de conducte cu
schimbarea clasei de locație etc.;
d) desfãºurarea activitãþilor de întreþinere, reparare si intervenþie necesare.
ART. 28
(1) Pentru cazurile prevãzute la art. 26 alin. (1) lit. d) operatorii din sectorul petrol ºi
gaze naturale au obligaþia de a notifica în scris situațiile de acest fel autoritarilor
prevãzute la art. 8 alin. (2), dupã caz.
(2) Autoritãþile prevãzute la art. 8 alin. (2) au obligaþia de a dispune de urgenta
mãsurile necesare pentru reglementarea situațiilor, cu respectarea legislaþiei în vigoare,
mãsuri care vor fi comunicate în termen de maximum 30 de zile operatorului care a
transmis notificarea.
(3) În situația în care autoritățiile cãtre care s-a transmis notificarea nu dispun
mãsurile legale în interiorul intervalului de prescriere a contravenþiei prevãzut de
legislația în vigoare, operatorii din sectorul petrol si gaze naturale au dreptul de a face
demersurile necesare pentru a recupera cheltuielile ocazionate de aplicarea procedurilor
de urmãrire specialã, precum si a costului lucrãrilor de deviere, mutare de
amplasamente, înlocuire de conducte cu schimbarea clasei de locație etc., necesare
încadrãrii în prevederile normativelor tehnice în vigoare.
(4) Pentru cazurile prevãzute la art. 26 alin. (1) lit. d) se aplicã, de asemenea,
prevederile art. 27 alin. (2).
ART. 29
Comisiile de acorduri unice, constituite conform legislaþiei în vigoare, pot solicita
prezenþa specialiștilor operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale în vederea
clarificãrii unor aspecte legate de avizele emise de aceºtia.
ART. 30
Încãlcarea dispoziþiilor prezentei proceduri atrage rãspunderea juridicã a persoanelor
vinovate în condițiile legii.
ART. 31
Anexele nr. 1.1 – 1.8, 2, 3 ºi 4 fac parte integrantã din prezenta procedurã.
ANEXA 1.1
la procedurã
LISTA
cuprinzând sucursalele Societãþii Naþionale a Petrolului „Petrom” – S.A. Bucureºti
I. Sucursale de producþie cu subunitãtile de exploatare teritoriale
1. „Petrom” Brãila
Municipiul Brãila, Bd. Independenþei bl. D1, județul Brãila
2. „Petrom” Craiova
Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 3, județul Dolj:
– Schela Craiova, Str. Brestei nr. 3, municipiul Craiova;
– Schela Stoina, comuna Stoina, județul Gorj;
– Combinatul „Doljchim” Craiova, DE 70 km 6, comuna Isalnita, judeþul Dolj
3. „Petromar” Constanþa
Municipiul Constanța, incinta port, dana 34, judetul Constanța
4. „Petrom” Moinesti
Municipiul Moinești, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, județul Bacãu:
– Schela Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, municipiul Moinesti;
– Schela Modârzãu, localitatea Modârzãu, județul Bacãu;
– Schela Zemeº, comuna Zemeº, judeþul Bacãu.
5. „Petrom” Piteºti
Municipiul Pitesti, Bd. Republicii nr. 160, județul Argeș:
– Schela Pitești, Bd. Republicii nr. 160, judeþul Argeș;
– Schela Ciureºti, localitatea Potcoava, judeþul Olt;
– Schela Drãgãºani, municipiul Drãgãºani, Str. Nucilor nr. 18, judeþul Vâlcea
6. „Petrom” Ploieºti
Municipiul Ploieºti, Bd. Independenþei nr. 21, judeþul Prahova:
– Schela Boldeºti, oraºul Boldeºti-Scãeni, Calea Unirii nr. 68, judeþul Prahova;
– Schela Bãicoi, oraºul Bãicoi, Str. Republicii nr. 8, judeþul Prahova;
– Schela Berca, comuna Berca, judeþul Buzãu
7. „Petrom” Suplac
Comuna Suplacu de Barcãu, Str. Crinului nr. 72, judeþul Bihor:
– Schela Suplac, comuna Suplacu de Barcãu, Str. Crinului nr. 72, judeþul Bihor;
– Schela Marghita, oraºul Marghita, Calea Republicii nr. 33, judeþul Bihor
8. „Petrom” Timiºoara
Municipiul Timiºoara, str. Popa ªapcã nr. 2, judeþul Timiº:
– Schela Timiºoara, str. Popa ªapcã nr. 2, municipiul Timiºoara, judeþul Timiº;
– Schela Arad, Str. Episcopiei nr. 44, municipiul Arad, judeþul Arad
9. „Petrom” Târgoviºte
Municipiul Târgoviºte, aleea Sinaia nr. 6, judeþul Dâmboviþa:
– Schela Târgoviºte, aleea Sinaia nr. 6, municipiul Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa;
– Schela Moreni, str. Al. Ioan Cuza nr. 9, municipiul Moreni, judeþul Dâmboviþa;
– Schela Gãeºti, comuna Valea Mare, judeþul Dâmboviþa
10. „Petrom” Târgu Jiu
Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 24, judeþul Gorj:
– Schela Þicleni, Str. Petroliºtilor nr. 2, oraºul Þicleni, judeþul Gorj;
– Schela Turburea, comuna Turburea, judeþul Gorj
11. „Petrom” Videle
Oraºul Videle, Str. Republicii nr. 1 – 3, judeþul Teleorman:
– Schela Videle, Str. Republicii nr. 13, oraºul Videle, judeþul Teleorman;
– Schela Poeni, comuna Poeni, judeþul Teleorman;
– Schela Roata, comuna Roata de Jos, judeþul Giurgiu;
– Schela Bolintin, Str. Republicii nr. 15, oraºul Bolintin-Vale, judeþul Giurgiu
II. Sucursale de prestãri de servicii
1. „Petrorep” Moineºti
Municipiul Moineºti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92A, judeþul Bacãu
III. Sucursala de aprovizionare
1. Baza de aprovizionare Floreºti
Comuna Floreºti, Str. Gãrii nr. 1, judeþul Prahova
IV. Sucursale de rafinare
1. „Arpechim” Piteºti
Municipiul Piteºti, Bd. Petrochimiºtilor nr. 127, judeþul Argeº
2. „Petrobrazi”
Comuna Brazi, judeþul Prahova
V. Sucursale de distribuþie
1. „Peco” Alba
Municipiul Alba Iulia, piaþa Iuliu Maniu bl. 31 DE, judeþul Alba
2. „Peco” Arad
Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1, judeþul Arad
3. „Peco” Argeº
Municipiul Piteºti, str. I.C. Brãtianu nr. 52 – 54, judeþul Argeº
4. „Peco” Bacãu
Municipiul Bacãu, str. Pictor Aman nr. 94D, judeþul Bacãu
5. „Peco” Bihor
Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203, judeþul Bihor
6. „Peco” Bistriþa
Municipiul Bistriþa, Str. Zimbrului nr. 3A, judeþul Bistriþa-Nãsãud
7. „Peco” Botoºani
Municipiul Botoºani, str. Manoleºti Deal, judeþul Botoºani
8. „Peco” Braºov
Municipiul Braºov, Str. Hãrmanului nr. 15B, judeþul Braºov
9. „Peco” Brãila
Municipiul Brãila, ªos. Buzãului nr. 13, judeþul Brãila
10. „Peco” Buzãu
Municipiul Buzãu, Str. Bistriþei nr. 3, judeþul Buzãu
11. „Peco” Caraº-Severin
Municipiul Reºiþa, Str. Timiºoarei nr. 19, judeþul Caraº-Severin
12. „Peco” Cãlãraºi
Municipiul Cãlãraºi, Prelungirea Sloboziei nr. 1, judeþul Cãlãraºi
13. „Peco” Cluj
Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanþilor nr. 3, judeþul Cluj
14. „Peco” Constanþa
Municipiul Constanþa, str. Mihai Eminescu nr. 9, judeþul Constanþa
15. „Peco” Covasna
Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Românã nr. 56, judeþul Covasna
16. „Peco” Dâmboviþa
Municipiul Târgoviºte, str. Matei Basarab nr. 1, judeþul Dâmboviþa
17. „Peco” Dolj
Municipiul Craiova, str. Sãvineºti nr. 3, judeþul Dolj
18. „Peco” Galaþi
Municipiul Galaþi, Str. Basarabiei nr. 62, judeþul Galaþi
19. „Peco” Giurgiu
Municipiul Giurgiu, str. Bucureºti nr. 86A, judeþul Giurgiu
20. „Peco” Gorj
Municipiul Târgu Jiu, Str. Victoriei bl. 5 – 7, judeþul Gorj
21. „Peco” Harghita
Municipiul Miercurea-Ciuc, str. George Coºbuc nr. 51, judeþul Harghita
22. „Peco” Hunedoara
Municipiul Deva, Str. 22 Decembrie nr. 11, judeþul Hunedoara
23. „Peco” Ialomiþa
Municipiul Slobozia, ªos. Brãilei nr. 7, judeþul Ialomiþa
24. „Peco” Iaºi
Municipiul Iaºi, str. Zugravi nr. 24, judeþul Iaºi
25. „Peco” Maramureº
Municipiul Baia Mare, bd. Bucureºti nr. 53, judeþul Maramureº
26. „Peco” Mehedinþi
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Saidac nr. 45, judeþul Mehedinþi
27. „Peco” Mureº
Municipiul Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 13, judeþul Mureº
28. „Peco” Neamþ
Municipiul Piatra-Neamþ, bd. Decebal nr. 28, judeþul Neamþ
29. „Peco” Olt
Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46, judeþul Olt
30. „Peco” Prahova
Municipiul Ploieºti, str. Vãleni nr. 44, judeþul Prahova
31. „Peco” Satu Mare
Municipiul Satu Mare, str. Al. Ioan Cuza nr. 16, judeþul Satu Mare
32. „Peco” Sãlaj
Municipiul Zalãu, Str. Depozitelor nr. 4, judeþul Sãlaj
33. „Peco” Sibiu
Municipiul Sibiu, Str. Oþelarilor nr. 67, judeþul Sibiu
34. „Peco” Suceava
Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1, judeþul Suceava
35. „Peco” Teleorman
Comuna Poroschia, judeþul Teleorman
36. „Peco” Timiº
Municipiul Timiºoara, Str. Eroilor nr. 32A, judeþul Timiº
37. „Peco” Tulcea
Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2, judeþul Tulcea
38. „Peco” Vaslui
Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, judeþul Vaslui
39. „Peco” Vâlcea
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 147, judeþul Vâlcea
40. „Peco” Vrancea
Municipiul Focºani, Str. Bârsei nr. 10, judeþul Vrancea
41. „Competrol” Bucureºti
Municipiul Bucureºti, str. Gheorghe Þiþeica nr. 121, sectorul 2
42. „Transpeco” Bucureºti
Municipiul Bucureºti, Calea Dorobanþilor nr. 2, sectorul 1
ANEXA 1.2
la procedurã
LISTA
cuprinzând structurile centrale, structurile teritoriale ºi subunitãþile de exploatare
teritoriale ale Societãþii Naþionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A.
Mediaº
I. Structuri centrale
1. Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaº –
Sediul central: municipiul Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu
2. Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaº –
Sucursala de transport gaze naturale: municipiul Mediaº, str. George Enescu nr. 11,
judeþul Sibiu
3. Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaº –
Sucursala de cercetare ºi proiectare pentru transport gaze naturale: municipiul Mediaº,
Str. Unirii nr. 6, judeþul Sibiu
II. Structuri teritoriale
1. Regionala Arad
Municipiul Arad, Str. Poetului nr. 56, judeþul Arad
2. Regionala Bacãu
Municipiul Bacãu, str. George Bacovia nr. 63, judeþul Bacãu
3. Regionala Brãila
Municipiul Brãila, str. Ion Ghica nr. 5, judeþul Brãila
4. Regionala Braºov
Municipiul Braºov, str. Grigore Ureche nr. 12A, judeþul Braºov
5. Regionala Bucureºti
Municipiul Bucureºti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6
6. Regionala Cluj
Municipiul Cluj-Napoca, Str. Criºului nr. 12, judeþul Cluj
7. Regionala Craiova
Municipiul Craiova, str. arh. Ioan Mincu nr. 33, judeþul Dolj
8. Regionala Constanþa
Municipiul Constanþa, str. Caraiman nr. 2 bis, judeþul Constanþa
9. Regionala Mediaº
Municipiul Mediaº, str. George Coºbuc nr. 29, judeþul Sibiu
III. Subunitãþi de exploatare teritoriale
1. Aferente Regionalei Arad:
1.1. Sector Arad – municipiul Arad, Str. Poetului nr. 56, judeþul Arad
1.2. Sector Alba Iulia – municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldiº nr. 2, judeþul Alba
1.3. Sector Deva – municipiul Deva, str. George Enescu nr. 27, judeþul Hunedoara
1.4. Sector Lugoj – municipiul Lugoj, Str. Dorobanþilor nr. 2, judeþul Timiº
1.5. Sector Timiºoara – municipiul Timiºoara, calea Urseni nr. 16/C, judeþul Timiº
1.6. Staþia de turbocompresoare Vinþ – comuna Vinþu de Jos, Str. Principalã nr. 59,
judeþul Alba
2. Aferente Regionalei Bacãu:
2.1. Sector Bacãu – municipiul Bacãu, str. George Bacovia nr. 63, judeþul Bacãu
2.2. Sector Comãneºti – oraºul Comãneºti, str. Vasile Alecsandri nr. 8, judeþul Bacãu
2.3. Sector Oneºti – municipiul Oneºti, Str. Zorilor nr. 17, judeþul Bacãu
2.4. Sector Fãlticeni – municipiul Fãlticeni, str. Obor nr. 7, judeþul Suceava
2.5. Sector Iaºi – municipiul Iaºi, Str. Cazãrmii nr. 11, judeþul Iaºi
2.6. Sector Piatra-Neamþ – municipiul Piatra-Neamþ, str. Baraj Bâtca Doamnei nr. 2,
judeþul Neamþ
2.7. Staþia de turbocompresoare Oneºti – municipiul Oneºti, str. Þarina Filipeºti f.n.,
judeþul Bacãu
3. Aferente Regionalei Brãila
3.1. Sector Brãila – municipiul Brãila, str. Ion Ghica nr. 5, judeþul Brãila
3.2. Sector Buzãu – municipiul Buzãu, str. Pogonele nr. 2, judeþul Buzãu
3.3. Sector Tecuci – municipiul Tecuci, str. Costache Racoviþã nr. 5B, judeþul Galaþi
3.4. Sector Slobozia – municipiul Slobozia, ºos. Ciulniþa, km 4, judeþul Ialomiþa
3.5. Staþia de turbocompresoare Siliºtea – comuna Siliºtea f.n., judeþul Brãila
4. Aferente Regionalei Braºov
4.1. Sector Braºov – municipiul Braºov, str. Grigore Ureche nr. 12A, judeþul Braºov
4.2. Sector Azuga – oraºul Azuga, Str. Independenþei nr. 32, judeþul Prahova
4.3. Sector Fãgãraº – municipiul Fãgãraº, aleea Upruc nr. 11, judeþul Braºov
4.4. Sector Târgu Secuiesc – municipiul Târgu Secuiesc, Str. Turiei nr. 13, judeþul
Covasna
4.5. Sector Bãþani – comuna Bãþani, Str. Principalã nr. 255, judeþul Covasna
5. Aferente Regionalei Bucureºti
5.1. Sector Bucureºti I – municipiul Bucureºti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6
5.2. Sector Bucureºti II – municipiul Bucureºti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6
5.3. Sector Ploieºti – municipiul Ploieºti, Str. ªtrandului nr. 1, judeþul Prahova
5.4. Sector Câmpina – municipiul Câmpina, Str. Orizontului, judeþul Prahova
5.5. Sector Mãneºti – comuna Mãneºti f.n., judeþul Prahova
6. Aferente Regionalei Cluj
6.1. Sector Cluj – municipiul Cluj-Napoca, Str. Criºului nr. 12, judeþul Cluj
6.2. Sector Baia Mare – municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 68, judeþul
Maramureº
6.3. Sector Dej – municipiul Dej, str. Miron Costin nr. 8, judeþul Cluj
6.4. Sector Câmpia Turzii – oraºul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Bariþiu nr. 89,
judeþul Cluj
6.5. Sector Marghita – oraºul Marghita, str. I.L. Caragiale nr. 21, judeþul Bihor
6.6. Sector Târgu Mureº – municipiul Târgu Mureº, Str. Toamnei nr. 21, judeþul
Mureº
6.7. Sector Luduº – oraºul Luduº, Str. 1 Mai nr. 24, judeþul Mureº
6.8. Sector Medieºu Aurit – O.P. ªeini, C.P. 10 Transgaz, judeþul Satu Mare
7. Aferente Regionalei Craiova
7.1. Sector Craiova – municipiul Craiova, str. arh. Ioan Mincu nr. 33, judeþul Dolj
7.2. Sector Târgu Jiu – municipiul Târgu Jiu, Str. Narciselor nr. 5, judeþul Gorj
7.3. Sector Govora – oraºul Govora, Str. Gãrii nr. 64, judeþul Vâlcea
7.4. Sector Turnu Mãgurele – municipiul Turnu Mãgurele, port, f.n., judeþul
Teleorman
7.5. Sector Drãgãºani – municipiul Drãgãºani, str. Ferdinand nr. 177, judeþul Vâlcea
7.6. Sector Piteºti – municipiul Piteºti, O.P. 5, C.P. 20, judeþul Argeº
7.7. Sector Corbu – comuna Corbu f.n., judeþul Olt
7.8. Sector Hurezani – comuna Hurezani f.n., judeþul Gorj
8. Aferente Regionalei Constanþa
8.1. Sector Constanþa – municipiul Constanþa, str. Caraiman nr. 2 bis, judeþul
Constanþa
8.2. Sector Isaccea – oraºul Isaccea f.n., judeþul Tulcea
8.3. Sector Negru Vodã – oraºul Negru Vodã f.n., judeþul Constanþa
9. Aferente Regionalei Mediaº
9.1. Sector Mediaº – municipiul Mediaº, str. George Coºbuc nr. 29, judeþul Sibiu
9.2. Sector Agnita – oraºul Agnita, Str. Gãrii nr. 142, judeþul Sibiu
9.3. Sector Târnãveni – municipiul Târnãveni, Str. Armatei nr. 28, judeþul Mureº
9.4. Sector Sibiu – municipiul Sibiu, Str. Rusciorului nr. 38, judeþul Sibiu
9.5. Sector Sighiºoara – municipiul Sighiºoara, Str. Baraþilor nr. 10, judeþul Mureº
9.6. Staþia de comprimare gaze Dealu Frumos – satul Dealu Frumos f.n., judeþul Sibiu
ANEXA 1.3
la procedurã
LISTA
cuprinzând structura centralã, structurile teritoriale ºi subunitãþile teritoriale ale
Societãþii Naþionale de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Mediaº
I. Structura centralã
Societatea Naþionalã de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Mediaº – municipiul Mediaº,
Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu
II. Structuri teritoriale
1. Societatea Naþionalã de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. – Sucursala Mediaº,
municipiul Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu
2. Societatea Naþionalã de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. – Sucursala Târgu Mureº,
municipiul Târgu Mureº, Str. Salcâmilor nr. 23, judeþul Mureº
3. Societatea Naþionalã de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. – Sucursala Ploieºti,
municipiul Ploieºti, str. Grigore Cantacuzino nr. 184, judeþul Prahova
III. Subunitãþi de exploatare teritoriale
1. Aferente Sucursalei Mediaº:
1.1. Secþia de producþie Delenii – satul Delenii, comuna Bãgaciu, judeþul Mureº
1.2. Staþia de comprimare Delenii – satul Delenii, comuna Bãgaciu, judeþul Mureº
1.3. Staþia de comprimare Botorca – localitatea Botorca f.n., judeþul Mureº
1.4. Secþia de producþie Mediaº – satul Lunca, comuna Valea Lungã, judeþul Alba
1.5. Staþia de comprimare Lunca – satul Lunca, comuna Valea Lungã, judeþul Alba
1.6. Secþia de producþie Daneº – comuna Daneº, Str. Gazului nr. 1, judeþul Mureº
1.7. Staþia de comprimare Daneº – comuna Daneº, Str. Gazului, judeþul Mureº
1.8. Secþia de producþie Agnita – municipiul Agnita, judeþul Sibiu
1.9. Secþia de producþie Cristur – oraºul Cristuru Secuiesc, judeþul Harghita
1.10. Staþia de comprimare Cristur, judeþul Harghita
1.11. Secþia de producþie Filitelnic – satul Filitelnic, judeþul Mureº
1.12. Staþia de comprimare Filitelnic – satul Filitelnic, judeþul Mureº
1.13. Staþia de comprimare Þigmandru – O.P. Nadeº, judeþul Mureº
1.14. Secþia de producþie Roman – municipiul Roman, judeþul Neamþ
2. Aferente Sucursalei Târgu Mureº:
2.1. Secþia de producþie Sângeorgiu de Mureº – comuna Sângeorgiu de Mureº, Str.
Gãrii nr. 1.153, judeþul Mureº
2.2. Secþia de producþie Sãrmãºel – comuna Sãrmãºel, Str. 30 Decembrie nr. 57,
judeþul Mureº
2.3. Secþia de producþie Grebeniº – comuna Grebeniº, Str. Principalã nr. 3, judeþul
Mureº
2.4. Secþia de producþie Sângeorgiu de Pãdure – comuna Sângeorgiu de Pãdure, Str.
Morii nr. 3A, judeþul Mureº
2.5. Secþia de producþie Þaga – comuna Þaga nr. 182A, judeþul Cluj
2.6. Staþia de comprimare gaze Târgu Mureº -satul Corunca, comuna Livezeni,
judeþul Mureº
2.7. Staþia de comprimare gaze Corunca – satul Corunca, comuna Livezeni, judeþul
Mureº
2.8. Staþia de comprimare gaze Grebeniº – comuna Grebeniº, judeþul Mureº
2.9. Staþia de comprimare gaze Sânmartin – satul Cãciulata nr. 413, comuna Râciu,
judeþul Mureº
2.10. Staþia de comprimare gaze Sãrmãºel – satul Sãrmãºel, comuna Sãrmaºu, judeþul
Mureº
2.11. Staþia de comprimare gaze Balda – satul Balda, comuna Sãrmaºu, judeþul Mureº
2.12. Staþia de comprimare gaze Band – comuna Band, Str. Cãpuºului nr. 37, judeþul
Mureº
2.13. Staþia de comprimare gaze Þaga – comuna Þaga nr. 182C, judeþul Cluj
2.14. Staþia de comprimare gaze Fântânele – satul Fântânele nr. 1, comuna Matei,
judeþul Bistriþa-Nãsãud
3. Aferente Sucursalei Ploieºti
3.1. Secþia de producþie Craiova – municipiul Craiova, str. Traian Lalescu nr. 29,
judeþul Dolj
3.2. Secþia de producþie Finta – comuna Finta f.n., judeþul Dâmboviþa
3.3. Secþia de producþie Piscu Stejari – comuna Stejari f.n., judeþul Gorj
3.4. Secþia de producþie Urziceni – municipiul Urziceni, Str. SMA nr. 8, judeþul
Ialomiþa
3.5. Staþia de comprimare Bãlãceanca – comuna Glina f.n., judeþul Ilfov
3.6. Staþia de comprimare Butimanu – comuna Butimanu f.n., judeþul Dâmboviþa
3.7. Staþia de comprimare Urziceni – municipiul Urziceni, Str. SMA nr. 8, judeþul
Ialomiþa
ANEXA 1.4
la procedurã
LISTA
cuprinzând structurile centrale, structurile teritoriale ºi subunitãþile de exploatare
teritoriale ale Societãþii Comerciale de Distribuþie a Gazelor Naturale „Distrigaz
Nord” – S.A. Târgu Mureº
I. Structuri centrale
1. Sediul Societãþii Comerciale de Distribuþie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” –
S.A. Târgu Mureº: Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 21
II. Structuri teritoriale
1. Sucursala Alba, Alba Iulia, Str. Olteniei nr. 21
2. Sucursala Arad, Arad, str. Iuliu Maniu nr. 82 – 84
3. Sucursala Bacãu, Bacãu, str. Mihai Eminescu nr. 27
4. Sucursala Baia Mare, Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr. 58
5. Sucursala Bistriþa, Bistriþa, str. Drumul Cetãþii nr. 3
6. Sucursala Cluj, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 93 – 95
7. Sucursala Deva, Deva, str. Emanuel Gojdu nr. 85
8. Sucursala Iaºi, Iaºi, Str. Uzinei nr. 7
9. Sucursala Mureº, Târgu Mureº, Str. Barajului nr. 4
10. Sucursala Sibiu, Sibiu, Str. Rusciorului nr. 40
11. Sucursala Suceava, Suceava, str. Traian Vuia nr. 15/B
12. Sucursala Timiºoara, Timiºoara, Str. Independenþei nr. 26 – 28
III. Subunitãþi de exploatare teritoriale
1. Aferente Sucursalei Alba:
1.1. Sector Alba 1, Str. Olteniei nr. 21A
1.2. Sector Alba 2, Str. Olteniei nr. 21A
1.3. Sector Cugir, Str. Victoriei nr. 10
1.4. Sector Blaj, str. Mitropolit Vancea nr. 6
1.5. Sector Ocna Mureº, str. Zaharia Bârsan nr. 4
2. Aferente Sucursalei Arad:
2.1. Sector Arad 1, str. Iuliu Maniu nr. 82 – 84
2.2. Sector Arad 2, str. Iuliu Maniu nr. 82 – 84
3. Aferente Sucursalei Bacãu:
3.1. Sector Bacãu 1, str. Mihai Eminescu nr. 27
3.2. Sector Bacãu 2, str. Mihai Eminescu nr. 27
3.3. Sector Moineºti, Str. Plopilor nr. 2
3.4. Sector Piatra-Neamþ, str. Cuejdi nr. 48
3.5. Sector Oneºti, str. Bucium nr. 3
3.6. Sector Roman, str. Vasile Lupu nr. 6
4. Aferente Sucursalei Baia Mare:
4.1. Sector Baia Mare 1, str. Iuliu Maniu nr. 58
4.2. Sector Baia Mare 2, str. Iuliu Maniu nr. 58
4.3. Sector Satu Mare, Piaþa Eroilor Sovietici nr. 23
4.4. Sector Zalãu, Str. Republicii nr. 106
4.5. Sector Rural, Baia Sprie, str. Igniº nr. 4A
5. Aferente Sucursalei Bistriþa:
5.1. Sector Bistriþa, Drumul Cetãþii nr. 3
5.2. Sector Luduº, Str. Republicii nr. 53
5.3. Sector Târnãveni, str. Avram Iancu nr. 101
6. Aferente Sucursalei Cluj:
6.1. Sector Cluj 1, str. Decebal nr. 93 – 95
6.2. Sector Cluj 2, str. Decebal nr. 93 – 95
6.3. Sector Turda, Piaþa Republicii nr. 26
6.4. Sector Câmpia Turzii, Str. Laminoriºtilor nr. 119
6.5. Sector Dej, str. Nicolae Titulescu nr. 49A
7. Aferente Sucursalei Deva:
7.1. Sector Hunedoara, str. Costache Negruzzi nr. 2
8. Aferente Sucursalei Iaºi:
8.1. Sector Iaºi 1, Str. Uzinei nr. 7
8.2. Sector Iaºi 2, Str. Cãrãmizilor nr. 3
9. Aferente Sucursalei Mureº:
9.1. Sector Mureº, Str. Barajului nr. 4
9.2. Sector Ungheni, Str. Gãrii nr. 18
9.3. Sector Sighiºoara, Str. Viilor nr. 103 A
9.4. Sector Reghin, Str. Gãrii nr. 18
9.5. Sector Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare nr. 2 A
10. Aferente Sucursalei Sibiu:
10.1. Sector Sibiu, Str. Rusciorului nr. 40
10.2. Sector Avrig, Str. Saºilor nr. 21
10.3. Sector Mediaº, Str. Stadionului nr. 83 – 85
10.4. Sector Agnita, str. Avram Iancu nr. 146
11. Aferente Sucursalei Suceava:
11.1. Sector Suceava, str. Traian Vuia nr. 15 B
11.2. Sector Botoºani, str. Mihai Eminescu nr. 15
12. Aferente Sucursalei Timiºoara:
12.1. Sector Timiºoara, Str. Independenþei nr. 26 – 28
12.2. Sector Reºiþa, Str. Fântânilor nr. 2
ANEXA 1.5
la procedurã
LISTA
cuprinzând sediul central, structurile teritoriale ºi subunitãþile de exploatare
teritoriale ale Societãþii Comerciale de Distribuþie a Gazelor Naturale „Distrigaz
Sud” – S.A. Bucureºti
I. Sediul central
Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A.
Bucureºti, bd. Mãrãºeºti nr. 4 – 6, sectorul 4, Bucureºti
II. Structuri teritoriale
1. Sucursala Bucureºti
Sediu sucursalã: bd. Mãrãºeºti nr. 4 – 6, sectorul 4, Bucureºti
Sediu formaþie operativã de lucru (FOL) Buftea: str. Horia nr. 3
2. Sucursala Braºov
Sediu sucursalã: str. Avram Iancu nr. 52 – 54, Braºov
Sediu sector Braºov: Str. Bazaltului nr. 3
Sediu FOL Poiana Braºov: Str. Valea Sticlãriei
Sediu FOL Târgu Secuiesc: str. Kanta nr. 14
Sediu FOL Sãcele: Str. Braºovului nr. 230
Sediu FOL Baraolt: str. Kossuth Lajos nr. 231
Sediu FOL Zãrneºti: Str. Mare nr. 71
Sediu FOL Sfântu Gheorghe: Str. Fabricii nr. 3
Sediu FOL Codlea: Str. Lungã nr. 101
Sediu FOL Covasna: str. Elisabeta nr. 4
Sediu FOL Râºnov: Str. Libertãþii nr. 1
Sediu FOL Sânpetru: Str. Republicii nr. 650
Sediu FOL Predeal: str. Armata Românã nr. 3
3. Sucursala Buzãu
Sediu sucursalã: Str. Mioriþei nr. 18, Buzãu
Sediu sector Buzãu: str. Pogonele
Sediu FOL Berca: Str. Principalã nr. 100 bis
Sediu sector Râmnicu Sãrat: str. Constantin Brâncoveanu nr. 13A
Sediu FOL Cãlãraºi: Str. Belºugului bl. M18, sc. 1, ap. 1
Sediu FOL Slobozia: Str. Variantei nr. 1
Sediu FOL Urziceni: Aleea Câmpului nr. 18
4. Sucursala Craiova
Sediu sucursalã: str. Gheorghe Bibescu nr. 59A
Sediu FOL 1 Craiova: Str. Pietãþii nr. 4, Craiova
Sediu FOL 2 Craiova: str. Gheorghe Chiþu, Craiova
Sediu FOL 3 Craiova, cartier Nicolae Titulescu, Craiova
Sediu FOL 5 Craiova: Str. Arþarului, Craiova
Sediu FOL Craiova: calea Bucureºti
Sediu FOL Slatina: Aleea Textilistului
Sediu FOL Scorniceºti
Sediu FOL comuna Drãgãneºti-Olt: str. Nicolae Titulescu
Sediu FOL 7 comuna Iancu Jianu: Str. Principalã nr. 94
Sediu FOL comuna Pleºoiu
Sediu FOL satul Doba
Sediu FOL Balº: str. Nicolae Bãlcescu nr. 194A
Sediu FOL comuna Potcoava
Sediu FOL satul Cocorãºti
5. Sucursala Fãgãraº
Sediu sucursalã: Aleea Gazului nr. 1, Fãgãraº
Sediu FOL Victoria: str. Podragu nr. 1
Sediu FOL Rupea: Str. Republicii nr. 171
Sediu FOL Mândra: comuna Mândra nr. 312
Sediu FOL Cincu: comuna Cincu nr. 308
Punct de lucru Hoghiz: comuna Hoghiz nr. 93
Punct de lucru Hârseni: comuna Hârseni nr. 100
Punct de lucru Viºtea: comuna Viºtea nr. 308
Punct de lucru Sâmbãta de Sus: comuna Sâmbãta de Sus nr. 476
6. Sucursala Galaþi
Sediu sucursalã: str. Mihai Bravu nr. 10, Galaþi
Sediu sector Brãila: Str. Polonã nr. 16
Sediu sector Focºani: str. Anghel Saligny nr. 55
Sediu FOL Tecuci: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 144 – 146
Sediu FOL Adjud: str. Nicolae Bãlcescu nr. 12
Sediu FOL comuna Schela: comuna Schela nr. 831
Sediu FOL Mãrãºeºti: Str. Republicii nr. 27
Sediu FOL Ianca: str. N. Oncescu PT9
Sediu FOL Fãurei: Str. Republicii nr. 2A
Sediu FOL Isaccea: Str. 1 Decembrie nr. 4
Sediu FOL Jijila: Tronson 22
7. Sucursala Piteºti
Sediu sucursalã, sector ºi FOL interioare ºi utilizare: Str. Lânãriei nr. 7 – 9, Piteºti
Sediu FOL intervenþii, revizii SRM ºi operatori SRM: Bd. Petrochimiºtilor nr. 1
Sediu sector CEAIR: Str. Florilor, Piteºti
Sediu FOL reþele I: Bd. Eroilor, Piteºti
Sediu FOL reþele II: str. Oituz nr. 1, Piteºti
Sediu sector Curtea de Argeº: str. Eliade Rãdulescu nr. 7 – 9
Sector Mioveni – Bascov – Câmpulung: Str. 1 Mai, Mioveni
Sediu FOL Mioveni: Str. 1 Mai
Sediu FOL Câmpulung: str. Constantin Brâncoveanu nr. 68
Sediu FOL Bascov: bl. C1, sc. B
Sediu FOL Leordeni – Topoloveni: calea Bucureºti bl. CU2, sc. A, parter, Topoloveni
Punct de lucru Leordeni
Sediu FOL Poiana Lacului – Vedea – Vaþa: Poiana Lacului
Punct de lucru Vedea
Sediu FOL ªfefãneºti – Cãlineºti: ªtefãneºti
Sediu FOL Bradu – Costeºti: Bradu, satul Bradu de Jos
Punct de lucru Valea Iaºului – Cerbureni: Valea Iaºului, satul Cerbureni
8. Sucursala Ploieºti
Sediu sucursalã: Bd. Independenþei nr. 10, Ploieºti
Sediu sector 1: str. Basarabi nr. 18, Ploieºti
Sediu sector 2: Str. Republicii nr. 285, Ploieºti
Sediu sector Câmpina: Str. Erupþiei nr. 9
Sediu FOL Sinaia: fundãtura Diham nr. 8
Sediu FOL Bãicoi: Str. Republicii nr. 107
Sediu FOL Vãleni: str. Nicolae Iorga nr. 147
Sediu FOL Urlaþi: str. Tudor Vladimirescu nr. 17
Sediu FOL Breaza: Str. Victoriei nr. 9
Sediu FOL Boldeºti: Str. Dealului nr. 73
Sediu FOL Azuga: Str. Muncii nr. 1
Sediu FOL Comarnic: Str. Republicii nr. 64
Punct de lucru Brazi: satul Brazii de Jos
Punct de lucru Tãtãrani: Str. Bisericii nr. 25
Punct de lucru Plopeni: Str. Republicii
Punct de lucru comuna Mãgurele: Mãgurele – Iazu
Punct de lucru Comarnic: Str. Republicii nr. 64
Punct de lucru Azuga: Str. Muncii nr. 1
Punct de lucru Bãrcãneºti: satul Bãrcãneºti, DN1
Punct de lucru Popeºti: Str. Cireºilor
Punct de lucru Negoieºti: Str. Rarãului
9. Sucursala Târgoviºte
Sediu sucursalã: str. Tudor Vladimirescu nr. 32, Târgoviºte
Sediu FOL Moreni: Bd. Petrolului nr. 10A
Sediu FOL Fieni: Str. Vilelor nr. 8
Sediu FOL Pucioasa: str. Dacia nr. 13
Sediu FOL Gãeºti: str. ªerban Cioculescu nr. 15
Sediu FOL Titu: Str. Gãrii nr. 93
Punct de lucru comuna Pietroºiþa: Str. Principalã
Punct de lucru comuna Runcu: Str. Principalã
Punct de lucru comuna Bucºani: Str. Poliþiei
Punct de lucru comuna Finta: Str. Principalã
Punct de lucru comuna Corneºti: Str. Principalã
10. Sucursala Târgu Jiu
Sediu sucursalã, FOL intervenþii, FOL interioare sud ºi nord: str. Al. I. Cuza nr. 5,
Târgu Jiu
Sediu FOL reþele nord Târgu Jiu: Str. Narciselor nr. 1
Sediu FOL reþele sud Târgu Jiu: Str. Republicii
Sediu FOL Rovinari: Str. Energeticianului nr. 4
Sediu FOL Târgu Cãrbuneºti: Str. Eroilor nr. 10
Sediu FOL comuna Aninoasa
Sediu FOL comuna Bãlteni
Sediu FOL comuna Bãileºti: Aleea Cimitirului nr. 715
Sediu FOL comuna Bãrbãteºti
Sediu FOL oraº Bumbeºti-Jiu
Sediu FOL comuna Bustuchin
Sediu FOL comuna Stoina
Sediu FOL Þicleni: Str. Bratuiei nr. 13
Sediu FOL Turceni: Str. Termocentralei
Sediu FOL comuna Turcineºti
Sediu FOL comuna Turburea
Sediu FOL comuna Vladimir
11. Sucursala Râmnicu Vâlcea
Sediu sucursalã ºi sector: str. Banu Mãrãcine nr. 44A, Râmnicu Vâlcea
Sediu FOL Drãgãºani: str. Tudor Vladimirescu nr. 394
Sediu FOL Bãile Govora: str. Tudor Vladimirescu nr. 2A
Sediu FOL comuna Bãbeni: str. Dragoº Vrânceanu
Punct de lucru comuna Bãlceºti: Str. Policlinicii nr. 9
Punct de lucru Colonie Govora: aleea Nuci
ANEXA 1.6
la procedurã
LISTA
cuprinzând sediul central, structurile teritoriale ºi subunitãþile de exploatare
teritoriale ale Societãþii Comerciale „Conpet” – S.A. Ploieºti
I. Sediul central
Societatea Comercialã „Conpet” – S.A., Ploieºti, Bd. Independenþei nr. 7, Ploieºti
II. Structuri teritoriale
1. Regionala Ardeal
Calea 6 Vânãtori nr. 2 – 4, Arad
2. Regionala Argeº
Comuna Poiana Lacului, judeþul Argeº
3. Regionala Bãrãgan
Comuna Borcea, judeþul Cãlãraºi
4. Regionala Constanþa
C.P. 608, O.P. nr. 6, judeþul Constanþa
5. Regionala Moldova
Str. Atelierelor nr. 5, Moineºti, judeþul Bacãu
6. Regionala Muntenia
Str. Rezervoarelor nr. 8, Ploieºti, judeþul Prahova
7. Regionala Oltenia
Prelungirea Teilor nr. 106, Craiova, judeþul Dolj
ANEXA 1.7
la procedurã
LISTA
cuprinzând structurile centrale ale Societãþii Comerciale „Petrotrans” – S.A.
Ploieºti
Structuri centrale
– Sediul central: Ploieºti, Str. Basarabilor nr. 7, judeþul Prahova
ANEXA 1.8
la procedurã
LISTA
cuprinzând structurile centrale ale Societãþii Comerciale „Oil Terminal” – S.A.
Constanþa
Structuri centrale
– Sediul central: str. Caraiman nr. 2, Constanþa
ANEXA 2
la procedurã
Solicitant …………………….
Nr. …………./………………
CERERE
pentru acordarea avizului în vederea autorizãrii executãrii construcþiilor
amplasate în vecinãtatea obiectivelor/sistemelor aparþinând Societãþii
Naþionale/Comerciale ……………….
Solicitantul ………………………………………………….., cu sediul în ……………………………..,
str. ………………………. nr. …., judeþul/sectorul …………………………….., înregistrat la oficiul
registrului comerþului sub nr. ………, cod fiscal ………………, telefon/fax ………………….,
reprezentat prin …………………….., având funcþia de ………………….., solicitã acordarea
avizului în vederea autorizãrii executãrii construcþiilor amplasate în vecinãtatea
obiectivelor/sistemelor: …………………………………………….. .
Anexãm documentele obligatorii Conducãtorul agentului economic,
conform legislaþiei. …………………………….
Data ……………………. L.S. (numele, prenumele
ºi semnãtura)
ANEXA 3
la procedurã
Societatea Naþionalã/Comercialã …………………………
Sucursala …………………………………………….
Regionala …………………………………………….
Nr. ……………………./…………………………..
Cãtre
…………………………………………
(denumirea ºi adresa solicitantului)
Referitor la solicitarea dumneavoastrã, înregistratã cu nr.
……………/……………………., privind emiterea avizului de
amplasament pentru lucrarea ……………………………, vã comunicãm cã, în
urma analizãrii documentaþiei depuse, se emite:
AVIZ FAVORABIL
întrucât lucrarea precizatã mai sus nu afecteazã Sistemul ………………
…………………………………..
L.S. (numele, prenumele si semnãtura)
ANEXA 4
la procedurã
Societatea Nationalã/Comercialã ……………………………..
Nr. …………………../…………………………………
Cãtre
…………………………………………
(denumirea si adresa solicitantului)
Spre ºtiinþã: (dupã caz)
Referitor la solicitarea dumneavoastrã, înregistratã cu nr. ……./……………., privind
eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea ………………………………….., vã
comunicãm cã, în urma analizãrii documentaþiei depuse (în cadrul Consiliului tehnicoeconomic,
dupã caz), se emite:
AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL
cu respectarea obligatorie a urmãtoarelor conditii:
A. Conditii tehnice
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..
.
.
.
n. ……………………………………………………..
B. Conditii generale
– Cheltuielile aferente realizãrii lucrãrilor de la punctele …………… vor fi suportate de
cãtre beneficiar.
– În cazul avarierii sau deteriorãrii conductelor ºi instalaþiilor Societãþii
Nationale/Comerciale ……………………………, veti suporta contravaloarea pagubelor
produse, inclusiv cea a pierderilor de petrol ºi gaze naturale ºi de restabilire a
functionalitãtii elementelor afectate.
– Prezentul aviz este valabil pânã la data de ………………. (12 luni).
– În cazul nerespectãrii conditiilor impuse mai sus, avizul îsi pierde valabilitatea.
…………………………………..
L.S. (numele, prenumele si semnãtura)
–––––

Prezentul Ordin 47/1203/509 din 21 iulie 2003,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ,la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.