Ordin 998/2013


ORDIN Nr. 998 din 30 aprilie 2013
privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2013 „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 14 iunie 2013
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,
în baza prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,
ministrul economiei emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 1-2013 „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.169/2011 privind aprobarea Tarifelor pentru activităţile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 24 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Bucureşti, 30 aprilie 2013.
Nr. 998.
ANEXA 1
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT CR 1-2013
„Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Timpul normat/Tariful orar cuprins în anexele nr. 1 – 7 se referă la activităţile specifice desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR.
(2) Instalaţiile şi echipamentele supuse regimului de supraveghere ISCIR sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, denumite în continuare, acolo unde este cazul, instalaţii/echipamente.
ART. 2
(1) Pentru activităţile cuprinse în anexele nr. 1 – 6, tariful este de 100 lei/oră.
(2) Pentru activităţile cuprinse în anexa nr. 7, tariful se calculează în euro/oră.
(3) Pentru alte activităţi, necuprinse în anexele nr. 1 – 6, tariful este de 100 lei/oră; în acest caz, numărul de ore care stă la baza calculului tarifului este cel prevăzut în procesul-verbal de verificare tehnică întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
ART. 3
(1) Tariful orar se aplică activităţilor prevăzute în anexele nr. 1 – 6 în cazul în care activităţile respective se desfăşoară în cadrul programului normal de lucru.
(2) În cazul în care activităţile se efectuează în afara zilelor şi programului normal de lucru, la solicitarea beneficiarilor, se aplică următoarele majorări:
_________________________________________________________
| Perioada în care se desfăşoară activitatea | Majorarea |
| | (%) |
|_____________________________________________|___________|
| Zile lucrătoare, în afara programului lucru | 50 |
|_____________________________________________|___________|
| Zile nelucrătoare | 100 |
|_____________________________________________|___________|
ART. 4
(1) În cazul în care beneficiarii solicită în scris începerea verificărilor tehnice în maximum două zile de la data solicitării, se aplică o majorare de urgenţă de 50%.
(2) La stabilirea majorării de urgenţă se iau în considerare data de înregistrare la ISCIR a cererii scrise, data începerii verificărilor şi data procesului-verbal încheiat ca urmare a activităţii desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi, suplimentar, după caz, majorările prevăzute la art. 3 alin. (2).
ART. 5
Persoanele juridice care construiesc, montează, instalează şi repară, precum şi deţinătorii/utilizatorii instalaţiilor/echipamentelor din domeniul nuclear supuse verificărilor tehnice beneficiază de o reducere de 10% din tarifele aferente activităţilor prestate, cu excepţia tarifului de emitere a autorizaţiilor, dacă acestea se efectuează pe baza unui contract anual încheiat între ISCIR şi aceştia.
ART. 6
În cazul în care un beneficiar solicită desfăşurarea unei activităţi prevăzute în anexele nr. 1 – 6 şi prin procesul-verbal de verificare tehnică emis de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR se constată neîndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor, tarifarea se face la numărul de ore consumate.
ART. 7
Pentru serviciile prestate la cererea unor beneficiari externi, tarifele sunt stabilite în valută, conform prevederilor anexei nr. 7.
ART. 8
Plata tarifelor pentru activităţile prestate de ISCIR se face de către persoanele juridice sau persoanele fizice beneficiare ale verificărilor, în termen de maximum 15 zile de la data emiterii facturii de către ISCIR, în caz contrar aplicându-se dobândă/zi de întârziere în cuantumul stabilit conform legislaţiei în vigoare pentru creanţele bugetare.
ART. 9
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
ANEXA 1
la prescripţia tehnică
TIMP NORMAT
pentru omologarea instalaţiilor/echipamentelor şi pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produsului/lucrării | Timp normat |
|crt.| | – ore/buc. -|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1.| Trape de scenă | 24 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2.| Calandria şi generatoare de abur pentru instalaţii | 160 |
| | nucleare | |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3.| Recipiente sub presiune pentru instalaţii nucleare | 10 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4.| Pompe centrifuge pentru instalaţii nucleare | 4 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 5.| Armături pentru instalaţii nucleare | 7 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 6.| Fitinguri trase, forjate, matriţate sau sudate, | 5 |
| | compensatori, elemente de debit pentru instalaţii nucleare| |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 7.| Suporturi fixe sau reglabile, inclusiv elastice, pentru | 4 |
| | instalaţii nucleare | |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 8.| Supape de siguranţă pentru instalaţii nucleare | 18 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 9.| Membrane sau capsule de rupere pentru instalaţii nucleare | 2 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 10.| Materiale feroase sau neferoase (table, ţevi, forjate, | 14 |
| | turnate) şi materiale pentru sudare (electrozi, sârme, | |
| | fluxuri) pentru instalaţii nucleare | |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 11.| Mecanisme de ridicat, palane pentru instalaţii nucleare | 4 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 12.| Poduri rulante, macarale portal, semiportal sau de | 32 |
| | construcţie specială pentru instalaţii nucleare | |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 13.| Proceduri de sudare/brazare | 6 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
NOTE:
1. În cazul în care cu ocazia omologărilor inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR asistă la efectuarea unor încercări, examinări, analize sau verificări, la tarifele stabilite în prezenta anexă se adaugă şi tariful de 100 lei/oră aferent timpului consumat.
2. Pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare prevăzute la pct. 13, pentru timpul de asistare la execuţia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum şi pentru timpul de asistare la încercări a epruvetelor se aplică tariful de 100 lei/oră.
3. În cazul în care omologarea se efectuează în două etape (preliminară şi finală), la omologarea preliminară, respectiv la omologarea finală se percep 50% din valoarea prevăzută în prezenta anexă.
ANEXA 2
la prescripţia tehnică
TIMP NORMAT
pentru verificarea şi autorizarea persoanelor juridice pentru activităţi de construire, montare, demontare, instalare, întreţinere, revizie, reparare, modificare a instalaţiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de activităţi de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic în vederea stabilirii stării
tehnice şi a duratei remanente de viaţă a instalaţiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de examinări nedistructive, pentru evaluarea laboratoarelor de examinări distructive şi pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor
______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea | Timp normat |
|crt.| | – ore/buc. – |
|____|________________________________________________________|________________|
| 1.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 24|
| | verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/ | |
| | examinări cu caracter tehnic în vederea stabilirii | |
| | stării tehnice şi a duratei remanente de viaţă a | |
| | instalaţiilor/echipamentelor | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de |32 *1), *2), *3)|
| | construire, instalare, montare, demontare, reparare, |64 *1), *2), *3)|
| | modificare a instalaţiilor/echipamentelor, altele decât| |
| | cele din prezentul tabel | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 30|
| | întreţinere prin spălarea chimică a cazanelor | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 4.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 30|
| | întreţinere a regimului chimic al cazanelor | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 5.| Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de | 16 *2), *3)|
| | verificare, reglare şi/sau reparare a supapelor de | |
| | siguranţă | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 6.| Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de |24 *2), *3), *4)|
| | supraveghere tehnică şi/sau verificare tehnică | |
| | periodică şi reparare la butelii transportabile | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 7.| Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de | 32 *2), *3)|
| | instalare, montare, reparare la cazane de apă caldă şi | |
| | de abur de joasă presiune având puterea P > 400 kW | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 8.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 20 *2), *3)|
| | montare, punere în funcţiune, reparare şi întreţinere | |
| | la sisteme de automatizare aferente centralelor termice| |
| | şi/sau la instalaţii de ardere şi automatizare a | |
| | cazanelor de abur, de apă fierbinte şi de apă caldă | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 9.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 20|
| | întreţinere instalaţii de GPL | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 10.| Verificarea cerinţelor tehnice şi autorizarea pentru | |
| | efectuarea de examinări nedistructive la instalaţii/ | |
| | echipamente, după cum urmează: | |
| | – lichide penetrante (PT) | 10|
| | – particule magnetice (MT) | 10|
| | – radiaţii penetrante X (RTx) | 10|
| | – radiaţii penetrante gama (RTg) | 10|
| | – măsurarea grosimii cu ultrasunete (Utg) | 10|
| | – examinări nedistructive cu ultrasunete (UT, t, s, l, | 10|
| | tv, f) | |
| | – curenţi turbionari (ET) | 10|
| | – încercări la etanşeitate (LT) | 10|
| | – verificări magnetoinductive (MRT) | 10|
|____|________________________________________________________|________________|
| 11.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 20|
| | reparare, întreţinere şi revizie a ascensoarelor de | |
| | persoane şi/sau materiale | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 12.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 20|
| | reparare, întreţinere şi revizie la instalaţiile/ | |
| | echipamentele de ridicat | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 13.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 14|
| | întreţinere şi revizie la instalaţiile/echipamentele | |
| | utilizate în domeniul activităţilor pentru agrement | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 14.| Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de | 14|
| | montare-demontare, reparare a instalaţiilor/ | |
| | echipamentelor utilizate în domeniul activităţilor | |
| | pentru agrement | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 15.| Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de | 20 *2), *3)|
| | instalare, montare, reparare, întreţinere şi verificări| |
| | tehnice în utilizare la aparate de încălzit cu puteri | |
| | nominale P 40 bari – 64 de ore.
În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalaţiilor/echipamentelor de ridicat, timpul normat este de 32 de ore.
*2) Timpul normat este corespunzător unui singur domeniu de autorizare. Pentru fiecare domeniu suplimentar timpul normat se majorează cu 25%.
*3) Domeniul de autorizare corespunde unui singur tip de instalaţie/echipament şi unei singure activităţi.
*4) Timpul normat se referă la o singură grupă de gaze, şi anume: gaze comprimate sau gaze lichefiate ori gaze dizolvate sub presiune. Pentru fiecare grupă de gaze suplimentară timpul normat se majorează cu 25%.
*5) Timpul normat se referă la evaluarea pentru IM (încercări mecanice) şi IT (încercări tehnologice). În cazul evaluării pentru AM (analize metalografice) sau AC (analize chimice) timpul normat se suplimentează cu 25%.
NOTE:
1. Timpul normat din anexă se aplică pentru autorizarea fiecărui punct de lucru al persoanei juridice pentru care se eliberează o autorizaţie, conform prescripţiei tehnice aplicabile.
2. Timpul normat pentru eliberarea duplicatelor la autorizaţii este de 2 ore/duplicat.
3. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea tipului de instalaţii/echipamente, prin modificarea de activităţi, modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (conform indicelui *1)), timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este diferenţa dintre timpul normat pentru autorizaţia actualizată şi timpul normat pentru autorizaţia deţinută înainte de actualizare.
4. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (cu excepţia celor de la indicele *1)), timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este de 16 ore.
5. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea temperaturilor de efectuare a examinărilor nedistructive, timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este timpul normat pentru autorizaţia iniţială.
6. În cazul modificării structurii de personal tehnic de specialitate, ISCIR eliberează o actualizare a autorizaţiei, timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei fiind de 4 ore.
7. Eliberarea unei actualizări a unei autorizaţii cu datele noi de identificare ale unei persoane juridice ca urmare a modificării adresei sediului social, a denumirii, fără modificarea CUI; timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este de 2 ore.
8. Timpul normat pentru verificarea programată a persoanelor juridice autorizate/evaluate este de 8 ore/autorizaţie/evaluare.
9. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit pentru o autorizaţie din domeniul nuclear, prin modificarea tipului de instalaţii/echipamente, prin modificarea de activităţi, modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (conform indicelui *1)), timpul normat pentru reînnoirea autorizaţiei este diferenţa dintre timpul normat pentru autorizaţia reînnoită şi timpul normat pentru autorizaţia deţinută înainte de reînnoire.
10. În cazul reînnoirii autorizaţiilor pentru domeniul nuclear, fără extinderea domeniului de autorizare, timpul normat se reduce cu 50% din timpul normat pentru autorizaţia iniţială.
11. Pentru domeniul nuclear se consideră reînnoire a autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire şi documentele aferente se depun la ISCIR cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar, timpul normat este cel utilizat la o autorizare nouă.
ANEXA 3
la prescripţia tehnică
TIMP NORMAT
aplicabil activităţii de formare profesională, atestare, autorizare şi acceptare personal
______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea | Timp normat |
|crt.| | – ore/buc. – |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| A | Atestarea personalului tehnic de specialitate | -|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs şi a programei | 12|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Examinarea dosarului cursantului | 1|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Examen de atestare/prelungire a valabilităţii | 2|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 4.| Reexaminare | 2|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 5.| Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia | 1,5|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 6.| Prelungire valabilitate atestat | 0,5|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| B | Autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea | -|
| | tehnică a instalaţiilor – RSVTI | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs şi a programei | 12|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Examinarea dosarului cursantului | 1|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Examen de autorizare/prelungire a valabilităţii | 2|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 4.| Reexaminare | 2|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 5.| Eliberarea autorizaţiei sau a duplicatului acesteia | 1,5|
| | ori a talonului | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| C | Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/| -|
| | echipamentelor | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs şi a programei pentru | 12|
| | formare profesională/instruire periodică | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Examinarea dosarului cursantului | 1|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Examen de autorizare/prelungire a valabilităţii | 1,5|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 4.| Reexaminare | 1,5|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 5.| Eliberarea autorizaţiei sau a duplicatului acesteia | 1,5|
| | ori a talonului | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| D | Autorizarea sudorilor/brazorilor, operatorilor PEHD | -|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs şi a programei | 12|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Verificări în vederea autorizării |3,5 *1), *2), *3)|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| E | Autorizarea personalului pentru examinări | -|
| | nedistructive | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Avizarea setului-suport de curs şi a programei | 12|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Verificări în vederea autorizării*2), *3), *4) | |
| | a) radiaţii penetrante (RTx, RTg) | 3,5|
| | b) ultrasunete (UTg, UTs, UTf, UTt, UTtv, UTI) | 3,5|
| | c) lichide penetrante (PT) | 3,5|
| | d) particule magnetice (MT) | 3,5|
| | e) magneto-inductiv (MRT) | 3,5|
| | f) curenţi turbionari (ET) | 3,5|
| | g) etanşeitate (LT) | 3,5|
| | h) vizual (VT) | 3,5|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| F | Atestarea formatorilor în domeniul formării | -|
| | profesionale a personalului tehnic de specialitate, a | |
| | operatorilor RSVTI, a personalului de deservire şi a | |
| | personalului de execuţie | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Examinarea dosarului cursantului | 1|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Curs | 8|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Examen de atestare | 2|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 4.| Reexaminare | 2|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 5.| Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia | 1|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| G | Acceptarea personalului de certificare a reproducerii | -|
| | marcajelor pentru instalaţii/echipamente din domeniul | |
| | nuclear | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Examinare în vederea acceptării | 2|
|____|_______________________________________________________|_________________|
| H | Acceptarea personalului tehnic de specialitate din | -|
| | domeniul nuclear | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Examinare în vederea acceptării | 2|
|____|_______________________________________________________|_________________|
NOTE:
1. Pentru timpul de asistare la execuţia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum şi pentru timpul de asistare la examinări şi încercări a epruvetelor se aplică tariful de 100 lei/oră.
2. Timpul normat pentru eliberarea autorizaţiilor şi a duplicatelor acestora este de 100 lei.
3. În cazul examinării pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiilor, tarifele se reduc cu 25% faţă de tariful de bază.
4. Timpul normat în cazul autorizării ca nivel 3 se majorează cu 100%.
ANEXA 4
la prescripţia tehnică
TIMP NORMAT
pentru eliberarea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor şi a instalaţiilor de GPL
______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea | Timp normat |
|crt.| | – ore/buc. -|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1.| Verificarea documentaţiei tehnice de instalare, acceptarea| 5 |
| | acesteia | |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2.| Verificarea documentaţiei tehnice privind regimul chimic | 4 |
| | al apei la cazane, acceptarea acesteia | |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3.| Eliberarea avizului obligatoriu de instalare | 1 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
ANEXA 5
la prescripţia tehnică
TIMP NORMAT
pentru verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul nuclear, la punerea în funcţiune, periodic în exploatare, după remontare şi după reparare/modificare
______________________________________________________________________________
|Nr. | Instalaţia/Echipamentul | Timp normat |
|crt.| supusă/supus verificării| (ore/verificare) |
| | |_______________________________________________|
| | |Verificarea |Verificarea | RI | IP |
| | |documentaţiei|condiţiilor | | |
| | |tehnice |de instalare| | |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 1.| Recipiente sub presiune | | | | |
| | sau similare, având | | | | |
| | capacitatea (V): | | | | |
| | a) V 5000 l | 3,5 | 1 | 4 | 8 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 2.| Pompe având diametrul de| | | | |
| | refulare (D): | | | | |
| | a) D 50 mm (2 inch) | 1 | 1 | 2 | 2 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 3.| Armături având diametrul| | | | |
| | de nominal (D): | | | | |
| | a) D 50 mm (2 inch) | 0,5 | 0,5 | – | 0,5 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 4.| Elemente de debit şi | | | | |
| | elemente de compensare, | | | | |
| | având diametrul de | | | | |
| | nominal (D): | | | | |
| | a) D 50 mm (2 inch) | 0,5 | 0,5 | – | 0,5 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 5.| Capul maşinii de | 5 | – | – | 9 |
| | încărcat-descărcat | | | | |
| | combustibil | | | | |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 6.| Suporturi pentru | | | | |
| | conducte având diametrul| | | | |
| | de nominal (D): | | | | |
| | a) D 50 mm (2 inch) | 0,5 | 0,5 | – | – |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 7.| Supape de siguranţă | | | | |
| | având diametrul nominal | | | | |
| | (D): | | | | |
| | a) D 100 mm (4 inch) | 1 | 1 | – | 1 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 8.| Sisteme de probă pentru | | | | |
| | diametrul nominal (D): | | | | |
| | a) D 50 mm (2 inch) | 0,1/m | – | – | 0,2/m |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 9.| Sisteme tehnologice | | | | |
| | având numărul de | | | | |
| | izometrii (Ni) | | | | |
| | a) Ni 50 | 30 | – | – | – |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
|Nr. | Instalaţia/Echipamentul | Timp normat |
|crt.| supusă/supus verificării| (ore/verificare) |
| | |_______________________________________________|
| | |Verificarea |Verificarea |Încercări|Verificări|
| | |documentaţiei|condiţiilor |în gol/ |periodice |
| | |tehnice |de instalare|sarcină |la |
| | | | | |scadenţă |
| | | | | |şi după |
| | | | | |reparare/ |
| | | | | |modificare|
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 10.| Mecanism de ridicat | | | | |
| | având sarcina nominală | | | | |
| | (Sn): | | | | |
| | a) Sn 5 t | 2 | 1 | 3 | 4 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 11.| Macara rotitoare, | | | | |
| | consolă, de perete, | | | | |
| | pivotantă, electropalan | | | | |
| | fix având sarcina | | | | |
| | nominală (Sn): | | | | |
| | a) Sn 8 t | 2 | 1 | 3 | 4 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 12.| Pod rulant având sarcina| | | | |
| | nominală (Sn): | | | | |
| | a) Sn 50 t | 3,5 | 3 | 6,5 | 12 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 13.| Macara turn având | | | | |
| | sarcina nominală (Sn): | | | | |
| | a) Sn 20 t | 3 | 2 | 5 | 8,5 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 14.| Macara portal sau | | | | |
| | semiportal având sarcina| | | | |
| | nominală (Sn): | | | | |
| | a) Sn 50 t | 4 | 3 | 8,5 | 12 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
| 15.| Macara de construcţie | | | | |
| | specială sau care nu se | | | | |
| | încadrează în cele | | | | |
| | menţionate anterior | | | | |
| | având sarcina nominală | | | | |
| | (Sn): | | | | |
| | a) Sn 50 t | 6,5 | 6 | 15 | 19 |
|____|_________________________|_____________|____________|_________|__________|
NOTE:
1. Pentru sistemele/componentele de clasă nucleară 1, 1C, 2, 2C, 3 şi 3C, timpul normat se majorează cu 50%.
2. Pentru instalaţiile de ridicat de tip I şi II conform prescripţiei tehnice aplicabile, timpul normat se majorează cu 25%.
3. Timpul normat pentru eliberarea cărţii sau a duplicatului acesteia pentru instalaţie – partea de exploatare (carte tip ISCIR) este de 1,5 ore.
RI – revizia interioară;
IP – încercarea la presiune.
ANEXA 6
la prescripţia tehnică
TIMP NORMAT
pentru avizări de proceduri, norme, caiete de sarcini, instrucţiuni, PCCVI
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea activităţii | Timp normat |
|crt.| | – ore/buc. – |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 1.| Avizare proceduri/instrucţiuni de lucru pentru | 5 |
| | examinări nedistructive, teste de presiune, marcare/ | |
| | certificarea reproducerii marcajelor, calificare | |
| | materiale/componente şi altele asemenea, pentru | |
| | instalaţii/echipamente din domeniul nuclear | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 2.| Avizare proceduri/instrucţiuni de lucru pentru | 5 |
| | examinări nedistructive, avizare proceduri/ | |
| | instrucţiuni de lucru pentru sudori, pentru | |
| | instalaţii/echipamente din domeniul clasic | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 3.| Avizare documentaţii, precum: norme tehnice, caiete de| 8 |
| | sarcini, rapoarte tehnice, planuri de testare şi | |
| | încercări şi alte asemenea, pentru instalaţii/ | |
| | echipamente din domeniul nuclear | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 4.| Avizare planuri de control de calitate, verificări şi | 5 |
| | încercări (PCCVI/ITP), carte ISCIR, documentaţie de | |
| | fabricaţie (HD/HF), pentru instalaţii/echipamente din | |
| | domeniul nuclear | |
|____|_______________________________________________________|_________________|
| 5.| Verificarea conformităţii proiectelor, acceptarea şi | |
| | înregistrarea acestora, pentru instalaţii nucleare, | |
| | pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear: | |
| | a) sisteme tehnologice | 36 |
| | b) componente | |
| | – clasa 1, 1C | 30 |
| | – clasa 2, 2C | 25 |
| | – clasa 3, 3C | 20 |
| | – clasa 4 | 18 |
| | – clasa 6 | 15 |
| | c) instalaţii de ridicat | |
| | – tip I | 30 |
| | – tip II | 20 |
| | – tip III | 15 |
|____|_______________________________________________________|_________________|
NOTĂ:
În cazul unor revizii sau completări la documente, timpul normat se stabileşte pe baza timpului consumat pentru evaluarea acestora, cu condiţia ca timpul total să nu depăşească timpul normat prevăzut în prezenta anexă.
ANEXA 7
la prescripţia tehnică
TARIFE
pentru prestări de servicii la beneficiari externi (producători, modificatori, reparatori de instalaţii, echipamente şi componente pentru instalaţii nucleare)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Activitatea | Modalitatea | Tariful de bază |
|crt.| | | – euro/oră – |
|____|___________________________|___________________________|_________________|
| 1.| Autorizare, participare la| la beneficiarul extern/ | 275*1) |
| | puncte de staţionare | deţinător sau la sediul | |
| | obligatorie | ISCIR | |
|____|___________________________|___________________________|_________________|
| 2.| Acceptare: | la sediul ISCIR | 75 |
| | – proceduri (NDE, sudare, | | |
| | testare, calificare) | | |
| | – calificări personal NDE | | |
| | – calificări sudori/ | | |
| | brazori | | |
| | – calificări materiale/ | | |
| | componente | | |
|____|___________________________|___________________________|_________________|
| 3.| Aprobare/autorizare/ | la beneficiarul extern/ | 125 |
| | calificare: | deţinător sau la sediul | |
| | – proceduri (NDE, sudare, | ISCIR | |
| | testare, calificare) | | |
| | – personal NDE | | |
| | – sudori/brazori | | |
| | – materiale/componente | | |
|____|___________________________|___________________________|_________________|
| 4.| Alte activităţi de | la beneficiarul extern/ | 125 |
| | evaluare tehnică | deţinător sau la sediul | |
| | | ISCIR | |
|____|___________________________|___________________________|_________________|
NOTĂ:
*1) În cazul reautorizării, evaluările tehnice au loc la sediul ISCIR, pe baza analizei documentelor. Tariful aplicat este de 50% din tariful de bază, cu condiţia transmiterii solicitării şi a dosarului cu documente, cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare.
În caz contrar, se consideră autorizare iniţială, conform nr. crt. 1.
–––––

Prezentul Ordin 998/2013,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.