Ordonanta de Urgenta 126/2011


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 126 din 27 decembrie 2011
privind echipamentele sub presiune transportabile
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 30 decembrie 2011
Având în vedere întârzierea semnificativă a procesului de transpunere a Directivei
2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind
echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a directivelor 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului faţă de termenul
de 30 iunie 2011, data până la care România, ca stat membru, avea obligaţia să adopte
actele cu putere de lege necesare pentru a se conforma acestei directive,
ţinându-se cont de faptul că introducerea art. 260 alin. (3) în Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) accelerează mecanismul de impunere a
sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie
cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a
îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în
conformitate cu o procedură legislativă,
dat fiind faptul că în data de 18 iulie 2011 Comisia Europeană a iniţiat prima etapă a
procedurii de infringement pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei
2010/35/UE, se impune transpunerea în regim de urgenţă a prevederilor directivei
menţionate.
Având în vedere faptul că Guvernul este abilitat din punct de vedere constituţional ca,
prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligaţiilor
României faţă de Uniunea Europeană şi existând situaţia iminentă de declanşare a
procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
întrucât aceste elemente anterior menţionate vizează interesul public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPITOLUL I
Domeniu de aplicare şi definiţii
ART. 1
Domeniu de aplicare
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte reguli privind echipamentele sub
presiune transportabile, cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa şi de a asigura libera
circulaţie a acestor echipamente pe teritoriul Uniunii Europene.
(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică:
a) noilor echipamente sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct.
1, care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de directivele 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE sau Directiva 1999/36/CE, în scopul punerii la dispoziţie pe
piaţă a echipamentelor respective;
b) echipamentelor sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 1,
care poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 2010/35/UE sau
directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ori Directiva 1999/36/CE, în vederea
inspecţiilor periodice, a inspecţiilor intermediare, a controalelor excepţionale şi a
utilizării acestora;
c) echipamentelor sub presiune transportabile, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 1,
care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 1999/36/CE, în vederea
reevaluării conformităţii.
(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică:
a) echipamentelor sub presiune transportabile care au fost introduse pe piaţă înainte
de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999
privind echipamentele sub presiune transportabile şi care nu au făcut încă obiectul unei
reevaluări a conformităţii;
b) echipamentelor sub presiune transportabile utilizate exclusiv pentru transportul de
mărfuri periculoase între statele membre şi ţări terţe efectuat în conformitate cu art. 6
din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transporturile mărfurilor periculoase în
România, cu modificările ulterioare.
ART. 2
Definiţii
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii de mai jos au următoarele
semnificaţii:
1. echipamente sub presiune transportabile înseamnă:
a) toate recipientele sub presiune, armăturile acestora şi alte accesorii, dacă este
cazul, aşa cum sunt prevăzute în cap. 6.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare;
b) cisternele, vehiculele-baterie/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu
elemente multiple (CGEM), armăturile acestora şi alte accesorii, dacă este cazul, aşa
cum sunt prevăzute în cap. 6.8 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, atunci când echipamente menţionate la lit. a) sau la prezenta
literă sunt utilizate, în conformitate cu anexele respective, pentru transportul gazelor din
clasa 2, cu excepţia gazelor sau articolelor al căror cod de clasificare conţine cifrele 6 şi
7, precum şi pentru transportul substanţelor periculoase din alte clase, prevăzute în
anexa nr. 1;
În noţiunea de echipamente sub presiune transportabile sunt incluse buteliile/cartuşele
de gaz (nr. ONU 2.037), dar nu şi aerosolii (nr. ONU 1.950), recipientele criogenice
deschise, buteliile de gaz pentru aparate respiratorii, stingătoarele de incendii (nr. ONU
1.044), echipamentele sub presiune transportabile exceptate în conformitate cu
subsecţiunile 1.1.3.2 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, şi echipamentele sub presiune transportabile exceptate de la
normele privind confecţionarea şi testarea ambalajelor, potrivit dispoziţiilor speciale ale
cap. 3.3 din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.
2. anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare
înseamnă anexa nr. 1, secţiunea 2.1 din anexa nr. 2 şi secţiunea 3.1 din anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;
3. introducere pe piaţă înseamnă prima punere la dispoziţie a echipamentelor sub
presiune transportabile pe piaţa Uniunii Europene;
4. punere la dispoziţie pe piaţă înseamnă orice acţiune de furnizare a unor
echipamente sub presiune transportabile pentru a fi distribuite sau utilizate pe piaţa
Uniunii Europene în cadrul unei activităţi comerciale ori de serviciu public, fie contra
unei plăţi, fie în mod gratuit;
5. utilizare înseamnă umplerea, depozitarea temporară legată de transport, golirea şi
reumplerea echipamentelor sub presiune transportabile;
6. retragere înseamnă orice măsură al cărei scop este de a împiedica punerea la
dispoziţie pe piaţă sau utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile;
7. rechemare înseamnă orice măsură al cărei scop este recuperarea echipamentelor
sub presiune transportabile care au fost deja puse la dispoziţia utilizatorului final;
8. producător înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce produce echipamente sub
presiune transportabile ori părţi ale acestora sau care dispune proiectarea ori fabricarea
unor astfel de echipamente şi le comercializează sub numele sau marca sa;
9. reprezentant autorizat înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în
România ori în Uniunea Europeană care a primit un mandat scris din partea
producătorului pentru a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
10. importator înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea
Europeană care introduce pe piaţa Uniunii Europene echipamente sub presiune
transportabile ori părţi ale acestora, provenite dintr-o ţară terţă;
11. distribuitor înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea
Europeană, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă
echipamente sub presiune transportabile sau părţi ale acestora;
12. proprietar înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea
Europeană care deţine echipamente sub presiune transportabile;
13. operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea
Europeană care utilizează echipamente sub presiune transportabile;
14. operator economic înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul,
distribuitorul, proprietarul sau operatorul care intervine în cursul unei activităţi
comerciale ori al unui serviciu public, fie contra unei plăţi, fie în mod gratuit;
15. evaluarea conformităţii înseamnă evaluarea şi procedura de evaluare a
conformităţii prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare;
16. marcajul „pi” înseamnă un marcaj care indică faptul că echipamentele sub
presiune transportabile sunt conforme cu cerinţele aplicabile de evaluare a conformităţii
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare;
17. reevaluarea conformităţii înseamnă procedura, iniţiată la cererea proprietarului
sau a operatorului, de evaluare ulterioară a conformităţii echipamentelor sub presiune
transportabile fabricate şi introduse pe piaţă înainte de data punerii în aplicare a
Directivei 1999/36/CE;
18. inspecţii periodice înseamnă inspecţiile periodice şi procedurile care guvernează
inspecţiile periodice, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare;
19. inspecţii intermediare înseamnă inspecţiile intermediare şi procedurile care
guvernează inspecţiile intermediare, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare;
20. verificări excepţionale înseamnă verificările excepţionale şi procedurile care
guvernează verificările excepţionale, prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare;
21. organism naţional de acreditare înseamnă unicul organism dintr-un stat membru
care realizează acreditarea în temeiul autorităţii conferite de statul respectiv;
22. acreditare înseamnă atestarea de către un organism naţional de acreditare a
faptului că un organism notificat îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 1.8.6.8 al doilea
paragraf din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare;
23. autoritate de notificare înseamnă autoritatea desemnată de un stat membru în
conformitate cu art. 17;
24. organism notificat înseamnă un organism de inspecţie care îndeplineşte cerinţele
prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare,
şi condiţiile prevăzute la art. 20 şi 26 şi este notificat în conformitate cu art. 22;
25. notificare înseamnă procesul prin care se acordă unui organism de control statutul
de organism notificat şi include comunicarea acestor informaţii Comisiei Europene şi
statelor membre;
26. supravegherea pieţei înseamnă activităţile desfăşurate şi măsurile luate de
autorităţile publice pentru a se asigura că echipamentele sub presiune transportabile
respectă pe parcursul ciclului lor de viaţă cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului
nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nu pun
în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte legate de protecţia intereselor publice.
ART. 3
Cerinţe in situ
Cerinţele in situ pentru depozitarea pe termen mediu sau lung a echipamentelor sub
presiune transportabile sau pentru utilizarea acestora in situ se stabilesc prin ordin al
ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I. Nu se stabilesc însă cerinţe suplimentare cu privire la
echipamentele sub presiune transportabile propriu-zise.
CAPITOLUL II
Obligaţiile operatorilor economici
ART. 4
Obligaţiile producătorilor
(1) Atunci când introduc pe piaţă echipamentele lor sub presiune transportabile,
producătorii se asigură că acestea au fost proiectate, fabricate şi însoţite de documentele
necesare în conformitate cu cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în
anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.
(2) În cazul în care, în urma procesului de evaluare a conformităţii prevăzut de
prezenta ordonanţă de urgenţă şi în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, se demonstrează conformitatea echipamentelor sub presiune
transportabile cu cerinţele aplicabile, producătorii aplică marcajul „pi” în conformitate
cu art. 15.
(3) Producătorii păstrează documentaţia tehnică prevăzută în anexele la Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Această documentaţie se
păstrează pe perioada prevăzută în anexele menţionate.
(4) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub
presiune transportabile pe care le-au introdus pe piaţă nu sunt conforme cu anexele la
Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, ori cu prezenta
ordonanţă de urgenţă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura
conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le rechema,
dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile
prezintă un risc, producătorii comunică de îndată acest lucru autorităţilor naţionale
competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele
respective, prezentând, în special, informaţii detaliate cu privire la neconformitate şi la
măsurile corective luate.
(5) Producătorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de
neconformitate şi la măsurile corective.
(6) Ca urmare a unei cereri motivate din partea autorităţii naţionale competente,
producătorii îi prezintă acesteia toate informaţiile şi documentele necesare pentru a
demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care
poate fi uşor înţeleasă de autoritatea respectivă. Producătorii cooperează cu autoritatea
respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a
riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus
pe piaţă.
(7) Producătorii comunică operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele
prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare,
şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 5
Reprezentanţii autorizaţi
(1) Producătorii pot desemna un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris.
Obligaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) şi întocmirea documentaţiei tehnice nu fac
parte din mandatul reprezentantului autorizat.
(2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la
producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin
următoarele sarcini:
a) să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale de
supraveghere cel puţin pentru perioada prevăzută în anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare, pentru producători;
b) să prezinte autorităţii naţionale competente, în urma unei cereri motivate din partea
acesteia, toate informaţiile şi documentele necesare pentru a demonstra conformitatea
echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de
autoritatea respectivă;
c) să coopereze cu autoritatea naţională competentă, la cererea acesteia, în vederea
adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub
presiune transportabile care fac obiectul mandatului.
(3) Identitatea şi adresa reprezentantului autorizat trebuie menţionate pe certificatul
de conformitate prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare.
(4) Reprezentanţii autorizaţi prezintă operatorilor numai informaţii conforme cu
cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările
ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 6
Obligaţiile importatorilor
(1) Importatorii introduc pe piaţa Uniunii Europene numai echipamente sub presiune
transportabile care sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor respective, importatorii se
asigură că producătorul a efectuat procedura corespunzătoare de evaluare a
conformităţii. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică şi
că echipamentele sub presiune transportabile poartă marcajul „pi” şi sunt însoţite de
certificatul de conformitate prevăzut în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009,
cu modificările ulterioare. În cazul în care importatorul consideră sau are motive să
creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la
Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu prezenta
ordonanţă de urgenţă, acesta nu introduce echipamentele respective pe piaţă decât după
ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub
presiune transportabile prezintă un risc, importatorul comunică acest lucru
producătorului şi autorităţilor de supraveghere a pieţei.
(3) Importatorii indică denumirea lor şi adresa la care pot fi contactaţi fie în
certificatul de conformitate menţionat în anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare, fie într-un document anexat la certificatul de
conformitate.
(4) Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile
se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează
conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare.
(5) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune
transportabile pe care le-au introdus pe piaţă nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura
conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le rechema,
dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile
prezintă un risc, importatorii comunică de îndată acest lucru producătorului şi
autorităţilor naţionale competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe
piaţă echipamentele respective, prezentând, în special, informaţii detaliate cu privire la
neconformitate şi la măsurile corective luate. Importatorii elaborează documente
referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate şi ia măsurile corective.
(6) Importatorii păstrează o copie a documentaţiei tehnice la dispoziţia autorităţilor de
supraveghere a pieţei cel puţin pentru perioada prevăzută în anexele la Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, pentru producători, şi se asigură
că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia autorităţilor respective, la cererea
acestora.
(7) În urma unei cereri motivate din partea autorităţii naţionale competente,
importatorii îi prezintă acesteia toate informaţiile şi documentele necesare pentru a
demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care
poate fi uşor înţeleasă de autoritatea respectivă. Importatorii cooperează cu autoritatea
respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a
riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus
pe piaţă.
(8) Importatorii prezintă operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele
prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare,
şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 7
Obligaţiile distribuitorilor
(1) Distribuitorii pun la dispoziţie pe piaţa Uniunii Europene numai echipamente sub
presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă. Înainte de a
pune la dispoziţie pe piaţă echipamentele sub presiune transportabile, distribuitorii
verifică dacă acestea poartă marcajul „pi” şi dacă sunt însoţite de certificatul de
conformitate şi de adresa de contact menţionate la art. 6 alin. (3). În cazul în care
distribuitorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune
transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, sau cu prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta nu pune la
dispoziţie pe piaţă echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea
acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un
risc, distribuitorul comunică acest lucru producătorului sau importatorului, precum şi
autorităţilor de supraveghere a pieţei.
(2) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune
transportabile se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu
periclitează conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.
(3) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub
presiune transportabile pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă nu sunt conforme cu
anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau cu
prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură că sunt luate măsurile corective necesare
pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru
a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune
transportabile prezintă un risc, distribuitorii comunică de îndată acest lucru
producătorului, importatorului, dacă este cazul, şi autorităţilor naţionale competente din
statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele respective,
prezentând, în special, informaţii detaliate cu privire la neconformitate şi la măsurile
corective luate. Distribuitorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de
neconformitate şi la măsurile corective.
(4) În urma unei cereri motivate din partea unei autorităţi naţionale competente,
distribuitorii îi prezintă acesteia toate informaţiile şi documentele necesare pentru a
demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care
poate fi uşor înţeleasă de autoritatea respectivă. Distribuitorii cooperează cu autoritatea
respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a
riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la
dispoziţie pe piaţă.
(5) Distribuitorii prezintă operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele
prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare,
şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 8
Obligaţiile proprietarilor
(1) În cazul în care proprietarul consideră sau are motive să creadă că echipamentele
sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cerinţele privind inspecţiile
periodice, şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă
echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în
cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, proprietarul
comunică acest lucru producătorului, importatorului sau distribuitorului, precum şi
autorităţilor de supraveghere a pieţei. Proprietarii elaborează documente referitoare la
toate aceste cazuri de neconformitate şi la măsurile corective.
(2) Proprietarii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile
se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează
conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare.
(3) Proprietarii prezintă operatorilor numai informaţii conforme cu cerinţele
prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare,
şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) Prezentul articol nu se aplică persoanelor private care intenţionează să folosească
sau folosesc echipamentele sub presiune transportabile pentru uz personal, pentru uz
casnic ori pentru activităţi de agrement sau sportive.
ART. 9
Obligaţiile operatorilor
(1) Operatorii utilizează numai echipamente sub presiune transportabile care sunt
conforme cu cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) În cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc,
operatorul comunică acest lucru atât proprietarului, cât şi autorităţilor de supraveghere a
pieţei.
ART. 10
Cazuri în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor şi distribuitorilor
Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă şi este supus obligaţiilor care îi revin producătorului în temeiul art.
4 atunci când introduce pe piaţă echipamente sub presiune transportabile sub numele
sau marca sa ori modifică echipamentele sub presiune transportabile deja introduse pe
piaţă astfel încât conformitatea cu cerinţele aplicabile ar putea fi afectată.
ART. 11
Identificarea operatorilor economici
Ca urmare a unei cereri din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, operatorii
economici identifică, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani:
a) orice operator economic care le-a furnizat echipamente sub presiune transportabile;
b) orice operator economic căruia i-au furnizat echipamente sub presiune
transportabile.
CAPITOLUL III
Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile
ART. 12
Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile şi evaluarea conformităţii
(1) Echipamentele sub presiune transportabile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a)
trebuie să îndeplinească cerinţele relevante privind evaluarea conformităţii, inspecţiile
periodice, inspecţiile intermediare şi verificările excepţionale, prevăzute în anexele la
Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezentul capitol,
precum şi în cap. IV.
(2) Echipamentele sub presiune transportabile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. b)
trebuie să respecte specificaţiile pe baza cărora au fost fabricate. Echipamentele
respective trebuie să facă obiectul unor inspecţii periodice, al unor inspecţii
intermediare şi al unor verificări excepţionale, în conformitate cu anexele la Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi să se conformeze cerinţelor
prevăzute în prezentul capitol, precum şi în cap. IV.
(3) Certificatele de evaluare a conformităţii şi certificatele de reevaluare a
conformităţii, precum şi rapoartele privind inspecţiile periodice, inspecţiile intermediare
şi verificările excepţionale, emise de un organism notificat, sunt valabile în toate statele
membre. Părţile demontabile ale echipamentelor sub presiune transportabile
reîncărcabile pot face obiectul unei evaluări separate a conformităţii.
ART. 13
Reevaluarea conformităţii
Reevaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune transportabile menţionate la
art. 1 alin. (2) lit. c), fabricate şi puse în funcţiune înainte de data punerii în aplicare a
Directivei 1999/36/CE, se efectuează în conformitate cu procedura de reevaluare a
conformităţii prevăzută în anexa nr. 2. Marcajul „pi” se aplică în conformitate cu
prevederile anexei nr. 2.
ART. 14
Principiile generale ale marcajului „pi”
(1) Marcajul „pi” se aplică numai de către producător sau, în cazul reevaluării
conformităţii, aşa cum se prevede în anexa nr. 2. În cazul buteliilor de gaz reglementate
anterior prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea
unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările şi completările
ulterioare, marcajul „pi” se aplică de către organismul notificat sau sub supravegherea
acestuia.
(2) Marcajul „pi” se aplică numai echipamentelor sub presiune transportabile care:
a) îndeplinesc cerinţele de evaluare a conformităţii prevăzute în anexele la Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de
urgenţă; sau
b) îndeplinesc cerinţele de reevaluare a conformităţii menţionate la art. 13.
Marcajul „pi” nu se aplică niciunui alt echipament sub presiune transportabil.
(3) Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, producătorul arată că
îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune
transportabile cu toate cerinţele aplicabile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului
nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, marcajul „pi” este singurul marcaj care
atestă conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerinţele aplicabile
prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare,
şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(5) Este interzisă aplicarea pe echipamentele sub presiune transportabile a mărcilor,
semnelor şi inscripţiilor care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte
semnificaţia sau forma marcajului „pi” ori ambele. Se pot aplica şi alte marcaje pe
echipamentele sub presiune transportabile, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea,
lizibilitatea şi semnificaţia marcajului „pi”.
(6) Marcajul „pi” se aplică şi părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale
echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.
ART. 15
Norme şi condiţii privind aplicarea marcajului „pi”
(1) Marcajul „pi” constă în simbolul următor, având următoarea formă*):
––––
*) Simbolul „pi” este reprodus în facsimil.
Figura 1Lex: Marcajul „pi”
(2) Înălţimea minimă a marcajului „pi” este de 5 mm. Pentru echipamentele sub
presiune transportabile cu diametrul mai mic sau egal cu 140 mm, înălţimea minimă a
marcajului este de 2,5 mm.
(3) Trebuie respectate proporţiile redate în desenul pe hârtie milimetrică prevăzut la
alin. (1). Caroiajul nu face parte din marcaj.
(4) Marcajul „pi” se aplică în mod vizibil, lizibil şi permanent echipamentelor sub
presiune transportabile sau plăcuţelor cu datele tehnice ale acestora, precum şi părţilor
demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale echipamentelor sub presiune
transportabile reîncărcabile.
(5) Marcajul „pi” se aplică înainte de introducerea pe piaţă a noilor echipamente sub
presiune transportabile sau a părţilor demontabile cu funcţie directă de siguranţă ale
echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.
(6) Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat
implicat în inspecţiile şi testările iniţiale. Numărul de identificare al organismului
notificat este aplicat de către organismul notificat sau, conform instrucţiunilor acestuia,
de către producător.
(7) Marcajul care indică data inspecţiei periodice sau, după caz, a inspecţiei
intermediare trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat
responsabil cu efectuarea inspecţiei periodice.
(8) În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Ordinul ministrului industriei
şi resurselor nr. 113/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care nu poartă
marcajul „pi”, atunci când se efectuează prima inspecţie periodică potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, numărul de identificare al organismului notificat
responsabil este precedat de marcajul „pi”.
ART. 16
Libera circulaţie a echipamentelor sub presiune transportabile
Fără a aduce atingere procedurilor de salvgardare prevăzute la art. 28 şi 29 şi cadrului
de supraveghere a pieţei prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de
supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93, autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate
interzice, restricţiona sau împiedica, pe teritoriul României, libera circulaţie, punerea la
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile care respectă
dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
CAPITOLUL IV
Autorităţile de notificare şi organismele notificate
ART. 17
Autorităţile de notificare
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă, precum şi
autoritatea de notificare responsabilă cu instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare
pentru evaluarea, notificarea şi monitorizarea ulterioară a organismelor notificate este
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
(2) Evaluarea şi monitorizarea menţionate la alin. (1) sunt efectuate de către
organismul naţional de acreditare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)
nr. 765/2008.
ART. 18
Cerinţe privind autoritatea de notificare
(1) Autoritatea de notificare funcţionează astfel încât să evite apariţia conflictelor de
interese cu un organism de evaluare a conformităţii şi să garanteze obiectivitatea şi
imparţialitatea activităţilor sale.
(2) În cadrul autorităţii de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de
evaluare a conformităţii este luată de persoane competente, altele decât cele care au
efectuat evaluarea.
(3) Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează niciuna dintre activităţile pe care
le prestează organismele de evaluare a conformităţii, nici servicii de consultanţă în
condiţii comerciale sau concurenţiale.
(4) Autoritatea de notificare garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute.
(5) Autoritatea de notificare deţine personal competent suficient în vederea
îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale.
ART. 19
Obligaţia de informare
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează Comisia
Europeană cu privire la procedurile de evaluare, notificare şi monitorizare a
organismelor notificate, precum şi cu privire la orice modificări aduse acestora.
ART. 20
Cerinţe cu privire la organismele notificate
(1) În scopul notificării, un organism notificat trebuie să îndeplinească cerinţele
prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare,
şi în prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) O autoritate competentă, în sensul prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului
nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, poate fi un organism notificat, cu condiţia să
îndeplinească cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă şi să nu aibă şi funcţia de
autoritate de notificare.
(3) Organismul notificat este instituit în temeiul legislaţiei naţionale şi are
personalitate juridică.
(4) Organismul notificat participă la activităţile de standardizare relevante şi la
activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate, instituit conform art. 29
din Directiva 2010/35/UE, sau se asigură că personalul său de evaluare este informat
referitor la acestea; de asemenea, aplică, sub formă de linii directoare, deciziile şi
documentele administrative produse ca rezultat al activităţii grupului respectiv.
Organismul notificat trebuie să participe la activitatea grupului sectorial al organismelor
notificate, direct sau prin reprezentanţi desemnaţi.
ART. 21
Cererea de notificare
(1) Un organism de inspecţie trimite o cerere de notificare la Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri.
(2) Această cerere trebuie să fie însoţită de o descriere a următoarelor aspecte:
a) activităţile legate de evaluarea conformităţii, de inspecţiile periodice, de inspecţiile
intermediare, de verificările excepţionale şi de reevaluarea conformităţii;
b) procedurile legate de activităţile prevăzute la lit. a);
c) echipamentele sub presiune transportabile pentru care organismul susţine că este
competent;
d) un certificat de acreditare eliberat de organismul naţional de acreditare, care să
ateste faptul că organismul de inspecţie îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 20.
ART. 22
Procedura de notificare
(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri notifică numai
organismele care au îndeplinit cerinţele prevăzute la art. 20.
(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează Comisia
Europeană şi celelalte state membre folosind instrumentul electronic elaborat şi
administrat de Comisia Europeană.
(3) Notificarea include informaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2).
(4) Organismul în cauză poate exercita activităţile unui organism notificat numai în
cazul în care nu există obiecţii din partea Comisiei Europene şi a celorlalte state
membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de
organism este considerat organism notificat în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) Comisia Europeană şi celelalte state membre trebuie să fie înştiinţate cu privire la
orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.
(6) Serviciile interne de inspecţie ale solicitantului definite în anexele la Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, nu se notifică.
ART. 23
Modificări aduse notificărilor
(1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a
constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele
prevăzute la art. 20 ori că acesta nu îşi respectă obligaţiile, acesta restricţionează,
suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea neîndeplinirii
cerinţelor sau obligaţiilor respective. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri informează imediat Comisia Europeană şi statele membre în consecinţă.
(2) În caz de retragere, restricţionare sau suspendare a notificării ori în cazul în care
organismul notificat şi-a încetat activitatea, Ministerul Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului
respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziţia sa şi a
autorităţilor de supraveghere a pieţei responsabile, la cererea acestora.
ART. 24
Contestarea competenţei organismelor notificate
(1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism
notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a
responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile referitoare la motivele notificării
ori la menţinerea competenţei organismului în cauză.
(2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu
îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, la solicitarea acesteia, ia măsurile
corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este cazul.
ART. 25
Obligaţii operaţionale ale organismelor notificate
(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii, inspecţii periodice,
inspecţii intermediare şi verificări excepţionale, în conformitate cu termenii notificării
acestora şi cu procedurile prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009,
cu modificările ulterioare.
(2) Organismele notificate efectuează reevaluări ale conformităţii în conformitate cu
anexa nr. 2.
(3) Organismele notificate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri sunt autorizate să îşi desfăşoare activitatea în toate statele membre. Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri rămâne responsabil cu monitorizarea
activităţilor desfăşurate de organismul notificat.
ART. 26
Obligaţia de informare a organismelor notificate
(1) Organismele notificate comunică Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului
de Afaceri următoarele:
a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a unui certificat;
b) orice circumstanţă care afectează domeniul de aplicare şi condiţiile notificării;
c) orice cerere de informare primită de la autorităţile de supraveghere a pieţei cu
privire la activităţile realizate;
d) la cerere, activităţile realizate în limita domeniului de aplicare al notificării şi orice
altă activitate realizată, inclusiv activităţile şi subcontractările transfrontaliere.
(2) Organismele notificate comunică celorlalte organisme notificate, în temeiul
Directivei 2010/35/CE, care realizează acelaşi gen de activităţi de evaluare a
conformităţii, de inspecţii periodice, de inspecţii intermediare şi de verificări
excepţionale, al căror obiect îl fac aceleaşi echipamente sub presiune transportabile,
informaţii relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative şi, la cerere,
pozitive ale evaluării conformităţii.
ART. 27
Schimbul de experienţă
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi autoritatea de
supraveghere a pieţei participă la schimbul de experienţă dintre autorităţile naţionale ale
statelor membre organizat de Comisia Europeană, privind:
a) politica privind notificarea;
b) supravegherea pieţei.
CAPITOLUL V
Proceduri de salvgardare
ART. 28
Procedura aplicabilă echipamentelor sub presiune transportabile care prezintă un risc
la nivel naţional
(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei a luat măsuri în conformitate
cu prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care
autoritatea respectivă are motive suficiente să creadă că echipamentele sub presiune
transportabile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă prezintă riscuri pentru
sănătatea ori siguranţa persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecţiei interesului
public care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, acestea realizează o evaluare cu
privire la echipamentele sub presiune transportabile în cauză, verificând respectarea
tuturor cerinţelor stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. Operatorii economici
relevanţi trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autorităţile de supraveghere a
pieţei, inclusiv să permită accesul acestora în incintele lor şi să le furnizeze eşantioane,
dacă este cazul. În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritatea de
supraveghere a pieţei constată că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt
conforme cu cerinţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în anexele la
Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, aceasta solicită de
îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective corespunzătoare
pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective cu cerinţele menţionate, să le
retragă de pe piaţă sau să le recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporţionale
cu natura riscului, stabilită de autoritatea respectivă. Autoritatea de supraveghere a
pieţei informează în consecinţă organismul notificat relevant. Art. 21 din Regulamentul
(CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor corective menţionate în teza a doua din prezentul
alineat.
(2) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea
nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi celelalte state membre cu privire la
rezultatele evaluării şi la măsurile care au fost solicitate operatorului economic să le ia.
(3) Operatorul economic se asigură că se iau toate măsurile corective corespunzătoare
în ceea ce priveşte echipamentele sub presiune transportabile pe care acesta le-a pus la
dispoziţie pe piaţa Uniunii Europene.
(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în
perioada menţionată la alin. (1) teza a doua, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate
măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricţiona punerea la
dispoziţie a echipamentelor sub presiune transportabile pe piaţa naţională, pentru a
retrage echipamentele respective de pe piaţă sau pentru a le rechema. Autoritatea de
supraveghere a pieţei informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri şi celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la
măsurile respective.
(5) Informaţiile menţionate la alin. (4) includ toate detaliile disponibile, în special
datele necesare pentru identificarea echipamentelor sub presiune transportabile
neconforme, originea acestora, natura presupusei neconformităţi şi riscul pe care acestea
îl reprezintă, natura şi durata măsurilor naţionale adoptate, precum şi argumentele
prezentate de operatorul economic relevant. În special, autoritatea de supraveghere a
pieţei precizează dacă neconformitatea este cauzată de:
a) nerespectarea de către echipamentele sub presiune transportabile a cerinţelor cu
privire la sănătatea sau la siguranţa persoanelor ori la alte aspecte ale protecţiei
interesului public prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă; sau
b) deficienţele standardelor sau ale codurilor tehnice prevăzute în anexele la
Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, sau în alte dispoziţii
ale acesteia.
(6) Celelalte state membre, altele decât statul membru care a iniţiat procedura,
informează de îndată Comisia Europeană şi restul statelor membre cu privire la măsurile
adoptate şi la informaţiile suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea
echipamentelor sub presiune transportabile vizate şi, în caz de dezacord cu măsura
naţională notificată în conformitate cu alin. (2), cu privire la obiecţiile lor.
(7) În cazul în care, în termen de două luni de la primirea informaţiilor menţionate la
alin. (4), niciun stat membru şi nici Comisia Europeană nu ridică vreo obiecţie cu
privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este
considerată justificată.
(8) Autoritatea de supraveghere a pieţei se asigură că se iau măsurile restrictive
corespunzătoare în ceea ce priveşte echipamentele sub presiune transportabile vizate,
precum retragerea fără întârziere a acestora de pe piaţa naţională.
ART. 29
Procedura de salvgardare a Uniunii Europene
(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 28 alin. (3) şi (4), se
ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru sau în cazul în care
Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine unui act normativ al
Uniunii Europene cu caracter juridic obligatoriu, la iniţiativa Comisiei Europene,
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri participă la consultările cu
statele membre şi cu operatorul ori operatorii economici relevanţi şi evaluează măsura
naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă
măsura naţională este justificată. Statelor membre şi operatorului sau operatorilor
economici li se aduce la cunoştinţă de către Comisia Europeană decizia acesteia.
(2) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri adoptă măsurile necesare pentru a
asigura retragerea de pe piaţă a echipamentelor sub presiune transportabile neconforme
şi informează Comisia Europeană în consecinţă. În cazul în care măsura naţională este
considerată nejustificată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
retrage această măsură.
ART. 30
Echipamentele sub presiune transportabile conforme care prezintă un risc pentru
sănătate şi siguranţă
(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în temeiul prevederilor art. 28
alin. (1), organismul de supraveghere a pieţei constată că, deşi echipamentele sub
presiune transportabile sunt conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
1.326/2009, cu modificările ulterioare, şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă, acestea
prezintă un risc pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor sau pentru alte aspecte ale
protecţiei interesului public, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate
măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, atunci când sunt introduse pe piaţă,
echipamentele sub presiune transportabile în cauză nu mai prezintă riscul respectiv,
pentru a retrage echipamentele de pe piaţă ori pentru a le rechema, în decursul unei
perioade rezonabile, proporţionale cu natura riscului, pe care o stabileşte organismul de
supraveghere a pieţei.
(2) Operatorul economic ia toate măsurile corective în privinţa echipamentelor sub
presiune transportabile vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă sau pe care le
utilizează pe teritoriul Uniunii Europene.
(3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri informează imediat
Comisia Europeană şi celelalte state membre. Informaţiile comunicate includ toate
detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele sub
presiune transportabile în cauză şi pentru a determina originea şi lanţul de distribuţie al
echipamentelor, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate.
(4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri participă la consultări
cu statele membre şi cu operatorul sau operatorii economici relevanţi, iniţiate de
Comisia Europeană, şi evaluează măsurile naţionale adoptate. Comisia Europeană
decide dacă măsura este justificată şi, dacă este cazul, propune măsuri adecvate, pe baza
rezultatelor evaluării respective.
ART. 31
Neconformitatea formală
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 28, autoritatea de supraveghere a pieţei
solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformităţii atunci când
constată una dintre situaţiile următoare:
a) marcajul „pi” a fost aplicat cu încălcarea art. 12, 13, 14 sau 15;
b) marcajul „pi” nu a fost aplicat;
c) documentaţia tehnică este fie absentă, fie incompletă;
d) cerinţele prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu
modificările ulterioare, şi în prezenta ordonanţă de urgenţă nu au fost respectate.
(2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de
supraveghere a pieţei ia toate măsurile adecvate pentru a restricţiona sau a interzice
punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune transportabile ori se asigură
că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piaţă.
CAPITOLUL VI
Răspunderi şi sancţiuni
ART. 32
(1) Autoritatea de supraveghere a pieţei care verifică respectarea prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi a Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR.
(2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea
disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
(3) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 – 9 referitoare la obligaţiile producătorilor,
reprezentanţilor autorizaţi, importatorilor, distribuitorilor, proprietarilor şi operatorilor,
cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi
interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) referitoare la conformitatea
echipamentelor sub presiune transportabile şi evaluarea conformităţii, cu amendă de la
10.000 lei la 20.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea
introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
c) nerespectarea prevederilor art. 14 şi 15 referitoare la aplicarea marcajului, cu
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi
interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la
eliminarea neconformităţilor.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (3) se fac de
către personalul împuternicit din cadrul ISCIR.
(5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin. (3) se completează cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
ART. 33
(1) Dispoziţiile legale privind dispozitivele prevăzute pentru conectarea la alte
echipamente şi codurile de culoare aplicabile echipamentelor sub presiune
transportabile rămân în vigoare până la data la care se includ standardele relevante de
utilizare în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare.
(2) În condiţiile în care temperatura mediului înconjurător este de obicei mai mică de
-20 °C, se pot impune standarde mai stricte în ceea ce priveşte temperatura de
funcţionare a materialelor folosite la echipamentele sub presiune transportabile utilizate
în transportul naţional de mărfuri periculoase, până la includerea în anexele la Hotărârea
Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, a dispoziţiilor privind
temperaturile de referinţă corespunzătoare pentru anumite zone climatice.
(3) În acest caz, lângă marcajul „pi” aplicat pe echipamentele sub presiune
transportabile, inclusiv pe părţile demontabile cu funcţie directă de siguranţă, numărul
de identificare al organismului notificat trebuie să fie urmat de menţiunea „-40 °C” sau
de alt marcaj relevant aprobat de autoritatea competentă.
ART. 34
(1) Certificatele de aprobare CEE de model pentru echipamentele sub presiune
transportabile, eliberate în temeiul directivelor 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE,
şi certificatele CE de examinare a proiectului, eliberate în temeiul Directivei
1999/36/CE, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de omologare
prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare,
şi fac obiectul dispoziţiilor privind perioada limitată de recunoaştere a omologărilor de
tip stabilite în respectivele anexe.
(2) Armăturile şi accesoriile menţionate la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului
nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a
echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările şi completările ulterioare, şi
care poartă marcajul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi
completările ulterioare, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
941/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se pot utiliza în continuare.
ART. 35
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 36
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea
Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare
repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare, şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea
unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 463 din 14 august 2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 37
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare în termen de 10 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică recipientelor sub presiune,
armăturilor acestora şi altor accesorii utilizate pentru transportarea echipamentelor cu
numerele ONU 1745, 1746 şi 2495, începând de la data de 1 iulie 2013.
*
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2010/35/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune
transportabile şi de abrogare a directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE,
84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 165 din 30 iunie 2010.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului
şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
p. Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Gheorghe Dobre,
secretar general
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Bucureşti, 27 decembrie 2011.
Nr. 126.
ANEXA 1
LISTA
mărfurilor periculoase, altele decât cele din clasa 2
___________________________________________________________________________
___
| Numărul| Clasa | Substanţe periculoase
||
ONU | |
| |________|_______|_________________________________________________________
____|
| 1051 | 6.1 | Acid cianhidric stabilizat care conţine mai puţin de 3%
apă |
|________|_______|_________________________________________________________
____|
| 1052 | 8 | Acid fluorhidric anhidru
| |________|_______|_________________________________________________________
____|
| 1745 | 5.1 | Pentafluorură de brom, cu excepţia transportului în
cisterne|
|________|_______|_________________________________________________________
____|
| 1746 | 5.1 | Trifluorură de brom, cu excepţia transportului în
cisterne |
|________|_______|_________________________________________________________
____|
| 1790 | 8 | Acid fluorhidric cu peste 85% fluorură de hidrogen
| |________|_______|_________________________________________________________
____|
| 2495 | 5.1 | Pentafluorură de iod, cu excepţia transportului în
cisterne |
|________|_______|_________________________________________________________
____|
ANEXA 2
PROCEDURA
de reevaluare a conformităţii
1. În prezenta anexă se stabileşte metoda de garantare a conformităţii echipamentelor
sub presiune transportabile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă,
fabricate şi puse în funcţiune înainte de data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului
nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi utilizare repetată a
echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările şi completările ulterioare,
cu prevederile corespunzătoare din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009
privind transporturile mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, şi
din ordonanţa de urgenţă, aplicabile în momentul reevaluării.
2. Proprietarul sau operatorul trebuie să pună la dispoziţia unui organism notificat tip
A care se conformează standardului SR EN ISO/IEC 17020: 2005, notificat pentru
reevaluarea conformităţii, informaţiile cu privire la echipamentele sub presiune
transportabile care permit organismului respectiv să le identifice cu precizie (origine,
norme de proiectare şi, în plus, pentru buteliile cu acetilenă, detalii cu privire la
materialul poros). Informaţiile trebuie să includă, dacă este cazul, restricţiile de utilizare
prescrise şi notele cu privire la eventualele deteriorări sau la eventualele reparaţii
efectuate.
3. Organismul notificat de tip A, notificat pentru reevaluarea conformităţii, verifică
dacă echipamentele sub presiune transportabile prezintă cel puţin acelaşi nivel de
siguranţă ca cel al echipamentelor sub presiune transportabile prevăzute în anexele la
Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Verificarea se
efectuează pe baza informaţiilor prezentate în conformitate cu pct. 2 şi, dacă este cazul,
pe baza unor inspecţii suplimentare.
4. În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la pct. 3 sunt satisfăcătoare,
echipamentele sub presiune transportabile fac obiectul inspecţiilor periodice prevăzute
în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare. Dacă sunt
îndeplinite cerinţele inspecţiilor periodice în cauză, organismul notificat responsabil cu
inspecţiile aplică marcajul „pi” sau marcajul se aplică sub supravegherea sa în
conformitate cu art. 14 alin. (1) – (5) din ordonanţa de urgenţă. Marcajul „pi” este urmat
de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspecţiile periodice.
Organismul notificat responsabil de inspecţiile periodice eliberează un certificat de
reevaluare potrivit dispoziţiilor pct. 6.
5. În cazul în care recipientele sub presiune au fost fabricate în serie, Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri autorizează un organism notificat pentru
inspecţiile periodice ale recipientelor sub presiune transportabile relevante să realizeze
reevaluarea conformităţii unor recipiente sub presiune individuale, inclusiv a
armăturilor acestora şi a altor accesorii utilizate pentru transport, cu condiţia ca un
organism notificat de tip A responsabil de reevaluarea conformităţii să fi realizat
evaluarea conformităţii de tip în conformitate cu pct. 3 şi să se fi emis un certificat de
reevaluare a tipului. Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al organismului
notificat responsabil de inspecţiile periodice.
6. În toate cazurile, certificatul de reevaluare se eliberează de către organismul
notificat responsabil de inspecţiile periodice şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul şi,
dacă acesta este diferit, numărul de identificare al organismului notificat de tip A
responsabil cu reevaluarea conformităţii potrivit dispoziţiilor pct. 3;
b) denumirea şi adresa proprietarului sau operatorului prevăzut la pct. 2;
c) datele de identificare ale certificatului de reevaluare de tip, în cazul aplicării
procedurii prevăzute la pct. 5;
d) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile cărora li s-a
aplicat marcajul „pi”, inclusiv cel puţin numărul sau numerele de serie; şi
e) data eliberării.
7. Se eliberează un certificat de reevaluare de tip.
În cazul în care se aplică procedura descrisă la pct. 5, certificatul de reevaluare de tip
se eliberează de către organismul de tip A responsabil cu reevaluarea conformităţii şi
conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul;
b) denumirea şi adresa producătorului şi ale deţinătorului certificatului de omologare
iniţial pentru echipamentele sub presiune transportabile aflate în curs de reevaluare, în
cazul în care deţinătorul nu este aceeaşi persoană cu producătorul;
c) datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile care aparţin
seriei respective;
d) data eliberării; şi
e) menţiunea: „prezentul certificat nu autorizează producerea de echipamente sub
presiune transportabile sau de părţi ale acestora”.
8. Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, proprietarul sau
operatorul arată că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub
presiune transportabile cu toate cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi în
anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009, cu modificările ulterioare, aplicabile în
momentul reevaluării.
9. După caz, se ţine seama de dispoziţiile art. 33 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă şi
se aplică, de asemenea, marcajul referitor la temperatura scăzută prevăzut în respectivul
alineat.
–––––

Prezenta Ordonanta de Urgenta 126/2011,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestuia.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.