OMAI 129 / 2016


ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi
protecţie civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi Bucureşti—Ilfov, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.
Art. 3. — Cererile de emitere a avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu sau protecţie civilă depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluţionează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data depunerii.
Art. 4. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011;
b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I
Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
din 5 februarie 2007. Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă
Bucureşti, 25 august 2016. Nr. 129.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1. — (1) în sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile au următoarele semnificaţii:
a) aviz de protecţie civilă — act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti— Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă;
b) autorizaţie de protecţie civilă — act emis în baza legii de către inspectoratele judeţene, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice;
c) instalaţie cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”—orice instalaţie de stingere a incendiilor, instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, instalaţie de desfumare/evacuare fum şi gaze fierbinţi, instalaţie electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalaţie electrică pentru iluminat de siguranţă, inclusiv condiţiile de alimentare şi de funcţionare a acestora, instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului, instalaţie de detectare a gazelor inflamabile sau instalaţie de inhibare a exploziei.
(2) Prezentele norme metodologice utilizează termeni şi expresii având sensurile prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi din alte reglementări specifice.
(3) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii.

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc se însuşeşte de către beneficiar şi trebuie să cuprindă, după caz, următoarele referenţiale:
a) agrementul tehnic — document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii;
b) declaraţia de performanţă — document emis în baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european — document emis în baza Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii.
Art. 2. —Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, precum şi cele de protecţie civilă se emit, potrivit legii, de către inspectoratele judeţene, pentru categoriile de construcţii şi amenajări stabilite prin hotărâri ale Guvernului.
CAPITOLUL II
Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune
Art. 3. — Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.
Art. 4. — Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi.
Art. 5. — (1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu.
(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi.
(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori — investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. — pe toată durata de existenţă

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
a construcţiilor şi amenajărilor.
(4) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.
Art. 6. — (1) Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două exemplare, dacă prezentele norme metodologice nu prevăd altfel.
(2) Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.
(3) Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul de proiect atestat.
Art. 7. — (1) în situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează părţi ale unei construcţii autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, atunci documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală „securitate la incendiu” a întregii construcţii.
(2) Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) constituie anexă la autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.
(3) în situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie, care nu are autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie.
Art. 8. — Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:
a) realizării construcţiilor noi;
b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;
c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.
SECŢIUNEA a 2-a
Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
Art. 9. —Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 2. Art. 10. — Avizele de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 3.

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
Art. 11. —Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 4. Art. 12. —Autorizaţiile de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 5.
CAPITOLUL III
Desfăşurarea activităţii de avizare si autorizare
Art. 13. — (1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, direct sau prin împuterniciţi, denumiţi în continuare solicitanţi.
(2) Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.
(3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevăzute în anexele nr. 6—8.
(4) Modelele cererilor de eliberare a autorizaţiilor sunt prevăzute în anexele nr. 9 şi 10.
Art. 14. — (1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile.
(2) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile.
(3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) curg de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă.
(4) în situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, inspectoratul judeţean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum şi faptul că trebuie să ridice documentaţia depusă.
(5) Documentele necesare completării documentaţiei se depun în maximum 30 de zile de la comunicare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu adresă scrisă în care se menţionează numărul şi data cererii.
(6) Dacă documentaţia a fost transmisă în format electronic, documentele necesare completării se vor comunica în acelaşi format, în maximum 30 de zile de la înştiinţare, de către persoanele prevăzute la art. 13, cu menţionarea numărului şi datei cererii.
Art. 15. — în cazul adreselor prin care se comunică solicitanţilor că investiţia/obiectivul nu intră sub incidenţa dispoziţiilor hotărârilor Guvernului menţionate la art. 2 , se reţin al doilea exemplar al acesteia, precum şi un exemplar din documentele care justifică neîncadrarea, după caz.
Art. 16. — (1) Avizele emise de inspectoratele judeţene se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 11, 12 şi 13. Un exemplar se păstrează de emitent.

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
(2) La emiterea avizelor se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele depuse.
(3) Autorizaţiile emise de inspectoratele judeţene se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 14 şi 15. Un exemplar se păstrează de către emitent.
(4) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele depuse, inclusiv avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza eliberării acestuia, după caz.
Art. 17. — (1) în situaţia în care, în urma verificării conţinutului documentelor şi, respectiv, a condiţiilor din teren, se constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor specifice, cererea se respinge în termenele prevăzute la art. 14 alin. (1) sau (2).
(2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a autorizaţiei impune reluarea procesului de avizare/autorizare, după remedierea deficienţelor comunicate.
(3) în cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor, inspectoratele judeţene reţin cererea înregistrată, al doilea exemplar al adresei de respingere şi un exemplar din documentele care justifică respingerea solicitării de emitere a avizelor/autorizaţiilor.
Art. 18. — (1) Avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentaţiile vizate spre neschimbare care stau la baza eliberării lor, precum şi adresele prin care se solicită completarea documentaţiei ori cele de respingere, împreună cu documentaţiile prevăzute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3), se ridică de către solicitanţi de la inspectoratul judeţean.
(2) în vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la alin. (1), inspectoratul judeţean transmite solicitantului, spre informare, prin fax sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii, precum şi pe cea de completare a documentaţiei tehnice.
(3) Dacă solicitanţii nu ridică, în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele prevăzute la alin. (1), acestea se arhivează potrivit reglementărilor în vigoare, fiind necesară reluarea procesului de avizare sau autorizare conform art. 13.
Art. 19. — (1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se confecţionează prin grija inspectoratelor judeţene.
(2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 16.
(3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat, în funcţie de necesităţi.
CAPITOLUL IV
Valabilitatea avizelor si autorizaţiilor
Art. 20. — (1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
(2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.
Art. 21. — (1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată de către agenţii constatatori nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce priveşte:
a) stabilitatea la incendiu a construcţiei;
b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu;
c) protecţia şi evacuarea utilizatorilor;
d) siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
e) asigurarea posibilităţilor de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.
(2) Pe lângă situaţiile prevăzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă încetează odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire, intervenită în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a acestei iegi.
Art. 22. — în situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei sau amenajării, persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia reluării procesului de autorizare şi/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.
Art. 23. — (1) în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă, solicitantul poate obţine o copie a acestuia/ acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeţean, în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaţiei şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării.
(2) Pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura şi face menţiunea „conform cu originalul”.
Art. 24. — (1) în cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiţiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.
(2) în cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă se menţine, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia.

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
(3) în cazul menţionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaţia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dacă se constată de către inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaţiei iniţiale.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 25. — Inspectoratele judeţene, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”, respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.
Art. 26. — Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judeţean în vederea obţinerii avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 17.
Art. 27. — Anexele nr. 1—17 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
Structura scenariului de securitate la incendiu
1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării
1.1. Datele de identificare
A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/ amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinaţia — se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu.
1.3. Categoria şi clasa de importanţă
A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu metodologia specifică.
B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanţă.

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării
A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/ amenajării privind: a) tipul clădirii:
(i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.;
(ii) de producţie sau depozitare: de tip obişnuit, monobloc, blindată etc.; (iii) cu funcţiuni mixte;
b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei;
c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei;
d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;
e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.; f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora; g) capacităţi de depozitare sau adăpostire;
h) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.
B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice,
luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementărilor specifice;
c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea.

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc— se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi
reglementărilor tehnice, în funcţie de:
a) rezistenţa la foc a elementelor de construcţie;
b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu.
3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează:
a) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de protecţie a golurilor funcţionale din acestea;
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii;
c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;
d) instalarea de bariere contra fumului;
e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului;
f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
g) măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.
3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează:
a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate;
b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş;
c) după caz, măsuri de protecţie activă.

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;
b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;
c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria căilor de evacuare: gabarite — lăţimi, înălţimi, pante etc.; e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numărul fluxurilor de evacuare;
g) iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică;
h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.;
i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugii lor; j) marcarea căilor de evacuare.
B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.
C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.
3.5. Securitatea forţelor de intervenţie
A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.
B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:
a) numărul de accese; b) dimensiuni/gabarite;

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
c) trasee;
d) realizare şi marcare.
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:
a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora;
b) amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă; c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.
4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice.
B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se specifică:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu;
b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;
C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică:
a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere, surse de alimentare etc.;
b) timpul normat de funcţionare;
c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.
D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se specifică:
a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;
b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc.
5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu — în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se

Ordinul MAI nr. 129/2016 – aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitat
specifică:
a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;
b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi; c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale cu menţionarea cantităţilor şi a stării în care se află, precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.
6. Măsuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă.
B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.

Prezentele inscrisuri,Legi sau Hotarari de Guvern,nu reprezinta o verisiune oficiala,fiind doar cu titlu informativ, la data publicarii acestora.
Site-ul www.isuautorizari.ro, nu isi asuma nico responsabilitate pentru acuratetea datelor.